Редакція працює

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Н.

Знайдено документів: 1141

№2, 2022

O. Maslihan

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Management of Economic Processes and Tourism, Mukachev State University

L. Kushch

Senior Lecturer of the Department of Hotel, Restaurant and Resort Industry, Higher Educational Institution of Ukoopspilka «Poltava University of Economics and Trade»

S. Dudnyk

Senior Lecturer of the Department of Hotel, Restaurant and Resort Industry, Higher Educational Institution of Ukoopspilka «Poltava University of Economics and Trade»

N. Goblyk-Markovych

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Management of Economic Processes and Tourism, Mukachev State University

IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRIORITIES OF TOURISM AND HOTEL AND RESTAURANT CLUSTERS IN REGIONS OF UKRAINE

О. О. Маслиган

д. е. н., доцент кафедри менеджменту, управління економічними процесами та туризму, Мукачівський державний університет

Л. І. Кущ

старший викладач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

С. О. Дудник

cтарший викладач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Н. М. Гоблик-Маркович

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, управління економічними процесами та туризму, Мукачівський державний університет

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРИОРИТЕТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

№2, 2022

Н. В. Трусова

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

І. В. Колокольчикова

д. е. н., доцент, професор кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

М. А. Полегенька

к. е. н., старший викладач кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ВНУТРІШНЯ ІНТЕГРАЦІЯ ТА ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ

N. Trusova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Business Consulting and International Tourism, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University

І. Kolokolchykova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Business Consulting and International Tourism, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University

M. Polehenka

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT MECHANISM OF RURAL TERRITORIAL COMMUNITIES: INTERNAL INTEGRATION AND FINANCIAL CAPACITY

№2, 2022

Н. П. Струк

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ІНСТРУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ АНАЛІТИКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

N. Struk

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Public Management and Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

TOOLS OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF CIVIL OFFICERS

№2, 2022

І. І. Надточій

д. е. н., доцент, заступник директора з навчально-методичної та наукової роботи, Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова, м. Херсон

Н. Г. Ревенко

к. е. н., професор, професор кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова, м. Херсон

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЇХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

I. Nadtochy

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Deputy Director for Educational and Methodological and Scientific Work, Kherson Branch of the National University of Shipbuilding them Admiral Makarov

N. Revenko

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of the National University of Shipbuilding them Admiral Makarov

THEORETICAL ASPECTS OF DETERMINING THE CRITERION OF EFFICIENCY OF CURRENT COSTS OF ENTERPRISES AS PART OF THE ECONOMIC MECHANISM OF THEIR INNOVATIVE DEVELOPMENT

№2, 2022

В. В. Венгер

д. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Н. І. Романовська

к. е. н., доцент, науковий співробітник, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

M. Б. Чижевська

к. е. н., доцент, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ВЕКТОРИ СТИМУЛЮВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕТАЛУРГІЙНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

V. Venger

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher, Leading Researcher, Public Institution «Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine»

N. Romanovska

PhD in Economics, Associate Professor, Researcher, Public Institution «Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine»

M. Chyzhevska

PhD in Economics, Associate Professor, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

VECTORS OF STIMULATION OF FINANCING OF INNOVATION ACTIVITY IN THE METALLURGICAL INDUSTRY OF UKRAINE

№2, 2022

Г. І. Купалова

д. е. н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Н. В. Гончаренко

к. е. н., доцент,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Н. О. Коренєва

к. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д. К. Маліновська

к. е. н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФРАХТОВОЇ БІРЖІ ТА ЕЛЕМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА НІЙ

G. Kupolova

Doctor of Economic Sciences, Professor,Taras Shevchenko National University of Kyiv

N. Goncharenko

PhD in Economics, Associate Professor,Taras Shevchenko National University of Kyiv

N. Koreneva

PhD in Economics, Associate ProfessorTaras Shevchenko National University of Kyiv

D. Malinovska

PhD in Economics,Taras Shevchenko National University of Kyiv

THEORETICAL ASPECTS OF THE FREIGHT EXCHANGE AND ELEMENTS OF PRICE FORMATION

№2, 2022

Н. В. Лохман

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та бізнесу,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

О. В. Корнілова

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки підприємства,Маріупольський державний університет, м. Маріуполь, Україна

О. А. Грищук

асистент кафедри економіки та бізнесу,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

Ю. В. Омельченко

студентка спеціальності «Готельно-ресторанна справа», кафедра економіки та бізнесу,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

N. Lokhman

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Business, Mykhaylo Tuhan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade,Krivoy Rog, Ukraine

O. Kornilova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Personnel Management and Economics of Enterprise, Mariupol State University, Mariupol, Ukraine

O. Grishchuk

Assistant of the Department of Economics and Business, Mykhaylo Tuhan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade, Krivoy Rog, Ukraine

Yu. Omelchenko

Student of the Department of Economics and Busines, Mykhaylo Tuhan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade, Krivoy Rog, Ukraine

MONITORING THE REALIZATION OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE TOURISM SECTOR OF UKRAINE

№1, 2022

Н. Л. Правдюк

д. е. н., професор, завідувачка кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет

М. В. Обнявко

магістрант, Вінницький національний аграрний університет

ВПРОВАДЖЕННЯ БЛОКЧЕЙНУ В ОБЛІКОВУ СИСТЕМУ: КРОКИ НАЗУСТРІЧ

N. Pravdiuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting, Vinnytsia National Agrarian University

M. Obniavko

Master’s student, Vinnytsia National Agrarian University

INTRODUCTION OF THE BLOCKCHAIN IN THE ACCOUNTING SYSTEM: STEPS TOWARDS

№1, 2022

О. В. Смирна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Державний університет економіки і технологій, м. Кривий Ріг

Н. В. Ізмайлова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Державний університет економіки і технологій, м. Кривий Ріг

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

О. Smyrna

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, State University of Economics and Technology

N. Izmaylova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, State University of Economics and Technology

CURRENT STATE AND PROBLEMS OF CAPITAL FORMATION OF UKRAINIAN ENTERPRISES IN CRISIS CONDITIONS

№1, 2022

Н. В. Грищук

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО КРЕДИТУВАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

N. Hryshchuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Finances, Banking and Insurance, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

FEATURES OF MODERN LENDING OF SMALL AND MEDIUM REPRESENTATIVES BUSINESS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»