EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ НА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
С. І. Мельник

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.1

УДК: 658:65.012.8

С. І. Мельник

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ НА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Поточні умови функціонування українських підприємств можна вважати критично складними в наслідок послідовного впливу цілого ряду зовнішні чинників. Йдеться як про новітню пандемію, яка була спричинена високими темпами поширення вірусу COVID19, так і подальше загострення військового протистояння. За таких умов виживання кожного суб’єкта господарювання в значній мірі визначається рівнем економічної безпеки із необхідною увагою до управління кожною функціональною складовою, серед яких ключовою вважається фінансова. Обґрунтовано власну позицію щодо трактування поняття «фінансова безпека підприємства», яке ґрунтується як на вивченні й узагальненні наукового доробку, так і результатах аналізу поточних умов функціонування українських підприємств. Доведено важливість в процесі управління фінансовою безпекою підприємства врахування ключових чинників, зокрема внутрішніх, задля обґрунтованого формування альтернативних варіантів управлінських рішень із максимально ефективним використанням організаційного й ресурсного забезпечення в процесі досягнення поставлених завдань. Здійснене моделювання створює основу для удосконалення управління фінансовою безпекою на українських підприємствах.

Ключові слова: безпека; управління; фінансова безпека підприємства; чинник; суб’єкт безпеки.

Література

1. Антикризові технології в управлінні економічною безпекою підприємства / М. М. Караїм та ін. Львів : Укр. акад. друкарства, 2016. 252 с.
2. Живко З.Б. Механізм управління системою економічної безпеки підприємства. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка . 2014. Вип. 3 (44). С. 37–42.
3. Зайченко Ю. П. Исследование операций. Нечеткая оптимизация. Киев: Выcш. шк., 1991. 191 с.
4. Захаров О.І. Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки підприємств. Вчені записки університету «КРОК». 2012. № 32. С. 80–86.
5. Копитко М.І. Економічна безпека підприємств з виробництва транспортних. Львів : Ліга-Прес, 2015. 556 с.
6. Мельник С. І. Визначення основних чинників впливу на фінансову надійність в контексті управління фінансовою безпекою підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ op=1&z=7361. (дата звернення 04.04.2022)
7. Мельник С. І. Моделювання впливу зовнішніх чинників на управління фінансовою безпекою промислових підприємств. Інфраструктура ринку. 2021. №55. С. 150–156.
8. Мельников О. В. Сталий розвиток інформаційної сфери України : Напрями та перспективи. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 390 с.
9. Ортинський В. Л., Керницький І. С., Живко З. Б. Економічна безпека підприємств, організацій та установ. Київ : Правова єдність, 2009, 544 с.
10. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий : пер. с англ. Москва : Радио и связь, 1993. 315 с.
11. Франчук В.І. Особливості організації системи економічної безпеки вітчизняних акціонерних товариств в умовах трансформаційної економіки : монографія. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. 440 с.
12. Штангрет А. М. Методичні аспекти управління фінансовою безпекою підприємств. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2013. Вип. 23.2. С. 328–335.

S. Melnyk

MODELING THE INFLUENCE OF INTERNAL FACTORS ON FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

The current operating conditions of Ukrainian enterprises can be considered critical in that they affect a number of external factors. This is both the latest pandemic, which was caused by the high spread of the COVID19 virus, and further escalation of the military confrontation. Under such conditions, the survival of each entity is largely a level of economic security with due regard to the management of each functional component, including a key indicator of financial performance.
To model the impact of internal factors on the management of financial security of the enterprise used methods: induction and deduction, comparison and systematization - in the study of the essential characteristics of the concept of "financial security of the enterprise"; synthesis and analysis - to form a list of internal factors that affect the process of managing the financial security of the enterprise; multi-criteria choice of alternatives based on a fuzzy relationship of preference - for hierarchical regulation of the level of influence of internal factors on the management of financial security of enterprises; graphic - for visual presentation of theoretical and methodological material; abstract-logical - for theoretical generalizations and conclusions of the study.
His own position on the interpretation of the concept of "financial security of the enterprise", which is based on the study and generalization of scientific achievements, and the results of the analysis of the current conditions of Ukrainian enterprises. It is proposed to understand the financial security of the enterprise as a state of the financial system, which maintains financial balance and counteracts threats, resulting in its stability, stability and reliability, which contributes to the achievement of certain goals and development strategies.
The importance of taking into account the key factors, including internal, in the process of managing the financial security of the enterprise for the reasonable formation of alternative management decisions with the most efficient use of organizational and resource support in the process of achieving goals. The proposed approach to streamlining the impact of internal factors contributes to a comprehensive solution to the important problem of improving the efficiency of the tasks set before the security entities of Ukrainian enterprises.

Keywords: security; management; financial security of the enterprise; factor; subject of security.

References

1. Karaim, M. M. (2016), “Antykryzovi tekhnolohii v upravlinni ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva” [Anti-crisis technologies in the management of economic security of the enterprise], Ukr. akad. drukarstva, L'viv, Ukraine.
2. Zhyvko, Z. B. (2014), “The mechanism of management of the economic security system of the enterprise”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu, no. 3 (44). pp. 37–42.
3. Zaychenko, Yu. P. (1991), “Issledovanie operatsiy. Nechetkaya optimizatsiya” [Operations research. Fuzzy optimization], Vycsh. shk., Kiev, Ukraine.
4. Zakharov, O. I. (2012), “Theoretical foundations of economic security of enterprises”, Vcheni zapysky universytetu «KROK», no. 32, pp. 80–86.
5. Kopytko, M.I. (2015), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv z vyrobnytstva transportnykh [Economic security of transport enterprises], Liha-Pres, L'viv, Ukraine.
6. Mel'nyk, S. I. (2018), “Identification of the main factors influencing financial reliability in the context of financial security management of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, no. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/ op=1&z=7361. (Accessed 4 April 2022).
7. Mel'nyk, S. I. (2021), “Modeling the impact of external factors on the management of financial security of industrial enterprises”, Infrastruktura rynku, no. 55, pp. 150–156.
8. Mel'nykov, O. V. (2018), “Stalyj rozvytok informatsijnoi sfery Ukrainy : Napriamy ta perspektyvy” [Sustainable development of the information sphere of Ukraine: Directions and prospects], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraina.
9. Ortyns'kyj, V. L., Kernyts'kyj, I. S. and Zhyvko, Z. B. (2009), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv, orhanizatsij ta ustanov [Economic security of enterprises, organizations and institutions]. Pravova iednist', Kyiv, Ukraine.
10. Saati, T. (1993), “Prinyatie resheniy. Metod analiza ierarkhiy” [Making decisions. Hierarchy Analysis Method], Radio i svyaz', Moskva, Rossiyskaya Federatsiya
11. Franchuk, V.I. (2010), Osoblyvosti orhanizatsii systemy ekonomichnoi bezpeky vitchyznianykh aktsionernykh tovarystv v umovakh transformatsijnoi ekonomiky [Features of the organization of the system of economic security of domestic joint-stock companies in the conditions of transformational economy], L'vivs'kyj derzhavnyj universytet vnutrishnikh sprav, L'viv, Ukraine.
12. Штангрет, А. М. (2013), “ Methodical aspects of financial security management of enterprises ”, Naukovyj visnyk Natsional'noho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy, vol. 23.2. pp. 328–335.

№ 4 2022

Дата публікації: 2022-04-29

Кількість переглядів: 6236

Відомості про авторів

С. І. Мельник

д. е. н, доцент, завідувач кафедри фінансів та обліку,Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна

S. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Finance and Accounting,Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-3782-5973

Як цитувати статтю

Мельник С. І. Моделювання впливу внутрішніх чинників на управління фінансовою безпекою промислових підприємств. Ефективна економіка. 2022. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10157 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.1

Melnyk, S. (2022), “Modeling the influence of internal factors on financial security management of industrial enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10157 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.