Редакція працює

EnglishНа русском

Статистика

Ви шукали: Н.

Знайдено документів: 1141

№8, 2021

О. В. Банар

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та економіки, Міжнародний Європейський Університет

Н. О. Петренко

д. е. н., професор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Уманський національний університет садівництва

КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ДЕРЖАВИ

O. Banar

Doctor of Economic Sciences, Professor,Professor of the Department of Management and Economics, International European University

N. Petrenko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Professor of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business,Uman National University of Horticulture

THE CONCEPT OF STRATEGISM IN THE CONTEXT OF STRATEGIC AND ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE

№1, 2021

Н. Ю. Рекова

д. е. н., професор, перший проректор-проректор з навчальної роботи,ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»

Н. В. Рагуліна

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства,Донбаська державна машинобудівна академія

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

N. Rekova

Doctor of Economic Sciences, Professor, First Vice-Rector, Academic affairs’ Vice-Rector of LLC TECHNICAL UNIVERSITY «METINVEST POLYTECHNICS»

N. Ragulina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, Donbass State Engineering Academy

ECOLOGICAL AND ECONOMIC ANALYSIS AS AN ELEMENT OF THE ENTERPRISE OPERATIONAL MANAGEMENT SYSTEM

№7, 2021

А. С. Д’яченко

студентка факультету системного аналізу управління, Інститут прикладного системного аналізу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Н. В. Рощина

к. е. н, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститутімені Ігоря Сікорського"

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ

A. Diachenko

Student of the Department of System Analysis of Managment, IASA , National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

N. Roshchyna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

MARKET RESEARCH IN THE CONTEXT OF DIGITALISATION: NEW OPPORTUNITIES

№7, 2021

Н. А. Клименко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України

І. В. Вороненко

д. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України

О. В. Нагорна

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Н. В. Громик

магістр з економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОЦІНКА РИЗИКІВ НА РИНКУ ПОСЛУГ МОБІЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ

N. Klymenko

PhD in Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

I. Voronenko

Doctor of Economic Sciences, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

O. Nahorna

PhD in Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

N. Gromyk

Mаstеr's dеgrее of Economic Cybernetics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

RISK ASSESSMENT IN THE MARKET OF SERVICES OF MOBILE OPERATORS

№7, 2021

Н. В. Резнікова

д. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

В. Г. Панченко

д. е. н., директор, Аналітичний центр економіко-правових досліджень та прогнозування Федерації роботодавців

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку та аудиту

ВПЛИВ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ РІДКОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ЕКОНОМІЧНУ ТА ЕНЕРГЕТИЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВ: ПЕРСПЕКТИВИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ПРОТИСТОЯННЯ Й ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. Reznikova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

V. Panchenko

Doctor of Economic Sciences, Director, Analytical Center For Economic And Legal Research And Forecasting, The Federation of Employers of Ukraine

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Management of Foreign Economic Activities, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

IMPACT OF THE RARE EARTHS MARKET ON THE ECONOMIC AND ENERGY SECURITY OF STATES: PROSPECTS FOR THE INSTITUTIONAL REGULATION OF RESOURCE CONFRONTATION AND THE INNOVATIVE AND TECHNOLOGICAL POTENTIAL OF A COMPETITIVE GREEN ECONOMY

№7, 2021

Н. В. Бахур

головний консультант сектору регіональних стратегій центру регіональних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

N. Bakhur

Chief consultant of the Sector of Regional Strategies Center for Regional Studies,The National Institute for Strategic Studies

INVESTMENT SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF UKRAINE: PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM

№7, 2021

Д. М. Паламарчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та бізнесу, Черкаський державний технологічний університет

Н. О. Паламарчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та бізнесу, Черкаський державний технологічний університет

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ ПОЛЬЩІ

D. Palamarchuck

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economics and Business, Cherkassy State Technological University

N. Palamarchuck

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economics and Business, Cherkassy State Technological University

ENERGY EFFICIENCY IN THE HOUSING SECTOR OF POLAND

№7, 2021

Н. П. Теслюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінанси, облік і аудит, Національний транспортний університет

О. В. Жулин

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінанси, облік і аудит, Національний транспортний університет

Я. Я. Назаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінанси, облік і аудит, Національний транспортний університет

А. В. Куімова

студентка групи ФТ-І-Ім факультету менеджменту, логістики та туризму, Національний транспортний університет

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТ НА ВІРТУАЛЬНОМУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

N. Tesliuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University

O. Zhulin

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University

Ya. Nazarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University

A. Kuimova

Student of the FT-I-Im group of the Faculty of Management, Logistics and Tourism,National Transport University

ANALYSIS OF CRYPTOCURRENCY DEVELOPMENT IN THE VIRTUAL MARKET OF FINANCIAL SERVICES

№7, 2021

С. М. Лихолат

к. е. н, доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка»

Є. В. Крикавський

д. е. н., професор, завідувач кафедрою маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка»

В. В. Скупейко

д. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Львівський університет бізнесу та права

Н. В. Шинкаренко

к. е. н, доцент, доцент кафедри маркетингу, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

І. Петецький

к. е. н., президент фірми «Petecki», Польща

ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ БАНКІВ

S. Lykholat

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, National University «Lviv Polytechnic»

Ye. Krykavskyy

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Marketing and Logistics, National University «Lviv Polytechnic»

V. Skupeiko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting and Texation, Lviv University of Business and Law

N. Shynkarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Dnipro university of technology

I. Petecki

PhD in Economics, president of the firm «Petecki», Poland

THE INFLUENCE OF MARKETING COMMUNICATION POLICY ON THE TRANSPARENCY OF BANKS

№7, 2021

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Б. Грінченка

К. М. Краус

к .е. н., доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

О. В. Штепа

к. е. н., доцент,доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

СТАНОВЛЕННЯ ІНДУСТРІЇ Х.0 НА ЗАСАДАХ ЦИФРОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ІННОВАТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ГІГ-ЕКОНОМІЦІ

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

K. Kraus

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Lecturer of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

O. Shtepa

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Lecturer of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

FORMATION OF INDUSTRY X.0 ON THE BASIS OF DIGITAL ENTREPRENEURSHIP IN TERMS OF INNOVATION OF ECONOMIC RELATIONS IN GIG ECONOMY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»