EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ПРАЦІ ТА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
А. А. Машевська

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.152

УДК: 331.222

А. А. Машевська

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ПРАЦІ ТА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто та досліджено питання зарубіжного досвіду використання системи оплати праці та мотивації працівників підприємства, нормування праці в розвинених країнах як основних взаємопов'язаних чинників посилення зацікавленості працівників у кінцевих результатах виробничо господарської діяльності.
Також проаналізовано погляди зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів. Звернули увагу на основні недоліки в системі оплати праці та в області оподаткування. Проаналізовано нормативно-законодавче та правове регулювання обліку оплати праці.
Відмічено що, в різних країнах, системи оплати праці мають певні відмінності і характеризуються за різними ознаками, про те, держава залишає функції не змінними, які відіграють особливу роль у формуванні нормативних положень, інформаційної бази, що дає можливість, в свою чергу, позитивно вирішувати всі господарські, соціальні та інші питання в межах компетентності та можливостей підприємства.
Запропоновано шляхи удосконалення даного питання.

Ключові слова: система оплати праці; мотивація праці; облік оплати праці; заробітна плата; державне регулювання оплати праці; рахунки бухгалтерського обліку.

Література

1. Баранов В.В. Світовий досвід побудови ефективної системи оплати праці на підприємстві. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2011. Вип. 20. Ч. І. С. 139–145.
2. Галайда Т. О., Рябуха А. І., Європейський досвід застосування ефективних систем оплати праці та мотивації працівників підприємства Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. 2016. Вип. 16(1). С. 65-68.
3. Дослідження проблем оплати праці : порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС) : монографія. А. М. Колот, Г. Т. Куліков, О. М. Поплавська [та ін..] К.: КНЕУ, 2008. 274 с.
4. Думанська В. Оплата праці: українські проблеми на тлі світових тенденцій. Україна: аспекти праці. 2015. № 2. С. 35-40.
5. Жулина, Е. Г., Иванова Н. А. Европейские системы оплаты труда. URL: http://cozap.com.ua/text/19857/. (дата звернення: 18.04.2021).
6. За межею виживання. Профспілкові вісті. 2016. Вип. 6 URL: http://www.psv.org.ua/arts/Spetcvipusk/view-2838.html . (дата звернення: 18.04.2021).
7. Іванечко П. М., Іванечко Ю. М. Адаптація європейської практики оподаткування: погляд на фонд оплати праці та спецрежими оподаткування. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2015. Вип. 1(2). С. 91-94.
8. Іваницька С.Б., Галайда Т.О. Європейські моделі соціального діалогу та передумови їх запровадження в Україні. Scientific Journal «Science Rise». Економічні науки. 2016. № 1/1(18). С. 27–32.
9. Ільєнко Н., Спасенко Ю. Забезпечення оптимальної диференціації заробітної плати – важливий напрям регулювання оплати праці. Україна, аспекти праці. 2015. № 1. С. 22–27.
10. Інформаційно-аналітичні матеріали на засідання НТСЕР до питання про стан реформування оплати праці. К. 2014. 31 с. URL: www.ntser.gov.ua/split/files/content/p1-ps.doc. (дата звернення: 19.04.2021).
11. Кемарська Л. Г. Особливості оплати праці в закладах первинної медико-санітарної допомоги. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 1. С. 116-122.
12. Конвенція про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються № 131, від 3 червня 1970 р. Міжнародна організація праці. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_149. (дата звернення: 19.04.2021).
13. Лаптєв В. І. Теоретичні аспекти оплати праці в контексті ефективного мотивування персоналу підприємства. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. 2015. Вип. 1(1). С. 140-143.
14. Маліков В. В. Про моніторинг фонду оплати праці як джерела наповнення пенсійного фонду. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2015. № 1(2). С. 49-52.
15. Машевська А. А. Правове регулювання обліку оплати праці на підприємствах сільського господарства. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 2. С. 93-103.
16. Соціальний діалог з позицій країн ЄС. URL: http://www.viche.info/journal/2197/. (дата звернення: 19.04.2021).
17. Список Конвенцій МОП, ратифікованих Україною станом на 1 листопада 2015 р. та інших міжнародних актів. Федерація профспілок України. URL: http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/mizhnarodna-robota/. (дата звернення: 19.04.2021).
18. Сукач О. О. Взаємозв’язок мотивації персоналу та ефективності витрат на оплату праці. Бізнес Інформ. 2015. № 6. С. 154-159.
19. Тибінка Г., Сікора О., Мартинюк Н. Іноземний досвід застосування різних систем оплати праці та можливості їх використання в Україні. Аграрна економіка. 2017. Т. 10, № 3-4. С. 120-126.
20. Тибінка Г. І. Ефективні інструменти регулювання оплати праці зарубіжних країн та їх використання в Україні. Науковий вісник Полісся. 2016. Вип. 3. С. 146-149.

A. Mashevska

FOREIGN EXPERIENCE IN USING THE SYSTEM OF WORK AND MOTIVATION OF EMPLOYEES OF THE ENTERPRISE

Summary

The article considers and studies the issues of foreign experience in using the system of remuneration and motivation of employees of the enterprise, rationing of labor in developed countries as the main interrelated factors of strengthening the interest of employees in the results of production economic activity.
The views of foreign and domestic economists are also investigated. We drew attention to the main shortcomings in the system of remuneration and in the field of taxation. The normative-legislative and legal regulation of remuneration accounting is analyzed.
It is noted that, in different countries, wage systems have certain differences and are characterized on various grounds, that the state leaves the functions non-variable, which play a special role in the formation of regulatory provisions, the information base, which makes it possible, in turn, to positively solve all economic, social and other issues within the competence and capabilities of the enterprise.
With the development of market relations and the democratization of society, the understanding of the process of production activity and attitude to labor is somewhat transformed. First of all, this is due not only to increased interest in final results in conditions of fierce competition and higher prices for means of production, but also to the development of social labor relations as a system of relations between employees and employers with the participation of the state on the basis of freedom of choice of activity, hiring while maintaining personal independence and social partnership.
It is social partnership in the forms of partyism (relations between employees and entrepreneurs) and tripartism (a tripartite form of interaction between trade unions, employers' associations and the state) that is now the dominant type of socially labor relations in civilized countries with a socially oriented market economy and provides for the resolution of social conflicts not in a revolutionary way, but through peace negotiations, mutual concessions and the search for compromises. And it is the object of resolving such conflicts are interrelated and interdependent categories, such as motivation, payment and rationing of labor.
Therefore, the study of the experience of developed countries and its adaptation to national conditions is quite an important element given the prospect of Ukraine's integration into the World Trade Organization and the European Union.

Keywords: emuneration system; labor motivation; payroll; wages; state regulation of wages; accounting accounts.

References

1. Baranov, V.V. (2011), “World experience in building an effective remuneration system at the enterprise”, Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 20, part I, pp. 139–145.
2. Halaida, T. O. and Riabukha, A. I. (2016), “European experience in the application of effective systems of remuneration and motivation of employees”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. Ekonomichni nauky, vol. 16(1), pp. 65-68.
3. Kolot, A. M. Kulikov, H. T. Poplavska, O. M. And others (2008), Doslidzhennia problem oplaty pratsi : porivnialnyi analiz (Ukraina ta krainy YeS) : monohrafiia [Research on wages: a comparative analysis (Ukraine and EU countries): a monograph], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 274.
4. Dumanska, V. (2015), “Remuneration: Ukrainian problems against the background of world trends”, Ukraina: aspekty pratsi, vol. 2, pp. 35-40.
5. Zhulina, E. G. and Ivanova N. A. “European wage systems”, available at: http://cozap.com.ua/text/19857/ (Accessed 18 Apr 2022).
6. “Beyond survival”, Profspilkovi visti, 2016. vol. 6, available at: http://www.psv.org.ua/arts/Spetcvipusk/view-2838.html (Accessed 18 Apr 2022).
7. Ivanechko, P. M. and Ivanechko, Yu. M. (2015), “Adaptation of European taxation practice: a look at the wage bill and special tax regimes”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Ekonomika, vol. 1(2), pp. 91-94.
8. Ivanytska, S.B. and Halaida, T.O. (2016), “European models of social dialogue and preconditions for their implementation in Ukraine”, Scientific Journal «Science Rise». Ekonomichni nauky, vol. 1/1(18), pp. 27–32.
9. Ilienko, N. and Spasenko, Yu. (2015), “Ensuring optimal wage differentiation is an important area of wage regulation”, Ukraina, aspekty pratsi. Vol. 1, pp. 22–27.
10. Informatsiino-analitychni materialy na zasidannia NTSER do pytannia pro stan reformuvannia oplaty pratsi [Information and analytical materials for the meeting of STCER on the state of wage reform], Kyiv, Ukraine, P. 31, ”, available at: www.ntser.gov.ua/split/files/content/p1-ps.doc (Accessed 19 Apr 2022).
11. Kemarska, L. H. (2015), “Features of remuneration in primary health care facilities”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 116-122.
12. Convention concerning the Establishment of a Minimum Wage with Special Reference to Developing Countries № 131 of 3 June 1970 International Labor Organization, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_149 (Accessed 19 Apr 2022).
13. Laptiev, V. I. (2015), “Theoretical aspects of remuneration in the context of effective motivation of enterprise personnel”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia : Ekonomika, vol. 1(1), pp. 140-143.
14. Malikov, V. V. (2015), “On monitoring the wage fund as a source of filling the pension fund”, Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva, vol. 1(2), pp. 49-52.
15. Mashevska, A. A. (2017), “Legal regulation of payroll accounting in agricultural enterprises”, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 2, pp. 93-103.
16. Social dialogue from the standpoint of EU countries, available at: http://www.viche.info/journal/2197/ (Accessed 19 Apr 2022).
17. List of ILO Conventions ratified by Ukraine as of November 1, 2015 and other international instruments. Federation of Trade Unions of Ukraine, available at: http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/mizhnarodna-robota/ (Accessed 19 Apr 2022).
18. Sukach, O. O. (2015), “Relationship between staff motivation and cost-effectiveness”, Biznes Inform, vol. 6, pp. 154-159.
19. Tybinka, H. Sikora, O. and Martyniuk, N. (2017), “Foreign experience in the application of various remuneration systems and the possibility of their use in Ukraine”, Ahrarna ekonomika, vol. 10, issue 3-4, pp. 120-126.
20. Tybinka, H. I. (2016), “Effective tools for regulating the remuneration of foreign countries and their use in Ukraine”, Naukovyi visnyk Polissia, vol. 3, pp. 146-149.

№ 4 2022

Дата публікації: 2022-04-29

Кількість переглядів: 3757

Відомості про авторів

А. А. Машевська

асистент кафедри аналізу та аудитуВінницький національний аграрний університет Вінниця, Україна

A. Mashevska

Assistant of the Department of Analysis and Audit,Vinnitsa National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-9514-504X

Як цитувати статтю

Машевська А. А. Зарубіжний досвід використання системи праці та мотивації працівників підприємства. Ефективна економіка. 2022. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10175 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.152

Mashevska, A. (2022), “Foreign experience in using the system of work and motivation of employees of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10175 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.152

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.