EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ І РОЛЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Ю. В. Мазур, С. А. Палій

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.70

УДК: 338

Ю. В. Мазур, С. А. Палій

СУТНІСТЬ І РОЛЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Під економічним механізмом модернізації вищої освіти визначено сукупність економічних, соціальних та інституційних відносин, методів, здатних забезпечити ефективне функціонування системи освіти в умовах децентралізації та розвитку ринкової економіки. Пріоритетами освіти в нових умовах визначено формування у громадян таких цінностей, як підвищення відповідальності людини за власний добробут і за стан суспільства через освоєння молодими поколіннями людей основних соціальних навичок, практичних умінь у галузі економіки та соціальних відносин.
Доведено, що зростаюча роль вищої освіти у сталому розвитку національної економіки передбачає збільшення її фінансування з боку держави, підприємств та громадян. Визначено два основні способи збільшення витрат на освіту у валовому внутрішньому продукті.
Проаналізовано основні підходи у питаннях обґрунтування необхідності та ступеня залученості держави у фінансування та забезпечення освітнього процесу. Вони засновані на концепції зовнішніх ефектів, які визначаються в економічній теорії як наслідки будь-якої діяльності, що не включаються до витрат здійснення цієї діяльності і впливають на інших економічних агентів, під якими розуміються домашні господарства, фірми та держава.
Встановлено, що розвиток ринкових відносин в освітній сфері в основному позитивно впливає на соціальну справедливість, збільшуючи можливості досягнення членами суспільства більш високих ступенів у соціальній ієрархії, сприяє формуванню нових видів ринку, розширенню сукупного попиту та пропозиції, більшої збалансованості економіки, залученню додаткових фінансів, дозволяє підвищити доходи вчених та викладачів, покращити структуру витрат населення.

Ключові слова: Вища освіта; держава; економічний механізм; національна економіка; підприємство; суспільство.

Література

1. Хомишин І. Ю. Адміністративно-правове регулювання освіти в Україні. Право і суспільство. 2018. № 4. С. 191—195.
2. Щокін Р.Г. Публічне адміністрування у сфері освіти: підходи до формування поняття. Право і суспільство. 2018. С. 224—230.
3. Андрєєв А.В. Сфера освіти як об'єкт публічного адміністрування. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2015. № 3. С. 146—151.

Yu. Mazur, S. Palii

THE ESSENCE AND ROLE OF HIGHER EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

Summary

Under the economic mechanism of modernization of higher education is defined a set of economic, social and institutional relations, methods that can ensure the effective functioning of the education system in a decentralized and market economy. The priorities of education in the new conditions are the formation of citizens' values such as increasing human responsibility for their own well-being and the state of society through the development of young generations of basic social skills, practical skills in economics and social relations.
It is proved that the growing role of higher education in the sustainable development of the national economy involves increasing its funding by the state, businesses and citizens. Two main ways to increase the cost of education in gross domestic product have been identified.
The main approaches to substantiating the need and degree of state involvement in financing and ensuring the educational process are analyzed. They are based on the concept of externalities, which are defined in economic theory as the consequences of any activity that is not included in the cost of these activities and affect other economic agents, which means households, firms and the state.
It is established that the development of market relations in education has a positive effect on social justice, increasing opportunities for members of society to achieve higher levels in the social hierarchy, promotes new markets, expanding aggregate supply and demand, more balanced economy, attracting additional finance increase the income of scientists and teachers, improve the spending structure of the population.
Summing up the study of the role of education in society, we can draw the following conclusions. Investing in the education of the population is an important factor in the socio-economic development of society. The development of market relations in the field of education should have a positive impact on the overall efficiency of the national economy, which is a consequence of the role of education as a factor shaping human capital. The development of market relations in the field of education should affect social justice, increasing the likelihood of a person reaching high levels in the social hierarchy of society.

Keywords: Higher education; state; economic mechanism; national economy; enterprise; society.

References

1. Khomyshyn, I. Yu. (2018), "Administrative and legal regulation of education in Ukraine", Pravo i suspil'stvo, vol. 4, pp. 191—195.
2. Schokin, R. H. (2018), "Public administration in the field of education: approaches to the formation of the concept", Pravo i suspil'stvo, pp. 224—230.
3. Andrieiev, A. V. (2015), "Education sector as an object of public administration", Naukovyj visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 3, pp. 146—151.

№ 3 2022

Дата публікації: 2022-04-21

Кількість переглядів: 1699

Відомості про авторів

Ю. В. Мазур

к. е. н., декан стаціонарних та заочних форм навчання Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу, доцент кафедри маркетингу, Міжрегіональна академія управління персоналом

Yu. Mazur

PhD in Economics, Dean of Full-time and Part-Time Forms of Educational and Scientific Institute of Management, Economics and Business, Associate Professor of Marketing, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0002-4728-4640


С. А. Палій

к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу, Міжрегіональна Академія управління персоналом

S. Palii

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration of the Educational and Scientific Institute of Management, Economics and Business, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0002-9265-6407

Як цитувати статтю

Мазур Ю. В., Палій С. А. Сутність і роль вищої освіти у розвитку національної економіки. Ефективна економіка. 2022. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10050 (дата звернення: 01.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.70

Mazur, Yu. and Palii, S. (2022), “The essence and role of higher education in the development of the national economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10050 (Accessed 01 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.