EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА-НАДАВАЧА ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ ЕКОСИСТЕМ
І. Г. Ханін, Є. О. Сопін

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.7

УДК: 338:336

JEL: O1, O33, G20

І. Г. Ханін, Є. О. Сопін

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА-НАДАВАЧА ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ ЕКОСИСТЕМ

Анотація

У статті розглянуто питання цифровізації сектору фінансових послуг, зростаюче значення цього у цифровій економіці та необхідність пошуку способів інтенсифікації інноваційної діяльності підприємств-надавачів електронних платіжних послуг. Виокремлено три стратегічних напрями щодо підвищення економічної ефективності надання електронних платіжних послуг, а саме: інтенсифікація інновацій, створення платіжних екосистем та їх розвиток. Обґрунтовано необхідність інноваційної орієнтації підприємств-надавачів електронних платіжних послуг. Розглянуто і проаналізовано напрями розвитку їх інноваційної діяльності (функціональні та структурно-ринкові), що визначають характер інновацій. Обґрунтовано необхідність урахування типу інновацій, стратегій та моделей організації інноваційної діяльності (процесів) на підприємстві. Розглянуто моделі генерування інновацій та їх особливості, завдяки яким підприємство-надавач електронних платіжних послуг зможе підвищити результативність інноваційної діяльності. Виокремлено три типи інновацій у сфері забезпечення електронних платежів і надання електронних платіжних послуг: «теорія-технологія-інновація», «досвід-емпірика-інновація», «створення-використання-інновація». Акцентовано увагу на тому, що задля розробки проривної інновації є необхідним створення інжинірингової інноваційної лабораторії, в якій буде відбуватися проектування інновацій; визначено її основні функції. Розглянуто різні типи організацій («помаранчева», «зелена», «бірюзова») з точки зору управління персоналом на підприємстві. Підкреслена важливість інтелектуального аналізу даних на основі методів Data Mining і технологій Big Data для розробки інновацій та управління ризиками; результати, отримані завдяки інтелектуальному аналізу даних можуть сприяти генеруванню інновацій. Розглянуто основні елементи механізму співробітництва у сфері розробки інновацій у галузі електронних платіжних послуг з метою його удосконалення, розширення і поглиблення. Акцентовано на тому, що створення і розвиток платіжних екосистем є одним з основних напрямів підвищення ефективності електронних платіжних систем. Розглянуто основи створення і розвитку таких екосистем. Встановлено, що з метою надання нових продуктів і послуг платіжні екосистеми пов’язані з заміною зовнішніх процесів і структур внутрішніми, які створюються на підприємстві. Обґрунтовано необхідність кластеризації платіжних екосистем в PayTech-індустрії з виокремленням продуктів і послуг, технологій-активаторів, інфраструктури, що пов’язано із дифузією інновацій.

Ключові слова: електронна платіжна система; електронні платіжні послуги; платіжна екосистема; інновації; фінансовий сектор; FinTech.

Література

1. Bilozubenko V., Yatchuk O., Serediuk T., & Korneyev M. Comparison of the digital economy development parameters in the EU countries in the context of bridging the digital divide. Problems and Perspectives in Management. 2020. № 18(2). Р. 206-218. URL: https://doi.org/10.21511/ppm.18(2).2020.18
2. Краус Н.М., Голобородько О.П., Краус К.М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка. 2018. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf.
3. Балицька М. В., Бровенко К. С. Фінансові технології як драйвер розвитку фінансових ринків. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 59–65. URL: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.9.59
4. Дудинець Л. Розвиток фінансових технологій як фактор модернізації фінансової системи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 794-798.
5. Пантєлєєва Н. Фінансові інновації в умовах цифровізації економіки: тенденції, виклики та загрози. Приазовський економічний вісник. 2017. Вип. 3(03). С. 68-73.
6. Поченчук Г. FinТech у структурі фінансової системи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 21. С. 49-55.
7. Стойко О. Я. Перспективи розвитку фінтех- і банківського бізнесу в Україні. Проблеми економіки. 2020. №2. C. 356–364.
8. Trautman L. E-Commerce and Electronic Payment System Risks: Lessons from Paypal. SSRN Electronic Journal. 2013. Vol. 16. P. 261-307. URL: https://doi.org/10.2139/ssrn.2314119
9. Chuen D.L.K., Low L. Inclusive FinTech: Blockchain, Cryptocurrency and ICO. World Scientific, 2018. URL: https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/9789813238640_0001.
10. Resendiz R.M. The role of payment systems and services in financial inclusion – the Latin American and Caribbean perspective. IFC Satellite Seminar at the ISI World Statistics Congress on “Financial Inclusion” (Marrakech, Morocco, 14 July 2017). Bank of Morocco, CEMLA, 2017. URL: https://www.bis.org/ifc/publ/ifcb47l.pdf.

I. Khanin, Є. О. Сопін

INNOVATION ACTIVITY INTENSIFICATION OF AN ELECTRONIC PAYMENT SERVICE PROVIDER ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF PAYMENT ECOSYSTEM FORMATION

Summary

The article considers the digitalisation of the financial services sector, its growing importance in the digital economy and the need to find ways to intensify the innovation activities of the enterprise-provider of electronic payment services. Three strategic directions for increasing the economic efficiency of providing electronic payment services are highlighted, namely: intensification of innovation, creation of payment ecosystems and their development. The article proves the necessity of innovation orientation of enterprises-providers of electronic payment services. The directions of development of their innovation activities (functional and structural-market), that determine the nature of innovation, were considered and analyzed. The need to identify the type of innovation, the right strategies and models for organizing innovation activities (processes) in the enterprise is justified. The article considers models of innovation generation and their features which could help an enterprise-provider of electronic payment services to increase its innovation performance. Three types of innovation in the field of electronic payments and the provision of electronic payment services are distinguished: "theory-technology-innovation", "experience-empiracy-innovation", "creation-utilization-innovation". The emphasis is placed on the fact that in order to develop a breakthrough innovation, it is necessary to create an engineering innovation laboratory, in which innovation design will take place; its main functions are considered. Different types of organizations ("orange", "green", "turquoise") are considered from the point of view of human resource management in an enterprise. The importance of data mining based on Data Mining methods and Big Data technologies for innovation development and risk management is highlighted; the results obtained through data mining can help to generate innovation. The main elements of a cooperation mechanism for the development of innovations in the field of electronic payment services to improve, expand and deepen have been considered. The creation and development of payment ecosystems is proved to be one of the main areas for improving the efficiency of electronic payment systems. The foundations for their creation and development of such ecosystems are examined. It has been established that in order to provide new products and services, payment ecosystems are associated with the replacement of external processes and structures by internal ones created in the enterprise. The necessity of clustering payment ecosystems in the PayTech industry has been substantiated, with the allocation of products and services, activator technologies, infrastructure associated with the diffusion of innovation.

Keywords: electronic payment system; electronic payment services; payment ecosystem; innovation; financial sector; FinTech.

References

1. Bilozubenko, V., Yatchuk, O., Serediuk, T., & Korneyev, M. (2020). Comparison of the digital economy development parameters in the EU countries in the context of bridging the digital divide. Problems and Perspectives in Management, 18(2), 206-218. https://doi.org/10.21511/ppm.18(2).2020.18
2. Kraus, N.M., Holoborodko, O.P., Kraus, K.M. (2018). Tsyfrova ekonomika: trendy ta perspektyvy avanhardnoho kharakteru rozvytku [Digital economy: trends and prospects of avant-garde development]. Efektyvna ekonomika, 1. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf.
3. Balytska, M.V., Brovenko, K.S. (2021). Finansovi tekhnolohii yak draiver rozvytku finansovykh rynkiv [Financial technologies as a driver of financial markets development.]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 9, 59–65. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.9.59
4. Dudynets, L. (2018). Rozvytok finansovykh tekhnolohii yak faktor modernizatsii finansovoi systemy [Development of financial technologies as a factor of modernization of the financial system]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 22, 794-798.
5. Pantielieieva, N. (2017). Finansovi innovatsii v umovakh tsyfrovizatsii ekonomiky: tendentsii, vyklyky ta zahrozy [Financial innovations in the context of digitalization of the economy: trends, challenges and threats]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, 3(03), 68-73.
6. Pochenchuk, H. (2018). FinTech u strukturi finansovoi systemy [FinTech in the structure of the financial system]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 21, 49-55.
7. Stoiko, O. Ya. (2020). Perspektyvy rozvytku fintekh- i bankivskoho biznesu v Ukraini [Prospects for the development of fintech and banking business in Ukraine]. Problemy ekonomiky, 2, 356–364.
8. Trautman, L. (2013). E-Commerce and Electronic Payment System Risks: Lessons from Paypal. SSRN Electronic Journal, 16, 261-307. https://doi.org/10.2139/ssrn.2314119
9. Chuen, D.L.K., Low, L. (2018). Inclusive FinTech: Blockchain, Cryptocurrency and ICO. World Scientific. https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/ 9789813238640_0001.
10. Resendiz, R.M. (2017). The role of payment systems and services in financial inclusion – the Latin American and Caribbean perspective. IFC Satellite Seminar at the ISI World Statistics Congress on “Financial Inclusion”. Bank of Morocco, CEMLA. https://www.bis.org/ifc/publ/ifcb47l.pdf

№ 4 2022

Дата публікації: 2022-04-29

Кількість переглядів: 6555

Відомості про авторів

І. Г. Ханін

д. е. н., професор, Національний університет водного господарства таприродокористування

I. Khanin

Doctor of Economic Sciences, Professor,National University of Water Resources and Environmental Management

ORCID:

0000-0002-4221-2314


Є. О. Сопін

аспірант,Національний університет водного господарства та природокористування[||]Postgraduate student,National University of Water Resources and Environmental Management

Є. О. Сопін

аспірант,Національний університет водного господарства та природокористування[||]Postgraduate student,National University of Water Resources and Environmental Management

ORCID:

0000-0001-5012-0332

Як цитувати статтю

Ханін І. Г., Сопін Є. О. Інтенсифікація інноваційної діяльності підприємства-надавача електронних платіжних послуг у контексті формування платіжних екосистем. Ефективна економіка. 2022. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10177 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.7

Khanin, I. and Сопін Є. О. (2022), “Innovation activity intensification of an electronic payment service provider enterprise in the context of payment ecosystem formation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10177 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.