Редакція працює

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Н.

Знайдено документів: 1141

№10, 2020

Н. В. Торопченко

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ СТИМУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

N. Toropchenko

Postgraduate student, Classical Private University, Zaporizhzhia

EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN INVESTMENT STIMULATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT

№8, 2021

Л. Б. Штефан

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький навчально-науковий інститут економікиЗахідноукраїнського національного університету, м. Вінниця, Україна

Н. В. Мацедонська

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький навчально-науковий інститут економікиЗахідноукраїнського національного університету, м. Вінниця, Україна

КЛЮЧОВІ ТРЕНДИ ЗМІН У РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

L. Shtefan

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnytsa Educational and Scientific Institute of Economics West Ukrainian National University, Vinnytsa, Ukraine

N. Matsedonska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnytsa Educational and Scientific Institute of Economics West Ukrainian National University, Vinnytsa, Ukraine

KEY TRENDS OF CHANGES IN THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE IN THE POST-CRISIS PERIOD

№8, 2021

Н. П. Левковець

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту,Національний транспортний університет, Київ, Україна

Л. М. Бабич

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту,Національний транспортний університет

Н. П. Теслюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту,Національний транспортний університет

С. А. Наконечна

старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту,Національний транспортний університет

О. І. Гуцалюк

асистент кафедри фінансів, обліку і аудиту,Національний транспортний університет

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН

N. Levkovets

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv, Ukraine

L. Babych

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv, Ukraine

N. Tesliuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv, Ukraine

S. Nakonechna

Senior Lecturer of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv, Ukraine

O. Hutsaliuk

Assistant of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv, Ukraine

FINANCIAL SECURITY OF INSURANCE COMPANIES IN THE CONDITIONS OF INSTITUTIONAL CHANGES

№8, 2021

Г. Ю. Аніщенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Уманський національний університет садівництва, Умань, Україна

Н. А. Іванова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Уманський національний університет садівництва, Умань, Україна

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ В УМОВАХ «ОБ’ЄДНАНОЇ ЗАРПЛАТНОЇ ЗВІТНОСТІ»

H. Anishchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Uman National University of Horticulture, Uman, Ukraine

N. Ivanova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Uman National University of Horticulture, Uman, Ukraine

ACCOUNTING AND AUDIT OF PAYMENTS TO EMPLOYEES IN THE CONDITIONS OF "JOINT SALARY REPORTING"

№8, 2021

N. Bezrukova

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of International Economic Relations and Tourism, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava

V. Svichkar

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of International Economic Relations and Tourism, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava

CONSULTING ACTIVITIES OF INTERNATIONAL COMPANIES

Н. В. Безрукова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та туризму, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

В. А. Свічкарь

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та туризму, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

КОНСАЛТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

№8, 2021

П. К. Бечко

к. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

Н. В. Бондаренко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

С. А. Власюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

О. С. Наталич

аспірант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ

P. Becko

PhD in Economics, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Uman National University of Horticulture, Uman

N. Bondarenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Uman National University of Horticulture, Uman

S. Vlasyuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Uman National University of Horticulture, Uman

S. Natalych

Postgraduate student of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange, Uman National University of Horticulture, Uman

IMPROVING THE CREDIT MARKET REGULATION SYSTEM

№8, 2021

Ю. О. Соколова

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики,Національний університет «Запорізька політехніка»

Н. М. Павлішина

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та логістики, Національний університет «Запорізька політехніка»

РОЛЬ РИНКОВИХ СИЛ В ЗАКУПІВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Yu. Sokolova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, Zaporizhzhia Polytechnic National University

N. Pavlishina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, Zaporizhzhia Polytechnic National University

THE ROLE OF MARKET FORCES IN THE PROCUREMENT ACTIVITY OF THE STATE-FORM OWNED ENTERPRISE IN TERMS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

№8, 2021

К. М. Краус

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Б. Грінченка

С. М. Голубка

д. е. н., професор, радник, Рахункова палата України

ШЕРІНГОВА ЕКОНОМІКА: ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ШЛЯХУ ДО ІНДУСТРІЇ 4.0

K. Kraus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

S. Holubka

Doctor of Economic Sciences, Professor, Counselor, Accounting Chamber of Ukraine

SHARING ECONOMY: DIGITAL TRANSFORMATION OF ENTREPRENEURSHIP ON THE WAY TO INDUSTRY 4.0

№8, 2021

О. В. Мороз

д. е. н, професор, професор кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет

Н. П. Карачина

д. е. н, професор, завідувач кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет

В. М. Семцов

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету

В. М. Мирончук

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інституту економіки Західноукраїнського національного університету

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ТЕОРІЇ НЕСПОСТЕРЕЖУВАНОЇ ЕКОНОМІКИ

O. Moroz

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University

N. Karachyna

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University

V. Semtsov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsa research institute of Economics West Ukrainian National University

V. Myronchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsa research institute of Economics West Ukrainian National University

METHODOLOGY AND METHODS OF THE THEORY OF UNOBSERVED ECONOMICS

№8, 2021

О. В. Виноградова

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, Державний університет телекомунікацій

Н. Б. Писар

д. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу, Державний університет телекомунікацій

Н. І. Дрокіна

д. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу, Державний університет телекомунікацій

О. В. Литвинова

к. е. н., доцент, Державний університет телекомунікацій

І. О. Совершенна

к. т. н., доцент, Державний університет телекомунікацій

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЦИФРОВОГО ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ ЯК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЗА ПРИНЦИПАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

O. Vynogradova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Marketing, State University of Telecommunications

N. Pysar

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Marketing, State University of Telecommunications

N. Drokina

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Marketing, State University of Telecommunications

O. Lytvynova

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Marketing, State University of Telecommunications

І. Sovershenna

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Marketing, State University of Telecommunications

USE OF DIGITAL PROMOTION TOOLS AS A FIXED MEANS OF MARKETING COMMUNICATIONS ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»