EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З РОЗРОБЛЕННЯ РЕКЛАМИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ
Д. С. Файвішенко, Г. В. Брюханова, О. І. Мельніченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.3

УДК: 659.1

Д. С. Файвішенко, Г. В. Брюханова, О. І. Мельніченко

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З РОЗРОБЛЕННЯ РЕКЛАМИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ

Анотація

У статті проаналізовано питання та основні напрями цифрової трансформації підготовки фахівців з розроблення реклами для управління брендом в умовах сьогодення з урахуванням факторів впливу пандемії та воєнного стану країни, розвинено понятійно-категоріальний апарат теорії управління брендом через уточнення економічної сутності дефініції «управління брендом», агреговано складові функції з підготовки фахівців цієї галузі у площині розвитку цифрових технологій для подальшого динамічного зростання цієї сфери з адаптцією до змін з урахуванням кризи, запропоновано методологічний базис управління брендом в існуючій системі підготовки фахівців з розроблення реклами, акцентовано увагу на збалансований режим між вибором найбільш ефективного способу впливу на свідомість споживача і кількістю та якістю витрачених ресурсів; виокремлено перспективи подальшого інтенсивного розвитку цієї сфери.

Ключові слова: бренд; маркетинг; реклама; цифрова трансформація; управління брендом; освітні технології; рекламна стратегія.

Література

1. Психологічні механізми та методи створення і просування бренду. URL: https://stud.com.ua/52865/psihologiya/psihologichni_mehanizmi_metodi_stvorennya_prosuvannya_brendu (дата звернення: 06.04.2022).
2. Бізнес-планування у діяльності підприємства. URL: https://sites.google.com/site/kostia03061992/biznes-planuvanna-u-dialnosti-pidpriemstva (дата звернення: 04.04.2022).
3. Брассінгтон Ф., Петтітт С. Основи маркетингу; за наук. ред. Є. Є. Козлова. Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007. 768 с.
4. Delphine Dion Managing Status: How Luxury Brands Shape Class Subjectivities in the Service Encounter / Delphine Dion and Stéphane Borraz // Journal of Marketing. 2017. Vol. 81. № 5. Р. 67–85.
5. Коваленко О. В., Кутліна І. Ю., Потабенко М. В. Реклама: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.; за ред. І. Ю. Кутліної. Київ: Персонал, 2010.С. 26.
6. Власенко О.О. Новітні підходи до створення нового бренду та виведення його на ринок // Проблеми науки.2007. № 2. С. 39–42.
7. Маркетинг: підручник / А. О. Старостіна, Н. П. Гончарова, Є.В. Крикавський та ін.; за ред. А. О. Старостіной. Київ: Знання, 2009. 107 с.
8. Ромат Е., Сендеров Д. Реклама : теория и практика : стандарт третьего поколения. 8-е изд. СПб.: Питер, 2013. 512 с.
9. Харькова А.М. Маркетингова стратегічна програма підприємства // Вісник ДНТУ. Серія «Економічні науки» .2009. № 1. С. 43.
10. Дубровина М.А. Рекламная стратегия как часть маркетинговых стратегий предприятия [Електронний ресурс] // Труды Братского гос. ун-та. Серия: Экономика и управление. 2011. Т. 1. С. 96–98. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_21585170_12096688.pdf(дата звернення: 06.04.2022).
11. Окландер М. А. Сутність та фактори впливу на рекламну // Бізнес Інформ. 2017. № 1. С. 342–346. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_1_56 (дата звернення: 06.04.2022).
12. Поклонська Л. С. Вплив факторів на формування рекламної стратегії продукції виробничо-технічного призначення [Електронний ресурс] // Економічний простір. 2015. № 101. С. 225–232. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_101_23. (дата звернення: 06.04.2022).
13. Котлер Ф. Оcновы мaркетингa. Пер. нa руc. язык: В. Б. Бобров. М.: 2009.
14. Xaмініч C. Ю. Xaрaктерні оcобливоcті брендингу нa cпоживчому ринку Укрaїни // Держaвa тa регіони. Нaук.-вироб. журн., Гумaнітaр. ун-т «Зaпорізький інcтитут держaвного тa муніципaльного упрaвління». Cерія: Економікa тa підприємництво, 2010. № 2. C. 18–26.
15. Тітаренко, І. І. (2018). Педагогічні умови формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю. URL: http://ipood. com. ua/data/avtoreferaty_i_dysertatsii/2018/avtoref_TITARENKO_pas. pdf (дата звернення: 04.09. 2019).
16. Ковінько О.М. Управління брендом у системі маркетингової діяльності підприємства / Миколаїв. нац. ун-т імені В.О. Сухомлинського. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 20. 2017.
17. Файвішенко Д. С Теоретичні основи стратегічного управління брендом // Електронне наукове фахове вид. з екон. наук «Modern Economics», № 17 (2019), С. 232–238. URL: htpp://modecon.mnau. edu.ua. ISNN 2521-6392. C. 232–238. (0,42 д. а.) (дата звернення: 06.04.2022).

D. Fayvishenko, H. Bryukhanova, О. Melnichenko

DIGITAL TRANSFORMATION TRAINING OF ADVERTISING DEVELOPMENT SPECIALISTS FOR BRAND MANAGEMENT

Summary

The development of Ukraine's economy at the present stage is characterized by a high level of instability of its structure, the impact of destabilizing factors, pandemics and martial law in countries, which in turn affects the rapid decline in purchasing power. There is a need to improve the set of marketing activities at the enterprise to increase the effectiveness of brand promotion. Under such conditions, advertising is the most optimal means of such promotion.
The main issue in gaining consumer attention is the digital training of advertising specialists to create a strong and successful brand.
The article considers the issue of digital transformation of training for advertising management for brand management, developed the conceptual and categorical apparatus of brand management theory through clarification of the economic essence of the concept of "brand management", aggregated the component functions of training in this field pandemic and martial law for further dynamic development of the industry, the methodological basis of brand management in the existing system of training specialists in advertising development, the search for a balanced regime between choosing the most effective way to influence consumer consciousness and the quantity and quality of resources spent, the prospects of further dynamic development of this sphere, adapted to the changes taking into account the crisis, are singled out.
In conclusion, the great opportunities in the organization of information interaction between companies, customers and partners, unique audience coverage and speed in the promotion and sale of goods, convenience and accessibility in the organization of service. These transformations will give enterprises the advantage of finding a balanced regime between choosing the most effective way to influence consumer consciousness and the quantity and quality of resources expended, increase the presence of goods and services in the market, reduce costs and reduce costs. factors, as well as a positive impact on the training of specialists in marketing and advertising. The prospects of further dynamic development of this sphere, adapted to changes taking into account crisis factors, are singled out.

Keywords: and; marketing; advertising; digital transformation; brand management; educational technologies; advertising strategy.

References

1. Ivanov, N.L. (2014), “Psychological mechanisms and methods of brand creation and promotion”, available at: https://stud.com.ua/52865/psihologiya/psihologichni_mehanizmi_metodi_stvorennya_prosuvannya_brendu (Access 06 April 2022).
2. kost03061992 (2022), “Business planning in the activity of the enterprise”, available at: https://sites.google.com/site/kostia03061992/biznes-planuvanna-u-dialnosti-pidpriemstva (Access 04 April 2022).
3. Brassington F. F. and Pettitt, S. (2007), Osnovy marketynhu [Fundamentals of Marketing], Balance Business Books, Dnepropetrovsk, Ukraine.
4. Dion, D. and Borraz, S. (2017), “Managing Status: How Luxury Brands Shape Class Subjectivities in the Service Encounter”, Journal of Marketing, Vol. 81, no. 5, pp. 67–85.
5. Kovalenko, O.V. Kutlina, I. Yu. And Potabenko, M.V. (2010), Reklama [Advertising], Staff, Kyiv, Ukraine.
6. Vlasenko, O.O. (2007), “The latest approaches to creating a new brand and bringing it to market”, Problems of Science, vol. 2, pp. 39–42.
7. Starostina, A. A Goncharova, N.P. and Krykavsky, E.V. (2009), Marketynh [Marketing], Knowledge, Kyiv, Ukraine.
8. Romat, E. and Senderov, D. (2013) Reklama : teoryia y praktyka : standart treteho pokolenyia [Advertising: theory and practice: the standard of the third generation], 8th ed., Piter, St.Petersburg, Russia.
9. Kharkova, A.M. (2009), “Marketing strategic program of the enterprise”, Bulletin of DNTU. Series "Economics of Science", vol. 1, pp. 43
10. Dubrovina, M.A. (2011), “Advertising strategy as part of the marketing strategies of the enterprise”, Proceedings of the Bratsk State University. Series: Economics and Management, vol. 1, pp. 96–98, available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_21585170_12096688.pdf(Access 06 April 2022).
11. Naumova, A.V.(2005), Planyrovanye reklamnoi kampanyy : monohrafiia [Planning an advertising campaign: monograph], Tsentrosoyuz RF, Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russia.
12. Oklander MA (2017), “The essence and factors influencing the advertising strategy, Business Inform, vol. 1, pp. 342–346, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_1_56 (Access 06 April 2022).
13. Poklonskaya, L.S. (2015), “Influence of factors on the formation of advertising strategy for production and technical purposes”, Economic space, vol. 101, pp. 225–32, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_101_23 (Access 06 April 2022).
14. Xaminich, C. Yu., (2010), “Characteristic features of branding in the consumer market of Ukraine”, State and Regions Scientific and Production Journal, Humanitarian University "Zaporizhzhya Institute of State and Municipal Administration". Series: Economics and Entrepreneurship, vol. 2, pp. 18–26.
15. Titarenko, I.I., (2018), “Pedagogical conditions for the formation of conflictological competence of future specialists in advertising and public relations”, available at: http://ipood.com.ua/data/avtoreferaty_i_dysertatsii/2018/avtoref_TITARENKO_pas.pdf (Access 06 April 2022)
16. Kovinko, O.M. (2017), “Brand management in the marketing activity management system of the enterprise”, Mykolayiv National University named after VO Sukhomlinsky Global and national economic problems, vol. 20.
17. Fajvishenko, D. S (2019), “Theoretical foundations of strategic brand management”, Modern Economics, vol. 17, pp. 232–238, available at: htpp://modecon.mnau. edu.ua (Access 06 April 2022).

№ 4 2022

Дата публікації: 2022-04-29

Кількість переглядів: 5473

Відомості про авторів

Д. С. Файвішенко

д. е. н., завідувач кафедри журналістики та реклами,Державний торговельно-економічний університет

D. Fayvishenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Journalism and Advertising, State University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-7880-9801


Г. В. Брюханова

к. пед. н., доцент кафедри журналістики та реклами,Державний торговельно-економічний університет

H. Bryukhanova

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Juornalism&advertising, State University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-1664-8990


О. І. Мельніченко

к. психол. н., старший викладач кафедри журналістики та реклами,Державний торговельно-економічний університет

О. Melnichenko

PhD in Psychology, Senior Lecturer of the Department of Journalism and Advertising, State University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-8550-8262

Як цитувати статтю

Файвішенко Д. С., Брюханова Г. В., Мельніченко О. І. Цифрова трансформація підготовки фахівців з розроблення реклами для управління брендом. Ефективна економіка. 2022. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10159 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.3

Fayvishenko, D., Bryukhanova, H. and Melnichenko, О. (2022), “Digital transformation training of advertising development specialists for brand management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10159 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.