Редакція працює

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Н.

Знайдено документів: 1141

№5, 2022

Н. В. Бахур

головний консультант сектору регіональних стратегій центру регіональних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень

ВПЛИВ БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК У ВОЄННИЙ ЧАС

N. Bakhur

Chief consultant of the Sector of Regional Strategies Center for Regional Studies,The National Institute for Strategic Studies

THE IMPACT OF THE CONSTRUCTION OF UKRAINE ON REGIONAL DEVELOPMENT IN WARTIME

№5, 2022

О. В. Кривешко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

Я. Я. Шпарик

доктор філософії, доцент кафедри менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

Н. В. Мельник

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту,Львівський національний університет імені Івана Франка

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

O. Kryveshko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Lviv National University after Ivan Franko

Ya. Shparyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Lviv National University after Ivan Franko

N. Melnyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, Lviv National University after Ivan Franko

FEATURES OF INVENTORY MANAGEMENT IN CRISIS

№5, 2022

В. Д. Чумак

к. е. н., доцент, Полтавський державний аграрний університет, Україна

О. О. Дорошенко

к. е. н., доцент, Полтавський державний аграрний університет, Україна

Н. О. Кіріченко

аспірант, Полтавський державний аграрний університет, Україна

СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В УМОВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖНЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

V. Chumak

PhD in Economics, Associate Professor,Poltava State Agrarian University, Ukraine

O. Doroshenko

PhD in Economics, Associate Professor,Poltava State Agrarian University, Ukraine

N. Kirichenko

Postgraduate student,Poltava State Agrarian University, Ukraine

SYSTEM OF DETECTION AND OVERCOMING OF THE FINANCIAL CRISIS AT AGRICULTURAL ENTERPRISES: MECHANISM OF INTRODUCING AND IMPLEMENTATION

№5, 2022

Н. О. Петренко

д. е. н, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справиУманський національний університет садівництва

О. А. Поліщук

к. пед. н., доцент соціально-гуманітарних і правових дисциплінУманський національний університет садівництва

Л. Г. Коваленко

к. е. н, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справиУманський національний університет садівництва

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА АСПЕКТИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

N. Petrenko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Professor of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business,Uman National University of Horticulture

O. Polishchuk

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Social, Humanitarian and Legal Disciplines, Uman National University of Horticulture

L. Kovalenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business, Uman National University of Horticulture

LEGAL REGULATION AND ASPECTS OF PRICING IN THE FIELD OF HOTEL, RESTAURANT AND TOURISM BUSINESS

№5, 2022

В. О. Мисюк

к. е. н., доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту,Державний торговельно-економічний університет

М. Ю. Татенко

студент, Державний торговельно-економічний університет

Н. Ю. Татенко

студент, Державний торговельно-економічний університет

СПЕЦІАЛЬНИЙ ПОДАТКОВИЙ РЕЖИМ «ДІЯ СІТІ»: ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО АУДИТУ

V. Mysiuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Financial Analysis and Audit,State University of Trade and Economics

М. Tatenko

Student, State University of Trade and Economics

N. Tatenko

Student, State University of Trade and Economics

SPECIAL TAX REGIME "DIYA CITY": FEATURES OF INNOVATIVE AUDIT

№4, 2022

Н. В. Лагодієнко

д. е. н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту,Миколаївський національний аграрний університет

О. О. Євтушевська

к. е. н., доцент, доцент кафедри цифрових технологій фінансових операцій,Одеська національна академія харчових технологій

О. В. Накісько

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування,Державний біотехнологічний університет

МІСЦЕ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

N. Lagodiienko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Mykolaiv National Agrarian University

O. Yevtushevska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department oDigital Technologies of Financial Operations, Odessa National Academy of Food Technologies

O. Nakisko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Audit and Taxation, State Biotechnological University

THE PLACE OF TAX MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF PUBLIC FINANCE MANAGEMENT

№4, 2022

І. П. Васильчук

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи і страхування,Державний університет економіки і технологій, м. Кривий Ріг, Україна

Н. В. Ізмайлова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування,Державний університет економіки і технологій, м. Кривий Ріг, Україна

А. С. Зайцева

магістрант кафедри фінансів, банківської справи і страхування,Державний університет економіки і технологій, м. Кривий Ріг, Україна

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЧИННИКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

I. Vasylchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, State University of Economics and Technology, Kryvyi Rih, Ukraine

N. Izmaylova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, State University of Economics and Technology, Kryvyi Rih, Ukraine

A. Zaytseva

Master's student of the Department of Finance, Banking and Insurance, State University of Economics and Technology, Kryvyi Rih, Ukraine

TRENDS AND FACTORS OF FINANCIAL ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES IN UKRAINE

№4, 2022

Н. М. Андріїв

к. е. н, доцент, доцент кафедри економічної теорії,Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС

N. Andriyiv

PhD in Economics, Аssociate Рrofessor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ENTERPRISE: THEORETICAL BASIS

№2, 2022

Н. М. Василик

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Луцький національний технічний університет, Україна

ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ

N. Vasilik

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Lutsk National Technical University, Ukraine

IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT OF STRESS MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION

№2, 2022

К. М. Краус

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка

Н. М. Краус

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка

О. В. Марченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”

ІНКЛЮЗИВНИЙ ТА УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН СУЧАСНОГО МІСТА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

K. Kraus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

O. Marchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”

INCLUSIVE AND UNIVERSAL DESIGN OF MODERN CITY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF ECONOMY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»