EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
І. А. Штангрет

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.150

УДК: 338.24.021.8

І. А. Штангрет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Кожне підприємство, будучи первинною ланкою економіки, потребує формування безпечних умов для ефективного функціонування та виконання покладених на нього економічних та соціальних функцій. Сучасні складно прогнозована динаміка середовища здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства вимагає першочергового створення власної системи економічної безпеки підприємства. Така система повинна бути здатною адекватно реагувати на внутрішні й зовнішні виклики, ризики й загрози задля уможливлення досягнення корпоративних інтересів. Шляхом узагальнення наукового доробку було виділено три основні підходи («структурний», «організаційний» і «діяльнісний») до трактування поняття «система економічної безпеки підприємства» із подальшим критичним оглядом й обґрунтуванням власної позиції. Розглянуто організаційні аспекти створення системи економічної безпеки, а також окреслено перелік основних функцій, ключових завдань та принципів, врахування яких загалом повинно сприяти створенню надійних захисних редутів в межах кожного підприємства.

Ключові слова: система; економічна безпека; підприємство; загроза; ризик.

Література

1. Донець Л. І., Ващенко Н. В. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2008. 240 с.
2. Живко З.Б. Механізм управління системою економічної безпеки підприємства. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка . 2014. Вип. 3 (44). С. 37–42.
3. Захаров О.І. Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки підприємств. Вчені записки університету «КРОК». 2012. № 32. С. 80–86.
4. Ілляшенко О. В. Механізм системи економічної безпеки підприємства: монографія. Харків : Мачулін, 2016. 503 с.
5. Копитко М.І. Економічна безпека підприємств з виробництва транспортних. Львів : Ліга-Прес, 2015. 556 с.
6. Ортинський В. Л., Керницький І. С., Живко З. Б. Економічна безпека підприємств, організацій та установ. Київ : Правова єдність, 2009, 544 с.
7. Пригунов П.Я. Особливості використання сучасних концепцій управління в системі забезпечення економічної безпеки підприємств. Європейські перспективи. 2013. № 11. С. 103–108.
8. Серебрякова Н.А., Волкова С.А., Волкова Т.А. Формирование системы обеспечения экономической безопасности предприятия. Вестник ВГУИТ. 2016. № 4. С. 460–465.
9. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія / О. М. Ляшенко та ін.; за заг. ред. Г. В. Козаченко. Луганськ: Елтон-2, 2010. 282 с.
10. Франчук В.І. Особливості організації системи економічної безпеки вітчизняних акціонерних товариств в умовах трансформаційної економіки : монографія. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. 440 с.

I. Shtangret

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF FORMATION OF THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

Summary

Every enterprise, being the primary link of the economy, needs to create safe conditions for the efficient functioning and performance of its economic and social functions. Modern difficult to predict the dynamics of the environment of financial and economic activities of the enterprise requires the creation of its own system of economic security of the enterprise. Such a system must be able to adequately respond to internal and external challenges, risks and threats to enable the achievement of corporate interests.
The aim of the study was to generalize the scientific achievements with further substantiation of the theoretical foundations of the economic security of the enterprise.
To form the theoretical foundations of the economic security of the enterprise methods used: induction and deduction, comparison and systematization - in the study of the essential characteristics of the concept of "economic security of the enterprise"; synthesis and analysis - to outline current problems in ensuring the economic security of Ukrainian enterprises; morphological analysis - to clarify the content of functions, tasks and principles that should be the basis for the formation of the economic security of the enterprise; graphic - for visual presentation of theoretical and methodological material; abstract-logical - for theoretical generalizations and conclusions of the study.
By summarizing the scientific work, three main approaches ("structural", "organizational" and "activity") were identified to the interpretation of the concept of "economic security of the enterprise" with subsequent critical review and justification of their position. It is proposed to understand the system of economic security of the enterprise as a combination of subjects and objects of security, within security processes, by implementing a mechanism to ensure and comply with security policy to achieve goals and objectives in economic security in accordance with the specifics and conditions of the enterprise. The organizational aspects of creating a system of economic security (formation of a specialized unit, which actually serves as a command center with additional complementary functional tasks for all other organizational components of the enterprise), and outlines a list of key functions, key tasks and principles. protective redoubts within each enterprise.

Keywords: system; economic security; enterprise; threat; risk.

References

1. Donets', L. I. and Vaschenko, N. V. (2008), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva [Economic security of the enterprise], TsUL, Kyiv, Ukraine.
2. Zhyvko, Z. B. (2014), “The mechanism of management of the economic security system of the enterprise”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu, no. 3 (44). pp. 37–42.
3. Zakharov, O. I. (2012), “Theoretical foundations of economic security of enterprises”, Vcheni zapysky universytetu «KROK», no. 32, pp. 80–86.
4. Illiashenko, O. V. (2016), Mekhanizm systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [The mechanism of the economic security of the enterprise], Machulin, Kharkiv, Ukraine.
5. Kopytko, M.I. (2015), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv z vyrobnytstva transportnykh [Economic security of transport enterprises], Liha-Pres, L'viv, Ukraine.
6. Ortyns'kyj, V. L., Kernyts'kyj, I. S. and Zhyvko, Z. B. (2009), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv, orhanizatsij ta ustanov [Economic security of enterprises, organizations and institutions]. Pravova iednist', Kyiv, Ukraine.
7. Pryhunov, P.Ya. (2013), “Features of the use of modern management concepts in the system of economic security of enterprises”, Yevropejs'ki perspektyvy, no. 11, pp. 103–108.
8. Serebryakova, N.A., Volkova, S.A. and Volkova, T.A. (2016), “Formation of a system for ensuring the economic security of the enterprise”, Vestnik VGUIT, no. 4. pp. 460–465.
9. Liashenko, O. M. (2010), Systema ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Economic security system: state, region, enterprise], Elton-2, Luhans'k, Ukraine.
10. Franchuk, V.I. (2010), Osoblyvosti orhanizatsii systemy ekonomichnoi bezpeky vitchyznianykh aktsionernykh tovarystv v umovakh transformatsijnoi ekonomiky [Features of the organization of the system of economic security of domestic joint-stock companies in the conditions of transformational economy], L'vivs'kyj derzhavnyj universytet vnutrishnikh sprav, L'viv, Ukraine.

№ 4 2022

Дата публікації: 2022-04-29

Кількість переглядів: 7118

Відомості про авторів

І. А. Штангрет

аспірант кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування,Українська академія друкарства, м. Львів, Україна

I. Shtangret

Postgraduate student of the Department of Financial and Economic Security, Accounting and Taxation, Ukrainian Academy of Printing, Lviv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-8621-7934

Як цитувати статтю

Штангрет І. А. Теоретичні засади формування системи економічної безпеки підприємства. Ефективна економіка. 2022. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10173 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.150

Shtangret, I. (2022), “Theoretical fundamentals of formation of the system of economic security of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10173 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.150

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.