EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ОЗНАКИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Є. І. Цікало

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.78

УДК: 658.1.01:[005.7:005.53]

Є. І. Цікало

ІНФОРМАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ОЗНАКИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

В статті розглянуто один з напрямів розвитку інтеграційного базису системи управління суб’єкта господарювання, який полягає в утворенні інформаційно-економічних інтеграційних ознак. Такі ознаки є результатом якісно-змістовного синтезу інформаційних і економічних інтеграційних ознак, сформованих на теоретико-концептуальній основі створення інтеграційного базису. Синтезовані ознаки утворено в межах інформаційно-економічного виду інтеграції, який пов’язаний з цільовим, функціональним, організаційним, інструментально-прикладним видами і виступає як провідний. Пріоритетність інформаційно-економічної інтеграції обумовлена першочерговою затребуваністю інформаційного процесу економічного управління в процесах прийняття і реалізації рішень. Запропоновані формулювання (означення) інформаційно-економічних інтеграційних ознак, в яких враховані зв’язки із ознаками названих вище видів. Ці формулювання зроблені одночасно з формулюванням інтеграційних вимог та відповідно до вимог. Формулювання ґрунтуюються на загальносистемних принципах інтеграції. Принципи інтерпретовано в контексті інтеграційного процесу набуття ознак в управлінських рішеннях. Інтеграційні ознаки даватимуть змогу оцінювати стан інтеграції системи та управляти ним, враховуючи взаємодію (взаємні впливи) з економічним станом, в контексті самоорганізаційного управління та досягнення сталого розвитку суб’єкта господарювання.

Ключові слова: види інтеграції; інтеграційний базис; інтеграційні вимоги; інтеграційні ознаки; інформаційно-економічні інтеграційні ознаки; принципи інтеграції.

Література

1. Антоненко В. М., Мамченко С. Д, Рогушина Ю. В.. Сучасні інформаційні системи і технології: управління знаннями: навчальний посібник. Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2016. 212 с.
2. Павлиш В. А., Гліненко Л. К., Шаховська Н. Б. Основи інформаційних технологій і систем: підручник. Львів: Львівська політехніка, 2018. 620 с.
3. Цмоць І. Г., Скорохода О. В., Кісь Я. П. Синтез інтегрованих автоматизованих систем управління підприємством. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. 2015. № 829. С. 246-254.
4. HIGH-LEVEL STRUCTURE – HLS. URL: https://www.iso.org/management-system-standards-list.html (дата звернення: 20.04.2022)
5. GUIDANCE ON INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM STANDARDS JUST UPDATED By Clare Naden on 15 November 2018. URL: https://www.iso.org/ news/ref 2347.html (дата звернення: 20.04.2022)
6. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ, МСФЗ для МСП, включаючи МСБО та тлумачення КТМФЗ, ПКТ). URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/929_010#Text (дата звернення: 20.04.2022)
7. П(С)БО Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. URL: https://kodeksy.com.ua/buh/psbo.htm (дата звернення: 20.04.2022)
8. International Integrated Framework Reporting. URL: https://www. integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/ (дата звернення: 20.04.2022)
9. Цікало Є. Властивості інтегрованих систем управління: кібернетичний аспект формування і реалізації. Науковий вісник Львівського національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. Львів : РВВ НЛТУ України.– 2013. Вип. №23.10. С. 349-355.
10. Цікало Є. Формування інтеграційного базису системи управління суб’єкта господарювання. Формування ринкової економіки в Україні. 2016. Вип. 35. Ч.2. С. 287–293.

Ye. Tsikalo

INFORMATION-ECONOMIC INTEGRATION SIGNS OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE BUSINESS ENTITY

Summary

The article considers one of the directions of development of the integration basis of the management system of the business entity, which consists in the formation of information-economic integration signs. Such features are the result of a qualitative meaningful synthesis of informational and economic signs of integration. On the theoretical and conceptual base of the creation of the integration basis, signs were formed. The signs were formed under the influence of integration requirements due to the system-wide principles of integration. The origins of the principles are systemic integrative qualities. Signs are tied to management attributes and attributive species of integration. The synthesized features were formed within the information-economic specie of integration. This type is associated with target, functional, organizational, instrumental (applied) species. He acts as a leading species. The priority of information-economic integration is due to the priority demand for the information process of economical management in decision-making and implementation. Formulations (definitions) of information-economic integration signs are offered, which take into account the connections with the signs of the above species. These formulations were made simultaneously with the formulation of integration requirements and in accordance with the requirements. All formulations are based on system-wide principles of integration. The principles were interpreted in the context of the integration process of acquiring signs in management decisions Integration signs will allow to assess the state of system integration and manage it, taking into account the interaction (mutual influences) with the economic state, in the context of self-organization management and achieving sustainable development of the business entity.

Keywords: species of integration; integration basis; integration requirements; integration signs; information-economic integration signs; principles of integration.

References

1. Antonenko V. M., Mamchenko S. D, Rohushyna Yu. V. (2016) Suchasni informatsiini systemy i tekhnolohii: upravlinnia znanniamy [Modern information systems and technologies: knowledge management]. Irpin: Natsionalnyi universytet DPS Ukrainy [in Ukrainian].
2. Pavlysh V. A., Hlinenko L. K., Shakhovska N. B. (2018) Osnovy informatsiinykh tekhnolohii i system [Fundamentals of information technology and systems]. Lviv: Lvivska politekhnika [in Ukrainian].
3. Tsmots I. H., Skorokhoda O. V., Kis Ya. P. (2015) Syntez intehrovanykh avtomatyzovanykh system upravlinnia pidpryiemstvom [Synthesis of integrated automated enterprise management systems ] Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Information systems and networks, 829, pp. 246-254 [in Ukrainian].
4. HIGH-LEVEL STRUCTURE – HLS. URL: https://www.iso.org/management-system-standards-list.html (accessed 20 April 2022)
5. GUIDANCE ON INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM STANDARDS JUST UPDATED By Clare Naden on 15 November 2018. URL: https://www.iso.org/ news/ref 2347.html (accessed 20 April 2022)
6. Mizhnarodni standarty finansovoi zvitnosti (MSFZ, MSFZ dlia MSP, vkliuchaiuchy MSBO ta tlumachennia KTMFZ, PKT). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text (accessed 20 April 2022)
7. P(S)BO Polozhennia (standarty) bukhhalterskoho obliku. Retrieved from https://kodeksy.com.ua/buh/psbo.htm (accessed 20 April 2022)
8. International Integrated Framework Reporting. URL: https://www. integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/ (accessed 20 April 2022)
9. Tsikalo Ye. (2013) Vlastyvosti intehrovanykh system upravlinnia: kibernetychnyi aspekt formuvannia i realizatsii [Properties of integrated control systems: cybernetic aspect of formation and implementation]. Scientific Bulletin of Lviv National Forestry University of Ukraine. Lviv : RVV NLTU Ukrainy , 23.10, pp. 349-355 [in Ukrainian].
10. Tsikalo, Ye. (2016) Formuvannia intehratsiinoho bazysu systemy upravlinnia subiekta hospodariuvannia [Formation of the integration basis of the management system of a business entity]. Formation of a market economy in Ukraine, 35, vol. 2, pp. 287–293 [in Ukrainian].

№ 4 2022

Дата публікації: 2022-04-29

Кількість переглядів: 4074

Відомості про авторів

Є. І. Цікало

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту,Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна

Ye. Tsikalo

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit,Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8051-9299

Як цитувати статтю

Цікало Є. І. Інформаційно-економічні інтеграційні ознаки системи управління суб’єкта господарювання. Ефективна економіка. 2022. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10169 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.78

Tsikalo, Ye. (2022), “Information-economic integration signs of the management system of the business entity”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10169 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.