Редакція працює

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Н.

Знайдено документів: 1141

№12, 2021

С. М. Лутковська

д. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи,євроінтеграції та міжнародної діяльності,доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет

Н. В. Зеленчук

аспірант кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет

РОЗВИТОК БІОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ – ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

S. Lutkovska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Vice-rector for Scientific and Pedagogical Work, European Integration and International Activities, Associate Professor of the Department of Administrative Management and Alternative Energy Sources, Vinnytsia National Agrarian University

N. Zelenchuk

Postgraduate student of the Department of Administrative Management and Alternative Energy Sources,Vinnytsia National Agrarian University

BIOENERGY DEVELOPMENT IN UKRAINE – ENERGY AND ECONOMIC SECURITY IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

№11, 2021

В. І. Ткачук

д. е. н., професор, Поліський національний університет

М. І. Яремова

к. е. н., доцент, Поліський національний університет

Н. М. Горкуша

магістрант, Поліський національний університет

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

V. Tkachuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Polissia National University

M. Yaremova

PhD in Economics, Associate Professor, Polissia National University

N. Gorkusha

Master's student, Polissia National University

FORMATION OF STRATEGY OF DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE

№11, 2021

Н. І. Дуляба

к. е. н, доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка»

С. М. Ільчишин

к. е. н., асистент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка»

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ

N. Duliaba

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Management and International Entrepreneurship, Lviv Polytechnic National University

S. Ilchishyn

PhD in Economics, Assistant of the Department of Management and International Entrepreneurship, Lviv Polytechnic National University

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE RESTAURANT INDUSTRY IN THE TOURISM INDUSTRY

№11, 2021

С. Ю. Боліла

к. с.-г. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Херсонський державний аграрно-економічний університет

Н. В. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологійХерсонський державний аграрно-економічний університет

КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІ СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ АГРОБІЗНЕСУ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

S. Bolila

PhD in Agricultural Sciences,Associate Professor of the Department of Management and Information technologies,Kherson State Agrarian and Economic University

N. Kyrychenko

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Management and Information technologies,Kherson State Agrarian and Economic University

CUSTOMER-ORIENTED STRATEGIC VECTORS OF AGROBUSINESS IN THE FOOD MARKET IN THE CONDITIONS OF GLOBAL CHALLENGES

№11, 2021

В. М. Голомовзий

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

Н. Л. Калиновська

старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ І НАПРЯМКИ ВИРІШЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАВОДСЬКОЇ СИСТЕМИ МАШИН

V. Holomovzyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University

N. Kalynovska

Senior Lecturer of the Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University

ANALYSIS OF PROBLEMS AND DIRECTIONS OF SOLVING THE IMPACT OF TECHNICAL CONTROL ON EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF FACTORY MACHINE SYSTEM

№11, 2021

Н. В. Кузьминчук

д. е. н., професор,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

Т. М. Куценко

к. е. н., доцент,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

О. Ю. Терованесова

к. е. н., доцент,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

Д. А. Сипало

студентка 4 курсу,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТОРГІВЛІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ІНСТИТУЦІЙНИХ ФАКТОРІВ

N. Kuzmynchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor,V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

T. Kutsenko

PhD in Economics, Associate Professor,V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

O. Terovanesova

PhD in Economics, Associate Professor,V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

D. Sypalo

4th year student,V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

TRANSFORMATION OF TRADE IN THE STOCK MARKET OF UKRAINE UNDER THE INFLUENCE OF INSTITUTIONAL FACTORS

№11, 2021

L. Lytvynenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management of Foreign Economic Activity of Enterprises, National Aviation University

A. Overchuk

2nd year Master’s student, National Aviation University

M. Yesin

2nd year Master’s student, National Aviation University

Y. Tselitan

2nd year Master’s student, National Aviation University

N. Skalatskyi

2nd year Master’s student, National Aviation University

EXPLORING WAYS TO INCREASE PROFITABILITY OF AIRPORTS AFTER THE PANDEMIC CONSIDERING EU AND WORLD PRACTICES

Л. Л. Литвиненко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет

А. О. Оверчук

магістрант 2 року, Національний авіаційний університет

М. Д. Єсін

магістрант 2 року, Національний авіаційний університет

Я. М. Целітан

магістрант 2 року, Національний авіаційний університет

Н. С. Скалацький

магістрант 2 року, Національний авіаційний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ АЕРОПОРТІВ ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА СВІТОВИХ ПРАКТИК

№11, 2021

З. В. Бойко

к. геогр. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та регіональних студій, Університет митної справи та фінансів

Н. А. Горожанкіна

к. геогр. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та регіональних студій, Університет митної справи та фінансів

В. В. Безуглий

к. пед. н., доцент кафедри географії, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПРЕТЕНЗІЇ ТА СПОРИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИ СВІТУ

Z. Boyko

PhD in Geography, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and Regional Studies, University of Customs and Finance

N. Horozhankina

PhD in Geography, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and Regional Studies, University of Customs and Finance

V. Bezugly

PhD (Pedagogi), Associate Professor of the Department of Geography, Oles Honchar Dnipro National University

TERRITORIAL CLAIMS AND DISPUTES AS A FACTOR OF INFLUENCE ON THE FORMATION OF THE POLITICAL MAP OF THE WORLD

№11, 2021

Н. О. Держак

к. е. н., доцент кафедри публічного управління, менеджменту і маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Т. Ю. Зінченко

магістрант кафедри публічного управління, менеджменту і маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ПРОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

N. Derzhak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

T. Zinchenko

Master's student of the Department of Public Administration, Management and Marketing Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

PROMOTION OF ONLINE MARKETING SERVICES IN THE DIGITAL ENVIRONMENT

№11, 2021

Н. М. Штефан

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу і фінансів,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Р. В. Котлярук

магістр кафедри економічного аналізу і фінансів,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ В УПРАВЛІННІ КРЕДИТНОЮ ПОЛІТИКОЮ БАНКУ

N. Shtefan

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Analysis and Finance,National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

R. Kotliaruk

Master's student of the Department of Economic Analysis and Finance,National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

MATHEMATICAL METHODS AND MODELS IN THE BANK'S CREDIT POLICY MANAGEMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»