Редакція працює

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Н.

Знайдено документів: 1141

№12, 2021

Н. В. Ізмайлова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Державний університет економіки і технологій

І. П. Васильчук

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Державний університет економіки і технологій

О. В. Смирна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Державний університет економіки і технологій

ПІДТРИМКА СТАБІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ЧАС АКТИВНОЇ ФАЗИ ЕПІДЕМІЧНИХ ЯВИЩ В УКРАЇНІ

N. Izmaylova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, State University of Economics and Technology

I. Vasylchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, State University of Economics and Technology

O. Smyrna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, State University of Economics and Technology

SUPPORT OF STABLE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE DURING THE ACTIVE PHASE OF EPIDEMIC PHENOMENA IN UKRAINE

№12, 2021

Н. Л. Марусяк

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Ю. О. Шум

cтудентка кафедри фінансів і кредиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ОЦІНКА ФІНАНСОВО СТАНУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ ДИНАМІЧНИХ КОНКУРЕНТНИХ УМОВАХ

N. Marusiak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, Yuriy Fedkovich Chernivtsy National University

Y. Shum

Student of the Department of Finance and Credit, Yuriy Fedkovich Chernivtsy National University

ASSESSMENT OF THE FINANCIAL STATUS OF THE TELECOMMUNICATION ENTERPRISE TO UNSURE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MODERN DYNAMIC COMPETITIVE CONDITIONS

№12, 2021

Н. В. Семенченко

д. е. н., професор, професор кафедри економічної кібернетики,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

ХЕДЖУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ПРОЦЕС ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

N. Semenchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

HEDGING AS AN INTEGRAL PROCESS OF FINANCIAL MARKET FUNCTIONING

№12, 2021

Д. М. Токарчук

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Н. В. Пришляк

д. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Я. В. Паламаренко

к. е. н., старший викладач, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СТРАТЕГІЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: РАЦІОНАЛЬНЕ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ РОСЛИННИЦТВА, ВІДХОДАМИ ТКАНИН ТВАРИН, ТВАРИННИМ ГНОЄМ, АГРОХІМІЧНИМИ ВІДХОДАМИ

D. Tokarchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

N. Pryshliak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

Y. Palamarenko

PhD in Economics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

STRATEGY OF WASTE MANAGEMENT OF AGRARIAN ENTERPRISES: RATIONAL MANAGEMENT OF PLANT WASTE, WASTE OF ANIMAL TISSUE, ANIMAL MANURE, ARCHOCHEMICAL WASTE

№12, 2021

Н. М. Штефан

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу і фінансів,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

O. І. Драпалюк

магістр кафедри економічного аналізу і фінансів,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

ОЦІНКА ВПЛИВУ НОВИХ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ІНСТРУМЕНТІВ ТА ІНСТИТУТІВ НА СТАЛІСТЬ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА ЕКОНОМІКИ В ЦІЛОМУ

N. Shtefan

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Analysis and Finance,National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

O. Drapalyuk

National Technical University “Dnipro Polytechnic”, DniproO. DrapalyukMaster's student of the Department of Economic Analysis and Finance,National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

ASSESSING THE IMPACT OF NEW FINANCIAL TECHNOLOGIES, INSTRUMENTS AND INSTITUTIONS ON THE SUSTAINABILITY OF FINANCIAL MARKETS AND THE ECONOMY AS A WHOLE

№12, 2021

Н. П. Скригун

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

К. Ю. Семененко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

І. М. Лісовська

магістрант, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

РЕФЛЕКСИВНИЙ ХАРАКТЕР ВЕДЕННЯ SMM-СТРАТЕГІЇ ДЛЯ FMCG КОМПАНІЙ

N. Skryhun

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing,National University of Food Technology, Kyiv, Ukraine

K. Semenenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing,National University of Food Technology, Kyiv, Ukraine

I. Lisovska

Master's student, National University of Food Technology, Kyiv, Ukraine

REFLEXIVE CHARACTER OF SMM-STRATEGY FOR FMCG COMPANIES

№12, 2021

О. О. Маслиган

д. е. н, доцент кафедри менеджменту, управління економічними процесами та туризму, Мукачівський державний університет

Н. М. Гоблик-Маркович

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, управління економічними процесами та туризму, Мукачівський державний університет

Е. В. Тодьєрішко

аспірант кафедри eкономіки та фінансів, Мукачівський державний університет

ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ І ФОРМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ У РЕГІОНАХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРИЙОМІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ

O. Maslihan

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Management of Economic Processes and Tourism, Mukachev State University

N. Goblyk-Markovych

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Management of Economic Processes and Tourism, Mukachev State University

E. Todierishko

Postgraduate student of the Department of Economics and Finance, Mukachevo State University

PRINCIPLES, METHODS AND FORMS OF REGULATION OF TOURISM AND RECREATION CLUSTERS IN REGIONS USING ROUTING TECHNIQUES

№12, 2021

Н. А. Ясинська

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту,Маріупольський державний університет

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ

N. Yasynska

Doctor of Economics Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Management, Mariupol State University

MODERN TECHNOLOGIES OF PERSONAL FINANCE CONDUCT IN UKRAINE

№12, 2021

Н. В. Бугас

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління та смарт-інновацій,Київський національний університет технологій та дизайну

А. Гутман

студент кафедри управління та смарт-інновацій,Київський національний університет технологій та дизайну

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ТНК НА РИНКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

N. Buhas

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Smart Innovation, Kyiv National University of Technologies and Design

А. Hutman

Student of the Department of Management and Smart Innovation,Kyiv National University of Technologies and Design

INNOVATIVE COMPONENT OF TNC ACTIVITIES IN THE MARKET OF CREATIVE INDUSTRIES

№12, 2021

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Національний університет «Запорізька політехніка»

М. Р. Міхова

магістрант, Національний університет «Запорізька політехніка»

ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ М. ЗАПОРІЖЖЯ

N. Fatіukha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finances, Banking and Insurance, National University "Zaporozhye Polytechnic"

M. Mikhov

6th year Master's student, National University "Zaporozhye Polytechnic"

BUDGET REVENUE FORECASTING M. ZAPORIZHZHA

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»