EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЕКТОРИ СТИМУЛЮВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕТАЛУРГІЙНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
В. В. Венгер, Н. І. Романовська, M. Б. Чижевська

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.4

УДК: 330.332

В. В. Венгер, Н. І. Романовська, M. Б. Чижевська

ВЕКТОРИ СТИМУЛЮВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕТАЛУРГІЙНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

Останні дослідження щодо подальшого розвитку металургійної галузі України показали, що у найближчі років десять щорічно світовий попит на сталь зростати. З огляду на це, українським виробникам доцільно шукати ефективні рішення щодо виробництва та збуту своєї продукції.
В той же час аналіз впливу основних факторів на зростання обсягів випуску металургійної продукції показав, що інвестиції в основний капітал та інвестиції в науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи ніяким чином не впливали на зазначений процес. Якщо низький рівень вітчизняних інвестицій в інноваційну діяльність металургійних підприємств можна пояснити обмеженістю внутрішніх фінансових ресурсів, то низький рівень іноземних інвесторів обумовлений, насамперед, високими фінансовими ризиками та відсутністю сприятливого інвестиційного клімату.
У статті проаналізовано та зміни до Закону України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», а також Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України.
З’ясовано, що основним механізмом реалізації пріоритетних напрямів мали стали загальнодержавні та галузеві наукові й науково-технологічні програми, які закладені у Концепції інструменти податкового стимулювання, а також прийнятий Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу». У Законі України «Про інноваційну діяльність» було встановлено значні пільги для інноваційних підприємств. Однак, через низький рівень представлення зазначених інструментів у Податковому кодексі України, їх реалізація залишилась незавершеною.
У статті визначено шляхи підвищення інноваційного потенціалу металургійної промисловості України. Для ефективної реалізації зазначених у статті заходів доцільно було б забезпечити на державному рівні послідовне здійснення в металургійній галузі державної науково-технічної політики модернізації.
Реалізація зазначених у статті стратегічних пріоритетів шляхом використання унікальних потенційних можливостей металургійної галузі України, заснованих на перспективних наукових дослідженнях і розробках, створить передумови для її стійкого довгострокового економічного зростання.

Ключові слова: вектори; фінансування; економіка; інноваційна діяльність; ринок; металургійна галузь.

Література

1. Амоша О.І., Нікіфорова В.А. Розвиток металургійної смарт-промисловості: світовий досвід та уроки для України. Економіка України. 2019. № 9–10. С. 3–23. https://doi.org/10.15407/economyukr.2019.09.003
2. Большаков В.І., Тубольцев Л.Г. Чорна металургія і національна безпека України. Вісник НАН України. 2014. № 9. С. 48–58.
3. Власюк Т.О. Металургійна галузь України на світовому ринку: проблеми та пріоритети. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : зб. наук. праць. 2016. № 3. С. 91–103.
4. Воробйов С.Л., Собкевич О.В. Пріоритети та інструменти модернізації металургійної галузі України. Стратегічні пріоритети. 2012. № 4. С. 118–124.
5. Гнилорибов М. А. Аналіз тенденцій формування конкурентного середовища на ринку світових виробників металургійної продукції. Економічний простір. 2016. № 106. С. 26-35.
6. Дербеньова Я. В. Українська металургія: стан та напрями інтеграції. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2013. №5. С. 37-41.
7. Касич А.О. Модернізація як стратегічне завдання розвитку промисловості України. Бізнес-Інформ. 2016. № 7. С. 67–72.
8. Кораблін С.О. Макроекономічна динаміка України: пастка сировинних ринків: монографія. ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. К., 2017. 308 с.
9. Полькіна А. С. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку металургії. Управління розвитком. 2014. С. 134–137.
10. Мазур В.Л. Проблеми промислової політики в Україні. Економіка України. 2016. № 11. С. 3–18.
11. Макогон Ю.В. Внутрішній ринок металургії України та концентрація підприємств цієї галузі. Вісник економічної науки України. 2019. № 1. С. 68–75.
12. Осипов В.М. Управління конкурентоспроможністю продукції металургійної галузі: монографія за наук. ред. академіка Б.В. Буркинського. Одеса: МПП "Евен", 2005. 296 с.
13. Ramskyi A., Solon’ko A. “Mechanism of formation of financial security of an enterprise”, Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій. 2018. № 1. С. 14–20. https://doi.org/10.32750/2018-0102
14. Венгер В.В. Інвестиції в основний капітал як фактор економічного зростання металургійної галузі України. Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Ч. 1. Вип. 8. С. 27–30.
15. Кіндзерський Ю.В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації: монографія. К., ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2013. 536 с.
16. Захарін С.В. Стимулювання інноваційної діяльності корпоративного сектору. Фінанси України. 2006. № 7. С. 101–107.
17. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: Том 3: Конкурентоспроможність української економіки В 3 т. За ред. акад. НАН України В.М.Гейця, акад НАН України В. П.Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б.Є.Кваснюка. К.: Фенікс, 2007. 564 c.

V. Venger, N. Romanovska, M. Chyzhevska

VECTORS OF STIMULATION OF FINANCING OF INNOVATION ACTIVITY IN THE METALLURGICAL INDUSTRY OF UKRAINE

Summary

Recent research on further development of the metallurgical industry of Ukraine has shown that in the next ten years the global demand for steel will grow. Given this, it is advisable for Ukrainian producers to find effective solutions for production and sales of their products.
At the same time, the analysis of the main factors influencing the growth of volumes of production of metallurgical products showed that investments in fixed capital and investments in research and development work in no way influenced the mentioned process. If the low level of domestic investments in innovative activity of metallurgical enterprises can be explained by the limited internal financial resources, the low level of foreign investors is caused, first of all, by high financial risks and absence of favorable investment climate.
The article analyzes and changes to the Law of Ukraine "About the basis of the state policy in the sphere of science and scientific and technical activity", "About the basis of the state policy in the sphere of science and scientific and technical activity", as well as the Law of Ukraine "on scientific and scientific and technical activity" and the Concept of scientific-technological and innovation development of Ukraine.
It is clear that the main mechanism of priority areas realization was the national and branch scientific and scientific-technological programs, which were laid down in the Concept of tax stimulation instruments, as well as the adopted Law of Ukraine "About scientific and scientific-technical expertise". In the Law of Ukraine "About Innovation Activity" significant privileges for innovative enterprises were established. However, due to the low level of representation of these instruments in the Tax Code of Ukraine, their implementation remains incomplete.
The article defines ways of increasing the innovative potential of the metallurgical industry of Ukraine. In order to implement the measures mentioned in the article effectively, it would be expedient to ensure consistent implementation of the state scientific and technical policy of modernization in the metallurgical sector at the state level.
The implementation of the strategic priorities mentioned in the article by using the unique potential capabilities of the metallurgical industry of Ukraine, based on promising scientific researches and developments, will create conditions for its sustainable long-term economic growth.

Keywords: Vectors; financing; economy; innovation activity; market; metallurgical industry.

References

1. Amosha, O.I. and Nikiforova, V.A. (2019), “Development of the metallurgical smart industry: world experience and lessons for Ukraine”, Ekonomika Ukrainy, vol. 9-10, pp. 3-23. https://doi.org/10.15407/economyukr.2019.09.003
2. Bolshakov, V.I. and Tuboltsev, L.G. (2014), “Ferrous metals and national security of Ukraine”, Visnyk Natsional’noi akademii nauk Ukrainy, vol. 9, pp. 48-58.
3. Vlasiuk, Т.О. (2016), “Metallurgical industry of Ukraine on the world market: problems and priorities”, Naukovyi visnyk Natsional’noi akademii statystyky, obliku ta audytu, vol. 3, pp. 91-103.
4. Vorob'ev, S.L and Sobkevych, O.V. (2012), “Priorities and instruments of modernization of metallurgical industry of Ukraine”, Strategic priorities, vol. 4 (25), pp. 118-124.
5. Gnylorybov, M.A. (2016), “Analysis of trends in the formation of a competitive environment in the market of world producers of metallurgical products”, Ekonomichnyj prostir, vol. 106, pp. 26-35.
6. Derbenova, Ya.V. (2013), “Ukrainian metallurgy: state and directions of integration”, Problemy innovatsiino-investytsiinoho rozvytku, vol. 5, pp. 37-41.
7. Kasych, A.O. (2016), “Modernization as a Strategic Objective of the Development of Industry in Ukraine”, Biznes-Inform, vol. 7, pp. 67-72.
8. Korablin, S.O. (2017), Makroekonomichna dynamika Ukrainy: pastka syrovynnykh rynkiv [Macroeconomic dynamics of Ukraine: the trap of raw materials markets], State Organization “Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine.
9. Pol'kina, A. S. (2014), “Analysis of current state and trends of the industry”, Upravlinnya rozvytkom, pp. 134-137.
10. Mazur, V.L. (2016), “Problems of the industrial policy in Ukraine”, Ekonomika Ukrainy, vol. 11, pp. 3-18.
11. Makogon, Ju.V. (2019), “The domestic market of metallurgy of Ukraine and the concentration of enterprises in this industry”, Visnyk ekonomichnoi’ nauky Ukrai’ny, vol. 1, pp. 68-75.
12. Osypov, V.M. (2005), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu produktsii metalurhiinoi haluzi [Management of competitiveness of production of metallurgical industry], Even, Odesa, Ukraine.
13. Ramskyi, A. and Solon’ko, A. (2018), “Mechanism of formation of financial security of an enterprise”, European scientific journal of Economic and Financial innovation, vol 1, pp. 14-20. https://doi.org/10.32750/2018-0102
14. Venger, V.V. (2016), “Fixed Capital Investment As A Factor Of Economic Growth Of Metallurgical Industry Of Ukraine”, Naukovyi visnyk uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 1. no. 8, pp. 27-30.
15. Kindzerskyi, Yu.V. (2013), Promyslovist Ukrainy: stratehiia i polityka strukturno-tekhnolohichnoi modernizatsii [Industry of Ukraine: strategy and policy of structural and technological modernization]. Kyiv, 2013, Ukraine.
16. Zakharyn, S.V. (2006), “Stimulation of innovative activity of the corporate sector”, Finansy Ukrainy, vol.7, pp. 101-107.
17. Heitz, V.M., Semynozhenko, V.P. and Kvasnyuk, B.E. (2007), Stratehichni vyklyky XXI stolittia suspil'stvu ta ekonomitsi Ukrainy [Strategic Challenges of the 21st Century to the Society and Economy of Ukraine], Vol. 3, Konkurentospromozhnist' ukrains'koi ekonomiky [Competitiveness of the Ukrainian Economy], Phoenix, Kyiv, Ukraine.

№ 2 2022

Дата публікації: 2022-02-24

Кількість переглядів: 12005

Відомості про авторів

В. В. Венгер

д. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

V. Venger

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher, Leading Researcher, Public Institution «Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine»

ORCID:

0000-0003-1018-0909


Н. І. Романовська

к. е. н., доцент, науковий співробітник, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

N. Romanovska

PhD in Economics, Associate Professor, Researcher, Public Institution «Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine»

ORCID:

0000-0002-1377-7551


M. Б. Чижевська

к. е. н., доцент, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

M. Chyzhevska

PhD in Economics, Associate Professor, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

ORCID:

0000-0003-1637-9564

Як цитувати статтю

Венгер В. В., Романовська Н. І., Чижевська M. Б. Вектори стимулювання фінансування інноваційної діяльності в металургійній галузі України. Ефективна економіка. 2022. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10003 (дата звернення: 27.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.4

Venger, V., Romanovska, N. and Chyzhevska, M. (2022), “Vectors of stimulation of financing of innovation activity in the metallurgical industry of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10003 (Accessed 27 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.