EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: В. Є. Редько

Знайдено документів: 5

№1, 2020

В. Є. Редько

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

О. С. Семичасна

магістрант кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

V. Redko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Departmentof Economics, Entrepreneurship and Enterprise Management, Oles Honchar Dnipro National University

O. Semychasna

Magistry of the Departmentof Economics, Entrepreneurship and Enterprise Management,Oles Honchar Dnipro National University

IMPROVING THE STAFF MANAGEMENT SYSTEM OF JSC CB PRIVATBANK

№12, 2019

В. Є. Редько

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичного бізнесу та гостинності,Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

Я. Г. Оката

магістрант кафедри туристичного бізнесу та гостинності,Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ MICE ТУРИЗМУ

V. Ye. Redko

Ya. H. Okata

POTENTIAL OF MICE TOURISM DEVELOPMENT AND ORGANIZATION

№12, 2018

В. Є. Редько

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесуДніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро

А. О. Русіна

магістрант Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, м. Дніпро

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННІ СТАЛОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГОТЕЛЮ

Viktoriia Y. Redko

Candidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of Management and Tourist Business Department, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

Anastasiia O. Rusina

Magistry of the Tourism specialty 242, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

INTERNATIONAL PRACTICE OF FORMATION THE HOTEL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE

№11, 2018

В. Є. Редько

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесуДніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро

С. В. Ваніна

студентка спеціальності 242 ТуризмДніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЯКІСТЬ ГОТЕЛЬНОГО СЕРВІСУ

Viktoriia Y. Redko

Candidate of Economic Science, Associate Professor,Associate Professor of Management and Tourist Business Department,Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

Svitlana V. Vanina

student of the Tourism specialty 242,Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

INFLUENCE OF CORPORATE CULTURE ON THE QUALITY OF HOTEL SERVICE

№12, 2017

В. Є. Редько

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро

К. В. Пипка

студентка кафедри менеджменту та туристичного бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро

РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

V. Y. Redko

Candidate of Economic Science, Associate Professor of the Department of Management and Tourism Business Oles Honchar Dnipro National University

K. V. Pypka

student of the of the Department of Management and Tourism Business Oles Honchar Dnipro National University

DEVELOPMENT OF MARKET MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28,
(050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Наталія Иванівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент,. доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Катан Людмила Ігорівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"