EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЧИННИКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
І. П. Васильчук, Н. В. Ізмайлова, А. С. Зайцева

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.5

УДК: 336.763

І. П. Васильчук, Н. В. Ізмайлова, А. С. Зайцева

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЧИННИКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена розгляду тенденцій та чинників впливу на фінансову діяльність суб'єктів підприємництва в Україні за період 2016-2020 років. Мета дослідження – аналіз сучасних трендів у формуванні капіталу українських підприємств та оцінка детермінант, що визначають обсяги і структуру джерел фінансування їх діяльності. Для досягнення мети було поставлено такі дослідницькі питання: Які існують тенденції у структурі джерел фінансування вітчизняних підприємств в останні роки та чи є особливості для окремих видів діяльності? Як розмір підприємства (велике, середнє, мале) впливає на обсяги та структуру капіталу вітчизняних підприємств? Чи впливають макроекономічні чи мікроекономічні чинники на формування сукупного капіталу українських підприємств?
Тестувалася гіпотеза щодо впливу детермінант на величину сукупного капіталу вітчизняних підприємств, зокрема таких макроекономічних та мікроекономічних показників як обсяг виручки від реалізації продукції компаній, фінансовий результат до оподаткування; ВВП (вплив на сукупний капітал); обсяги випуску акцій (вплив на величину власного капіталу); обсяги випуск облігацій (вплив на величину довгострокового позикового капіталу); проценти за кредитами (вплив на обсяги кредитних ресурсів).
В дослідженні використано методи дескриптивного та кореляційно-регресийного аналізу.
Отримано такі результати: 1) встановлено, що у 2016 -2020 роках у складі загального капіталу сукупної вибірки українських позиковий капітал стійко переважає над власним; 2) переважним джерелом фінансування діяльності для вітчизняних підприємств залишаються власні кошти, насамперед, отримані прибутки; другим за обсягом джерелом фінансування поточних потреб підприємств є використання можливостей комерційного кредитування шляхом нарощування на балансових рахунках кредиторської заборгованості; третє місце за популярністю займають банківські кредити як для фінансування операційної діяльності, так і для розвитку підприємства і його інвестиційних потреб; 3) існує тісний зв'язок між обсягами сформованого сукупного капіталу підприємств та обсягами ВВП України.

Ключові слова: фінансова діяльність; структура джерел фінансування; великі; середні та малі підприємства; макроекономічні та мікроекономічні чинники.

Література

1. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: навч. посібник. Київ: Знання-Прес. 2009. 299 с.
2. Бердар М. М. Фінанси підприємств. К.: ЦУЛ. 2010. 352 с.
3. Васильчук І.П., Якимчук Т.П., Крупська Н.Є. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва (у схемах і таблицях). Львів: «Магнолія 2006». 2013. 336 с.
4. Зятковський І. В., Зятковська Л. І., Романів М. В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. Чернівці: Золоті литаври. 2007. 274 с.
5. Кравчук О. М., Лещук В.П. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. К.: Центр учбової літератури. 2010. 504 с.
6. Ніпіаліді О.Ю., Карпишин Н.І. Фінанси підприємств. Тернопіль: Економічна думка. 2009. 232 с.
7. Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д. та ін. Фінанси підприємств. К.: КНЕУ. 2004. 546 с.
8. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. К.: КНЕУ. 2003. 554 с.
9. П(С)БО 4 Звіт про рух грошових коштів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0398-99#Text
10. Аніловська Г. Я., Висоцька І. Б. Фінанси підприємств Львів: ЛьвДУВС. 2018. 440 с.
11. Бедринець М. Д., Довгань Л. П. Фінанси підприємств. К.: Центр учбової літератури. 2018. 292 с.
12. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): навч. посібник. 2-ге вид., доп. і перероб. К.: КНЕУ. 2002. 240 с.
13. Петренко В.А., Гурбик Ю.Ю., Сальнікова М.В. Теоретичний аналіз тлумачення поняття «фінансова діяльність підприємства». Гроші, фінанси і кредит. 2018. Вип. 5 (67). С.180-185
DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-30
14. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
15. ВВП України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/2021/
16. Дейсан Ігор. Фінансування інвестицій в Україні: чи слід розраховувати на банки? URL: https://voxukraine.org/finansuvannya-investitsij-v-ukrayini-chi-slid-rozrahovuvati-na-banki

I. Vasylchuk, N. Izmaylova, A. Zaytseva

TRENDS AND FACTORS OF FINANCIAL ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to consideration of tendencies and influence factors on enterprises financial activity in Ukraine for the period 2016-2020. The purpose of this study is to analyze the current trends in the capital formation of Ukrainian enterprises and to assess the factors that determine the volume and structure of the financing sources for their activities. To achieve the goal, the following research questions were posed: What are the trends in the structure of domestic enterprises financing sources in recent years and are there features for individual activities? How does the size of an enterprise (large, medium, small) affect the volume and capital structure of domestic enterprises? Do macroeconomic or microeconomic factors influence the aggregate capital formation of Ukrainian enterprises? We tested the hypothesis of the impact of determinants on the amount of domestic enterprises aggregate capital, in particular, such macroeconomic and microeconomic indicators as the volume of companies revenue, the financial result before taxation; GDP; the volume of share issues; the volume of bond issues; interest on loans.
The methods of descriptive and correlation and regression analysis were used in the study. The following results were obtained:
It was established that in 2016-2020 in the total capital of the aggregate sample of Ukrainian borrowed capital steadily prevails over equity.
The predominant source of financing activities for domestic enterprises remain their own funds, primarily profits; the second largest source of financing the current needs of enterprises is the use of commercial lending opportunities by increasing the balance sheet accounts payable; the third most popular are bank loans for financing operating activities and investment needs.
It has been proved that domestic industrial enterprises have low capitalization and complex economic conditions associated with working in different markets and the specifics of each type of industrial activity. During the study period, agricultural enterprises worked quite profitably, which allowed to change the trends in the structure of funding sources and accumulate significant amounts of equity capital. Over the past three years, trading enterprises have been quite successful and have increased the amount of equity capital, starting from zero in 2016 to almost 9% in 2020.
There is a close relationship between the volume of total capital of enterprises and the volume of GDP of Ukraine.

Keywords: financial activity; structure of financing sources; large; medium and small enterprises; macroeconomic and microeconomic factors.

References

1. Azarenkova, H.M., Zhuravel, T.M. and Mykhaylenko, R.M. (2009), Finansy pidpryіemstv [Finances of enterprises], Znannya-Pres, Kyiv: (in Ukrainian).
2. Berdar, M.M. (2010), Finansy pidpryiemstv [Finances of enterprises], TSUL, Kyiv, Ukraine.
3.Vasylchuk I.P., Yakymchuk T.P. and Krupska N.Ye. (2013), Finansova diyalnist subyektiv pidpryyemnycztva [Financial activity of business entities], Magnoliya 2006, Lviv, Ukraine.
4. Zyatkovskyii, I.V., Zyatkovska, L. I. and Romaniv, M. V. (2007), Finansova diialnist subiektiv hospodariuvannia [Financial activities of business entities], Zoloti lytavry, Chernivtsi, Ukraine.
5. Kravchuk, O.M. and Leshchuk, V.P. (2010), Finansova diialnist subiektiv pidpryiemnytstva [Financial activity of business entities], Tsentr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine.
6.Nipialidi O.Yu. and Karpyshyn N.I. (2009), Finansy pidpryyemstv [Finances of enterprises], Ekonomichna dumka, Ternopil, Ukraine.
7.Poddіerohin, A.M. Bilyk, M.D. and Buryak, L.D. (2004). Finansy pidpryyemstv [Finances of enterprises], KHNEU, Kyiv, Ukraine.
8.Tereshchenko, O.O.(2003), Finansova diialnist subiektiv hospodariuvannia [Financial activities of business entities], KHNEU, Kyiv, Ukraine.
9. P(S)BO 4 Zvit pro ruh groshovyh koshtiv. available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0398-99#Text (Accessed 20 Feb 2022)
10. Anilovska, G. Ya. and Vysoczka I. B. (2018), Finansy pidpryyemstv [Finances of enterprises], L`vDUVS, Lviv, Ukraine.
11.Bedrynecz, M. D. and Dovgan, L. P. (2018), Finansy pidpryyemstv [Finances of enterprises], Centr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine.
12.Oparin V. M. (2002), Finansy (Zagalna teoriya) [Finance (General Theory)], KNEU, Kyiv, Ukraine.
13. Petrenko, V.A., Gurbyk, Yu.Yu. and Salnikova, M.V. (2018),“Theoretical analysis of the interpretation of the concept of “financial activity of the enterprise”, Groshi, finansy i kredyt, Vol. 5(67), pp.180-185. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-30.
14. State Statistics Committee of Ukraine (2022), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 21 Feb 2022).
15. Minfin (2021), “GDP of Ukraine”,available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/2021/ (Accessed 21 Feb 2022).
16. Dejsan, I. (2021), “Investment financing in Ukraine: should we count on banks?” available at: https://voxukraine.org/finansuvannya-investitsij-v-ukrayini-chi-slid-rozrahovuvati-na-banki/ (Accessed 21 Feb 2022).

№ 4 2022

Дата публікації: 2022-04-29

Кількість переглядів: 5405

Відомості про авторів

І. П. Васильчук

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи і страхування,Державний університет економіки і технологій, м. Кривий Ріг, Україна

I. Vasylchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, State University of Economics and Technology, Kryvyi Rih, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7872-2738


Н. В. Ізмайлова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування,Державний університет економіки і технологій, м. Кривий Ріг, Україна

N. Izmaylova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, State University of Economics and Technology, Kryvyi Rih, Ukraine

ORCID:

0000-0002-9684-0279


А. С. Зайцева

магістрант кафедри фінансів, банківської справи і страхування,Державний університет економіки і технологій, м. Кривий Ріг, Україна

A. Zaytseva

Master's student of the Department of Finance, Banking and Insurance, State University of Economics and Technology, Kryvyi Rih, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4656-5288

Як цитувати статтю

Васильчук І. П., Ізмайлова Н. В., Зайцева А. С. Тенденції та чинники фінансової діяльності суб’єктів підприємництва в Україні. Ефективна економіка. 2022. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10171 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.5

Vasylchuk, I., Izmaylova, N. and Zaytseva, A. (2022), “Trends and factors of financial activity of business entities in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10171 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.