EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
І. Й. Кравченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.74

УДК: 657.424:006.03

І. Й. Кравченко

АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Анотація

В сучасних умовах глобалізаційних процесів та становлення нової економічної парадигми, актуалізується питання дослідження обліку фінансових інвестицій в системі ведення бухгалтерського обліку і складання звітності. Статтю присвячено дослідженню теоретичних засад аналізу національних та міжнародних стандартів обліку фінансових інвестицій. Автором визначено, що національними положеннями України, котрі виконують регулюючу функцію бухгалтерського обліку фінансових інвестицій, є П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»; головними стандартами, що регулюють міжнародні стандарти фінансової звітності, є МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства, МСФЗ 31 «Частки у спільних підприємствах», МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: подання» та МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: подання та оцінка». Розглянуто, що в міжнародних стандартах регламентуються базові моменти того напряму обліку, який розглядається в певному стандарті і використовується під час розроблення національних стандартів. Автором аналізовано відмінності міжнародних та національних стандартів і визначено, що в зарубіжній практиці є кілька методів обліку фінансових інвестицій, в той час, як в Україні оцінка фінансових інвестицій відображається на дату балансу за справедливою вартістю. Цей факт ускладнює процедуру обліку фінансових інвестицій в Україні. Досліджено три методи формулювання справедливої вартості активу: ринковий метод; витратний метод; доходний метод. Окрему увагу в дослідженні автором приділено питанню оцінки фінансових інвестицій на дату балансу серед яких: метод участі в капіталі; ефективна ставка відсотка; собівартість, враховуючи зменшену корисність інвестицій. Варто зазначити, що одним із найактуальніших напрямів розвитку бухгалтерського обліку в Україні є оцінка активів за справедливою вартістю.

Ключові слова: фінансові інвестиції; національні стандарти бухгалтерського обліку; П(С)БО; міжнародні стандарти фінансової звітності; МСФЗ; міжнародні стандарти бухгалетрського обліку; МСБО; справедлива вартість; собівартість активів.

Література

1. Бондар М. І. Концепція вдосконалення обліку капітальних інвестицій. Облік і фінанси АПК. 2007. Вип. 12. 230-234 с. URL: http://magazine.faaf.org.ua/koncepciya-vdoskonalennya-obliku-kapitalnih-investiciy.html (дата звернення: 01. 02. 2022 р.)
2. Кобзева О. М. Оцінка в бухгалтерському обліку фінансових інвестицій за міжнародними та національними стандартами. Ефективна економіка. 2012. Вип. 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1467 (дата звернення: 01. 02. 2022 р.)
3. Міжнародний стандарт фінансової звітності (МСФЗ, МСФЗ для МСП, включаючи МСБО та тлумачення КТМФЗ, ПКТ). МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства» від 12. 03. 2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_046#Text (дата звернення: 01. 02. 2022 р.)
4. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» : Наказ Міністерства фінансів України від 03. 11. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01#Text (дата звернення: 01. 02. 2022 р.)
5. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» : Наказ Міністерства фінансів України від 03. 11. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00#Text (дата звернення: 01. 02. 2022 р.)
6. Дерій В. А., Камінська Т. Г. Облік і аналіз капітальних інвестицій для забезпечення розвитку процесу виробництва. Проблеми економіки. 2015. Вип. 3. 258-266 с. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2015-3_0-pages-258_266.pdf (дата звернення: 02. 02. 2022 р.)
7. Клим Н. М. Удосконалення класифікації фінансових інвестицій. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.6. 205-210 с. URL: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2011/21_6/205_Kly.pdf (дата звернення: 02. 02. 2022 р.)
8. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 31 (МСБО 31) «Частки у спільних підприємствах» від 12. 03. 2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_040#Text (дата звернення: 03. 02. 2022 р.)
9. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 (МСБО 32) «Фінансові інструменти: подання» від 12. 03. 2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_029#Text (дата звернення: 03. 02. 2022 р.)
10. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 (МСБО 39) «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» від 12. 03. 2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_015#n2 (дата звернення: 03. 02. 2022 р.)
11. Маренич Т. Г. Рівні ієрархії справедливої вартості. Основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Харків : Стильна типографія, 2020. С. 43-48. URL: http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/13615/1/17.pdf (дата звернення: 03. 02. 2022 р.)
12. Фонд МСФЗ. Концептуальна основа фінансової звітності. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/2019_RB_ConceptualFramework_ukr_AH.pdf (дата звернення: 03. 02. 2022 р.)

I. Kravchenko

NALYSIS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL FINANCIAL INVESTMENT ACCOUNTING STANDARDS

Summary

In the current conditions of globalization processes and the formation of a new economic paradigm, the issue of research of financial investment accounting in the system of accounting and reporting is relevant. The article is devoted to the study of the theoretical foundations of the analysis of national and international standards of financial investment accounting. The share of Ukrainian enterprises that attract foreign financial investments is growing every year, which is one of the most pressing and problematic issues of accounting. The author determined that the national regulations of Ukraine, which perform the regulatory function of accounting for financial investments, are UAS 12 “Financial Investments”. The main standards governing international financial reporting standards are IFRS 7 “Financial Instruments: Disclosures”, IFRS 9 “Financial Instruments”, IFRS 28 “Investments in Associates”, IFRS 31 “Interests in Joint Ventures”, IFRS 32 “Financial Instruments: Presentation” and IFRS 39 “Financial Instruments: Presentation and Measurement”. It is considered that the international standards regulate the basic points of the direction of accounting, which is considered in a particular standard and is used in the development of national standards. The author analyzes the differences between international and national standards and determines that in foreign practice are several methods of accounting for financial investments, while in Ukraine the valuation of financial investments is reflected at the balance sheet date at fair value. This fact complicates the procedure of accounting for financial investments in Ukraine. Three methods of formulating the fair value of an asset have been studied: the market method; cost method; profitable method. The author pays special attention to the issue of valuation of financial investments at the balance sheet date, among which: the method of participation in capital; effective interest rate; cost, given the reduced usefulness of the investment. It should be noted that one of the most important areas of accounting development in Ukraine is the measurement of assets at fair value.

Keywords: financial investments; national accounting standards; UAS; international financial reporting standards; IFRS; international accounting standards; IAS; fair value; cost of assets.

References

1. Bondar M. I. (2007), “The concept of improving the accounting of capital investments”, Accounting and finance of agro-industrial complex, [Online], vol. 12, pp. 230-234, available at: http://magazine.faaf.org.ua/koncepciya-vdoskonalennya-obliku-kapitalnih-investiciy.html (Accessed 1 Feb 2022).
2. Kobzeva O. M. (2012), “Estimation in accounting of financial investments according to the international and national standards”, Efficient economy, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1467 (Accessed 1 Feb 2022).
3. International Financial Reporting Standard (IFRS, IFRS for SMEs, including IAS and IFRIC Interpretation, SIC). IFRS 28 “Investments in Associates” dated March 12, 2013, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_046#Text (Accessed 1 Feb 2022).
4. On approval of the National Regulation (Standard) of Accounting 13 “Financial Instruments”: Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated November 3, 2020, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01#Text (Accessed 1 Feb 2022).
5. On approval of the National Regulation (Standard) of Accounting 12 “Financial Investments”: Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated November 3, 2020, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00#Text (Accessed 1 Feb 2022).
6. Deriy V. A. and Kaminskaya T. G. (2015), “Accounting and analysis of capital investments to ensure the development of the production process”, Problems of the economy, [Online], available at: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2015-3_0-pages-258_266.pdf (Accessed 2 Feb 2022).
7. Klim N. M. (2011), “Improving the classification of financial investments”, Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, [Online], vol. 21.6. , pp. 205-210, available at: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2011/21_6/205_Kly.pdf (Accessed 2 Feb 2022).
8. International Accounting Standard 31 (IAS 31) “Interests in Joint Ventures”, dated March 12, 2013, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_040#Text (Accessed 2 Feb 2022).
9. International Accounting Standard 32 (IAS 32) “Financial Instruments: Presentations”, dated March 12, 2013, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_029#Text (Accessed 3 Feb 2022).
10. International Accounting Standard 39 (IAS 39) “Financial Instruments: Recognition and Measurement”, dated March 12, 2013, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_015#n2 (Accessed 3 Feb 2022).
11. Marenych T. G. (2020), “Levels of the fair value hierarchy”, Osnovni napryamy vdoskonalennya bukhhaltersʹkoho obliku, audytu ta opodatkuvannya v umovakh yevropeysʹkoyi intehratsiyi [The main directions of improving accounting, auditing and taxation in the context of European integration], Vseukrayinsʹka naukovo-praktychna internet-konferentsiya [All-Ukrainian scientific-practical internet conference], Stylish Printing House, Kharkiv, Ukraine, [Online], pp. 43-48, available at: http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/13615/1/17.pdf (Accessed 3 Feb 2022).
12. Conceptual basis of financial reporting (2018), International Financial Reporting Standards Foundation, [Online], available at: https://mof.gov.ua/storage/files/2019_RB_ConceptualFramework_ukr_AH.pdf (Accessed 3 Feb 2022).

№ 4 2022

Дата публікації: 2022-04-29

Кількість переглядів: 3740

Відомості про авторів

І. Й. Кравченко

старший викладач кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій

I. Kravchenko

Senior Lecturer of the Department of Accounting and Audit,National University of Food Technologies

ORCID:

0000-0001-5589-1013

Як цитувати статтю

Кравченко І. Й. Аналіз національних та міжнародних стандартів обліку фінансових інвестицій. Ефективна економіка. 2022. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10165 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.74

Kravchenko, I. (2022), “Nalysis of national and international financial investment accounting standards”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10165 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.