EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЕЛЕМЕНТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОЄДНАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
С. В. Степаненко

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.96

УДК: 330.313:631.11

С. В. Степаненко

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЕЛЕМЕНТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОЄДНАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

Метою статті є аналіз елементів ресурсного потенціалу підприємств аграрного сектору, механізмів їх ефективного поєднання на основі дослідження сучасних детермінант розвитку економіки в глобальному вимірі.
Аналіз наявних в науковій літературі підходів до визначення сутності ресурсного потенціалу у поєднанні з включенням сучасних концептуальних теорій економічного розвитку дозволив розширити розуміння категорії «ресурсний потенціал» за рахунок доповнення стратегічними орієнтирами функціонального наповнення, як то підтримання екологічного балансу навколишнього середовища та розбудова механізмів гармонізації соціальних відносин.
Використано методологічний підхід до визначення структурних елементів ресурсного потенціалу на основі теорії факторів виробництва, за якою виділяються такі фактори як земля, капітал і праця з подальшою деталізацією зазначених дефініцій та особливостей їх використання в аграрному секторі з огляду на специфіку розвитку виробничих відносин в соціально-економічній системі сучасного етапу розвитку. Досліджено вектор трансформації земельних відносин від механізму виключно орендних відносин між власниками паїв та суб’єктами виробництва до поетапного включення операцій з купівлі-продажу землі. Структуру капіталу представлено системним поєднанням виробничого капіталу, що визначає технічний, технологічний, фінансовий потенціал, а також інтелектуального та іміджевого (пабліцитного) капіталу. Останній включено з огляду на зростання ролі позаекономічних символічних чинників в структурі ціни товарів.
Визначено діалектичну природу праці як фактору виробництва: з одного боку, вона виступає окремим ресурсом, з іншого – визначає ефективність функціонування всієї сукупності елементів ресурсного потенціалу аграрного підприємства, а також є джерелом нарощування такого елементу як інтелектуальний капітал, що значною мірою формує стійкі конкурентні переваги господарюючого суб’єкта. Інтелектуальний капітал розглянуто з позицій специфічної особливості, що полягає у невичерпності.

Ключові слова: аграрне підприємство; ресурсний потенціал; земля; праця; капітал; виробничий потенціал; інтелектуальний капітал; людський капітал; іміджевий капітал.

Література

1. Маршук Л.М. Принципи формування финансово-ресурсного потенціалу підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 18. С. 56-59.
2. Лейбович А.В. Формування та оцінка ресурсного потенціалу Запорізького регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2018. №10. С. 60-67.
3. Бердникова Л.Ф. Ресурсный потенциал организации: понятие и структура. Вектор науки ТГУ. 2011. № 1. С. 201–203.
4. Материнська О.А., Ярова А.О. Ресурсний потенціал підприємства: проблеми та шляхи його вирішення. URL: https://nauka.kushnir.mk.ua (дата звернення: 18.01.2022).
5. Стексова С.Ю. Методология определения ресурсного потенциала строительного предприятия. URL: https://dis.ru/library/557/25951 (дата звернення: 18.01.2022).
6. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навчальний посібник. Київ : Вид-во ЦНЛ, 2005. 352 с.
7. Гладій М.В. Використання виробничо-ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України: монографія. Львів: ІРД НАН України, 1998. 294 с.
8. Славов В.П. Ресурсозбереження як важливий чинник розвитку виробничих систем. Агроінком. 2007. №7–8. С. 52–57.
9. Томпсон А.А., Стрикленд-III А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / пер. с англ. 12-е изд. Москва: Вильямс, 2009. 928 с.
10. Окорокова Л.Г. Ресурсный потенциал предприятий. Санкт-Петербург: СПГТУ, 2001. 293 с.
11. Від чого залежить розмір орендної плати за орендовані земельні паї. URL: https://borova-gromada.gov.ua/post/vid-chogo-zalezhit-rozmir-orendnoyi-plati-za-orendovani-zemelni-payi (дата звернення: 18.01.2022).
12. Смолич Д.В., Тимощук І.В. Ресурсний потенціал підприємства: сутність, складові та модель управління в сучасних умовах господарювання. Економічний простір. 2020. №153. С. 75-82.
13. Широкова М.С. Роль соціального капіталу організації у формуванні її пабліцитного капіталу. URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2009/04/84-90__no-2__vol-29__2009__UKR.pdf (дата звернення: 18.01.2022).
14. Шишкина М. Паблик рилейшнз в системе социального управления. СПб.: Изд-ва. «Паллада-медиа» и СЗРЦ «РУСИЧ», 2002. 448 с.
15. Human Capital. URL: https://www.investopedia.com/terms/h/humancapital.asp (дата звернення: 18.01.2022).
16. Важливість розвитку людського капіталу у сучасному світі. URL: https://uifuture.org/publications/vazhlyvist-rozvytku-lyudskogo-kapitalu-u-suchasnomu-sviti-yakoyu-maye-buty-strategiya-ukrayiny/
17. Амосов О. Ю. Гавкалова Н. Л. Капіталізація як засіб модернізації суспільства. Демографія та соціальна економіка. 2012. № 1. С. 43–50.
18. Топ-10 крупнейших латифундистов в Украине. URL: https://www.youtube.com/watch?v=YKDYXBV_47E
19. Онлайн рейтинг агрохолдингів України 2020-2021 за розміром земельного банку від Agricultural Consulting. URL: https://farming.org.ua.html
20. Агрохолдинги Украины. URL: https://tripoli.land/agrokholdingi-ukrainy

S. Stepanenko

RESOURCE POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: ELEMENTS AND FEATURES OF THEIR COMBINATION IN MODERN CONDITIONS

Summary

The aim of the article is to analyze the elements of the resource potential of agricultural enterprises, the mechanisms of their effective combination based on the study of modern determinants of economic development in the global dimension.
Analysis of the available approaches in the scientific literature to determine the nature of resource potential in combination with the inclusion of modern conceptual theories of economic development has expanded the understanding of the category of "resource potential" by adding strategic guidelines functional content, such as maintaining ecological balance and harmonization.
A methodological approach to determining the structural elements of resource potential has been used based on the theory of factors of production, which distinguishes such factors as land, capital and labor with further detail of these definitions and features of their use in the agricultural sector given the specifics of industrial relations in the socio-economic system modern stage of development. The vector of transformation of land relations from the mechanism of exclusively lease relations between unit owners and production entities to the gradual inclusion of land purchase and sale operations has been studied. The capital structure is represented by a systematic combination of productive capital, which determines the technical, technological, financial potential, as well as intellectual and image (public) capital. The latter is included due to the growing role of non-economic symbolic factors (symbolic attributes and preferences, tangible and intangible elements of reputation, legends and myths, cultural traditions, dreams and superstitions, tastes and likes of the public) in the price structure of goods. These substances in market conditions have a value equivalent and are part of the resource potential.
The dialectical nature of labor as a factor of production is defined: on the one hand, it acts as a separate resource, on the other - determines the effectiveness of the whole set of elements of agricultural enterprises resource potential, and is a source of building such an element as intellectual capital. Intellectual capital is considered from the standpoint of a specific feature, which is inexhaustibility.

Keywords: agricultural enterprise; resource potential; land; labor; capital; production potential; intellectual capital; human capital; image capital.

References

1. Marshuk, L.M. (2016), “Principles of formation of financial and resource potential of the enterprise”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 18, рр. 56-59.
2. Lejbovych, A.V. (2018), “Formation and assessment of resource potential of the Zaporozhye region”. Investytsii: praktyka ta dosvid. vol. 10, рр. 60-67.
3. Berdnikova, L.F. (2011), “Resource potential: concept and structure”. Vektor nauki TGU. vol. 1, рр. 201–203.
4. Materyns'ka, O.A. and Yarova, A.O. (2012), “Resource potential of the enterprise: problems and ways to solve it”, available at: https://nauka.kushnir.mk.ua (Accessed 18 January 2022).
5. Steksova, S.Ju. (2007), “Methodology for determining the resource potential of a construction company”, available at: https://dis.ru/library/557/25951 (Accessed 18 January 2022).
6. Krasnokuts'ka, N. S. (2005), Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka: navchal'nyj posibnyk [Potential of the enterprise: formation and evaluation: a textbook], Vyd-vo TsNL, Kyiv, Ukraine.
7. Hladij, M.V. (1998), Vykorystannia vyrobnycho-resursnoho potentsialu ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy: monohrafiia [Use of production and resource potential of the agricultural sector of the economy of Ukraine: monograph], IRD NAN Ukrainy, Lviv, Ukraine.
8. Slavov, V.P. (2007), “Resource conservation as an important factor in the development of production systems”, Ahroinkom, vol. 7–8, рр. 52–57.
9. Tompson, A.A. and Striklend-III, A.Dzh. (2009), Strategicheskij menedzhment: koncepcii i situacii dlja analiza [Strategic management: concepts and situations for analysis], 12th ed, Vil'jams, Moscow, Russia.
10. Okorokova, L.G. (2001), Resursnyj potencial predprijatij [Resource potential of enterprises], SPGTU, St. Petersburg, Russia.
11. Borivs'ka selyschna rada (2021), “What determines the amount of rent for leased land shares”, available at: https://borova-gromada.gov.ua/post/vid-chogo-zalezhit-rozmir-orendnoyi-plati-za-orendovani-zemelni-payi (Accessed 18 January 2022).
12. Smolych, D.V. and Tymoschuk, I.V. (2020), “Resource potential of the enterprise: the essence, components and management model in modern business conditions”, Ekonomichnyj prostir, vol. 153, рр. 75-82.
13. Shyrokova, M.S. (2009), “The role of the organization of social capital in the formation of its public capital”, available at: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2009/04/84-90__no-2__vol-29__2009__UKR.pdf (Accessed 18 January 2022).
14. Shishkina, M. (2002), Pablik rilejshnz v sisteme social'nogo upravlenija [Public relations in the system of social management], Izd-va. «Pallada-media» i SZRC «RUSICh», St. Petersburg, Russia.
15. investopedia (2022), “Human Capital”, available at: https://www.investopedia.com/terms/h/humancapital.asp (Accessed 18 January 2022).
16. UIFuture (2021), “The importance of human capital development in the modern world”, available at: https://uifuture.org/publications/vazhlyvist-rozvytku-lyudskogo-kapitalu-u-suchasnomu-sviti-yakoyu-maye-buty-strategiya-ukrayiny/ (Accessed 18 January 2022).
17. Amosov, O. Yu. and Havkalova, N. L. (2012), “Capitalization as a means of modernizing society”, Demohrafiia ta sotsial'na ekonomika, vol. 1, рр. 43–50.
18. Latifundist (2020), “Top 10 largest landowners in Ukraine”, available at: https://www.youtube.com/watch?v=YKDYXBV_47E (Accessed 18 January 2022).
19. farming.org.ua (2022), “Online rating of agricultural holdings of Ukraine 2020-2021 by the size of the land bank from Agricultural Consulting”, available at: https://farming.org.ua.html (Accessed 18 January 2022).
20. tripoli.land (2022), “Agricultural holdings of Ukraine”, available at: https://tripoli.land/agrokholdingi-ukrainy (Accessed 18 January 2022).

№ 2 2022

Дата публікації: 2022-02-24

Кількість переглядів: 12965

Відомості про авторів

С. В. Степаненко

к. е. н., докторант, старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Державний біотехнологічний університет

S. Stepanenko

PhD in Economics, Doctoral Student, Senior Lecturer of the Department of the Department of Finance, Banking and Insurance, State Biotechnological University

ORCID:

0000-0002-6132-328X

Як цитувати статтю

Степаненко С. В. Ресурсний потенціал аграрних підприємств: елементи та особливості їх поєднання в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2022. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10039 (дата звернення: 27.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.96

Stepanenko, S. (2022), “Resource potential of agricultural enterprises: elements and features of their combination in modern conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10039 (Accessed 27 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.96

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.