EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІСЦЕ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ
Н. В. Лагодієнко, О. О. Євтушевська, О. В. Накісько

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.6

УДК: 336.2

Н. В. Лагодієнко, О. О. Євтушевська, О. В. Накісько

МІСЦЕ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

Анотація

Метою статті є здійснення дослідження значення податкового менеджменту, як цілісної системи управління податковим процесом в системі управління державними фінансами. Основною метою фінансової політики є економічне зростання в країні, що реалізується через нарощування обсягу і підвищення ефективності використання фінансових ресурсів на основі сукупності досить різнорідних за змістом цілеспрямованих державних заходів. Функцію формування та реалізації відповідних заходів виконують конкретні державні інститути, які відповідають за такі складові фінансової політики як податкова та бюджетна. З’ясовано, що в сучасні економічні умови, в яких функціонують вітчизняні підприємства, характеризуються високим рівнем невизначеності та динамічності чинників зовнішнього середовища. Усе це сприяє виникненню несприятливих ситуацій, що супроводжуються конфліктністю економічних інтересів і відсутністю повної та достовірної інформації. Саме у таких умовах значення набуває податковий менеджмент,який забезпечує стійке надходження платежів до бюджету та дотримання фізичними і юридичними особами податкового законодавства. Показано, що податковий менеджмент, представляючи систему управлінських рішень на макро- та мікрорівні управління процесами оподаткування, є прямо залежним не лише від суто практичних заходів та фіскальних технологій, що реалізуються Державною податковою службою України, але і від діяльності законодавчих органів держави.
Визначено особливості управління системою державних фінансів. Проаналізовано їх проблемні аспекти, взаємозв’язок з управлінням процесами оподаткування. Охарактеризовано фактори податкових ризиків, такі як «невизначеність», «ймовірність» та «втрати», що прямо або опосередковано позначаються на стані податкових надходжень, та вплив яких досить складно передбачити і чітко визначити, але можливо. Розглянуто вплив податкових ризиків на ефективність управління державними фінансами. Він прямо пов'язаний із процесом формування податкових надходжень, характеризується можливими бюджетними втратами в процесі реалізації податкової політики держави.

Ключові слова: податковий менеджмент; податки; податкова політика; державні фінанси; податкова система; управління державними фінансами.

Література

1. Єфименко Т. І. Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України. Київ. ДННУ “Акад. фін. управління”, 2015. 446 с.
2. Словари и энциклопедии. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/115/ (дата звернення: 13.02.2022).
3. Горбатюк В. І. Державні фінанси як об'єкт управління. Економіка та держава. 2012. № 6. С. 111-114.
4. Хомутенко А.В. Системні атрибути та структурні викривлення управління державними фінансами України. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. № 2 (64). URL: http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2019/2_64_2019/21.pdf (дата звернення: 13.02.2022).
5. Грушева А.А., Сидоренко О.М. Управління державними фінансами України: стан, проблеми, перспективи. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. Випуск 18. 2017. С. 448-453.
6. Лагодієнко Н. В., Скляр Л. Б. Планування в системі адміністрування податків. Український журнал прикладної економіки. 2021. Том 6. № 1. С. 261-268.
7. Горох О., Скоромна О., Міщенко В. Податковий менеджмент в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. Вип. 5. С. 76-81.
8. Бечко П.К., Лиса Н.В. Податковий менеджмент. Київ, Центр учбової літератури. 2009. 288 с.
9. Тимошенко О. В., Гудзь Т. П. Аналіз стійкості державних фінансів України. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2019. № 4 (95). С. 48-58.
10. Городецька Т. Е., Лень Д. М. Фіскальні ризики формування доходів місцевих бюджетів. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 28. С. 270-273.

N. Lagodiienko, O. Yevtushevska, O. Nakisko

THE PLACE OF TAX MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF PUBLIC FINANCE MANAGEMENT

Summary

The purpose of the article is to study the importance of tax management as a holistic system of tax management in the public finance management system. The main goal of financial policy is economic growth in the country, which is realized through increasing the volume and efficiency of financial resources based on a set of quite diverse in content targeted government measures. The function of forming and implementing appropriate measures is performed by specific state institutions that are responsible for such components of financial policy as tax and budget. It was found that in the current economic conditions in which domestic enterprises operate, are characterized by a high level of uncertainty and dynamism of environmental factors. All this contributes to the emergence of unfavorable situations, accompanied by conflicts of economic interests and lack of complete and reliable information. It is in such conditions that tax management becomes important, which ensures a steady receipt of payments to the budget and compliance with tax legislation by individuals and legal entities. It is shown that tax management, representing a system of management decisions at the macro and micro levels of tax management, is directly dependent not only on purely practical measures and fiscal technologies implemented by the State Tax Service of Ukraine, but also on the legislative bodies.
Peculiarities of public finance system management are determined. Their problematic aspects, the relationship with the management of taxation processes are analyzed. Factors of tax risks, such as "uncertainty", "probability" and "loss", which directly or indirectly affect the state of tax revenues, and the impact of which is quite difficult to predict and clearly define, but possible, are described. The influence of tax risks on the efficiency of public finance management is considered. It is directly related to the process of formation of tax revenues, is characterized by possible budget losses in the process of implementing tax policy.
The use of financial mechanisms of tax management in Ukraine gives new priorities to the functioning of fiscal mechanisms in the direction of the relationship between taxpayers and regulators as equal participants and partners to achieve the goal - building an economically developed country.

Keywords: tax management; taxes; tax policy; public finance; tax system; public finance management.

References

1. Yefymenko, T. I. (2015), Udoskonalennia upravlinnia derzhavnymy finansamy ta reformuvannia podatkovoi systemy Ukrainy [Improving public finance management and reforming Ukraine's tax system], DNNU “Akad. fin. upravlinnia”, Кiev, Ukraine.
2. Dictionaries and encyclopedias. Available at: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/115/ (Accessed 13 February 2022).
3. Gorbatiuk, V. I. (2012), “Public finance as an object of management” Ekonomika ta derzha, vol. 6, pp. С. 111–114.
4. Khomutenko, A.V. (2019), “Systemic attributes and structural distortions of public finance management in Ukraine”, Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia. [Online], vol. 2(64), available at: http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2019/2_64_2019/21.pdf (Accessed 13 February 2022).
5. Hrusheva, A.A. and Sydorenko, O.M. (2017), “Public Finance Management of Ukraine: state, problems, prospects”, Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, Issue 18, pp. 448-453.
6. Lahodiienko, N. V. and Skliar, L. B. (2021), “Planning in the system of tax administration”, Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol. 6, no. 1, pp. 261-268. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-31
7. Horokh, O. and Skoromna, O., Mishchenko, V. (2018), “Tax management in Ukraine: problems and prospects of development”, Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, Issue 5, pp. 76-81.
8. Bechko, P.K. and Lysa, N.V. (2009), Podatkovyi menedzhment [Tax management], Tsentr uchbovoi literatury, Кiev, Ukraine.
9. Tymoshenko, O. V. and Hudz, T. P. (2019), “Analysis of the sustainability of public finances in Ukraine”, Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 4(95), pp. 48-58.
10. Gorodetska, T. E. and Len, D. M. (2019), “Fiscal risks of local budget revenues generation”, Infrastruktura rynku, Issue 28, pp. 270-273.

№ 4 2022

Дата публікації: 2022-04-29

Кількість переглядів: 3883

Відомості про авторів

Н. В. Лагодієнко

д. е. н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту,Миколаївський національний аграрний університет

N. Lagodiienko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Mykolaiv National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-8472-1395


О. О. Євтушевська

к. е. н., доцент, доцент кафедри цифрових технологій фінансових операцій,Одеська національна академія харчових технологій

O. Yevtushevska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department oDigital Technologies of Financial Operations, Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0003-4869-5123


О. В. Накісько

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування,Державний біотехнологічний університет

O. Nakisko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Audit and Taxation, State Biotechnological University

ORCID:

0000-0003-3789-2455

Як цитувати статтю

Лагодієнко Н. В., Євтушевська О. О., Накісько О. В. Місце податкового менеджменту в системі управління державними фінансами. Ефективна економіка. 2022. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10172 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.6

Lagodiienko, N., Yevtushevska, O. and Nakisko, O. (2022), “The place of tax management in the system of public finance management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10172 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.