EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Л. М. Пронько, К. С. Токар

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.73

УДК: 339.138:631.11:005.332.4

Л. М. Пронько, К. С. Токар

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Стаття присвячена розкриттю суті та ролі маркетингових стратегій у формуванні конкурентоспроможності підприємства. Метою дослідження є вивчення та обґрунтування важливості впровадження маркетингової стратегії для забезпечення належного рівня конкурентоспроможності підприємства. Розглянуто теоретико-методологічні засади щодо формування маркетингових конкурентних стратегій. У ході дослідження були розглянуті думки та позиції зарубіжних та вітчизняних науковців щодо трактування змісту і важливості застосування маркетингових стратегій у формуванні конкурентоспроможності підприємства, представлено власне розуміння досліджуваної дефініції. У роботі поглиблено розуміння змісту поняття маркетингових досліджень ринку, вивчено основні аспекти терміну «маркетингова стратегія», згруповано фактори, що враховуються при розробці маркетингової стратегії та які мають вплив на конкурентоспроможність підприємства. Підтверджено ефективність застосування стратегій маркетингу як одного з основних етапів для забезпечення стійких конкурентних позицій підприємства на ринку. Представлено основні аспекти та етапи побудови маркетингової стратегії. Розглянуто стадії формування конкурентної стратегії підприємства. Наведено види маркетингових стратегій з позиції конкурентоспроможності підприємства та привабливості ринку. Встановлено, що для забезпечення ефективності розробленої маркетингової стратегії та її відповідності поставленим цілям і довгостроковим інтересам підприємства обов’язково необхідно враховувати вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, що, в свою чергу, забезпечить ефективне управління процесом розробки стратегії на всіх етапах. Визначено, що підвищення конкурентоспроможності підприємства та посилення його конкурентних позицій на ринку неможливі без ретельно розробленої системи управління конкурентоспроможністю підприємства, заснованої на комплексному механізмі реалізації його конкурентних маркетингових стратегій. Рекомендовано проведення маркетингових досліджень ринку та впровадження маркетингових стратегій для забезпечення стабільної і ефективної роботи вітчизняних підприємств.

Ключові слова: маркетингова стратегія; конкурентоспроможність; конкурентна стратегія підприємства; система управління; стратегічний маркетинг.

Література

1. Бланк Й.А. Торговый менеджмент. Киев: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. 408 с.
2. Войтович С.Я., Потапюк І.П. Сутність і зміст поняття «маркетингова стратегія» Економіка і регіон. 2011. № 4 (31). С. 77-81.
3. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник. 7-ме вид., Київ: Лібра, 2010. 720 с.
4. Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 384 с.
5. Кадирус І.Г., Донських А.С., Левковська К.І. Формування маркетингових стратегій у забезпеченні конкурентоспроможності аграрних підприємств. Економічна наука. 2018. №22. С. 85-89.
6. Ковальчук В.В. Маркетингова стратегія підприємства: суть поняття, особливості формування в сучасних умовах господарювання. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №9. С. 156-165.
7. Луцяк В.В., Пронько Л.М., Мазур К.В., Колесник Т.В. Маркетинговий потенціал інновацій у олійно-жировому підкомплексі: стан ринку, створення вартості, конкурентоспроможність: монографія. Вінниця: ВНАУ, 2020. 221 с.
8. Мудрак Р.П., Лагодієнко В.В., Лагодієнко Н.В. Вплив сукупних витрат на обсяги національного виробництва. Економічний часопис – XXI. 2018. №172 (7-8). С. 44-50.
9. Павлішина Н.М., Рясна Г.В. Маркетингова стратегія: сутність та методика формування. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. №12. С. 126-130.
10. Сітковська А.О. Формування конкурентних переваг аграрних підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. № 2. С. 98-100.
11. Ужва А.М., Довгаль О.В. Холістичний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства. Український журнал прикладної економіки. 2019. №1. С. 102-108.
12. Фатхутдінов Р.А., Осовська Г.В. Управління конкурентоздатністю організації: підручник. Київ: «Кондор», 2009. 470 с.
13. Шульга Л.В., Терещенко І.О., Шарлай О.В. Сучасні маркетингові стратегії управління підприємством. Ефективна економіка. 2020. №9. С. 125-131.
14. Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла коньюнктуры). Москва: Прогресс, 1982. 455 с.

L. Pronko, K. Tokar

MARKETING STRATEGY IN THE FORMATION OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

Summary

The article is devoted to revealing the essence and role of marketing strategies in shaping the competitiveness of the enterprise. The purpose of the study is to study and substantiate the importance of implementing a marketing strategy to ensure the appropriate level of competitiveness of the enterprise. Theoretical and methodological principles for the formation of marketing competitive strategies are considered. The study examined the views and positions of foreign and domestic scientists on the interpretation of the content and importance of application marketing strategies in the formation of the competitiveness of the enterprise, the own understanding of the studied definition is presented. The work deepens the understanding of the meaning of the concept market research; the main aspects of the term "marketing strategy" are studied; grouped factors that are taken into account when developing a marketing strategy and that affect the competitiveness of the enterprise. The effectiveness of marketing strategies as one of the main stages to ensure a stable competitive position of the enterprise in the market is confirmed. The main aspects and stages of building a marketing strategy are presented. The stages of formation of the competitive strategy of the enterprise are considered. The types of marketing strategies from the standpoint of competitiveness of the enterprise and the attractiveness of the market are presented. It is established that to ensure the effectiveness of the developed marketing strategy and its compliance with the goals and long-term interests of the enterprise must take into account the influence of external and internal factors, which will ensure effective managing the strategy development process at all stages. It is determined that increasing the competitiveness of the enterprise and strengthening its competitive position in the market is impossible without a carefully designed system of managing the competitiveness of the enterprise, based on a comprehensive mechanism for implementing its competitive marketing strategies. It is recommended to conduct market research and implement marketing strategies to ensure stable and efficient operation of domestic enterprises.

Keywords: marketing strategy; competitiveness; competitive strategy of the enterprise; management system; strategic marketing.

References

1. Blank, J.A. (1997), Torgovyj menedzhment [Trade management], Ukrainsko-Finskij institut menedzhmenta i biznesa, Kyiv, Ukraine, P. 408.
2. Voitovych, S.Ya. and Potapiuk, I.P. (2011), “The essence and content of the concept of "marketing strategy"”, Ekonomika i rehion, vol. 4 (31), pp. 77-81.
3. Harkavenko, S.S. (2010), Marketynh: pidruchnyk [Marketing: a textbook], 77th ed., Libra, Kyiv, Ukraine, P. 720.
4. Dolzhanskyi, I.Z. and Zahorna, T.O. (2006), Konkurentospromozhnist pidpryiemstva: navch. posib. [Competitiveness of the enterprise: textbook], Tsentr navchalnoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 384.
5. Kadyrus, I.H. Donskykh, A.S. and Levkovska, K.I. (2018), “Formation of marketing strategies in ensuring the competitiveness of agricultural enterprises”, Ekonomichna nauka, vol. 22, pp. 85-89.
6. Kovalchuk, V.V. (2018), “Marketing strategy of the enterprise: the essence of the concept, features of formation in modern business conditions”, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 9, pp. 156-165.
7. Lutsiak, V.V. Pronko, L.M. Mazur, K.V. and Kolesnyk, T.V. (2020), Marketynhovyi potentsial innovatsii u oliino-zhyrovomu pidkompleksi: stan rynku, stvorennia vartosti, konkurentospromozhnist: monohrafiia [Marketing potential of innovations in the oil and fat subcomplex: market condition, value creation, competitiveness: monograph], VNAU, Vinnytsia, Ukraine, P. 221.
8. Mudrak, R.P. Lahodiienko, V.V. and Lahodiienko, N.V. (2018), “The impact of total costs on national production”, Ekonomichnyi chasopys – XXI, vol. 172 (7-8), pp. 44-50.
9. Pavlishyna, N.M. and Riasna, H.V.(2017), “Marketing strategy: essence and methods of formation”, Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, vol. 12, pp. 126-130.
10. Sitkovska, A.O. (2016), “Formation of competitive advantages of agricultural enterprises”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 2, pp. 98-100.
11. Uzhva, A.M. and Dovhal, O.V. (2019), “A holistic approach to enterprise competitiveness management”, Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol.1, pp. 102-108.
12. Fatkhutdinov, R.A. and Osovska, H.V. (2009), Upravlinnia konkurentozdatnistiu orhanizatsii: pidruchnyk [Managing the competitiveness of the organization: a textbook], «Kondor», Kyiv, Ukraine, P. 470.
13. Shulha, L., Tereshchenko, І. and Sharlai, O. (2020), “Modern marketing strategies of enterprise management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8192 (Accessed 10 Apr 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.63
14. Shumpeter, J. (1982), Teorija jekonomicheskogo razvitija (Issledovanie predprinimatel'skoj pribyli, kapitala, kredita, procenta i cikla kon'junktury) [Theory of Economic Development (Study of Entrepreneurial Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle)], Progress, Moscow, P. 455.

№ 4 2022

Дата публікації: 2022-04-29

Кількість переглядів: 4221

Відомості про авторів

Л. М. Пронько

к. е. н., доцент, декан факультету менеджменту та права,Вінницький національний аграрний університет

L. Pronko

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-5633-901Х


К. С. Токар

аспірант кафедри адміністративного менеджменту таальтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет

K. Tokar

Postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-1062-957Х

Як цитувати статтю

Пронько Л. М., Токар К. С. Маркетингова стратегія у формуванні конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2022. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10164 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.73

Pronko, L. and Tokar, K. (2022), “Marketing strategy in the formation of competitiveness of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10164 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.