EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ
Я. Ю. Білоус

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.73

УДК: 332.146.2.012.35

Я. Ю. Білоус

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ

Анотація

Розглянуто теоретичні аспекти організаційно-економічного забезпечення розвитку територіальних громад України, зокрема організаційний та економічний контексти у визначенні поняття територіальної громади із застосуванням системного підходу. Акцентовано увагу на важливості територіальної громади в Україні як соціального осередку, від економічної стійкості та розвитку якої залежить розвиток країни в цілому.
Визначено властивості територіальної громади як системи, що виражаються як штучною так і природною моделлю, в результаті чого представлено структуру територіальної громади з позиції системного підходу. Розглянуто природу та властивості розвитку, що дало змогу зробити висновок про можливість наявності одночасно як висхідного так і спадного розвитку систем. Узагальнено наукові напрацювання з визначення поняття "організаційно-економічне забезпечення" та виокремлено його змістовні ознаки: система, процес управління, відносини, створення умов, поєднання, організаційна та економічна складова, сукупність заходів, засобів, елементів та підсистем. Для системного розуміння та виділення організаційного й економічного контекстів у визначенні поняття територіальна громада в статті також запропоновано застосування системного підходу. В результаті його застування територіальну громаду представлено як систему з організаційною та економічною підсистемами.

Ключові слова: територіальна громада; розвиток; організаційно-економічне забезпечення; системний підхід; організаційна система; економічна система.

Література

1. Батанов О. В. Територіальна громада – первинний суб’єкт муніципальної влади в Україні. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики : монографія / відп. ред. М. О. Баймуратов. К. : Юридична думка, 2010. 299 с.
2. Орзіх М. П. Самоврядні території в системі державного устрою України. Місцеве та регіональне самоврядування України. Київ, 1993. Вип. 1-2. С. 61.
3. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України : навч. посіб. Київ : Знання, 1999. 487 с.
4. Нова державна регіональна політика: від теорії до практики. Збірник "Нова державна регіональна політика в Україні" / В. С. Куйбіда, О. М. Іщенко, А. Ф. Ткачук та ін. ; за заг. ред. д. держ. упр., проф. В. С. Куйбіди. К. : Вид-во "Крамар", 2009. 232 с.
5. Саханенко С. Є. Політичне управління містом в умовах самоврядування : монографія. Одеса : ОФ УАДУ, 2001. 380 с.
6. Біль М. М., Лещух І. В., Попадинець Н. М. Наукові засади дослідження ендогенного потенціалу територіальних громад. Інфраструктура ринку. Вип. 26. 2018. С. 267-274.
7. Врублевський О., Артеменко В. Територіальна реформа: від моделювання до реалізації. Інформаційні матеріали для Хмельницької області. К. : ІКЦ "Леста", 2006. 88 с.
8. Куц Ю. О., Решевець О. В. Територіальна громада: управління розвитком : монографія / за заг. ред. Ю. О. Куца. Харків : Вид-во "Константа", 2013. 540 с.
9. Бобровська О. Ю., Шумік І. В. Корпоративне управління соціальним розвитком територіальних громад : монографія. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. 232 с.
10. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України, 2015, № 13, ст. 91. Відомості Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19.
11. Community Development Technical Assistance. Handbook. Community Development Programs. Rural Development, 2005. 54 р.
12. Платонова Е. Экономические системы и их трансформація. Мировая экономика и международные отношения. 1998. № 7. С. 23.
13. Система / Википедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0.
14. Афанасьев Н. В., Рогожин В. Д., Рудык В. И. Управление развитием предприятия : монографія. Харків : ИНЖЭК, 2003. 184 с.
15. Грицишин В. О. Організаційно-економічне забезпечення управління підприємствами соціально-економічної інфраструктури міста : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.06.01 / Східноукраїнський національний університет імені В. Даля. Луганськ, 2004. 23 с.
16. Довгань Л. Є., Лулукало О. Г. Формування організаційно-економічного механізму ефективного управління підприємством. Економічний вісник НТУУ "КПІ". 2012. С. 48-56.
17. Кучер С. Ф. Організаційно-економічне забезпечення перетворень у курортно-рекреаційній системі приморського міста : автореф. дис... канд. экон. наук : 08.00.05 / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. Донецьк, 2009. 24 с.
18. Лебедик Т. М. Організаційно-економічне забезпечення регіонального розвитку підприємництва в сфері послуг : автореф. дис... канд. экон. наук : 08.10.01 / Рада по вивченню продуктивних сил України Національної Академії Наук України. К., 2006. 23 с.
19. Молла М. Г. Формування системи показників оцінки організаційних складових конкурентоспроможності підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень ОДЕУ. 2012. №44. С. 252-257.
20. Пономарьова Г. О. Організаційно-економічне забезпечення випереджувального управління підприємством : автореф. дис... канд. экон. наук : 08.06.01 / Східноукраїнський національний університет імені В. Даля. Луганськ, 2004. 25 с.
21. Садеков А. А., Цурик В. В. Управление предприятием в условиях кризисна : монография. Донецк : ДонГУЭТ, 2006. 178 с.
22. Шилова О. Ю. Організаційно-економічне забезпечення розвитку підприємства : автореф. дис... канд. экон. наук : 08.00.04 / Донецький національний технічний університет. Донецьк, 2009. 24 с.
23. Стимулювання економічного зростання на місцевому рівні : аналіт. доп. / С. О. Біла, О. В. Шевченко, М. О. Кушнір, В. І. Жук та ін. К. : НІСД, 2013. 88 с.
24. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: в 3 т. / за заг. ред. Г. В. Козаченко. Луганськ: "Елтон-2", 2010. Т. 1. 282 с.
25. Економічна система / Вікіпедія. Вільна енциклопедія. URL http://surl.li/exsm.
26. Економічна теорія: Політекономія : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. 6-те вид., перероб. і допов. К. :3нання-Прес, 2007. 719 с.
27. Климко Г. Н., Нестеренко В. П., Каніщенко Л. О., Чухно А. А. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: підруч. для студ. екон. спец. вищ. закл. осв. / ред. Г. Н. Климко, В. П. Нестеренко. 2-ге. вид., перероб. і допов. К. : Вища школа, 1999. 743 с.
28. Фінансово-економічний словник / укл. А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. 3-тє вид., доп. та перероб. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. 844 с.

Y. Bilous

THEORETICAL ASPECTS OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT OF DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES OF UKRAINE

Summary

Theoretical aspects of organizational and economic support for the development of territorial communities of Ukraine, in particular, organizational and economic contexts in defining the concept of territorial community using a systematic approach. Emphasis is placed on the importance of the territorial community in Ukraine as a social center, on the economic stability and development of which depends the development of the country as a whole.
The properties of the territorial community as a system, expressed in both artificial and natural models, are determined, as a result of which the structure of the territorial community is presented from the standpoint of a systems approach. The nature and properties of development are considered, which allowed to draw a conclusion about the possibility of both upward and downward development of systems. The scientific achievements on the definition of "organizational and economic support" are summarized and its substantive features are highlighted: system, management process, relations, creation of conditions, combination, organizational and economic component, set of measures, tools, elements and subsystems. To systematically understand and highlight the organizational and economic contexts in defining the concept of territorial community, the article also proposes the use of a systematic approach. As a result of its stagnation, the territorial community is presented as a system with organizational and economic subsystems. In the organizational context, the territorial community is defined as a complex, dynamic, open, structured system represented by the subject of government, which are local governments and objects of managerial influence, represented by all other subsystems of the territorial community. The main features of the organizational system of territorial communities are determined. At the same time, the territorial community is defined as an economic system from the standpoint of statics and dynamics. One of the indicators of economic life at the local level is entrepreneurial activity. Also, the priority task is to activate the inhabitants of territorial communities to strengthen the opportunities for effective organizational and economic support of development processes in communities.

Keywords: territorial community; development; organizational and economic support; system approach; organizational system; economic system.

References

1. Batanov, O. V. (2010). Terytorialna hromada – pervynnyi subiekt munitsypalnoi vlady v Ukraini. Munitsypalna vlada v Ukraini: problemy teorii ta praktyky [Territorial community is the primary subject of municipal power in Ukraine. Municipal power in Ukraine: problems of theory and practice]. Кyiv : Yurydychna dumka, 299 p.
2. Orzikh, М. P. (1993). “Self-governing territories in the system of government of Ukraine”. Mistseve ta rehionalne samovriaduvannia Ukrainy. Кyiv. Vol. 1-2. P. 61.
3. Kravchenko, V. І. (1999). Mistsevi finansy Ukrainy [Local finances of Ukraine]. Кyiv : Znannia. 487 p.
4. Kuibida, V.S., Ishchenko, О. М., Tkachuk, А. F. etc. (2009). “New state regional policy: from theory to practice”. Zbirnyk "Nova derzhavna rehionalna polityka v Ukraini". Кyiv : Kramar, 232 p.
5. Sakhanenko, S.Y. (2001). Politychne upravlinnia mistom v umovakh samovriaduvannia [Political governance of the city in terms of self-government]. Odesa: OF UADU. 380 p.
6. Bil, М. М., Leshchuk, І. V., Popadynets, N. М. (2018). “Scientific bases of research of endogenous potential of territorial communities”. Infrastruktura rynku. Vol. 26. 2018. P. 267-274.
7. Vrublevskyi, О., Artemenko, V. (2006). “Territorial reform: from modeling to implementation". Informatsiini materialy dlia Khmelnytskoi oblasti. Кyiv : IKTs "Lesta". 88 p.
8. Kuts, Y. О., Reshevets, О. V. (2013). Terytorialna hromada: upravlinnia rozvytkom [Territorial community: development management]. Kharkiv: " Konstanta". 540 p.
9. Bobrovska, О. Y., Shumik, І. V. (2014). Korporatyvne upravlinnia sotsialnym rozvytkom terytorialnykh hromad [Corporate management of social development of territorial communities]. Dnipropetrovsk: DRIDU NADU. 232 p.
10. On voluntary association of territorial communities. (2015). Zakon Ukrainy, № 13, st. 91. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (Accessed 8 November 2021).
11. Community Development Technical Assistance. (2005). Community Development Programs. Rural Development. 54 р.
12. Platonova, Y. (1998). “Economic systems and their transformation”. Myrovaia эkonomyka y mezhdunarodnыe otnoshenyia. No. 7. P. 23.
13. “System”. Vykypediia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 (Accessed 18 September 2021).
14. Afanasiev, N. V., Rohozhyn, V. D., Rudyk, V. I. (2003). Upravlenye razvytyem predpryiatyia [Enterprise Development Management]. Kharkiv: INZhEK. 184 p.
15. Hritsishyn, V. О. (2004). Orhanizatsiino-ekonomichne zabezpechennia upravlinnia pidpryiemstvamy sotsialno-ekonomichnoi infrastruktury mista [Organizational and economic support for the management of enterprises of socio-economic infrastructure of the city]. Author's ref. dis ... cand. econ. science: 08.06.01. Luhansk, 23 p.
16. Dovhan, L. Y., Lulukalo, О. H. (2012). “Formuvannia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu efektyvnoho upravlinnia pidpryiemstvom”. Ekonomichnyi visnyk NTUU "KPI". З. 48-56.
17. Kucher, S. F. (2009). Orhanizatsiino-ekonomichne zabezpechennia peretvoren u kurortno-rekreatsiinii systemi prymorskoho mista [Organizational and economic support of transformations in the resort and recreational system of the seaside city]. Author's ref. dis ... cand. econ. science : 08.00.05. Donetsk. 24 p.
18. Lebedyk, Т. М. (2006). Orhanizatsiino-ekonomichne zabezpechennia rehionalnoho rozvytku pidpryiemnytstva v sferi posluh [Organizational and economic support of regional development of entrepreneurship in the field of services]. Author's ref. dis . cand. econ. science: 08.10.01. Кyiv. 23 p.
19. Molla, М. H. (2012). “Formation of a system of indicators for assessing the organizational components of enterprise competitiveness”. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen ODEU. №44. P. 252-257.
20. Ponomarova, H. О. (2004). Orhanizatsiino-ekonomichne zabezpechennia vyperedzhuvalnoho upravlinnia pidpryiemstvom [Organizational and economic support of advanced management of the enterprise]. Author's ref. dis ... cand. econ. science: 08.06.01. Luhansk, 25 p.
21. Sadekov, А. А., Tsurik, V. V. (2006). Upravlenye predpryiatyem v uslovyiakh kryzysa [Enterprise management in a crisis]. Donetsk: DonSUET. 178 p.
22. Shylova, О. Y. (2009). Orhanizatsiino-ekonomichne zabezpechennia rozvytku pidpryiemstva [Organizational and economic support of enterprise development]: Author's ref. dis ... cand. econ. science: 08.00.04. Donetsk. 24 с.
23. Bila, S. О., Shevchenko, О. V., Kushnir, М. О., Zhuk, V. І. etc. (2013). Stymuliuvannia ekonomichnoho zrostannia na mistsevomu rivni [Stimulating economic growth at the local level]. Кyiv : NISD. 88 p.
24. Kozachenko, H. V. (2010). Systema ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo: v 3 t. [Economic security system: state, region, enterprise: 3 vol.]. Luhansk: "Elton-2". V. 1. 282 p.
25. “Economic system” / Wikipedia. Free encyclopedia. URL http://surl.li/exsm (Accessed 7 August 2021).
26. Ekonomichna teoriia: Politekonomiia : pidruchnyk (2007) [Economic theory: Political economy: a textbook]. Ed. by Bazilevych V. D. Кyiv : Znannia-Pres. 719 p.
27. Klymko, H. N., Nesterenko, V. P., Kanishchenko, L. О., Chukhno, А. А. (1999). Osnovy ekonomichnoi teorii: politekonomichnyi aspekt [Fundamentals of economic theory: political and economic aspect]. Кyiv: Vyshcha shkola. 743 p.
28. Zahorodnii, А. H. Vozniuk, H. L. (2011). Finansovo-ekonomichnyi slovnyk [Financial and economic dictionary]. Lviv: Lvivska politekhnika. 844 p.

№ 3 2022

Дата публікації: 2022-04-21

Кількість переглядів: 1186

Відомості про авторів

Я. Ю. Білоус

PhD, доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Y. Bilous

PhD, Associate Professor of the Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

ORCID:

0000-0001-9019-3536

Як цитувати статтю

Білоус Я. Ю. Теоретичні аспекти організаційно-економічного забезпечення розвитку територіальних громад України. Ефективна економіка. 2022. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10052 (дата звернення: 01.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.73

Bilous, Y. (2022), “Theoretical aspects of organizational and economic support of development of territorial communities of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10052 (Accessed 01 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.