Редакція працює

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Н.

Знайдено документів: 1141

№7, 2021

Н. С. Танклевська

д. е. н., професор кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет

В. В. Ярмоленко

асистент кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

N. Tanklevs’ka

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics and Finance,Kherson State Agrarian University

V. Yarmolenko

Assistant of the Department of Economics and Finance, Kherson State Agrarian University

CURRENT SITUATION AND PROBLEMS OF STOCK MARKET FUNCTIONING IN UKRAINE

№11, 2020

Н. В. Рагуліна

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства,Донбаська державна машинобудівна академія

М. С. Каракай

к. держ. упр., доцент кафедри екології та економіки довкілля,ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»

ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

N. Ragulina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, Donbass State Engineering Academy

M. Karakay

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Ecology and Environmental Economics, LLC TECHNICAL UNIVERSITY "METINVEST POLYTECHNICS"

FEATURES AND TRENDS OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN UKRAINE

№5, 2021

В. Г. Панченко

д. е. н., директор, Аналітичний центр економіко-правових досліджень та прогнозування Федерації роботодавців

Н. В. Резнікова

д. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

БЕЗПЕКОВІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ВАЖЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ АЗІЙСЬКИХ КРАЇН: НАЦІОНАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ НАБУТТЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ В’ЄТНАМУ ТА ІНДІЇ)

V. Panchenko

Doctor of Economic Sciences, Director, Analytical Center For Economic And Legal Research And Forecasting, The Federation of Employers of Ukraine

N. Reznikova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Management of Foreign Economic Activities, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

SECURITY AND INNOVATION LEVERS OF THE ECONOMIC STRATEGY IN ASIAN COUNTRIES: NATIONAL INSTRUMENTS FOR GAINING COMPETITIVE ADVANTAGES IN THE CONTEXT OF GLOBAL TRANSFORMATIONS OF THE WORLD SYSTEM (THE CASE OF VIETNAM AND INDIA)

№4, 2021

В. Г. Панченко

д. е. н., директор, Аналітичний центр економіко-правових досліджень та прогнозування Федерації роботодавців

Н. В. Резнікова

д. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПАТРІОТИЗМУ: В’ЄТНАМ ТА ІНДІЯ У ФОКУСІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ, ЗРОСТАННЯ І ДОСЯГНЕННЯ БЕЗПЕКИ

V. Panchenko

Doctor of Economic Sciences, Director, Analytical Center For Economic And Legal Research And Forecasting, The Federation of Employers of Ukraine

N. Reznikova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Management of Foreign Economic Activities, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

NATIONAL PECULIARITIES IN IMPLEMENTING THE POLICY OF ECONOMIC PATRIOTISM: VIETNAM AND INDIA IN FOCUS OF STUDY OF THE INSTRUMENTS FOR GOVERNMENT STIMULATION OF DEVELOPMENT, GROWTH AND SECURITY

№5, 2021

Н. В. Нечипорук

к. е. н., завідувач кафедри фінансів та обліку, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

N. Nechyporuk

PhD in Economics, Head of the Department of Finance and Accounting, Open International University of Human Development "Ukraine"

IMPLEMENTATION OF THE STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM AT ENTERPRISES: A THEORETICAL ASPECT

№6, 2021

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

Н. В. Можайкіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ФАО І ПРОБЛЕМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

I. Ostrovskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

N. Mozhaikina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

FAO AND THE PROBLEMS OF DIGITIZATION OF INTERNATIONAL MARKETS FOR AGRICULTURAL PRODUCTS

№6, 2021

З. В. Бойко

к. геогр. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму,

Н. А. Горожанкіна

к. геогр. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин,регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

В. В. Грушка

к. геогр. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин,регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ БОТАНІЧНИХ САДІВ

Z. Boyko

Університет митної справи та фінансівPhD in Geography, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

N. Horozhankina

PhD in Geography, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

V. Hrushka

PhD in Geography, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM IN UKRAINE ON THE BASIS OF USING THE POTENTIAL OF BOTANICAL GARDENS

№6, 2021

Н. О. Краснікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

П. Д. Красніков

аспірант, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ДРАЙВЕРИ ЧЕТВЕРТОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ В КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ СВІТОВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

N. Krasnikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics and Global Finance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

P. Krasnikov

Postgraduate student, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

DRIVERS OF THE FOURTH ENERGY TRANSITION IN THE CONTEXT OF SOLVING GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS

№6, 2021

Н. В. Архірейська

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи та фінансових послуг, Університет митної справи та фінансів

О. В. Кучкова

старший викладач кафедри маркетингу та міжнародної логістики, Український державний хіміко-технологічний університет

СУЧАСНІ ТРЕНДИ ПЛАТІЖНОГО РИНКУ УКРАЇНИ - БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ ТА ЕЛЕКТРОННІ ГАМАНЦІ

N. Arkhireiska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Banking and Financial Services, University of Customs and Finance

О. Kuchkova

Senior Lecturer of the Department of Marketing and Logistics, Ukrainian State University of Chemical Technology

CURRENT TRENDS OF THE PAYMENT MARKET OF UKRAINE - CASHLESS SETTLEMENTS AND E-WALLETS

№6, 2021

A. Sholom

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Artur Golikov International Relations, V.N. Karazin Kharkiv National University

N. Kazakova

Phd in Geography, Associate Professor, Head of the Department of Artur Golikov International Relations, V.N. Karazin Kharkiv National University

MODELLING THE IMPACT OF THE STOCHASTIC EVENTS ON THE NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

А. С. Шолом

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Н. А. Казакова

к. геогр. н., доцент, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ СТОХАСТИЧНИХ ПОДІЙ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ РЕСПУБЛІКИ МОЗАМБІК

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»