EnglishНа русском

Ефективна економіка № 3, 2012

УДК [338.43:519.24]:332.1

Я. Я. Пушак,

к.е.н., доц., Національний університет «Львівська політехніка»

 

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬСТВОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

 

STATISTICAL ANALYSIS AND FORECASTING OF FOOD SELF-SUFFICIENCY IN THE REGIONS OF UKRAINE

 

Анотація. Проведено статистичний аналіз самозабезпечення продовольством регіонів України. На основі економетричних методів економічного аналізу побудовано економіко-математичні функції і моделі виробництва основних сільськогосподарських культур та продуктів тваринництва у регіонах України, а також здійснено прогноз щодо обсягів їх виробництва на основі побудови лінійних, параболічних та експоненціальних моделей трендів.

Ключові слова: самозабезпеченість регіону, продовольча безпека, лінійна модель тренду, параболічна модель тренду, експоненціальна модель тренду, прогноз.

 

Summary.We have accomplished the statistical analysis of food self-sufficiency in regions of Ukraine. We have constructed the economic and mathematical functions and models of major crops and livestock products in the regions of Ukraine on bases of econometric methods of economic analysis, as well as made prediction of the amount of their production through the construction of linear, parabolic and exponents models of trends.

Keywords: self-sufficiency in the region, food security, linear model of trend, parabolic model of trend, exponential trend model, forecast.

 

 

Вступ. Гарантією досягнення повного забезпечення країни продовольством є стабільність переважно внутрішніх джерел надходження продовольства і наявність у необхідних обсягах його резервних фондів, насамперед по соціально важливих видах продовольства та сільськогосподарської сировини, необхідної для їх виробництва. При цьому найважливішою умовою забезпечення країни продовольством є загальний рівень функціонування її національної економіки.

Нещодавно у своєму виступі віце-прем’єр-міністр України С. Тігіпко констатував, що у структурі внутрішнього споживання частка вітчизняної продукції зменшується: якщо у 2003 р. вона становила близько 73%, то у 2011 р. вже лише 56%.

Проблема недостатності якісних вітчизняних продуктів харчування, яка гостро постала після лібералізації цін, насамперед на продовольство, була швидко вирішена агресивним імпортом продовольства. Однак негативний ефект імпортоорієнтованої продовольчої політики полягав у тому, що вітчизняні сільгосптоваровиробники залишилися один на один з ринком, втратили конкурентну перевагу масової державної підтримки, що мала місце в умовах планової економіки, а це призвело до занепаду вітчизняного тваринництва, зниження в цілому виробництва сільськогосподарської продукції. Внаслідок становлення в країні ринкової економіки з її орієнтацією на підвищення ступеня відкритості загострилося питання щодо підтримки державою продовольчої безпеки країни, основним важелем якої виступає самозабезпеченість продовольством.

Методичні аспекти щодо оцінки самозабезпечення та прогнозування обсягів виробництва продуктів харчування та сільськогосподарських культур на регіональному рівні висвітлюють у своїх публікаціях вчені близького зарубіжжя А. Алтухов та В. Тарасов [7], І. Лєньков [9], а також вітчизняні дослідники В. Єлейко [3,4], О. Захаріна і О. Яценко [2], Н. Мезенцева [5] та інші.

Метою дослідження є оцінка забезпеченості населення регіонів України власними основними сільськогосподарськими культурами та продуктами тваринництва, а також прогнозування обсягів їх виробництва на основі побудови моделей трендів.

Результати. Вирішення проблеми продовольчої безпеки розпочинається на мезорівні національної економіки, де вона проявляється через рівень забезпеченості населення регіону продовольством.

Продовольче забезпечення населення регіону повинне базуватися на принципах раціонального територіального поділу праці в сфері агропромислового виробництва і участі в міжрегіональному продуктообміні, оптимального поєднання у формуванні продовольчих ресурсів місцевого виробництва і зовнішніх поставок, недопущення жодних міжрегіональних бар'єрів у торгівлі продовольством.

Основними показниками, що характеризують стан системоутворюючого фактору в системі продовольчої безпеки, а саме агропромислового комплексу, є валові збори і врожайність основних сільськогосподарських культур, структура посівної площі за видами культур, поголів'я, структура і якісні характеристики вирощуваної худоби, обсяги виробництва основних видів продукції тваринництва, його структура і ефективність, забезпеченість ресурсами, матеріально-технічне забезпечення, ціни і собівартість виробленої продукції, рентабельність виробництва і сільськогосподарських підприємств.

Одним із ключових індикаторів регіональної продовольчої безпеки є виробництво сільськогосподарських культур та продуктів тваринництва, що продукуються на території регіону.

Динаміку виробництва окремих основних сільськогосподарських культур та продуктів тваринництва за регіонами України в розрахунку на одного жителя представлено у таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Виробництво основних сільськогосподарських культур та продуктів тваринництва за регіонами України у 2006-2010 рр.

Регіон

Показники

Вироблено, кг на 1-го жителя

Рейтинг*

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

Західний

Зернові та зернобобові

407,9

479,3

647,6

618,6

555,6

A-5

Картопля

658,2

715,9

650,1

713,8

654,6

B+1

Овочі

161,2

165,6

171,1

173,4

174,9

C+/-3

Плоди та ягоди

45,0

46,7

47,6

56,9

58,0

D+1

Мясо (у живій вазі)

61,8

66,0

66,6

65,3

68,0

E+2

Молоко

410,8

388,3

367,9

356,7

349,3

F+1

Північний

Зернові та зернобобові

585,1

674,9

1016,0

962,9

736,4

A-3

Картопля

558,9

626,9

610,5

617,0

598,3

B+2

Овочі

132,0

123,3

135,8

131,4

123,3

C-4

Плоди та ягоди

8,5

10,2

9,1

13,9

14,0

D-5

Мясо (у живій вазі)

65,1

64,0

60,4

57,3

57,2

E+/-3

Молоко

299,1

273,2

266,2

263,3

253,4

F+3

Східний

Зернові та зернобобові

430,5

428,3

808,0

555,8

408,7

A-4

Картопля

231,7

234,8

209,3

176,8

136,0

B-4

Овочі

136,8

138,3

119,9

125,1

119,8

C-5

Плоди та ягоди

7,9

20,2

17,6

18,9

19,4

D-4

Мясо (у живій вазі)

35,7

36,5

33,0

33,1

34,6

E-5

Молоко

141,1

128,1

122,6

121,3

115,1

F-5

Південний

Зернові та зернобобові

1032,3

583,1

1443,4

1230,4

1130,4

A+2

Картопля

142,6

82,0

145,1

135,7

181,5

B-5

Овочі

225,7

150,7

228,3

269,3

266,9

C+1

Плоди та ягоди

19,2

25,5

36,1

26,2

39,3

D-3

Мясо (у живій вазі)

48,2

55,4

51,6

49,8

52,6

E-4

Молоко

224,1

207,5

200,2

198,7

191,7

F-4

Центральний

Зернові та зернобобові

1292,9

1043,9

1980,9

1754,0

1550,0

A+1

Картопля

475,0

372,1

489,9

472,5

457,6

B+3

Овочі

201,6

166,2

200,5

209,6

202,7

C+2

Плоди та ягоди

34,7

51,7

48,8

55,2

54,4

D+2

Мясо (у живій вазі)

63,3

77,7

84,2

93,1

108,2

E+1

Молоко

335,6

312,2

306,1

312,6

308,1

F+2

Україна

Зернові та зернобобові

734,4

631,7

1154,9

1001,4

857,8

A

Картопля

417,3

411,9

423,6

427,9

408,6

B

Овочі

171,2

149,8

170,9

181,5

177,4

C

Плоди та ягоди

23,9

31,7

32,6

35,2

38,2

D

Мясо (у живій вазі)

54,6

59,7

59,0

59,6

63,9

E

Молоко

284,5

264,4

254,9

252,6

245,7

F

Рейтинг* ранжування регіонів за рівнем самозабезпеченості основними сільськогосподарськими культурами та продуктами тваринництва,

(для прикладу, картоплею, де B+ – перевищення відповідного середнього показника по Україні, B1 – місце у рейтингу).

 

У 2010 р. порівняно з 2006 р. зростала самозабезпеченість регіонів зерновими та зернобобовими культурами (окрім Східного регіону), картоплею (за винятком Західного, Центрального та Східного, причому для останнього характерне істотне зниження - більш ніж на 40%), овочами (окрім Північного та Східного регіонів), плодами та ягодами, м’ясом (крім Північного та Східного регіонів). Щодо самозабезпеченості молоком, то в усіх регіонах спостерігалась стійка тенденція до її зниження.

Варто відзначити, що серед регіонів України найвищий рівень самозабезпечення основними сільськогосподарськими культурами та продуктами тваринництва характерний для Центрального та Західного регіонів, адже усі їх досліджувані показники (окрім зернових та зернобобових по Західному регіоні) переважали аналогічні середні показники по Україні. У Північному та Південному регіонах окремі показники перевищували аналогічні середні по Україні, а інші, навпаки, були нижчими. Найнижчою є самозабезпеченість Східного регіону, у якому усі без винятку досліджувані показники поступались аналогічним середнім по Україні, окрім того, троє з них (виробництво овочів, м’яса та молока) були найменшими у порівнянні з іншими регіонами України, а за рештою показників Східний регіон займає лише передостаннє (четверте) місце у наведеному в таблиці 1 рейтингу.

Задля підвищення обґрунтованості управлінських рішень державних органів влади різного рівня щодо підвищення продовольчої безпеки на регіональному рівні пропонуємо здійснювати прогнозування обсягів виробництва сільськогосподарських культур та продуктів тваринництва, що продукуються на території конкретного регіону. З цією метою при допомозі економетричних методів економічного аналізу побудуємо економіко-математичні функції і моделі виробництва сільськогосподарських культур та продуктів тваринництва у регіонах України.

Використовуючи офіційні статистичні дані, що наведені в таблиці 2, побудуємо найпростіші моделі трендів (формули 1-18), на основі яких обчислимо прогнозні значення та помилки для досліджуваних показників, а саме: зернових та зернобобових культур, картоплі, овочів, плодів та ягід, м’яса та молока (табл. 3).

 

Таблиця 2.

Динаміка виробництва основних сільськогосподарських культур та продуктів тваринництва в Західному регіоні України, млн. т

Рік

Y1Зах

Y2Зах

Y3Зах

Y4Зах

Y5Зах

Y6Зах

2002

5,387

7,194

1,328

0,407

0,691

4,647

2003

3,973

6,978

1,487

0,428

0,720

4,520

2004

5,696

7,361

1,545

0,540

0,683

4,574

2005

5,211

6,563

1,665

0,485

0,632

4,530

2006

4,390

7,084

1,735

0,484

0,665

4,422

2007

5,141

7,679

1,776

0,501

0,709

4,165

2008

6,932

6,958

1,831

0,509

0,713

3,938

2009

6,613

7,631

1,854

0,608

0,698

3,814

2010

5,932

6,989

1,867

0,619

0,726

3,729

де: Y1Зах – виробництво зернових та зернобобових культур (у вазі після доробки), млн. т;

Y2Зах – виробництво картоплі, млн. т;

Y3Зах – виробництво овочів, млн. т;

Y4Зах – виробництво плодів та ягід, млн. т;

Y5Зах  – виробництво мяса (у живій вазі), млн. т;

Y6Зах – виробництво молока, млн. т.

 

Лінійні (Yлн), параболічні (Yпр) експоненціальні (Yexp) моделі трендів для Західного регіону України мають наступний вигляд:

= 4,43317 + 0,20837*t                                                                             (1)

= 4,95352 - 0,07546*t + 0,02838*t2                                                       (2)

= exp                                                       (3)

= 7,04142 + 0,02565*t                                                                            (4)

= 7,03171 + 0,03094*t - 0,000529*t2                                                     (5)

= exp                                                      (6)

= 1,34811 + 0,06567*t                                                                             (7)

= 1,20212 + 0,14530*t - 0,00796*t2                                                       (8)

= exp                                                       (9)

= 0,39717 + 0,02237*t                                                                             (10)

= 0,41990 + 0,00996*t + 0,00124*t2                                                       (11)

= exp                                                   (12)

= 0,67539 + 0,0035*t                                                                                (13)

= 0,72209 - 0,02198*t + 0,00255*t2                                                        (14)

= exp                                                   (15)

= 4,87869 - 0,12378*t                                                                                (16)

= 4,65121 + 0,000297*t - 0,01241*t2                                                       (17)

= exp                                                        (18)

 

 

 

Таблиця 3.

Прогнозні значення та їх оцінки виробництва основних с/г культур та продуктів тваринництва у Західному регіоні України

Показник

Прогноз показника, млн. т

ME

MSE

на 2011 р.

на 2012 р.

на 2013 р.

1

2

3

4

5

6

5,517

6,725

6,934

0

0,5214

7,037

7,558

8,135

0

0,4938

6,536

6,791

7,055

0,0495

0,5171

7,298

7,324

7,349

0

0,1177

7,288

7,308

7,327

0

0,1177

7,287

7,312

7,338

0,0082

0,1178

2,005

2,070

2,136

0

0,0023

1,859

1,837

1,799

0

0,0002

2,040

2,125

2,212

0,0007

0,0032

0,621

0,643

0,666

0

0,0012

0,644

0,680

0,718

0

0,0012

0,629

0,657

0,687

0,0012

0,0012

0,710

0,714

0,717

0

0,0007

0,757

0,789

0,825

0

0,0005

0,710

0,714

0,717

0,0005

0,0007

3,641

3,517

3,393

0

0,0099

3,413

3,153

2,868

0

0,0046

3,663

3,556

3,453

0,0011

0,0116

 

де: ME середня величина помилки; MSE – середньоквадратичне значення помилки.

Відзначимо, що чим ближчі значення помилок ME і MSE до нуля, тим кращими чи вірогіднішими є обчислені прогнозні значення досліджуваних показників сільськогосподарського виробництва.

Проведемо економетричний аналіз одержаних рівнянь трендів (формули 1 – 18) та обчислених прогнозних значень досліджуваних показників, представлених у таблиці 3.

Прогноз з найменшою помилкою виробництва зернових та зернобобових культур (у вазі після доробки) в Західному регіоні України одержуємо на основі параболічної моделі тренду (формула 2):

2011 = 7,037 млн. т;

2012 = 7,558 млн. т;

2013 = 8,135 млн. т.

Прогноз з найменшою помилкою виробництва картоплі в Західному регіоні України отримуємо за допомогою як параболічної моделі (формула 5):

2011 = 7,288 млн. т;

2012 = 7,308 млн. т;

2013 = 7,327 млн. т,

так і на основі лінійної (формула 4):

2011 = 7,298 млн. т;

2012 = 7,324 млн. т;

2013 = 7,349 млн. т.

та експоненціальної моделі тренду (формула 6):

2011 = 7,287 млн. т;

2012 = 7,312 млн. т;

2013 = 7,338 млн. т.

Прогноз з найменшою помилкою виробництва овочів у Західному регіоні України отримуємо за допомогою параболічної моделі тренду (формула 8):

2011 = 1,859 млн. т;

2012 = 1,837 млн. т;

2013 = 1,799 млн. т.

Прогноз з найменшою помилкою виробництва плодів та ягід у Західному регіоні України отримуємо за допомогою як параболічної моделі тренду (формула 11):

2011 = 0,644 млн. т;

2012 = 0,680 млн. т;

2013 = 0,718 млн. т,

так і експоненціальної моделі (формула 12):

2011 = 0,629 млн. т;

2012 = 0,657 млн. т;

2013 = 0,687 млн. т,

та лінійної моделі тренду (формула 10):

2011 = 0,621 млн. т;

2012 = 0,643 млн. т;

2013 = 0,666 млн. т.

Прогноз з найменшою помилкою виробництва м’яса (у живій вазі) у Західному регіоні України отримуємо за допомогою параболічної моделі тренду (формула 14):

2011 = 0,757 млн. т;

2012 = 0,789 млн. т;

2013 = 0,825 млн. т.

Прогноз з найменшою помилкою виробництва молока у Західному регіоні України одержуємо на основі параболічної моделі тренду (формула 17):

2011 = 3,413 млн. т;

2012 = 3,153 млн. т;

2013 = 02,868 млн. т.

Аналогічні лінійні, параболічні і експоненціальні моделі трендів були побудовані і для решти регіонів України (Північного, Східного, Південного та Центрального). Також були визначені прогнозні значення виробництва основних сільськогосподарських культур та продуктів тваринництва, а на основі їх оцінок (середньої величини та середньоквадратичного значення помилки) проведено економетричний аналіз одержаних рівнянь трендів та обчислених прогнозних значень досліджуваних показників. Прогноз з найменшою помилкою виробництва основних сільськогосподарських культур та продуктів тваринництва за регіонами України представлено у таблиці 4.

 

Таблиця 4.

Розрахункові прогнозні значення виробництва основних с/г культур та продуктів тваринництва за регіонами України, млн. т

C/г К та ПТ1

Регіони України2

Північний

Східний

Південний

Центральний

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7,292

7,510

7,712

4,663

4,340

3,944

11,632

12,455

13,365

16,245

17,280

18,391

4,720

4,556

4,346

0,587

0,776

1,073

1,475

1,559

1,649

3,558

3,192

2,755

1,007

0,965

0,909

0,996

0,851

0,678

2,540

2,734

2,941

1,770

1,758

1,737

0,133

0,157

0,184

0,147

0,133

0,119

0,315

0,337

0,363

0,499

0,516

0,532

0,443

0,420

0,393

0,321

0,318

0,316

0,468

0,475

0,483

1,101

1,266

1,452

1,884

1,754

1,614

0,948

0,836

0,717

1,566

1,479

1,392

2,593

2,500

2,395

1 Прогнозні показники виробництва основних сільськогосподарських культур (зернових та зернобобових, картоплі, овочів, плодів та ягід) та продуктів тваринництва (м’яса (у живій вазі), молока).

2До регіонів віднесено області: Північний – Житомирська, Київська, Сумська та Чернігівська; Східний – Донецька, Луганська та Харківська; Південний – Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська та АР Крим; Центральний – Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська та Черкаська; Західний* – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька.

* - дані по Західному регіону подано у табл.3.

 

Оцінку достовірності отриманих результатів підтверджують розраховані середні величини помилки ME та середньоквадратичні значення помилки MSE визначені для кожного досліджуваного показника за розрахованими моделями тренду (лінійними, параболічними, експоненціальними) (табл. 5).

 

Таблиця 5.

Розрахункові величини найменших помилок прогнозних значень обсягів виробництва основних с/г культур та продуктів тваринництва

C/г К та ПТ1

Регіони України2

Північний

Східний

Південний

Центральний

Західний

ME

MSE

ME

MSE

ME

MSE

ME

MSE

ME

MSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

04

1,12214

04

1,91154

04

6,61184

04

6,75324

04

0,49384

04

0,08004

04

0,01644

04

0,05164

04

0,19174

04

0,11774

04

0,00414

04

0,00334

04

0,04984

04

0,01224

04

0,00024

04

0,00014

03,4

0,00443,4

04

0,00604

03,4,5

0,00253,4,5

04

0,00124

04

0,00064

03,4,5

0,00023,4,5

03,4,5

0,000513,4,5

04

0,00074

04

0,00054

04

0,00334

04

0,00314

03,4

0,00223,4

04

0,00740

04

0,00464

1,2 – див. табл.4; 3 лінійна модель; 4 параболічна модель; 5 експоненціальна модель

 

Висновки. Даний методичний підхід можливо застосовувати для отримання прогнозних значень обсягів виробництва сільськогосподарських культур за видами (пшениця, жито, ячмінь, гречка, цукровий буряк, соняшник тощо) та інших продуктів тваринництва (м'ясо птиці, свинина, яловичина, баранина і т.п.), що продукуються в регіоні, з метою одержання орієнтирів щодо можливих обсягів продукованого продовольства не лише на мезорівні, але й на нижчих (обласному та районному) рівнях.

Дослідження показали, що найбільш достовірним є прогноз до трьох років, у більш тривалій перспективі його достовірність істотно знижується.

Отримані прогнозні значення дозволяють розробляти адекватні управлінські рішення щодо забезпечення продовольчої безпеки регіону, визначати потреби у імпорті того чи іншого виду продовольства, а також передбачати необхідні розміри страхових резервів.

 

Список використаних джерел

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. №1379 «Деякі питання продовольчої безпеки» // Урядовий кур’єр. – 2007. – 12 грудня. - № 223. – С. 13.

2. Захаріна О. В. Концептуальні засади формування регіональної продовольчої безпеки в умовах глобалізації економіки / О. В. Захаріна, О. М. Яценко // Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/agroin/2011_10-12/ZAHARINA.pdf

3. Єлейко В. І. Економетричні методи прогнозування. / В. І. Єлейко, О. І. Єлейко, О. С. Синицький, А. О. Чемерис // К.: Вид-во УАДУ, 1998. – 115 с.

4. Єлейко В. І. Економетрія. / В. І. Єлейко, І. М. Копич, Р. Д. Боднар, М. Я. Демчишин // Львів: В-во Львівської комерційної академії, 2007. – 349 с.

5. Н. Мезенцева. Оцінка продовольчої доступності у регіонах України / Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Natural/VKNU_geograf/2008_55/9.pdf

6. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія / В. М. Геєць, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова та ін.; за ред. В. М. Гейця – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2006. – 240 с.

7. Отчёт по теме: «Разработка прогнозных балансов спроса и предложений основных видов продовольственных товаров». Этап: № 2:«Прогнозные балансы спроса и предложения основных видов продовольствия». Под. ред. член-кор. РАН Алтухова А. И. Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства - М. – 2007. - 173 с.

8. Сенчагов В. К. Экономическая безопасность России: монография / В. К. Сенчагов. – М. : Изд. ДЕЛО, 2005.

9. Экономико-математическое моделирование параметров механизма функционирования аграрных образований АПК: Сборник научных трудов / Коллектив авторов. Отв. ред. И. И. Леньков. – Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - 2002. - 112 с.

10. Ханк Д. Э. Бизнес-прогнозирование / Д. Э. Ханк, Д У. Уичерн, А. Дж. Райс –М.: ИД «Вильямс», 2003 -656 с.

11. Durbin J. Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression / J. Durbin, G.S. Watson // Biometrica. – 1951. - №8. – P. 159-178.

12. Trends in Europe and North America. – United Nations Economic Commission for Europe, 2005.

Стаття надійшла до редакції 21.03.2012 р.