EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
В. Л. Осецький, Г. В. Марчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.3

УДК: 338.5.347.77:33.01

В. Л. Осецький, Г. В. Марчук

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Стаття присвячена комплексному аналізу сутності, специфіки ціноутворення на ринку об’єктів інтелектуальної власності. Розглянуто теоретичні та практичні аспекти ціноутворення об’єктів інтелектуальної власності та вплив процесів цифровізації економіки на нього. Досліджено, що в сучасних умовах діджиталізації ринок об’єктів інтелектуальної власності зростає, а з ним внаслідок трансформаційних процесів в економіці , процес ціноутворення іноді набуває невизначеного характеру. Узагальнено основні тенденції розвитку складного процесу та головні шляхи визначення ціни на той чи інший об’єкт інтелектуальної власності. Вказано основні інструменти та їх класифікацію, що використовуються під час оцінки певних об’єктів інтелектуальної власності на сучасному етапі розвитку економічного середовища. У статті авторами висловлено думка про те, що різні поєднання факторів попиту, пропозиції, ринкової кон'юнктури та законодавчої інфраструктури, а також специфіка об’єктів інтелектуальної власності як товару зумовлюють особливий характер ціноутворення на ринку інтелектуальної власності. Обґрунтовується актуальність дослідження трактування ціни не лише як категорії обміну, але як такої, що має глибоке коріння у сферах виробництва споживання та на ринку об’єктів інтелектуальної власності. Послідовно розвиваючи гіпотезу про взаємозв’язок трудової теорії вартості та теорії граничної корисності, автори описують модель ціноутворення на рину об’єктів інтелектуальної власності в умовах становлення цифрової економіки. Доведено, що механізм ринкового ціноутворення здатен відобразити умови, зміст, результати і міру комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності. При цьому, механізм ринкового ціноутворення повинен враховувати ризики комерціалізації інтелектуальної власності які орієнтовані на суб’єктів господарювання, що здійснюють інноваційну діяльність та вкладають кошти у інтелектуальний капітал. Встановлено, що зазначений механізм відіграє основоположну роль у залучені результатів інтелектуальної діяльності до розвитку ринку об’єктів інтелектуальної власності, а також для оцінки перспектив інвестування коштів у відповідні об’єкти. Використано сукупність методів емпіричного і теоретичного дослідження, а також методи аналізу та узагальнення. Охарактеризовано сучасний стан та перспективи ринку об’єктів інтелектуальної власності та його роль в сучасній економіці. Інтелектуальна власність позиціонується в якості джерела інноваційного розвитку.

Ключові слова: об’єкт інтелектуальної власності; ціноутворення; цифровізація; діджиталізація; економіка.

Література

1. Jacob R. IP and Other Things: A Collection of Essays and Speeches. Oxford Hard Publishing, 2015. 536 p.
2. William D. Nordhaus Invention, Growth, and Welfare A Theoretical Treatment of Technological Change. Out of Print ISBN: 9780262140072 168 pp. August 1969
3. Moore A.D.. Intellectual Property, Innovation, and Social Progress: The Case Against Incentive Based Arguments.The Hamline Law Review, Vol. 26, pp. 602-630, 2003. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1973405
4. Fisher W. Theories of intellectual property.. Cambridge University Press, 2001. p.168-199. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/THEORIES-OF-INTELLECTUAL-PROPERTY-Fisher/173d8747f2faaa06805dfd64a556fa2d776431f9
5. Shaffer B. (2014), A Libertarian Critique of Intellectual Property Kindle Edition. Ludwig von Mises Institute
6. Бажал Ю. М. Еволюційна парадигма економічної теорії та практика ринкової трансформації України. В зб. тез доповідей міжнародної наукової конференції «Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття». К.: КДТУ, 2000. 67 c.
7. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність [текст]: підручник . 3-є вид., перероб. і доп. К.: Знання, 2014. 670 с.
8. Базилевич В. Д., Ільїн В. В. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку. — Монографія. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ: Знання, 2008. 687 с.
9. Бутнік-Сіверський О. Б. Методологія оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності та практичні аспекти її застосування: монографія; НДІ ІВ НАПрН України. К.: Інтерсервіс, 2020. C. 344.
10. Вірченко В. В. Інтелектуальна власність: теоретичні витоки та економічні імперативи розвитку: монографія. Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. 488 с.
11. Вірченко В.В. Особливості оцінки об’єктів інтелектуальної власності. Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. 2014. Вип. 694-695. С. 18-21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_ec_2014_694-695_6
12. Денисюк В.А., Білоконь О.І. Аналіз та оцінка інноваційної активності науково-виробничого комплексу у створенні та використанні сучасних технологій/ Проблеми науки. №8. 2006. С. 21-28.
13. Крайнєв П. Право інтелектуальної власності: торговельні аспекти. К.: Издательский дом «Ин Юре», 2000. 200 с
14. Осецький В.Л., Краус Н.М., Краус К.М. Шерингова економіка: діалектичний розвиток реципрокного обміну в умовах віртуальної реальності та цифрової трансформації. Економічна теорія, 2, 2021. С. 5-19. ISSN 2523-4293
15. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право. Підручник: 2-е видання, перероблене і доповнене. К:.ТОВ «Кондор», 2009. 445 с.
16. Орлюк О. П. та ін. Право інтелектуальної власності: Акад. курс : підруч. для студ. вищих навч. закладів /; за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. Київ : Ін Юре, 2007. 698 с
17. Ходаківський Є. І., Якобчук В.П., Литвинчук І. Л. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навч.посіб. К.; «Центр учбової літератури», 2014. 276 с.
18. Туган Барановський М.І. Політична економіка: Курс популярний. К. Наукова Думка, 1994. С. 103-111.
19. Гриценко А.А. Меркантилізм і трудова теорія вартості: чи можливий синтез? Економіка України. 1996. №1. С.76
20. Макаренко М.І. Бюджетно-монетарне регулювання цін у перехідній економіці України К. Знання України, 2002. 304с.
21. Turner, J. (2000), “Valuation of Intellectual Property Assets; Valuation Techniques: Parameters, Methodologies and Limitations. [online] WIPO Asian Regional Forum on the Intellectual Property Strategy for the Promotion of Innovative and Inventive Activities”. World Intellectual Property Organization, pp.1–14. Available at: https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/valuationdocs/inn_ddk_00_5xax.pdf.

V. Osetskyi, G. Marchuk

PRICING FEATURES ON THE MARKET OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

Summary

The article is devoted to a comprehensive analysis of the nature and specifics of pricing in the market of intellectual property. Theoretical and practical aspects of pricing of intellectual property and the impact of digitalization of the economy on it are considered. It has been studied that in the current conditions of digitalization the market of intellectual property objects is growing, and with it due to the transformation processes in the economy, the pricing process sometimes becomes uncertain. The main trends in the development of a complex process are summarized, and the main ways to determine the price of a particular object of intellectual property. The main tools and their classification used in the assessment of certain intellectual property at the present stage of economic development are indicated. The authors express the opinion that different combinations of factors of supply, demand, market conditions and legal infrastructure, as well as the specifics of intellectual property as a commodity determine the special nature of pricing in the intellectual property market. The relevance of the study of the interpretation of the price not only as a category of exchange, but also having deep roots in the spheres of production and consumption and the market of intellectual property objects is substantiated. Consistently developing the hypothesis about the relationship between the labor theory of value and the theory of marginal utility, the authors describe a model of pricing on the market of intellectual property objects in the conditions of the formation of the digital economy. The article proves that the mechanism of market pricing is able to reflect the conditions, content, results and the degree of commercialization of the results of intellectual activity. At the same time, the mechanism of market pricing should take into account the risks of commercialization of intellectual property, focused on business entities that carry out innovative activities and invest in intellectual capital. It is established that this mechanism plays a fundamental role in attracting the results of intellectual activity to the development of the market of intellectual property objects, as well as to assess the prospects of investing in appropriate facilities. A set of methods of empirical and theoretical research, as well as methods of analysis and generalization are used. The current state and prospects of the market of intellectual property and its role in the modern economy are described. Intellectual property is positioned as a source of innovative development.

Keywords: object of intellectual property; pricing; digitalization; economy.

References

1. Jacob, R. (2015), IP and Other Things a Collection of Essays and Speeches, Bloomsbury Publishing (UK) Hart Publishing, London, UK.
2. Nordhaus, W.D. (1969), Invention, Growth, and Welfare. A Theoretical Treatment of Technological Change, 1st ed., The MIT Press, London, UK.
3. Moore, A.D. (2011), “Intellectual Property, Innovation, and Social Progress: The Case Against Incentive Based Arguments”, Hamline Law Review, [online], vol. 26(3), pp.602–630, Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1973405 (Accessed 30 April 2022).
4. Fisher, W. (2001), “Theories of intellectual property”, New Essays in the Legal and Political Theory of Property, [online], pp.168–199, Available at: https://www.semanticscholar.org/paper/THEORIES-OF-INTELLECTUAL-PROPERTY-Fisher/173d8747f2faaa06805dfd64a556fa2d776431f9 (Accessed 30 April 2022).
5. Shaffer, B. (2014), Libertarian Critique of Intellectual Property, A. Ludwig Von Mises Institute, Auburn, United States.
6. Bazhal, Yu.M. (2000), “The Evolutionary Paradigm of Economic Theory and the Practice of Market Transformation in Ukraine”, Zb. tez dopovidei mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. Ekonomichna teoriia: suchasna paradyhma ta yii evoliutsiia na porozi ХХІ stolittia [Coll. abstracts of the international scientific conference "Economic theory: the modern paradigm and its evolution at the turn of the XXI century"], KDTU, Kyiv, Ukraine.
7. Bazylevych, V.D. (2014), Intelektualna vlasnist [Intellectual Property], 3rd ed., Znannia, Kyiv, Ukraine
8. Bazylevych, V.D. and Ilin, V.V. (2008), Intelektualna vlasnist: kreatyvy metafizychnoho poshuku. Monohrafiia [Intellectual Property: Metaphysical Search Creativesю Monograph], Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. Znannia, Kyiv, Ukraine
9. Butnik-Siverskyi, O.B. (2000), Metodolohiia otsinky vartosti mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti ta praktychni aspekty yii zastosuvannia. Monohrafiia [Methodology for the Valuation of Intellectual Property Rights and Practical Aspects of its Application. Monograph], NDI IV NAPrN Ukrainy. Interservis, Kyiv, Ukraine
10. Virchenko, V.V. (2018), Intelektualna vlasnist: teoretychni vytoky ta ekonomichni imperatyvy rozvytku. Monohrafiia [Intellectual property: theoretical origins and imperatives of development. Monograph.], Lira, Kyiv, Ukraine
11. Virchenko, V.V. (2014), “Peculiarities of Intellectual Property Assessment”, Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Ekonomika, [online], vol. 694-695, pp.18–21. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_ec_2014_694-695_6.
12. Denysiuk, V.A. and Bilokon, O.I. (2006), “Analysis and evaluation of innovative activity of the scientific and production complex in the creation and use of modern technologies”, Problemy nauky, vol.8, pp.21–28.
13. Krainiev, P. (2000), Pravo intelektualnoi vlasnosti: torhovelni aspekty [Intellectual Property Law: Commercial Aspects], Yzdatelskyi dom ‘Yn Yure’, Kyiv, Ukraine
14. Osetskyi, V.L., Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2021), “The Sharing Economy: Dialectical Development of Reciprocal Exchange in Virtual Reality and Digital Transformation”, Ekonomichna teoriia, vol.2(ISSN 2523-4293), pp.5–19.
15. Kuznietsov, Yu.M. (2009), Patentoznavstvo ta avtorske pravo [Patent and Copyright], 2nd ed., TOV ‘Kondor’, Kyiv, Ukraine
16. Orliuk, O.P. and in. (2007), pravo intelektualnoi vlasnost [Intellectual Property Right], In Yure, Kyiv, Ukraine
17. Khodakivskyi, Ye.I., Yakobchuk, V.P. and Lytvynchuk, I.L. (2014), Intelektualna vlasnist: ekonomiko-pravovi aspekty [Intellectual Property: Economic and Legal Aspects], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine
18. Tuhan Baranovskyi, M.I. (1994), Politychna ekonomika [Political Economics], 1st ed., Naukova Dumka, Kyiv, Ukraine, pp.103–111.
19. Hrytsenko, A.A. (1996), “Mercantilism and the Labor Theory of Value: is a Synthesis Possible?”, Ekonomika Ukrainy, vol.1, p.76.
20. Makarenko, M.I. (2002), Biudzhetno-monetarne rehuliuvannia tsin u perekhidnii ekonomitsi Ukrainy [Fiscal and monetary regulation of prices in the transition economy of Ukraine], Znannia, Kyiv, Ukraine
21. Turner, J. (2000), “Valuation of Intellectual Property Assets; Valuation Techniques: Parameters, Methodologies and Limitations”, [online], WIPO Asian Regional Forum on the Intellectual Property Strategy for the Promotion of Innovative and Inventive Activities. World Intellectual Property Organization, pp.1–14, Available at: https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/valuationdocs/inn_ddk_00_5xax.pdf (Accessed 30 April 2022).

№ 5 2022

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 58449

Відомості про авторів

В. Л. Осецький

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

V. Osetskyi

Doctor of Economic Sciences Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0001-5104-1070


Г. В. Марчук

студентка 2-го курсу магістратури, освітня програма: економіка та економічна політика Київський національний університет імені Тараса Шевченка

G. Marchuk

2nd year master's student, educational program: economics and economic policy,Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0003-4471-7225

Як цитувати статтю

Осецький В. Л., Марчук Г. В. Особливості ціноутворення на ринку об'єктів інтелектуальної власності в умовах цифровізації економіки. Ефективна економіка. 2022. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10272 (дата звернення: 26.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.3

Osetskyi, V. and Marchuk, G. (2022), “Pricing features on the market of intellectual property objects in the conditions of digitalization of the economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10272 (Accessed 26 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.