EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
Н. В. Лохман, О. В. Корнілова, О. А. Грищук, Ю. В. Омельченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.1

УДК: 658.589:338.486.2

Н. В. Лохман, О. В. Корнілова, О. А. Грищук, Ю. В. Омельченко

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Анотація

Розроблено алгоритм моніторингу розвитку інноваційного потенціалу туристичної сфери, який охоплює такі напрями: характеристика конвертації інноваційного потенціалу в інноваційний туристичний продукт; дослідження особливостей і проблем туристичної сфери, аналіз залежності доходу від надання туристичних послуг в Україні від факторів розвитку інноваційного потенціалу. Встановлено, що в результаті конвертації інноваційного потенціалу в інноваційний туристичний продукт виробляється та реалізується інноваційний продукт (послуга) на ринку туризму та гостинності. Визначено особливості туристичної сфери які розглядаються залежно від особливостей: туристичного ринку, типів інновацій, туристичного продукту, споживачів туристичного продукту, інвестування в інновації в туристичній сфері. Розглянуто основні проблеми інновацій в туризмі як сфери бізнесу, які стосуються національної туристичної полі¬тики, туристичного ринку, попиту на туристичні послуги, туристичних підприємств та підприємств індустрії гостинності, інвестицій в інновації. Побудовано кореляційні поля залежності розвитку туристичної сфери в Україні від факторів розвитку інноваційного потенціалу.

Ключові слова: інноваційний потенціал; туристична сфера; туристичний продукт; моніторинг; кореляція.

Література

1. Берідзе Т. М. Методичні вказівки та учбові завдання до виконання на ЕОМ самостійних робіт з аналізу багатофакторних регресійних моделей. Кривий Ріг: КФ ЗНУ, 2015. 76 с.
2. Гуржий Н.Н., Третинко А.В. Инновационные технологии в туристической индустрии. Устойчивое развитие экономики. 2013. №3. С. 221–224.
3. Давидова О. Особливості застосування інновацій у розвитку туристичної галузі України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2015. Вип. 7 (172). С. 65–69 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2015_7_11
4. Драчук Ю.З., Дульцева І.І. Напрями вдосконалення розвитку сфери туризму на засадах інноваційних маркетингових технологій. Економічний вісник Донбасу. 2016. № 1 (43). С. 115–119
5. Зиновьев Ф.В., Бартошук А.В. Инновационный подход к развитию туристической отрасли Украины. Инновацонная экономика. 2012. № 4(30). С.161–164.
6. Кальченко О.М. Теоретичні аспекти інноваційної діяльності підприємств туристичної галузі. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2011. № 4 (54). С. 147–155
7. Карпова Г.А., Хорева Л.В. Экономика и управление туристской деятельностью: учеб. пособие в 2-х частях. Ч. 1. Санкт Петербург : Изд-во СПбГУЭФ, 2011. 268 с.
8. Касьяненко В. Дослідження сутності інноваційного потенціалу економіки. Науковий вісник. 2011. Вип. 8. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik8/fail/Kasjanenko.pdf
9. Кравченко А.В., Костючик С.В. Аналіз інноваційного розвитку вітчизняних туристичних підприємств на ринку України. Молодий вчений. 2017. № 10 (50). С. 922–926.
10. Крупський О.П. Концептуальні засади управління інноваційною діяльністю туристичних підприємств. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. 2015. Вип. 4, Т.22. С. 64-71. URL: http://tourlib.net/statti_ukr/krupskyj.htm
11. Крупський О.П. Організаційна культура туристичного підприємства як індикатор його інноваційного потенціалу. Бізнес-інформ. 2014. № 9. С. 200–204. URL: https://www.researchgate.net/publication/298011106
12. Лохман Н.В. Взаємозв`язок туристичного сектору з іншими секторами економіки при формуванні інноваційного потенціалу: Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: зб. матеріалів ІV міжнар. наук.-практ. конф., (Кривий Ріг, 26 квітня 2019 р.). Кривий Ріг. ДонНУЕТ, 2019. С. 112-114.
13. Мілашовська О.І., Грянило А.В., Удут М.М. Інноваційний потенціал підприємств готельно-ресторанного бізнесу регіону. Економіка і суспільство, 2017. Вип.8. С. 431–435.
14. Михайліченко Г.І. Туристичний потенціал: методи оцінювання та інноваційний розвиток. Проблеми економіки. 2013. № 1. С.115–123. URL: http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2013-1_0-pages-115_123.pdf
15. Михайліченко Г.І. Інноваційний розвиток туристичних підприємств: напрями змін та фактори впливу. Економіка. Управління. Інновації. 2012. Вип. 1 (7). URL: http://tourlib.net/statti_ukr/myhajlichenko3.htm
16. Панухник О. Інноваційний потенціал регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу: передумови формування та векторність управління. Галицький економічний вісник. 2015. № 2 (49). С. 5-12.
17. Севастьянова С.А. Региональное планирование развития туризма и гостиничного хазяйства: учебное пособие. Москва: КНОРУС, 2007. 256 с.
18. Статистичний бюлетень. Київ: Укрстат. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publinform_u.htm
19. Туристична діяльність в Україні в 2020 р. Київ: Укрстат, 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

N. Lokhman, O. Kornilova, O. Grishchuk, Yu. Omelchenko

MONITORING THE REALIZATION OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE TOURISM SECTOR OF UKRAINE

Summary

Entities in the field of tourism seek innovative transformations, but innovative changes must be introduced gradually and thoughtfully, carefully studying the market and based on the experience of developed countries and their own experience.
The solution to this problem is possible through the use of monitoring the development of innovative potential of the tourism sector in Ukraine. An algorithm for monitoring the development of innovation potential of the tourism sector has been developed, which covers the following areas: characteristics of the conversion of innovation potential into an innovative tourism product; research of features and problems of the tourist sphere, analysis of the dependence of income from the provision of tourist services in Ukraine on the factors of innovation potential development. It is established that as a result of conversion of innovative potential into innovative tourist product an innovative product (service) is produced and sold on the market of tourism and hospitality. The peculiarities of the tourist sphere are determined, which are considered depending on the peculiarities: the tourist market, types of innovations, tourist product, consumers of the tourist product, investment in innovations in the tourist sphere. The main problems of innovations in tourism as business spheres related to the national tourism policy, tourism market, demand for tourism services, tourism enterprises and hospitality industry enterprises, investment in innovation are considered. Correlation fields of dependence of tourism development in Ukraine on factors of innovation potential development are constructed.
The research results indicate that the innovative potential of the tourism sector should be aimed at increasing demand for tourism products, which aims to increase the number of people staying in accommodation facilities by increasing domestic and foreign tourists and developing innovation potential of the industry and economic system of Ukraine as a whole. due to the functioning of innovatively active enterprises, the sale of innovative products (services) and the introduction of innovations in the hospitality industry. This will improve the overall innovative state of the country and its competitiveness.

Keywords: innovation potential; tourist sphere; tourist product; monitoring; correlation.

References

1. Beridze, T. M. (2015), Metodychni vkazivky ta uchbovi zavdannia do vykonannia na EOM samostiinykh robit z analizu bahatofaktornykh rehresiinykh modelei [Methodical instructions and educational tasks for performance on the computer of independent works on the analysis of multifactor regression models], KF ZNU, Kryvyi Rih,Ukraine.
2. Hurzhyi, N.N.and Tretynko, A.V.(2013), “Innovative technologies in the tourism industry”, Ustoychivoe razvitie ekonomiki, vol. 3, pp. 221-224.
3. Davydova O. (2015), “ Features of application of innovations in development of tourist branch of Ukraine”, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol. 7 (172), pp. 65-69, аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2015_7_11 (Accesssed 23 December 2021).
4. Drachuk, Yu.Z. and Dultseva, I.I. (2013), “Directions for improving the development of tourism on the basis of innovative marketing technologies”, Ekonomichnyi visnyk Donbasu, vol. 1 (43), pp. 115 -119.
5. Zynoviev, F.V.and Bartoshuk A.V. (2012), “Innovativ approach to the development of the tourism industry in Ukraine”, Innovatsiina ekonomika, vol. 4 (30), pp. 161-164.
6. Kalchenko, O.M. (2011), “Theoretical aspects of innovation activity of tourism enterprises”, Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, vol. 4 (54), pp. 147-155.
7. Karpova, H.A. and Khoreva, L.V. (2011), Ekonomika y upravlenye turystskoi deiatelnostiu [Economics and management of tourism activities], vol. 1, Vyd-vo SPbHUEF, Sankt Peterburh,Russia.
8. Kasianenko V. (2011), “Research of the essence of the innovative potential of the economy”, Democratic governance, [Online], vol. 8, аvailable at: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik8/fail/Kasjanenko.pdf (Accesssed 24 December 2021).
9. Kravchenko, A.V. and Kostiuchyk, S.V. (2017), “Analysis of innovative development of domestic tourism enterprises in the Ukrainian market”, Molodyi vchenyi, vol. 10 (50), pp. 922-926.
10. Krupskyi, O.P. (2015), “Conceptual principles of innovation management of tourism enterprises”, Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia: Menedzhment innovatsii, vol.4, no. 22, pp. 64-71. аvailable at: http://tourlib.net/statti_ukr/krupskyj.htm (Accesssed 24 December 2021).
11. Krupskyi, O.P.(2014), “Organizational culture of a tourist enterprise as an indicator of its innovative potential”, Biznes-inform, vol. 9, pp.200-204, аvailable at: https://www.researchgate.net/publication/298011106 (Accesssed 26 December 2021).
12. Lokhman, N.V.(2019), “Relationship of the tourism sector with other sectors of the economy in the formation of innovation potential”, Materialiv IV mizhnar. nauk.-prakt. konf., 26 kvitnia 2019 Stratehii ta innovatsii: aktualni upravlinski praktyky [Materials of the IV Internetional scientific-practical conf., Apr. 5-6. 2019, Strategies and innovations: modern management practices], DonNUET, Kryvyi Rih., Ukraine, pp.112-114.
13. Milashovska, O.I. Hrianylo, A.V. and Udut, M.M. (2017), “Innovative potential of hotel and restaurant business enterprises in the region”, Ekonomika i suspilstvo, vol. 8, pp. 431-435.
14. Mykhailichenko, H.I.(2013),“Tourism potential: evaluation methods and innovative development”, Problemy ekonomiky, vol. 1, pp.115-12, аvailable at: http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2013-1_0-pages-115_123.pdf (Accesssed 27 December 2021).
15. Mykhailichenko, H.I. (2012),“ Innovative development of tourist enterprises: directions of changes and factors of influence”, Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii, vol.1(7), аvailable at: http://tourlib.net/statti_ukr/myhajlichenko3.htm (Accesssed 04 January 2022).
16. Panukhnyk, O. (2015), “Innovative potential of regional development of tourism and recreation with the involvement of youth resources: prerequisites for the formation and vector of management”, Halytskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 2 (49), pp. 5-12.
17. Sevastianova, S.A. (2007), Regional'noe planirovanie razvitija turizma i gostinichnogo hazjajstva [Regional planning for the development of tourism and hospitality], KNORUS, Moscow, Russia.
18. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Statistical Bulletin”, аvailable at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publinform_u.htm (Accesssed 04 January 2022).
19. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Tourist activity in Ukraine in 2020”, аvailable at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accesssed 05 January 2022).

№ 2 2022

Дата публікації: 2022-02-24

Кількість переглядів: 5669

Відомості про авторів

Н. В. Лохман

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та бізнесу,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

N. Lokhman

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Business, Mykhaylo Tuhan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade,Krivoy Rog, Ukraine

ORCID:

0000-0002-8525-8902


О. В. Корнілова

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки підприємства,Маріупольський державний університет, м. Маріуполь, Україна

O. Kornilova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Personnel Management and Economics of Enterprise, Mariupol State University, Mariupol, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8394-4506


О. А. Грищук

асистент кафедри економіки та бізнесу,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

O. Grishchuk

Assistant of the Department of Economics and Business, Mykhaylo Tuhan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade, Krivoy Rog, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6901-0202


Ю. В. Омельченко

студентка спеціальності «Готельно-ресторанна справа», кафедра економіки та бізнесу,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

Yu. Omelchenko

Student of the Department of Economics and Busines, Mykhaylo Tuhan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade, Krivoy Rog, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1395-2054

Як цитувати статтю

Лохман Н. В., Корнілова О. В., Грищук О. А., Омельченко Ю. В. Моніторинг реалізації інноваційного потенціалу туристичної сфери України. Ефективна економіка. 2022. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10000 (дата звернення: 17.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.1

Lokhman, N., Kornilova, O., Grishchuk, O. and Omelchenko, Yu. (2022), “Monitoring the realization of the innovative potential of the tourism sector of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10000 (Accessed 17 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.