Редакція працює

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Н.

Знайдено документів: 1141

№11, 2021

Н. М. Богацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕШКОДИ ЕФЕКТИВНОЇ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

N. Bogatska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and International Relation, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University

PROBLEMS AND OBSTACLES OF EFFECTIVE ECONOMIC AND FINANCIAL ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

№11, 2021

Н. Я. Михаліцька

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту,Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

М. Р. Верескля

к. пед. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ

О. Т. Бойко

старший викладач кафедри іноземних мов та культури професійного мовлення, Львівський державний університет внутрішніх справ

ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОЇ АМНІСТІЇ У СВІТЛІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

N. Mykhalitska

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

M. Veresklia

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

O. Boyko

Senior Lecturer of the Department of Foreign Languages and Culture of Professional Speech, Lviv State University of Internal Affairs

TAX AMNESTY IN THE CONTEXT OF THE INTERNATIONAL EXPERIENCE

№11, 2021

Г. І. Матукова

д. пед. н., професор, професор кафедри менеджменту охорони здоров’я, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольца, м. Київ, Україна

Н. В. Багашова

к. геол. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Державний університет економіки і технологій, м. Кривий Ріг, Україна

Д. Г. Матукова-Ярига

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольца

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЇ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Н. Matukova

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, National Medical University named after O.O. Bohomolets, Kyiv, Ukraine

N. Bahashova

PhD in Geology, Associate Professor, State University Economics of Technology, Kryvyi Rih, Ukraine

D. Matukova-Yaryha

PhD in Economics, Associate Professor, National Medical University named after O.O. Bohomolets, Kyiv, Ukraine

MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF A MODERN ENTERPRISE: PRINCIPLES OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT STRATEGY IN MODERN CONDITIONS

№11, 2021

С. І. Мельник

д. е. н., професор, Український інститут експертизи сортів

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

Г. В. Шевчук

старший викладач,Вінницький національний аграрний університет

Г. В. Трофімова

к. с.-г. н., доцент, Український інститут експертизи сортів

Є. М. Стариченко

к. е. н., доцент, Український інститут експертизи сортів

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ

S. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Bila Tserkva National Agrarian University

H. Shevchuk

Senior Lecturer, Vinnytsia National Agrarian University

Н. Trofimova

PhD in Agricultural Sciences, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

Y. Starychenko

PhD in Economics, Associate Professor, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

FORMATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES INVESTMENT STRATEGY IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION PROCESSES IN THE COUNTRY'S ECONOMY

№10, 2021

Н. І. Дуляба

к. е. н, доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка»

У. І. Когут

к. е. н, доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка»

В. П. Далик

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ЗЕД

N. Duliaba

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Management and International Entrepreneurship,Lviv Polytechnic National University

U. Kohut

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Management and International Entrepreneurship,Lviv Polytechnic National University

V. Dalyk

Associate Professor of the Department of Management and International Entrepreneurship,Lviv Polytechnic National University

FEATURES OF THE ADMINISTRATION OF THE BUDGET PROCESS AT THE ENTERPRISES OF THE FEA SPHERE

№10, 2021

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Національний університет «Запорізька політехніка»

І. А. Рябченко

магістрант, Національний університет «Запорізька політехніка»

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

N. Fatіukha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finances, Banking and Insurance, National University "Zaporozhye Polytechnic"

I. Riabchenko

6th year Master's student, National University "Zaporozhye Polytechnic"

ANALYSIS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN TERMS OF REGIONS OF UKRAINE

№10, 2021

Н. М. Махначова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

І. Ю. Семенюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

М.А. Горшков

старший викладач кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МСП ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

N. Makhnachova

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Management and Administration, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

I. Semeniuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

M. Gorshkov

Senior Lecturer of the Department of Management and Administration, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

EXPORT POTENTIAL OF SMES IN VINNYTSIA REGION: DEVELOPMENT PROSPECTS

№10, 2021

І. В. Вороненко

д. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Н. А. Клименко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ОПЕРАТОРІВ РУХОМОГО (МОБІЛЬНОГО) ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

I. Voronenko

Doctor of Economic Sciences, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

N. Klymenko

PhD in Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

MONITORING THE FINANCIAL CONDITION OF MOBILE OPERATORS IN UKRAINE

№10, 2021

Н. І. Богомолова

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТАРИФОУТВОРЕННЯМ В СФЕРІ ПАСАЖИРСЬКИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

N. Bohomolova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

PECULIARITIES OF TARIFF-SETTING MANAGEMENT IN THE FIELD OF PASSENGER ROAD TRANSPORTATION

№10, 2021

Н. М. Богацька

к. е. н, доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

N. Bogatska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and International Relation, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF ECONOMIC AND FINANCIAL ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»