Редакція працює

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Н.

Знайдено документів: 1141

№6, 2021

Н. В. Якименко-Терещенко

д. е. н, професор, завідувач кафедри бізнес-аналітики, обліку та готельно-ресторанної справи, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Н. М. Побережна

к. е. н, доцент, доцент кафедри бізнес-аналітики, обліку та готельно-ресторанної справи, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Жань Хо

аспірант кафедри бізнес-аналітики, обліку та готельно-ресторанної справи, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ НА ОСНОВІ ФІНАНСОВО-СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

N. Yakimenko-Tereschenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

N. Poberezhna

PhD in Economics, Associate Professor, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

Ran Huo

Postgraduate student, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

IDENTIFY THE DEVELOPMENT PROBLEMS OF THE HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS THROUGH FINANCIAL AND STATISTICAL REPORTING

№6, 2021

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Б. Грінченка

К. М. Краус

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

О. В. Марченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики, Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”

ЧУДЕРНАЦЬКІ ПОДАТКИ В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ: ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ І СУПЕРЕЧНОСТІ ІСНУВАННЯ

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

K. Kraus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

O. Marchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”

WEIRD TAXES IN DIFFERENT COUNTRIES: HISTORICAL TRADITIONS, TRENDS AND CONTRADICTIONS OF EXISTENCE

№6, 2021

В. Ю. Єдинак

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна

Н. С. Ковтун

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна

ТРАНСФОРМАЦІЯ МІСЦЯ ТА РОЛІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

V. Yedynak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Foreign Economic Activity, University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine

N. Kovtun

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management of Foreign Economic Activity, Dnipro, Ukraine

TRANSFORMATION OF THE PLACE AND THE ROLE OF STRATEGIC PLANNING IN MODERN MANAGEMENT

№6, 2021

Н. В. Аністратенко

к. е. н., доцент, Київський Національний економічного університету ім. В.Гетьмана

А. В. Мальченко

старший викладач, Київський Національний економічного університету ім. В.Гетьмана

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

N. Anistratenko

PhD in Economics, Assistant Professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

A. Malchenko

Senior Lecturer, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT

№6, 2021

Н. Б. Демчишак

д. е. н., професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка

Р. П. Гудима

студент, спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування", Львівський національний університет імені Івана Франка

РОЗВИТОК ФІНТЕХУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ БЛОКЧЕЙНУ І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

N. Demchyshak

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Money Circulation and Credit, Ivan Franko National University of Lviv

R. Hudyma

Student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Ivan Franko National University of Lviv

DEVELOPMENT OF FINTECH IN UKRAINE AND THE WORLD BASED ON THE USE OF BLOCKCHAIN AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES

№6, 2021

Н. С. Ситник

д. е. н., професор, Львівський національний університет імені Івана Франка

Ю. В. Янісів

магістр, Львівський національний університет імені Івана Франка

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ «ПРИВАТБАНКУ»

N. Sytnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Ivan Franko National University of Lviv

Y. Yanisiv

Master's, Ivan Franko National University of Lviv

CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF “PRIVATBANK” DEPOSIT OPERATIONS

№5, 2021

Н. П. Юрчук

к. е. н., доцент кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

І. І. Людвік

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЧИННИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Yurchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Computer Science and Economic Cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

I. Liudvik

Postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

FACTORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

№5, 2021

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування», Національний університет «Запорізька політехніка»

В. В. Мануковська

студентка групи ФЕУ-118, Національний університет «Запорізька політехніка»

ОЦІНКА РІВНЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

N. Fatіukha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, National university "Zaporizhzhia polytechnic"

V. Manukovska

Student group FEU-118, National university "Zaporizhzhia polytechnic"

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF BUDGET SECURITY OF UKRAINE

№5, 2021

С. Ю. Боліла

к. с.-г. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет

Н. В. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет

РОЗВИТОК ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АКТИВІЗАЦІЇ ЙОГО МАРКЕТИНГОВИХ ЗУСИЛЬ

S. Bolila

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Economic University

N. Kyrychenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Economic University

DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE ACTIVITY ON THE BASIS OF ACTIVATION ITS MARKETING EFFORTS

№5, 2021

С. О. Полковниченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики, Національний університет «Чернігівська політехніка»

Н. О. Гавриш

студентка, Національний університет «Чернігівська політехніка»

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ КАНЦЕЛЯРСЬКИХ ТОВАРІВ

S. Polkovnychenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, PR-Technologies and Logistics,Chernihiv National Technological University

N. Gavrysh

student, Chernihiv National Technological University

CURRENT TRENDS IN THE DOMESTIC STATIONERY MARKET DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»