EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
А. М. Безус, П. І. Безус, М. Б. Шевчун

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.76

УДК: 332

А. М. Безус, П. І. Безус, М. Б. Шевчун

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

У статті розглянуто основні проблеми, які постають перед керівництвом підприємства в процесі розробки управлінських рішень та завдань, що пов’язані із прискоренням процесу інформатизації господарської діяльності та процесом формування механізму впровадження інформаційних технологій на сучасному підприємстві.
Часто ефективність діяльності підприємства досягається із застосуванням модернізованих та новітніх інформаційних технологій. Тому впровадження ІТ на підприємстві, за умов висококонкурентного ринку, є досить актуально, адже це сприяє підвищенню рівня рентабельності сучасного підприємства. А також проблема підвищення наукової обґрунтованості системи управління підприємством призводить до необхідності використовувати прогресивні методи вдосконалення системи управління підприємством з застосуванням інформаційних технологій.
У разі використання нелегальних неліцензійних інформаційних технологій управлінці ризикують, насамперед, втратою конфіденційної інформації підприємства. Саме тому інформаційні системи та технології, які супроводжують ці процеси повинні буди надійними та сучасними, з системою оновлення.
Використання в діяльності підприємств новітніх інформаційних технологій сприяють інтеграції та зв'язку з зовнішнім середовищем, забезпечують об’єктивність та своєчасність отриманих даних, підвищують якість надання послуг, збільшують обсяг переданої інформації, надають можливість враховувати потреби кожного індивідуального клієнта. Використовуючи сучасні технології, підприємства отримують можливість узгодити обсяг виробництва з попитом у режимі реального часу, виявляти нові канали збуту і розміщення, оптимізувати органі¬заційну структуру, визначати структуру виробництва згідно з законами, покращити якість обслуговування і цим забезпечити ефективну діяльність.
Запропоновано алгоритм впровадження інформаційних технології. З застосуванням розробленого алгоритму керівникам надається не тільки можливість вибору інформаційних технологій управління, а й можливість оцінити результативність впливу ІТ-системи на діяльність підприємства. А також, запропонований алгоритм впровадження інформаційних технологій, дозволить оцінити ефективність роботи ІТ на підприємстві будь-якого розміру та прискорить процес запровадження інформаційних систем в діяльність підприємства.

Ключові слова: інформаційне забезпечення; інформаційна технологія; інформаційна система; інформатизація; алгоритм; методи.

Література

1. Безус А.М. Менеджмент: навчальний посібник. Київ: ВПЦ АМУ, 2015. 268 с.
2. Новаківський І.І. Вплив процесів інформатизації на організа¬ційну структуру підприємств. Вісник Націо¬нального університету «Львівська політехніка». Львів, 2005. № 425. С. 285–286.
3.. Ратушняк О. Г. Операційний менеджмент. Частина 1 : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2015. 99 с.
4. Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б., Дудук В. І. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : навч. посіб. Київ. : Центр учбової літера тури, 2012. 296 с.
5. Денисенко М. П., Колосся І. В Інформаційне забезпечення ефективного управління підприєм¬с¬т¬вом. Економіка та держава. 2010. № 7. С. 19–25.
6. Ушакова І.О., Плеханова Г.О. Інформаційні системи та технології на підприємстві: конспект лекцій. Харків: ХНЕУ, 2009. 128 с.
7. Бібик Г. Ю. Інформаційні технології в управлінні підприємствами. Вісник Дніпропетровського університету. Дніпропетровськ, 2013. № 2. С. 6-7.

A. Bezus, P. Bezus, M. Shevchun

FEATURES OF INTRODUCTION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN MODERN CONDITIONS

Summary

The article considers the main problems facing the management of the enterprise in the process of developing management decisions and tasks related to accelerating the process of informatization of economic activity and the process of forming a mechanism for implementing information technology in modern enterprises.
Often the efficiency of the enterprise is achieved with the use of modernized and latest information technologies. Therefore, the introduction of IT in the enterprise, in a highly competitive market, is quite relevant, because it helps to increase the level of profitability of modern enterprises. And also the problem of increasing the scientific validity of the enterprise management system leads to the need to use advanced methods of improving the enterprise management system with the use of information technology.
In the case of the use of illegal unlicensed information technology, managers risk, first of all, the loss of confidential information of the enterprise. That is why the information systems and technologies that accompany these processes must be reliable and modern, with an update system.
The use of the latest information technologies in the activities of enterprises promotes integration and communication with the external environment, ensures the objectivity and timeliness of data, improves the quality of services, increases the amount of information transmitted, allows to take into account the needs of each individual client.
Using modern technologies, companies are able to match production with demand in real time, identify new sales and distribution channels, optimize the organizational structure, determine the structure of production in accordance with the law, improve service quality and thus ensure efficient operation.
A striking example is the Enterprise Resource Planning System (ERP). All presented on the market of ERP-class are quite expensive. Also, the implementation of projects of such systems, as a rule, takes quite a long time. To improve the further development of the system, an approach is proposed that has already taken root in the new economic reality, namely Product Lifecycle Management (PLM).
The implementation of PLM-technologies in practical terms involves the organization of a single information space (integrated information environment), which combines automated systems designed to effectively solve problems of engineering and for planning and management of production and enterprise resources. But if you choose to consider medium-sized enterprises, the priorities of IT implementation are somewhat different - the difficulty of calculating the real benefits of implementation, lack of confidence in achieving the desired results, as assessing the results of information technology is much more difficult than simply comparing desires. costs and capabilities of the company. This is due to the indirect impact of information technology on the results of the enterprise, ie on profitability, profitability, cost. These factors greatly complicate the decision to implement information management technologies.
An algorithm for implementing information technology is proposed. With the application of the developed algorithm, managers are given not only the opportunity to choose information management technologies, but also the opportunity to assess the effectiveness of the impact of the IT system on the enterprise. Also, the proposed algorithm for the implementation of information technology will assess the effectiveness of IT in the enterprise of any size and speed up the process of implementing information systems in the enterprise.

Keywords: information security; information technology; information systems; information; algorithm techniques.

References

1. Bezus, A.M. (2015), Menedzhment: navchalʹnyy posibnyk [Management: a textbook], VPC AMM, Kyiv, Ukraine.
2. Novakivsky, I.I. (2005), “Influence of informatization processes on the organizational structure of enterprises”, Visnyk Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika, vol. 425, pp. 285–286.
3. Ratushnyak, O. G. (2015), Operatsiynyy menedzhment. Chastyna 1 : navchalʹnyy posibnyk [Operational management. Part 1: textbook], VNTU, Vinnytsia, Ukraine.
4. Tomashevsky, O.M. Tsegelyk, G.G. Viter, M.B. and Duduk, V.I. (2012), Informatsiyni tekhnolohiyi ta modelyuvannya biznes-protsesiv : navch. posib. [Information technologies and business process modeling: textbook. aid], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
5. Denisenko, M.P. and Kolossya, I.V. (2010), “Informatsionne zabezpechennia efektyvnoho upravlinnia pidpryiemstvo”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 19–25.
6. Ushakova, I.O. and Plekhanov, Г.О. (2009), Informatsiyni systemy ta tekhnolohiyi na pidpryyemstvi: konspekt lektsiy [Information systems and technologies at the enterprise: lecture notes], KhNEU Publishing House, Kharkiv, Ukraine.
7. Bibik, G. Yu. (2013), “Information technologies in enterprise management”, Visnyk Dnipropetrovsʹkoho universytetu, vol. 2, pp. 6-7.

№ 4 2022

Дата публікації: 2022-04-29

Кількість переглядів: 5128

Відомості про авторів

А. М. Безус

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

A. Bezus

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0110-8369


П. І. Безус

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, м. Київ

P. Bezus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and International Economic Relations, V.VernadskyTavria National University, Kyiv

ORCID:

0000-0002-3348-7228


М. Б. Шевчун

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

M. Shevchun

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0001-6473-3121

Як цитувати статтю

Безус А. М., Безус П. І., Шевчун М. Б. Особливості впровадження інформаційних технологій в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2022. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10167 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.76

Bezus, A., Bezus, P. and Shevchun, M. (2022), “Features of introduction of information technologies in modern conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10167 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.76

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.