EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ В УКРАЇНІ
Т. В. Фоміна

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.72

УДК: 657.631

Т. В. Фоміна

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ В УКРАЇНІ

Анотація

Визначено правовий статус приватних виконавців як самозайнятих осіб та як суб’єктів незалежної професійної діяльності. Проаналізовано норми податкового законодавства у частині оподаткування доходів приватних виконавців. Охарактеризовано податки та збори, що обчислюються виходячи із бази оподаткування, яка прирівнюється до оподатковуваного доходу приватного виконавця. Наголошено, що оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності. З’ясовано, що приватні виконавці зобов’язані вести облік доходів і витрат за допомогою типової форми, на підставі якої складається та подається до податкових органів податкова декларація про майновий стан і доходи. Окреслено проблемні аспекти оподаткування діяльності приватних виконавців та запропоновано механізм включення до складу «податкових» тих витрат, що залишились невідшкодованими приватному виконавцю через закриття виконавчого провадження в автоматизованій системі виконавчого провадження. Піднята проблема дискримінаційного підходу щодо оподаткування діяльності приватних виконавців поряд з фізичним особами-підприємцями, метою яких є отримання прибутку і які працюють у сфері бізнесу. Проаналізовано ефективність та доцільність застосування альтернативного методу оподаткування доходів приватних виконавців за використання спрощеної системи оподаткування.

Ключові слова: приватні виконавці; оподаткування приватних виконавців; доходи і витрати приватних виконавців; витрати виконавчого провадження; система оподаткування.

Література

1. Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи : Наказ Мін-ва фінансів України від 02 жовт. 2015 р. № 859. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15#Text (дата звернення: 22.03.2022)
2. Податковий кодекс України : Закон України від 02 груд. 2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 21.03.2022)
3. Порядок ведення типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат, фізичними особами - підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність : Наказ Мін-ва фінансів України від 13 трав. 2021 р. № 261. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0865-21#Text (дата звернення: 21.03.2022)
4. Порядок виплати винагород виконавцям та їх розмірі і розмір основної винагороди приватного виконавця : Постанова КМУ від 08 вер. 2016 р. № 643. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643-2016-%D0%BF#Text (дата звернення: 21.03.2022)
5. Про виконавче провадження : Закон України від 02 черв. 2016 р. № 1404-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19/conv/page#Text (дата звернення: 21.03.2022)
6. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування доходів, отриманих адвокатом, нотаріусом, приватним виконавцем, арбітражним керуючим, експертом і медіатором, які зареєстровані як самозайняті особи, які провадять незалежну професійну діяльність) від 03 груд. 2021 р. № 6358-2. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73344 (дата звернення: 22.03.2022)
7. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 08 лип. 2010 р. № 2464-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 (дата звернення: 21.03.2022)
8. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів : Закон України від 02 черв. 2016 р. 1403-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19 (дата звернення: 21.03.2022)
9. Рішення Конституційного суду України від 15 трав. 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-19#Text (дата звернення: 22.03.2022)
10. Скорнякова Ю.Б. Порівняльний аналіз податкового навантаження на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 7. С. 43-49
11. Телявський А. Інститут приватних виконавців незабаром може вийти з демоверсії та отримати більше повноважень. Закон і бізнес. 2021. № 29 (1535). URL: https://zib.com.ua/ua/148376.html (дата звернення: 22.03.2022)
12. Телявський А. Інститут приватних виконавців опинився під загрозою. Закон і бізнес. 2019. № 48 (1450). URL: https://zib.com.ua/ua/140353.html (дата звернення: 22.03.2022)
13. Фоміна Т.В. Проблеми формування доходів та витрат приватних виконавців, як суб’єктів незалежної професійної діяльності. Економічний дискурс. 2019. Вип. 4. С. 68-78
14. Чепурний В. Приватні виконавці відкриті для партнерства з Міністерством юстиції. Юридична практика. 2022. URL: https://pravo.ua/vitalii-chepurnyi-pryvatni-vykonavtsi-vidkryti-dlia-partnerstva-z-ministerstvom-iustytsii/ (дата звернення: 22.03.2022)

T. Fomina

TAXATION OF INCOME OF PRIVATE EXECUTORS IN UKRAINE

Summary

The procedure of taxation of private executors as entities of independent professional activity is considered in the article. The objective of the article is to identify problematic aspects of taxation of private executors in Ukraine and find ways to improve it.
The study was conducted using methods of generalization, grouping, and comparison. The graphic method was used to illustrate the results of the research.
The legal status of private executors as self-employed persons and as entities of independent professional activity has been determined. The norms of tax legislation were analyzed, and as a result it was established that private executors are in the general system of taxation and are pay individual income tax, military tax and single contribution to the obligatory state social insurance. Taxable income is the total net income that is the difference between income and documented expenses necessary to carry out a certain type of independent professional activity. Private executors are required to keep records of income and expenses using a standard form, on the basis of which they prepare and submit a tax return on property and income to the tax authorities. The problematic aspects of taxation of private executors were determined. The author offered the mechanism of inclusion in the structure of "taxable" of those expenses which remained unreimbursed to the private executor due to closing of executive proceedings without its execution. The problem of discriminatory approach to the taxation of private executors was raised, along with individual entrepreneurs, whose purpose is to make a profit and who work in business. The efficiency and expediency of applying an alternative method of taxation of income of private executors using a simplified taxation system are analyzed.
Prospects for further research are seen in the development of an information base for the collection of data on income and expenses of private executors, which will be the basis for preparation of various types of reports, and in finding alternative ways to tax their activities.

Keywords: private executors; taxation of private executors; incomes and expenses of private executors; costs of enforcement proceedings; taxation system.

References

1. Instruktsiia shchodo zapovnennia podatkovoi deklaratsii pro mainovyi stan i dokhody : Nakaz MFU Ukrainy № 859 vid 02.10.2015 r. [Instructions for filling out a tax return on property and income : from 02th October 2015, № 859]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15#Text (accessed 22 March 2022).
2. Podatkovyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy № 2755-VI vid 02.12.2010 r. [Tax Code of Ukraine : from 02th December 2010, № 2755-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15#Text (accessed 21 March 2022).
3. Poriadok vedennia typovoi formy, za yakoiu zdiisniuietsia oblik dokhodiv i vytrat, fizychnymy osobamy - pidpryiemtsiamy i fizychnymy osobamy, yaki provadiat nezalezhnu profesiinu diialnist : Nakaz MFU Ukrainy № 261 vid 13.05.2021 r. [The procedure for maintaining a standard form, which is accounting for income and expenses, individuals - entrepreneurs and individuals engaged in independent professional activities : from 13th May 2021, № 261]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0865-21#Text (accessed 21 March 2022).
4. Poriadok vyplaty vynahorod vykonavtsiam ta yikh rozmiri i rozmir osnovnoi vynahorody pryvatnoho vykonavtsia : Postanova KMU № 643 vid 08.09.2016 r. [Instructions for filling out a tax return on property and income : from 08th September 2016, № 643]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643-2016-%D0%BF#Text (accessed 21 March 2022).
5. Pro vykonavche provadzhennia : Zakon Ukrainy № 1404-VIII vid 02.06.2016 r. [On enforcement proceedings : from 02th June 2016, № 1404-VIII]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19/conv/page#Text (accessed 21 March 2022).
6. Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy (shchodo opodatkuvannia dokhodiv, otrymanykh advokatom, notariusom, pryvatnym vykonavtsem, arbitrazhnym keruiuchym, ekspertom i mediatorom, yaki zareiestrovani yak samozainiati osoby, yaki provadiat nezalezhnu profesiinu diialnist) № 6358-2 vid 03.12.2021 r. [Draft Law on Amendments to the Tax Code of Ukraine (on Taxation of Income Received by a Lawyer, Notary, Private Executor, Arbitration Manager, Expert and Mediator Registered as Self-Employed Persons Conducting Independent Professional Activity) : from 03th December 2021, № 6358-2]. Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73344 (accessed 22 March 2022).
7. Pro zbir ta oblik yedynoho vnesku na zahalnoobov’iazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia : Zakon Ukrainy № 2464-VI vid 08.07.2010 r. [On collection and accounting of the single contribution to the obligatory state social insurance : from 08th July 2010, № 2464-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 (accessed 21 March 2022).
8. Pro orhany ta osib, yaki zdiisniuiut prymusove vykonannia sudovykh rishen i rishen inshykh orhaniv : Zakon Ukrainy № 1403-VIII vid 02.06.2016 r. [About bodies and persons who carry out enforcement of court decisions and decisions of other bodies : from 02th June 2016, № 1403-VIII]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19 (accessed 21 March 2022).
9. Rishennia Konstytutsiinoho sudu Ukrainy vid 15.05.2019 r. [Decision of the Constitutional Court of Ukraine : from 15th May 2019]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-19#Text (accessed 22 March 2022).
10. Skorniakova Yu. B. (2016) Porivnialnyi analiz podatkovoho navantazhennia na yurydychnykh osib ta fizychnykh osib-pidpryiemtsiv [Comparative analysis of the tax burden on legal entities and natural persons-entrepreneurs]. Investytsii: praktyka ta dosvid. no 7. pp. 43-49
11. Teliavskyi A. (2021) Instytut pryvatnykh vykonavtsiv nezabarom mozhe vyity z demoversii ta otrymaty bilshe povnovazhen [The Institute of Private Performers may soon withdraw from the demo version and gain more power]. Zakon i biznes. no 29 (1535). Available at: https://zib.com.ua/ua/148376.html (accessed 22 March 2022).
12. Teliavskyi A. (2019) Instytut pryvatnykh vykonavtsiv opynyvsia pid zahrozoiu [The institute of private performers is under threat]. Zakon i biznes. no 48 (1450). Available at: https://zib.com.ua/ua/140353.html (accessed 22 March 2022).
13. Fomina T. V. (2019) Problemy formuvannia dokhodiv ta vytrat pryvatnykh vykonavtsiv, yak sub’iektiv nezalezhnoi profesiinoi diialnosti. [Problems of income and expenses of private performers as subjects of independent professional activity]. Ekonomichnyi dyskurs. no 4. pp. 68-78
14. Chepurnyi V. (2022) Pryvatni vykonavtsi vidkryti dlia partnerstva z Ministerstvom yustytsii [Private performers are open to partnership with the Ministry of Justice]. Yurydychna praktyka. Available at: https://pravo.ua/vitalii-chepurnyi-pryvatni-vykonavtsi-vidkryti-dlia-partnerstva-z-ministerstvom-iustytsii/ (accessed 22 March 2022).

№ 4 2022

Дата публікації: 2022-04-29

Кількість переглядів: 3396

Відомості про авторів

Т. В. Фоміна

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна

T. Fomina

PhD in Economics, Associate Professor, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

ORCID:

0000-0002-5243-6952

Як цитувати статтю

Фоміна Т. В. Оподаткування доходів приватних виконавців в Україні. Ефективна економіка. 2022. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10163 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.72

Fomina, T. (2022), “Taxation of income of private executors in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10163 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.