Редакція працює

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Н.

Знайдено документів: 1141

№1, 2022

Н. В. Аністратенко

к. е. н., доцент, Київський Національний економічного університету ім. В.Гетьмана

А. В. Мальченко

старший викладач, Київський Національний економічного університету ім. В.Гетьмана

РОЛЬ ВСЕСВІТНЬОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У ВІДНОВЛЕННІ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ В ПОСТПАНДЕМІЙНОМУ СВІТІ

N. Anistratenko

PhD in Economics, Associate Professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

A. Malchenko

Senior Lecturer, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE ROLE OF THE WORLD TOURISM ORGANIZATION IN THE RESTORATION OF TOURIST FLOWS IN THE POST-PANDEMIC WORLD

№1, 2022

Н. Г. Гончаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та військового господарства,Національна академія Національної гвардії України

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В РОБОТІ ФІНАНСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

N. Honcharenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Military Economy,National Academy of the National Guard of Ukraine

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF TREASURY SERVICE IN THE WORK OF THE FINANCIAL ECONOMY OF THE MILITARY UNITS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

№1, 2022

Т. А. Непокупна

к. е. н., доцент, доцент кафедри політекономії,Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Б. О. Шевченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри політекономії,Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Н. В. Щурик

учитель правознавства, Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант»,Кременчуцька міська рада, Полтавська область

В. Ю. Бубнова

учениця 11 класу, Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант»,Кременчуцька міська рада, Полтавська область

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ УСТАНОВОК ЯК ДЖЕРЕЛО МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕКОНОМІЧНУ ПОВЕДІНКУ

T. Nepokupna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Political Economy, Poltava National V.G. Korolenko Pedagogical University

B. Shevchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Political Economy, Poltava National V.G. Korolenko Pedagogical University

N. Shchuryk

a teacher of Law, Kremenchuk Lyceum 11 «Harant», of the Kremenchuk Town Council in Poltava Region

V. Bubnova

11th grade student, Kremenchuk Lyceum 11 «Harant», of the Kremenchuk Town Council in Poltava Region

EMPIRICAL STUDY OF GENDER ATTITUDES AS A SOURCE OF MARKETING INFORMATION ABOUT ECONOMIC BEHAVIOR

№1, 2022

К. М. Краус

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка

Н. М. Краус

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка

О. В. Манжура

д. е. н., доцент, проректор, ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

BLOCKCHAIN ЯК НОВІТНІЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ: ПРОЦЕСИ, СТРАТЕГІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

K. Kraus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

O. Manzhura

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Vice-rector, Poltava University of Economics and Trade

BLOCKCHAIN AS THE NEWEST FINANCIAL INSTITUTION: PROCESSES, STRATEGIES, TECHNOLOGIES AND PRACTICE OF APPLICATION IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF ECONOMY

№1, 2022

Н. О. Коваль

к. е. н., доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту,Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

О. В. Буряченко

к. політ. н., Вінницький фінансово-економічний університет, м. Вінниця, Україна

Л. М. Ткачук

к. е. н., доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту,Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

СТРАТЕГІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА

N. Koval

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine

O. Buryachenko

PhD in Political Sciences, Vinnytsia University of Finance and Economics, Vinnytsia, Ukraine

L. Tkachuk

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine

STRATEGIC FINANCIAL CONTROL AS A TOOL FOR BANKRUPTCY PREVENTION

№1, 2022

Н. А. Ясинська

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та обліку,Маріупольський державний університет

ЕКСИЗМ-ВИКЛИКИ ОСОБИСТИХ ФІНАНСІВ В КОГНІТИВНІЙ ЄМНОСТІ ДОВІРИ, СТРУКТУРИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ЗНАНЬ

N. Yasynska

Doctor of Economics Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and Accounting, Mariupol State University

ACCESS -CHALLENGES OF PERSONAL FINANCE IN THE COGNITIVE CAPACITY OF TRUST, EMPLOYMENT STRUCTURE AND KNOWLEDGE

№1, 2022

Н. С. Скопенко

д. е. н., професор кафедри економіки праці та менеджменту,Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

О. О. Когут

магістрант кафедри економіки праці та менеджменту,Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

N. Skopenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics and Management, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

O. Kohut

Master's student of the Department of Economics and Management,National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

№1, 2022

Н. В. Кузьминчук

д. е. н., професор,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

Т. М. Куценко

к. е. н., доцент,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

О. Ю. Терованесова

к. е. н., доцент,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

О. І. Бондаренко

студент 1 курсу,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО РИНКУ В УКРАЇНИ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ

N. Kuzmynchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor,V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

T. Kutsenko

PhD in Economics, Associate Professor,V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

O. Terovanesova

PhD in Economics, Associate Professor,V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

O. Bondarenko

1th year student,V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE STOCK MARKET IN UKRAINE: STAGES OF FORMATION

№12, 2021

Н. В. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Херсонський державний аграрно-економічний університет

Л. О. Алєщенко

асистент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Херсонський державний аграрно-економічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В ЕПОХУ ПАНДЕМІЇ COVID-19

N. Kyrychenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Economic University

L. Alіeshchenko

Assistant of the Department of Management and Information Technologies,Kherson State Agrarian and Еconomic University

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF INTERNET MARKETING DEVELOPMENT IN THE AGE OF THE COVID-19 PANDEMIC

№12, 2021

Н. М. Соколова

к. е. н., Національний транспортний університет, Київ, Україна

Н. Г. Пархоменко

к. х. н., Національний транспортний університет, Київ, Україна

РОЛЬ ПРИРОДОРЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ В УМОВАХ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

N. Sokolova

PhD in Economics, National University of Transport, Kyiv, Ukraine

N. Parkhomenko

PhD in Chemistry, National University of Transport, Kyiv, Ukraine

THE ROLE OF NATURAL PAYMENTS IN THE CONDITIONS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»