EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

DECARBONIZATION MANAGEMENT: DEVELOPMENT OF A SYNERGY MODEL OF ELECTROMOBILITY FOR CLIMATE CONSERVATION
V. Shvets, S. Kharin, Yu Papizh, O. Korovina, V. Yudenko

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.5

УДК: 005.2

V. Shvets, S. Kharin, Yu Papizh, O. Korovina, V. Yudenko

DECARBONIZATION MANAGEMENT: DEVELOPMENT OF A SYNERGY MODEL OF ELECTROMOBILITY FOR CLIMATE CONSERVATION

Summary

The work uses an integrated approach, methods of analysis and synthesis. The research is based on the official data of world economic statistics, the study of data from international news agencies and organizations.
The changes in the planet's climate under the influence of emissions of harmful substances into the atmosphere are shown. The analysis of the existing processes allows us to judge that the world community is already fully aware of the severity and possible consequences of climate change, but is not yet ready for taking radical effective measures to stabilize the situation. The need for systemic measures to preserve the climate was noted. It is pointed out that in the process of decarbonization management, the development of electromobility, which should be combined with environmentally-friendly methods of generating electrical energy, occupies the most important place. The synergistic effect of the proposed model for the development of electromobility is manifested in the fact that it can receive support not only from supporters of electromobility, but also from those who support the construction of private houses to ensure comfortable living for people.
The analysis of the calculated indicators of obtaining electrical energy for different conditions is carried out. It is shown that among many options for using the synergetic model, there are those that quite reliably provide electric vehicles and households with energy.
A synergetic model is proposed, which includes the management of a set of factors to ensure the process of balanced development of electric mobility, which has a number of advantages: ease of placement of electric vehicles; no air pollution; the possibility in some cases of fully charging electric vehicles with their own energy, meeting the needs of households, as well as the supply of excess energy to the external electricity grid; the ability to charge electric cars at home with your own charger, while such charging is not limited in time.
Such synergetic model of electric mobility development should contribute not only to the widespread use of electric vehicles, but also to the creation of comfortable living conditions for people, so it can be much more attractive for implementation.
The results of the work can be used in practice in the process of managing the development of real complexes of objects associated with the operation of environmentally-friendly transport.

Keywords: management; decarbonization; synergistic model; development of electromobility; climate change of the planet; World Meteorological Organization; emissions.

References

1. Прохорова В.В., Божанова О.В. Стратегічно-орієнтовані напрями інноваційного розвитку промислового підприємства. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2020. No 2(70). С. 132–140.
2. Аппело Ю. Менеджмент 3.0. К.: Фабула, 2019. 432 с.
3. Дикань О.В. Стратегія інноваційного розвитку промислових підприємств: проблеми і перспективи формування. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. No 58. С. 152–158.
4. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком :навч. посібник. Суми : Університетська книга; К. : ВД «Княгиня Ольга», 2005. 324 с.
5. Чухрай Н.І., Просович О.П. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: підручник. Львів : Вид-во «Львівської політехнікb», 2015. 500 с.
6. Прохорова В.В., Проценко В.М., Чобіток В.І. Формування конкурентної стратегії підприємств на засадах інноваційно-спрямованого інвестування : монографія. Харків: Українська інженерно-педагогічна академія, 2015. 291 с.
7. Геєць В.М., Семиноженко В.П. Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці: монографія. Суми : ВТД Університетська книга, 2005. 582 с.
8. World Meteorological Organization. URL: https://public.wmo.int/en (Accessed 11 January 2022).
9. Greenhouse Gas Bulletin: Another Year Another Record. URL: https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-bulletin-another-year-another-record (Accessed 15 January 2022).
10. Secretary-General's remarks to the World Leaders Summit - COP 26 [as delivered] [scroll down for French version]. United Nations. URL: https://www.un.org/sg/en/node/260423 (Accessed 17 January 2022).
11. Electric Power Monthly – U.S. Energy Information. URL: https://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.php?t=epmt_6_07_b (Accessed 17 January 2022).

В. Я. Швець, С. А. Харін, Ю. С. Папіж, О. В. Коровіна, В. В. Юденко

МЕНЕДЖМЕНТ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ: РАЗВИТИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КЛИМАТА

Анотація

У роботі використано комплексний підхід, методи аналізу та синтезу. Дослідження ґрунтується на офіційних відомостях світової економічної статистики, вивченні даних міжнародних інформаційних агенцій та організацій.
Показано зміни клімату планети під впливом викидів шкідливих речовин в атмосферу. Аналіз існуючих процесів дозволяє судити про те, що світова спільнота вже повною мірою усвідомлює гостроту та можливі наслідки кліматичних змін, але поки що не готова до радикальних дієвих заходів щодо стабілізації ситуації. Відзначено необхідність системних заходів щодо збереження клімату. Вказується, що у процесі менеджменту декарбонізації найважливіше місце займає розвиток електромобільності, яке слід поєднувати з екологічними способами отримання електричної енергії. Синергетичний ефект запропонованої моделі розвитку електромобільності виявляється в тому, що вона може отримати підтримку не лише прихильників електромобільності, а й тих, хто підтримує будівництво приватних будинків для забезпечення комфортного проживання людей.
Виконано аналіз розрахункових показників отримання електричної енергії для різних умов. Показано, що серед багатьох варіантів використання синергетичної моделі, існують такі, які цілком надійно забезпечують електромобілі та домогосподарства енергією.
Запропоновано синергетичну модель, що включає управління комплексом факторів забезпечення процесу збалансованого розвитку електромобільності, яка має низку переваг: зручність розміщення електромобілів; відсутність забруднення атмосфери; можливість у ряді випадків повної зарядки електромобілів власною енергією, задоволення потреб домогосподарств, а також постачання надлишкової енергії у зовнішню електричну мережу; можливість заряджання електромобілів дома за допомогою власного зарядного пристрою, при цьому така зарядка не обмежується за часом.
Така синергетична модель розвитку електромобільності має сприяти як широкому поширенню електромобілів, а й створенню комфортних умов життя людей, отже може бути набагато привабливішою для реалізації. Результати роботи можна використовувати практично у процесі управління розвитком реальних комплексів об'єктів з експлуатацією екологічного транспорту.

Ключові слова: менеджмент; декарбонізація; синергетична модель; розвиток електромобільності; зміни клімату планети; Всесвітня метеорологічна організація; викиди.

Література

1. Prokhorova, V.V., & Bozhanova, O.V. (2020). “Strategically oriented directions of innovative development of industrial enterprise” Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu – Economic Bulletin of National Minig University, vol.2(70), pp.132–140 [in Ukrainian].
2. Appelo, Yu. (2019). Menedzhment 3.0 [Management 3.0]. Fabula, Kyiv, Ukraine, [in Ukrainian].
3. Dykan, O.V. (2017). “Strategy of innovative development of industrial enterprises: problems and prospects of formation”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – The Bulletin of transport and industry economics, vol. 58, pp. 152–158, [in Ukrainian].
4. Illiashenko, S.M. (2005). Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom[Management of innovative development], Universytetska knyha; VD «Kniahynia Olha», Sumy, Kyiv, Ukraine, [in Ukrainian].
5. Chukhrai, N.I., & Prosovych, O.P. (2015). Stratehichne upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstva [Strategic management of innovative development of the enterprise]. Vyd-vo «Lvivskoi politekhniki», Lviv, Ukraine, [in Ukrainian].
6. Prokhorova, V.V., Protsenko, V.M., & Chobitok V.I. (2015). Formuvannia konkurentnoi stratehii pidpryiemstv na zasadakh innovatsiino-spriamovanoho investuvannia [Formation of competitive strategy of enterprises on the basis of innovation-oriented investment]. Ukrainska inzhenerno-pedahohichna akademiia, Kharkiv, Ukraine, [in Ukrainian].
7. Heiets, V.M., & Semynozhenko, V.P. (2005). Problemy upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstv u tranzytyvnii ekonomitsi [Problems of management of innovative development of enterprises in the transition economy]. VTD Universytetska knyha, Sumy, Ukraine, [in Ukrainian].
8. World Meteorological Organization. available at: https://public.wmo.int/en [in English].
9. Greenhouse Gas Bulletin: Another Year Another Record. available at: https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-bulletin-another-year-another-record [in English].
10. Secretary-General's remarks to the World Leaders Summit - COP 26 [as delivered] [scroll down for French version]. United Nations. available at: https://www.un.org/sg/en/node/260423 [in English].
11. Electric Power Monthly – U.S. Energy Information. available at: https://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.php?t=epmt_6_07_b [in English].

№ 3 2022

Дата публікації: 2022-04-21

Кількість переглядів: 2348

Відомості про авторів

V. Shvets

Doctor of Economic Sciences, Professor,Head of the Department of Management, Dnipro University of Technology

В. Я. Швець

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

ORCID:

0000-0001-7261-5993


S. Kharin

Doctor of Technical Sciences, Professor,Professor of the Department of Management, Dnipro University of Technology

С. А. Харін

д. т. н., професор, професор кафедри менеджменту,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

ORCID:

0000-0002-8500-163X


Yu Papizh

PhD in Economics, Associate professor,Associate professor of the Department of Management, Dnipro University of Technology

Ю. С. Папіж

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

ORCID:

0000-0001-6460-7862


O. Korovina

PhD in Economics, Associate professor,Associate professor of the Department of turyzmu ta ekonomiky, Kryvorizkyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet

О. В. Коровіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та економіки,Криворізький державний педагогічний університет

ORCID:

0000-0002-3030-5484


V. Yudenko

Senior Lecturer of the Department of Management,Dnipro University of Technology

В. В. Юденко

старший викладач менеджменту,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

ORCID:

0000-0001-7118-9128

Як цитувати статтю

Shvets, V., Kharin, S., Papizh, Yu, Korovina, O. and Yudenko, V. (2022), “Decarbonization management: development of a synergy model of electromobility for climate conservation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10056 (Accessed 01 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.