EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЧІКУВАНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОЦІНКА СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ДІЯЛЬНОСТІ ДИВЕРСИФІКОВАНИХ КОМПАНІЙ
З. Д. Калініченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.80

УДК: 338.45

З. Д. Калініченко

ОЧІКУВАНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОЦІНКА СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ДІЯЛЬНОСТІ ДИВЕРСИФІКОВАНИХ КОМПАНІЙ

Анотація

В умовах ринкової економіки великі промислові підприємства розвиваються в різних організаційно-правових формах відповідно до завдань розвитку своїх власників. Одним з найбільш широко застосовуваних шляхів розвитку великого бізнесу в економіці стало створення диверсифікованих компаній. Напрямки просування української економіки на зовнішні ринки розглядаються також у контексті інтеграційних процесів.
Україна накопичує досвід у здійсненні процесів диверсифікації, використовує зростаючий потік доходів підприємств для вирішення глобальних проблем чи стратегічного маневру. Синергетичний ефект забезпечує зміцнення фінансової стійкості. Внаслідок позитивного ефекту зростає капіталізація прибутку, підвищується ринкова вартість підприємств.
Результатом дослідження є розробка методики оцінки синергетичного ефекту та підготовка рекомендацій з формування організаційно-економічного механізму стратегічного управління диверсифікованими підприємствами. Конкуренція актуалізує використання концепції синергетичного ефекту та пожвавлює використання різних методик оцінки синергетичного ефекту для забезпечення розвитку підприємств.

Ключові слова: диверсифікація; синергетичний ефект; сталий розвиток підприємств; стратегічне управління; додатковий прибуток.

Література

1. Вороніна А. Ю. Стратегічні альтернативи розвитку промислових підприємств /А. Ю. Вороніна, Г. В. Запорожець Зб. наук. пр. Дніпродзерж. держ. техн. ун-ту (техн. науки). 2018. Вип. 2 (15). С. 235-239.
2. Цыпленкова М. В. Основы менеджмента : учеб. пособ / М. В. Цыпленкова, И. В. Моисеенко, Н. В. Гуремина. Одесса: Академия, 2013. 245 с.
3. Amaldoss W. Experiments on strategic choices and markets / W. Amaldoss, T.-H. Ho,A. Krishna, K.-Y. Chen et al. Marketing letters. 2019. Vol. 19. Is. 3-4. P. 417-429.
4. Мірошник Р. О. Методика оцінювання машинобудівних підприємств у матриці «нематеріальні активи-інноваційна активність» / Р. О. Мірошник, О. З. Сорочак Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2020. № 3 (11). С. 101–117.
5. Рибальченко Л, Рижков Е. Забезпечення економічної безпеки підприємства. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 2019. № 1 с.268-274
6. Жукова Д. А. Матричний підхід до формування стратегічних альтернатив підприємства Економічні студії. 2015. № 3 (07). С. 35–40.

Z. Kalinichenko

EXPECTED BENEFITS AND EVALUATION OF THE SYNERGETIC EFFECT OF DIVERSIFIED COMPANIES

Summary

In a market economy, large industrial enterprises develop in various organizational and legal forms in accordance with the development objectives of their owners. One of the most widely used ways to develop big business in the economy was to create diversified companies. Directions of promotion of the Ukrainian economy on foreign markets are also considered in the context of integration processes. New trends require the transfer of production of domestic enterprises to more rational and innovative principles. Ukraine is gaining experience in carrying out diversification processes, using the growing flow of enterprise income to solve problems or strategic maneuvers.
The goal of diversification strategies is to achieve synergies with cost reduction, revenue stabilization, and profitability. The synergetic effect provides strengthening of strategic stability of the enterprises. As a result of the positive effect, the capitalization of profits increases, the market value of enterprises increases.
The essence of the analysis in terms of diversification of activities is to study the current state and changes in resources, processes and results of enterprises in order to obtain information to justify and make management decisions. The analysis helps to determine the need for diversification, the choice of options for its projects, opportunities for their implementation and achieving the goals of these projects.
The need for the company to diversify its activities can be identified as a result of a comparative analysis of the desired and possible levels of productivity and profitability, as well as the scale of activities that have been achieved in the course of economic activity.
The result of the study is the development of methods for assessing the synergetic effect and preparation of recommendations for the formation of organizational and economic mechanism of strategic management of diversified enterprises. Competition actualizes the use of the concept of synergetic effect and revives the use of various methods of assessing the synergetic effect to ensure the development of enterprises.

Keywords: diversification; synergy effect; sustainable development of enterprises; strategic management; additional profit.

References

1. Voronina, A.Yu. & Zaporozhets', H.V. (2010). Stratehichni alternatyvy rozvytku promyslovykh pidpryiemstv [Strategic alternatives for development of industrial enterprises]. Zbirnyk naukovykh prats Dniprodzerzhynskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu (tekhnichni nauky) – Collection of
research papers of Dniprodzerzhinsk state technical university (technical sciences), no. 2 (15), pp. 235-239 (in Ukrainian).
2. Cyplenkova, M.V., Moiseenko, I.V., Guremina, N.V. & Bondar', Ju.A. (2013). Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of management].Odessa: Akademiia (in Ukrainian).
3. Amaldoss, W., Ho, T.-H., Krishna, A., Chen, K.-Y. et al. (2018). Experiments on strategic choices and markets. Marketing letters, vol. 19, is. 3-4, pp. 417-429.
4. Miroshnyk, R.O. & Sorochak, O.Z. (2019). Metodyka otsinyuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv u matrytsi “nematerialni aktyvy-innovatsiyna aktyvnist”. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky – Economics and management of machine-building industry enterprises: issues of theory and practice, no. 3 (11), pp. 101–117 (in Ukrainian).
5. Lyudmyla RYBALCHENKO Ph.D, Ass. Prof. Eduard RYZHKOV Ph.D, Ass. Prof. (Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs) Ensuring enterprise economic security Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. 2019. Special Issue № 1(in Ukrainian).
6. Zhukova, D.A. (2015). Matrychnyi pidkhid do formuvannia stratehichnykh alternatyv pidpryiemstva [Matrix approach to the formulation of strategic alternatives of the enterprise]. Ekonomichni studii – Economics studies, no. 3 (7), pp. 35–40 (in Ukrainian).

№ 4 2022

Дата публікації: 2022-04-29

Кількість переглядів: 6268

Відомості про авторів

З. Д. Калініченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри аналітичної економіки та менеджменту,Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Z. Kalinichenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Civil Law, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs

ORCID:

0000-0003-4790-7745

Як цитувати статтю

Калініченко З. Д. Очікувані переваги та оцінка синергетичного ефекту діяльності диверсифікованих компаній. Ефективна економіка. 2022. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10178 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.80

Kalinichenko, Z. (2022), “Expected benefits and evaluation of the synergetic effect of diversified companies”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10178 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.80

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.