EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО СУДОЧИНСТВА
З. М. Гадецька, А. І. Штабрат

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.80

УДК: 351.87

З. М. Гадецька, А. І. Штабрат

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО СУДОЧИНСТВА

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі впровадження систем електронного судочинства. Це дозволить учасникам судових процесів своєчасно мати доступ до процесуальних документів в зручний час, подати позов, сплатити судовий збір, прийняти участь у судовому процесі, отримати судове рішення, не відвідуючи будівлю суду і взагалі не контактуючи з персоналом суду чи суддею, що досить актуально в умовах пандемії. В статті досліджено досвід впровадження систем електронного правосуддя у європейських країнах. Для впровадження електронної системи правосуддя в Україні було обрана естонська модель. У 2020 році в Україні розпочато впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, яка б дозволила спростити подачу всіх документів до суду в електронному вигляді і таким чином автоматизувати документообіг судових установ та забезпечити он-лайн розгляд судових справ. Така система має модульну структуру, але на сьогодні запроваджено лише одну її підсистему ‒ «Електронний суд». Крім вже розглянутих систем, для впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, обов’язковою умовою є наявність в судовій установі налагодженого електронного документообігу. Електронний документообіг базується на сучасних інформаційно-комунікаційних, хмарних та цифрових технологіях, та забезпечують процес створення, управління доступом і поширення електронних документів у судових установах. В статті запропонована до впровадження система електронного документообігу вітчизняного виробництва АСКОД.

Ключові слова: системи електронного судочинства; електронний суд; електронний документообіг.

Література

1. Клюцевський В.І. Електронне судочинство: шляхи впровадження та зарубіжний досвід. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2020. № 1: веб-сайт URL: https://cutt.ly/Fjzek18 q (дата звернення: 08.01.2021).
2. «Електронний суд» в Україні. Досвід та перспективи : монографія / О.В. Бринцев. – Х. : Право, 2016. – 72 с.
3. Бежевець А.М. Електронне судочинство як необхідний елемент цифрової трансформації суспільства та держави. Інформація і право, 2020. № 4(35) : веб-сайт URL: http://il.ippi.org.ua/article/view/221244 (дата звернення: 08.01.2021).
4. Електронне судочинство: досвід Європи: веб-сайт URL: https://loyer.com.ua/uk/elektronne-sudochynstvo-dosvid-yevropy (дата звернення: 08.01.2021).
5. Суддя ВП ВС розповіла про перспективи запровадження онлайн-судів в Україні: веб-сайт URL: https://court.gov.ua/press/news/1010973 (дата звернення: 08.01.2021).
6. Гадецька З.М. Проблеми та перспективи інформатизації судів: 2010 рік : тези Materiały VI międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powiek»: веб-сайт URL: http://www.rusnauka.com/12_ENXXI_2010/Informatica/65276.doc.htm https://court.gov.ua/press/news/1010973 (дата звернення: 08.01.2021).
7. Трут Д. Преимущества электронного судопроизводства. Юрист&Закон, 2016, №45: веб-сайт URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA009834 (дата звернення: 08.01.2021).
8. Судова влада України: веб-сайт URL: https://court.gov.ua (дата звернення: 08.01.2021).
9. Продукти АСКОД: веб-сайт URL: https://infoplus.ua/uk/page/products (дата звернення: 08.01.2021).

Z. Gadetska, А. Shtabrat

IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC LAWSUIT SYSTEMS

Summary

The article is devoted to the actual problem of introduction of electronic lawsuit systems. This will allow litigants to have timely access to procedural documents at a convenient time, file a lawsuit, pay court fees, participate in court proceedings, obtain a court decision without visiting the court building and without contacting a judge. Іntroduction of electronic lawsuit systems is also quite relevant in a pandemic. The article examines the experience of implementing e- lawsuit systems in European countries. The Estonian model was chosen for the implementation of the electronic lawsuit system in Ukraine. Іn 2020 the implementation of the Unified Lawsuit Information and Telecommunication System was launched in Ukraine. The system allowed to simplify the submission of all documents to the court in electronic form and thus automate the circulation of documents of judicial institutions, to provide online consideration of court cases. The system has a modular structure. The system includes the following modules: the official web portal "Judiciary of Ukraine"; subsystem "Electronic Court", the contact center of the judiciary of Ukraine; module "Automated Distribution", Electronic Cabinet, module "Judicial Statistics" and others. To date, only the Electronic Court subsystem has been introduced in Ukraine. Electronic registries are also connected to the e-court system: the Unified State Register of Court Decisions, the Unified Register of Lawyers of Ukraine and other resources. There is an opportunity to take part in an online meeting through the EASYCON system. In addition to the systems already considered, for the implementation of the Unified Lawsuit Information and Telecommunication System, it is necessary to have a well-established electronic document management in the judicial institution. Electronic document management is based on modern information and communication, cloud and digital technologies, and provides the process of creating, controlling access and distribution of electronic documents in judicial institutions. The article proposes to implement the system of electronic document management of Ukrainian production ASKOD. The ASKOD system is designed to automate the processes of record keeping of court proceedings and decisions, official, economic and managerial document flow of the institution.

Keywords: electronic lawsuit systems; electronic court; electronic document management.

References

1. Klyutsevsky, V.I. (2020), “Electronic litigation: ways of implementation and foreign experience”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia, [Online], vol. 1, available at: https://cutt.ly/Fjzek18 q (Accessed 8 January 2021).
2. Brintsev, О.В. (2016), «Elektronnyj sud» v Ukraini. Dosvid ta perspektyvy [«Electronic Court» in Ukraine. Experience and prospects], Law, Kharkiv, Ukraine.
3. Bezhevets, A.M. (2020) “Electronic litigation as a necessary element of digital transformation of society and the state”, Informatsiia i pravo, [Online], vol. 4(35), available at: http://il.ippi.org.ua/article/view/221244 (Accessed 8 January 2021).
4. Loyer (2020), “Electronic proceedings: European Experience“, available at: https://loyer.com.ua/uk/elektronne-sudochynstvo-dosvid-yevropy (Accessed 8 January 2021).
5. Judicial power of Ukraine (2020), “The judge of the Supreme Court spoke about the prospects of introducing online courts in Ukraine”, available at: https://court.gov.ua/press/news/1010973 (Accessed 8 January 2021).
6. Gadetskaya, ZM, Sotula, M.O. (2010), “Problems and prospects of court informatization”, Evropejskaja nauka XXI vek [European science century XXI], VI mezhdunarodnaja nauchno-prakticheskaja konferencija «Evropejskaja nauka vek» [VI international scientific-practical conference «European eyelid science»], [Online], available at: http://www.rusnauka.com/12_ENXXI_2010/Informatica/65276.doc.htm (Accessed 8 January 2021).
7. Trut, D. (2016), “Advantages of e-litigation”, Yuryst&Zakon, [Online], vol. 45, available at: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA009834 (Accessed 8 January 2021).
8. Judicial power of Ukraine (2021), available at: https://court.gov.ua (Accessed 8 January 2021).
9. InfoPlus (2021), “ASKOD products“, available at: https://infoplus.ua/uk/page/products (Accessed 8 January 2021).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 15523

Відомості про авторів

З. М. Гадецька

к. т. н., доцент, доцент кафедри моделювання економіки і бізнесу, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Z. Gadetska

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Modeling Economics and Business, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

ORCID:

0000-0002-9994-8488


А. І. Штабрат

магістрант кафедри моделювання економіки і бізнесу, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

А. Shtabrat

Master's student of the Department of Modeling Economics and Business, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

ORCID:

0000-0003-4844-3997

Як цитувати статтю

Гадецька З. М., Штабрат А. І. Впровадження систем електронного судочинства. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8510 (дата звернення: 27.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.80

Gadetska, Z. and Shtabrat, А. (2021), “Implementation of electronic lawsuit systems”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8510 (Accessed 27 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.80

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.