EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
О. І. Іляш, В. С. Бірюкова, І. О. Кошова

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.4

УДК: 331.101.3

О. І. Іляш, В. С. Бірюкова, І. О. Кошова

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Анотація

У статті досліджено поняття мотивації та стимулювання персоналу та його вплив на забезпечення ефективної роботи від працівників, враховуючи існуючі теоретичні підходи іноземних та вітчизняних вчених в умовах швидкого розвитку ринку праці та тенденцій змін у світі та Україні. Обґрунтованою, що мотивація є одною з найважливіших складових в досягненні високої ефективності роботи працівників. Окреслено значення та вплив економічної ситуації на тенденції стимулювання та мотивації персоналу. Дослідження мотивації представлено в якості інструменту подолання дисбалансів на ринку праці та підприємствах, які впливають на ефективність роботи працівників. Виявлено необхідність коректив в системі управління людськими ресурсами, щодо природи розуміння, функцій, мети та способу застосування традиційних методів мотивації праці. Доведено, що поняття «мотивація» має на меті ціленаправлену поведінку досягнення бажаних цілей і результатів діяльності підприємства, що бере початок з джерел у/поза межами особистості. Сформовано напрями цілепокладання у сфері мотивації праці. Зроблено припущення, що у довгостроковій перспективі висока заробітна плата не сприяє продуктивності, але потребує структуризації, на основі важливості, актуальності та продуктивності роботи, індивідуальних результатів та спеціальних переваг. У теоретичному плані визначено, що «стимулювання» передбачає вплив на трудову діяльність працівника за рахунок створення індивідуально-значущих умов трудової ситуації, що містить у собі спонукання ззовні та структурні компоненти трудової ситуації. Виділено ключові напрями щодо розробки та впровадження мотиваційної системи на підприємстві, зокрема проведення соціальної діагностики на підприємстві, розрахунок фінансових витрат на впровадження системи мотивації та стимулювання персоналу, детальне інформування персоналу про систему оцінювання та способи нарахування бонусів і штрафів, запуск та тестування системи за результатами зіставлення витрат і отриманого прибутку на підприємстві. Систематизовано напрями раціонального управління людськими ресурсами, головні чинники мотивації, систему стимулів та мотивацій на сучасному ринку праці.

Ключові слова: мотивація; ефективність співробітників; управління людськими ресурсами; мотиви; стимули; винагорода.

Література

1. Berelson, B., & Steiner, G. A. Human behavior: An inventory of scientific findings. 1964. Harcourt, Brace & World.
2. Hicks, H. G. & Gullett, C.R. Organizations: theory and behavior. 1975. Auckland: McGraw-Hill.
3. Denny, R. Motivate to win. 1993. London: Kogan Page
4. Franken, T. Motivation: changing «must work» into a «want to work».1994. Entrepreneur. 13(3).
5. Біліченко О.С. Класичні і сучасні моделі мотивації трудової діяльності. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2012. № 4. С. 119-125.
6. Огаренко В. М. Соціологія праці: Навчальний посібник. Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2001. 303 с.
7. Карась Л. Управлінська діагностика – основа вдосконалення менеджменту. Проблеми теорії та практики управління. 2010. № 6. С. 78-83.
8. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
9. Офіційний сайт Міністерства Фінансів України. URL: https://minfin.com.ua/ua/
10. Алексей Соловьев. Средняя зарплата в странах мира. Рейтинг лучших и худших стран. URL: https://visasam.ru/emigration/vybor/srednya-zarplata-v-mire.html
11. Як ефективно впровадити систему мотивації для персоналу. URL: https://blog.agrokebety.com/yak-efektyvno-vprovadyty-systemu-motyvatsiyi-dlya-personalu
12. Колот А.М., Цимбалюк С.О. Мотиваційний менеджмент: підручник. Київ : КНЕУ, 2014, 479 с.
13. Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент: Курс лекций. Київ: МАУП, 2001, 168 с
14. Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., Максименко Т.М. Мотивація і оцінка персоналу. Навчальний посібник. К: МАУП, 2002. 248 с.
15. Доронина М.С., Наумик Е.Г., Соловьев О.В. Управление мотивацией. Харьков: ХНЭУ, 2006. 240 с.
16. Гуцан О. М. Практичні аспекти застосування кількісно-якісного підходу до оцінки факторів мотивації персоналу. Економіка: реалії часу. 2016. № 1 (23). С. 49-60.
17. Гуцан О. М. Дослідження сутності мотиваційних теорій: сучасні, теорії атрибуції та поля. Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Економічні науки. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. № 24 (1246), C. 26-30.
18. Petro Pererva, Oleksandr Hutsan, Valerii Kobieliev, Andrii Kosenko and Volodymyr Kuchynskyi (2018). Evaluating elasticity of costs for employeemotivation at the industrial enterprises. Problems and Perspectives in Management, № 16(1), С. 124-132. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(1).2018.12
19. Іляш О.І., Васильців Т.Г. Оцінка розвитку людського капіталу України. Економіка і регіон. Науковий вісник ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2008, № 3(18), С.141-145.
20. Mohammad Faysal Sarker. The Impact of Motivation on the Performance of Employees. 2016. Munich, GRIN Verlag, URL: https://www.grin.com/document/376007
21. Nancy H., & Shanks, N.H. Introduction to health care management: Management and motivation Jones and Barlett, Chapter 2., 2007. С. 23-35.
22. Laura M. Graves, Joseph Sarkis, Qinghua Zhu. How transformational leadership and employee motivation combine to predict employee proenvironmental behaviors in China. Journal of Environmental Psychology. 2013. №35, С. 37.

O. Ilyash, V. Biryukova, I. Koshova

PERSONNEL MOTIVATION: FROM THEORY TO PRACTICE

Summary

The article examines the concept of motivation and incentives for staff and its impact on ensuring effective work of employees, taking into account the existing theoretical approaches of foreign and domestic scientists in the rapid development of the labor market and trends in the world and Ukraine. It is substantiated that motivation is one of the most important components in achieving high efficiency of employees. The importance and influence of the economic situation on the tendencies of stimulation and motivation of the personnel are outlined. Motivation research is presented as a tool for overcoming imbalances in the labor market and enterprises that affect the efficiency of employees. The need for adjustments in the human resources management system regarding the nature of understanding, functions, purpose, and method of application of traditional methods of work motivation is revealed. It is proved that the concept of "motivation" is aimed at purposeful behavior to achieve the desired goals and results of the enterprise, which originates from sources inside/outside the individual. The directions of goal-setting in the field of work motivation are formed. It has been suggested that in the long run, high wages are not conducive to productivity, but need to be structured, based on the importance, relevance, and productivity of work, individual outcomes, and special benefits. Theoretically, it is determined that "incentives" involve the impact on the work of the employee by creating individually significant conditions of the work situation, which includes external incentives and structural components of the work situation. The key areas for the development and implementation of a motivational system in the company, include social diagnostics in the company, calculation of financial costs for the implementation of motivation and incentives, detailed information to staff about the evaluation system, and ways to calculate bonuses and penalties, launch and test the system. costs and profits of the enterprise. The directions of rational human resources management, the main factors of motivation, the system of incentives, and motivations in the modern labor market are systematized.

Keywords: motivation; the efficiency of employees; human resources management; motives; incentives; reward.

References

1. Berelson, B., & Steiner, G. A.(1964), “Human behavior: An inventory of scientific findings”. Harcourt, Brace & World.
2. Hicks, H. G. & Gullett, C.R. (1975), “Organizations: theory and behavior”. Auckland: McGraw-Hill.
3. Denny, R. (1993), “Motivate to win”. London: Kogan Page.
4. Franken, T. (1994), “Motivation: changing «must work» into a «want to work»”. Entrepreneur, Vol. 13(3).
5. Bilichenko O.S.(2012). “Classical and modern models of labor activity motivation”. Bulletin of Agrarian Science of the Prychornomorya. Vol. 4. pp. 119-125.
6. Ogarenko V. M. (2001). “Sociology of practice: heading guide”. Zaporizhzhya: GU "ZIDMU", 303 p.
7. Karas L. (2010). “Management diagnostics - the basis for a thorough management”. Problems of the theory and practice of management, Vol. 6. pp. 78-83.
8. Official site of the State Statistics Service of Ukraine. [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 28 Jan 2022).
9. Official website of the Ministry of Finance of Ukraine. [Online], available at: https://minfin.com.ua/ua/ (Accessed 28 Jan 2022).
10. Alexey Solovyov. “Average salary in the countries of the world. Rating of the best and worst countries”. [Online], available at: https://visasam.ru/emigration/vybor/srednya-zarplata-v-mire.html (Accessed 28 Jan 2022).
11. “How to effectively implement a system of motivation for staff”. [Online],available at: https://blog.agrokebety.com/yak-efektyvno-vprovadyty-systemu-motyvatsiyi-dlya-personalu (Accessed 28 Jan 2022).
12. Kolot A.M. Tsimbalyuk S.O. (2014). “Motivational management: tutorial”. Kyiv: KNEU, 479 p.
13. Sladkevych V.P. (2001). “Motivational Management”, Kyiv: MAUP,168 p.
14. Dmytryenko H.A., Sharapatova E.A., Maksimenko T.M. (2002). “Motivation and assessment of staff”. Study aid. K: MAUP, 248p.
15. Doronyna M.S., Naumyk E.H., Solov'ev O.V. (2006). “Motivation management”, Kharkiv: KNEU, 240 р.
16. Gutsan O.M. (2016). “Practical aspects of application of quantitative and qualitative approach to estimation of factors of motivation of the personnel”. Economics: realities of time. vol. 1 (23). pp. 49-60.
17. Gutsan O.M. (2017). “Research of the essence of motivational theories: modern, theories of attribution and field”. Economic sciences. Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", vol. 24 (1246), pp. 26-30.
18. Petro Pererva, Oleksandr Hutsan, Valerii Kobieliev, Andrii Kosenko and Volodymyr Kuchynskyi (2018), “Evaluating elasticity of costs for employeemotivation at the industrial enterprises”. Problems and Perspectives in Management, vol. 16(1), pp. 124-132. [Online], available at: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(1).2018.12 (Accessed 28 Jan 2022).
19. Ilyash O.I., Vasyltsiv T.G. (2008). “Assessment of human capital development in Ukraine”. Economy and region. Scientific Bulletin of PNTU. After Yu. Kondratyuk, vol. 3 (18), pp.141-145.
20. Mohammad Faysal Sarker (2016). “The impact of motivation on the performance of employees”. Munich, GRIN Verlag, [Online], available at: https://www.grin.com/document/376007 (Accessed 28 Jan 2022).
21. Nancy H., & Shanks, N.H. (2007). “Introduction to health care management”: Management and motivation Jones and Barlett, Chapter 2., pp. 23-35.
22. Laura M. Graves, Joseph Sarkis, Qinghua Zhu (2013). “How transformational leadership and employee motivation combine to predict employee proenvironmental behaviors in China”. Journal of Environmental Psychology, vol. 35. P.37.

№ 3 2022

Дата публікації: 2022-04-21

Кількість переглядів: 2177

Відомості про авторів

О. І. Іляш

д. е. н., професор,Міжнародний університет фінансів, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

O. Ilyash

Doctor of Economic Sciences, Professor,International University of Finance, National Technical University of Ukrainethe “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7882-3942


В. С. Бірюкова

студентка 3 курсу,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

V. Biryukova

3rd year student,National Technical University of Ukrainethe “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4140-3191


І. О. Кошова

студентка 3 курсу,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

I. Koshova

3rd year student,National Technical University of Ukrainethe “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8811-3779

Як цитувати статтю

Іляш О. І., Бірюкова В. С., Кошова І. О. Мотивація персоналу: від теорії до практики. Ефективна економіка. 2022. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10054 (дата звернення: 01.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.4

Ilyash, O., Biryukova, V. and Koshova, I. (2022), “Personnel motivation: from theory to practice”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10054 (Accessed 01 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.