EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
О. В. Ольшанський

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.3

УДК: 332.

О. В. Ольшанський

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

Анотація

У статті визначено основні перспективні заходи щодо розбудови підприємництва в контексті реалізації Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року, до яких віднесено розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, завдяки якому відбудеться зростання та активізація малого та середнього підприємництва, збільшення обсягів інвестицій та торгівлі. Подано показники перспектив розвитку мікропідприємництва, малого та середнього бізнесу до 2030 року. Визначено джерела фінансування (фонди, кредити, в тому числі міжнародні, гранти, інвестиційні ресурси тощо) заходів щодо розвитку підприємництва на Сході України. Зауважено про перспективу створення державної установи “Офіс з розвитку підприємництва та експорту” та його регіональних відділень (Луганського і Донецького). Виокремлено такий захід як впровадження уроків підприємництва задля збільшення схильності молоді східних регіонів до підприємництва та подано перспективні показники запроваджених уроків  підприємництва в закладах середньої освіти (школах). За результати аналізу Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей було сформовано агрегований операційний план її реалізації, який свідчить що до активізації розвитку малого та середнього підприємництва на Сході України буде залучено багато відповідних установ, які мають сприяти виконання цих заходів у відповідні строки.

Ключові слова: перспективи; заходи; підприємництво; стратегія; бізнес; план.

Література

1. Стратегія економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-strategiyi-ekonom-a1078r.
2. Розвиток Луганщини в умовах військового конфлікту: аспект позиціонування. Заблодська І.В., Мельникова О.А., Заблодська Д.В, Прогнозування і планування розвитку економіки: мікроекономічний та макроекономічний рівні: [монографія]. Riga: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. рр. 223-239.
3. Кальний С. В. Особливості діяльності малих та середніх підприємств у контексті інноваційного розвитку регіонів. Ефективна економіка. 2021. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z= 9713. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.77
4. Ustymenko V., Pashyna N., Sieriebriak K., Hrechana S., Zablodska D. et al. Conceptual content of infrastructural support for the development of post-conflict territories of Luhansk region in the war conflict and pandemic conditions. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 1. рр. 66–76.
5. Скрипник С. В., Шепель І. В., Степанова Д. С. Вплив нової податкової реформи на перспективи функціонування суб’єктів середнього підприємництва. Ефективна економіка. 2021. № 10. URL: http://www. economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9426. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.15
6. Іванов С.В. Вплив збройного конфлікту (війни, бойових дій) на вартість підприємства: [монографія]. Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, 2015. 175 с.

O. Olshanskyi

THE PROSPECTS OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE STRATEGY FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF DONETSK AND LUHANSK REGIONS IMPLEMENTATION

Summary

The article identifies the main promising measures for business development in the context of the Strategy for Economic Development of Donetsk and Luhansk regions until 2030, which include the development of business support infrastructure that will increase and intensify small and medium enterprises, increase investment and trade, improve tax legislation for business entities, which should motivate the local population to develop entrepreneurial activity and self-employment. The indicators of prospects for the development of micro-entrepreneurship, small and medium-sized businesses until 2030 in Luhansk and Donetsk regions are presented. Sources of financing (funds, loans, including international ones, grants, investment resources etc.) of measures for the development of entrepreneurship in eastern Ukraine have been identified. The prospects and importance of establishing a state institution "Office for Entrepreneurship and Export Development" and its regional branches (Luhansk and Donetsk) were noted. Such an event as the introduction of lessons (learning) of entrepreneurship to increase the propensity of young people in the eastern regions to entrepreneurship and highlighted the long-term indicators of the introduction of entrepreneurship lessons in secondary education (schools). The strategy for economic development of Donetsk and Luhansk regions for the period until 2030 provides for the establishment of the Fund for Entrepreneurship Development with the support and the Fund for Consortium Financing of Investment Projects. Based on the results of the analysis of the Economic Development Strategy of Donetsk and Luhansk regions, an aggregate operational plan was formed, which shows that many relevant institutions will be involved in intensifying the development of small and medium enterprises in eastern Ukraine. The implementation of these initiatives will increase financial revenues to local budgets through the development of small and medium enterprises in the restaurant, hotel, transport business, consumer services (household services) and etc.

Keywords: prospects; measures; entrepreneurship; strategy; business; plan.

References

1. Strategy of economic development of Donetsk and Luhansk regions for the period up to 2030. (2021), available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-strategiyi-ekonom-a1078r (Accessed 01 January 2022).
2. Development of Luhansk region in the conditions of military conflict: aspect of positioning (2019), Zablodska IV, Melnikova OA, Zablodska DV, Forecasting and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels: [monograph]. Riga: Izdevniecība “Baltija Publishing”, рр. 223-239.
3. Kalnyi, S. (2021), “Specific of small and medium-sized enterprises under innovative development of regions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9713 (Accessed 1 December 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.77
4. Ustymenko V., Pashyna N., Sieriebriak K., Hrechana S., Zablodska D. et al. (2021), Conceptual content of infrastructural support for the development of post-conflict territories of Luhansk region in the war conflict and pandemic conditions. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 43. No. 1. pр. 66–76.
5. Skrypnyk, S., Shepel, І. and Stepanova, D. (2021), “The impact of the new tax reform on the prospects of the functioning of medium enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=9426 (Accessed 21 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.15
6. Ivanov S.V. (2015), Influence of armed conflict (war, fighting) on the value of the enterprise: [monograph]. Dnepropetrovsk: Makovetsky Publishing House. 175 p.

№ 3 2022

Дата публікації: 2022-04-21

Кількість переглядів: 1316

Відомості про авторів

О. В. Ольшанський

д. держ. упр., професор кафедри економіки і підприємництва, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

O. Olshanskyi

Doctor of Science in Public Administration,Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship,Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

ORCID:

0000-0002-1888-7653

Як цитувати статтю

Ольшанський О. В. Перспективи розвитку підприємництва в контексті реалізації стратегії економічного розвитку донецької та луганської областей. Ефективна економіка. 2022. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10053 (дата звернення: 01.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.3

Olshanskyi, O. (2022), “The prospects of entrepreneurship development in the context of the strategy for economic development of donetsk and luhansk regions implementation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10053 (Accessed 01 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.