EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМБІНОВАНИЙ ІНДЕКС СХОЖОСТІ ЕКСПОРТУ НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ
Л. В. Власенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.71

УДК: 339.56

JEL: F10, F17, F19

Л. В. Власенко

КОМБІНОВАНИЙ ІНДЕКС СХОЖОСТІ ЕКСПОРТУ НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті здійснено аналіз експорту України, країн Європейського Союзу та найбільших світових експортерів; проаналізована товарна та географічна структура експорту та динаміка її зміни протягом останніх двадцяти років; проведено порівняння існуючого експортного портфелю України з країнами ЄС та найбільшими світовими експортерами. Метою статті є аналіз товарної структури та географії експорту України, країн ЄС та найбільших світових експортерів з метою виявлення існуючих тенденцій і перспектив розвитку зовнішньої торгівлі та встановлення рівня подібності їх експортних портфелів для прогнозування рівня потенційної конкуренції на глобальному ринку. Для оцінки рівня потенційної конкуренції між Україною, країнами ЄС та найбільшими світовими експортерами використано індекс схожості експорту за товарною номенклатурою та географічними напрямками, запропоновано комбінований індекс схожості експорту. Базою розрахунку обрано п’ятдесят дві країни, включаючи членів Європейського Союзу та двадцять п’ять найбільших світових експортерів, що не входять до цього інтеграційного об’єднання. Розрахунок індексу здійснено за двома рівнями деталізації аналізу – відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) та Гармонізованої системи (ГС). Шляхом розрахунку індексу схожості експорту та аналізу отриманих результатів встановлено тренд до зниження подібності експортного портфелю України з ключовими партнерами у міжнародній торгівлі, переорієнтацію вітчизняного експорту на продовольчі та сировинні товари з надмірною концентрацією на окремих їх групах. Використовуючи індекс схожості експорту за географічними напрямками було встановлено, що схожість експорту України та головних світових країн-експортерів за цим показником постійно зростає, що пояснюється переформатуванням зовнішньої торгівлі України після підписання угоди про асоціацію з ЄС та зростання частки Китаю як найбільшого торговельного партнера. У статті визначено загальні рекомендації щодо подальших напрямків дослідження та шляхи удосконалення запропонованого комбінованого індексу схожості експорту.

Ключові слова: зовнішньоторговельна діяльність; білатеральна торгівля; експорт; імпорт; індекс Фінгера-Крейніна; індекс схожості експорту; індекс подібності експорту.

Література

1. Mikic, M., Gilbert, J. (2007). Trade Statistics in Policymaking: A Handbook of Commonly Used Trade Indices and Indicators. Bangkok: United Nations ESCAP. 126 p.
2. Xu, X, Song, L. (2000). “Export Similarity and the Pattern of East Asian Development” (pp. 145-165) Chapter in Lloyd P. J., Xiao-guang Zhang. China in The Global Economy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 360 p.
3. Міжнародний центр перспективних досліджень. Вплив створення зони вільної торгівлі з ЄС на економіку України. Аналітичне дослідження. Режим доступа: http://icps.com.ua/assets/uploads/files/analitical_research.pdf
4. «Добробут націй в умовах глобальної нестабільності», міжнар. наук.-практична конф., (3; 2013; Одеса). Збірник наукових праць ..., 2013 / «Добробут націй в умовах глобальної нестабільності», міжнар. наук.-практична конф., (3; 2013; Одеса); ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013. - Ч. 1 : . – 2013. – 98 с.
5. Дехтяр Н. А. Дослідження феномена внутрішньогалузевої торгівлі як чинника конкурентоспроможності країни в зовнішньоекономічних відносинах / Н. А. Дехтяр // Бізнес Інформ. - 2017. - № 11. - С. 67–74.
6. Горбачук В. М. Аналіз експорту франції та імпорту України із суміжними державами за товарними групами [Електронний ресурс] / В. М. Горбачук, П. Г. Неботов, В. І. Новодережкін // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2017. - Вип. 22(2). - С. 134–142.
7. Vlasenko, L. (2020), “Evaluation Of The Composite Export Similarity Index On The Example Of China”, REICE: Revista Electrónica De Investigación En Ciencias Económicas, vol. 8(16), pp. 135–149.
8. Finger. J. M., Kreinin, M. E. (1979). “A Measure of `Export Similarity' and Its Possible Uses”, The Economic Journal, vol. 89(356), pp. 905–912.
9. Официальный сайт International Trade Center: Trade Map. Режим доступа: https://www.trademap.org

L. Vlasenko

EVALUATION OF THE COMPOSITE EXPORT SIMILARITY INDEX ON THE EXAMPLE OF UKRAINE

Summary

The article analyzes the exports of Ukraine, the European Union, and the largest global exporters, including the commodity and geographical structure of exports and the dynamics of its change over the last twenty years; a comparison of Ukraine's existing export portfolio with EU countries and the world's largest exporters was conducted. The purpose of the article is to analyze changes in the commodity structure and geography of Ukrainian export, export of EU countries, and major world exporters to identify existing trends and prospects for foreign trade and to establish the similarity of export portfolios to predict potential competition in the global market. To assess the level of potential competition between Ukraine, EU countries, and the world's largest exporters, an index of export similarity by commodity nomenclature and geographical regions was utilized, and a combined index of export similarity was proposed. Fifty-two countries, including members of the European Union and twenty-five of the world's largest exporters, have been selected as the basis for the calculation. The calculation was performed on two levels: according to the Ukrainian Classification of Goods for Foreign Economic Activity (UCGFEA) and according to the Harmonized System (HS). By calculating the export similarity index and analyzing the results, it was established that there is a reduction of the similarity of Ukraine's export portfolio with its key partners in international trade due to the reorientation of Ukrainian exports to food and raw materials with an excessive concentration in certain groups of these commodities. Using the index of similarity of exports by geographical areas, it was established that the similarity of exports of Ukraine and major global exporters is constantly growing due to the reorientation of Ukraine's foreign trade after signing an association agreement with the EU and because of the growing presence of China as a major trading partner. The article offers general recommendations for further research and suggestions on how to improve the proposed combined export similarity index.

Keywords: international trade; bilateral trade; export; import; Finger-Kreinin index; export similarity index.

References

1. Mikic, M. and Gilbert, J. (2007), Trade Statistics in Policymaking: A Handbook of Commonly Used Trade Indices and Indicators, United Nations ESCAP, Bangkok.
2. Xu, X and Song, L. (2000), “Export Similarity and the Pattern of East Asian Development”, China in The Global Economy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, pp. 145-165.
3. The International Centre for Policy Studies (2013), “The impact of the creation of a free trade zone with the EU on the economy of Ukraine. Analytical research”, available at: http://icps.com.ua/assets/uploads/files/analitical_research.pdf (Accessed 02 April 2022).
4. Nasadiuk, I. B. (2013), “ Structure of trade and effects of integration in Ukraine's trade with the EU and the Eurasian Customs Union ”, Dobrobut nacіj v umovah global'noї nestabіl'nostі. Mіzhnarodna naukovo-praktichna konferencіya [The well-being of Nation in context of global instability. International Scientific and Practical Conference], Odessa I.I. Mechnykov National University, Odessa, Ukraine, p. 97–98.
5. Dekhtyar, N. А. (2017), “Studying the Phenomenon of Intrasectoral Trade as a Factor of Competitiveness of Country in Foreign Economic Relations”, Business inform, vol. 11, pp. 64-74.
6. Gorbachuk, V.M., Nebotov, P.H. and Novoderezhkin, V.I. (2017), “The analysis for export of France and import of Ukraine with adjacent states by the commodity groups”, Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Economic Sciences», vol. 22(2), pp. 134–142.
7. Vlasenko, L. (2020), “Evaluation Of The Composite Export Similarity Index On The Example Of China”, REICE: Revista Electrónica De Investigación En Ciencias Económicas, vol. 8(16), pp. 135–149.
8. Finger, J. M. and Kreinin, M. E. (1979), “A Measure of `Export Similarity' and Its Possible Uses”, The Economic Journal, vol. 89(356), pp. 905–912.
9. Official web-site of Trade Center: Trade Map (2022), available at: https://www.trademap.org/ (Accessed 02 April 2022).

№ 4 2022

Дата публікації: 2022-04-29

Кількість переглядів: 2910

Відомості про авторів

Л. В. Власенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (ЗІЕІТ)

L. Vlasenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and Marketing, Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies (ZIEIT)

ORCID:

0000-0002-7723-1734

Як цитувати статтю

Власенко Л. В. Комбінований індекс схожості експорту на прикладі аналізу зовнішньоторговельних зв’язків України. Ефективна економіка. 2022. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10162 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.71

Vlasenko, L. (2022), “Evaluation of the composite export similarity index on the example of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10162 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.