EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СПЕЦІАЛЬНИЙ ПОДАТКОВИЙ РЕЖИМ «ДІЯ СІТІ»: ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО АУДИТУ
В. О. Мисюк, М. Ю. Татенко, Н. Ю. Татенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.70

УДК: 657.422

В. О. Мисюк, М. Ю. Татенко, Н. Ю. Татенко

СПЕЦІАЛЬНИЙ ПОДАТКОВИЙ РЕЖИМ «ДІЯ СІТІ»: ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО АУДИТУ

Анотація

В статті розкрито особливості спеціального податкового режиму «Дія Сіті». Зокрема, проаналізовано основні аспекти щодо особливостей вимог до резидентів «Дія Сіті» на підставі Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні». Наведено статистику підприємців, які виявили бажання або подали заяву на перехід на такий спрощений податковий режим. Здійснено порівняння податкових надходжень від режиму «Дія Сіті» з аналогічними режимами країн Європи та інших країн світу. Розглянуто основні нормативні документи, необхідні для підтвердження такого спеціального податкового режиму: звіт про відповідність та аудиторський висновок. Розкрито особливі відомості, які має містити звіт про відповідність відповідно до статті 13 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні». Підкреслено особливість такого звіту, як новий спосіб прозорості IT-компаній. Проаналізовано особливості проведення аудиту резидентів «Дія Сіті». Підкреслено обмеженість практики аудиту на момент дослідження. Розглянуто основні проблемні питання при аудиті таких резидентів: стандарти аудиту, висока вартість, небажання підприємців проводити такі перевірки, втрата статусу резидента спеціального режиму внаслідок негативного аудиторського звіту. Графічно підтверджено фінансову навантаженість на невеликі підприємства від аудиту. Підкреслена монополізація ринку аудиторських послуг внаслідок дозволу на проведення аудиту лише 3-4 категорії з реєстру. Розкрито основні етапи аудиторської перевірки, необхідні, на нашу думку, щоб провести ефективний аудит: підготовчий, планування, проведення та узагальнення результатів. Висвітлено питання щодо втрати статусу резидента «Дія Сіті» при відмові від надання висновку. Наголошено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів «Деякі питання функціонування правового режиму Дія Сіті у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні» від 29 березня 2022 року № 382 дозвіл про неподання резидентом Дія Сіті звіту про відповідність та незалежного висновку до 1 січня календарного року, що настає за роком, наступним за роком припинення чи скасування воєнного стану. Зроблені відповідні висновки і пропозиції щодо шляхів покращення аудиту підприємств «Дія Сіті».

Ключові слова: резидент «Дія Сіті»; правовий режим; звіт про відповідність; аудит; вартість аудиторських послуг; ІТ-компанії; кваліфіковані види діяльності.

Література

1. Атамась С. Аудит IT-компаній для «Дія Сіті»: процедура і вартість. AIN.UA. URL: https://ain.ua/2022/01/27/audyt-dlya-diya-siti/ (дата звернення: 25.04.2022).
2. Верстюк І. Країна починає діяти. Як новий податковий режим Дія City змінить українську IT-галузь. Новини бізнесу, економіки, фінансів, ринків та компаній – НВ Бізнес. 2021. 2 вер.(№ 32). URL: https://biz.nv.ua/ukr/tech/diya-city-shcho-ce-i-yak-zmozhe-stimulyuvati-rinok-it-tehnologiy-novini-ukrajini-50180853.html?msclkid=c7073272be8011ecababd8c0e3499519 (дата звернення: 25.04.2022).
3. Деякі питання функціонування правового режиму Дія Сіті у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні : Постанова Каб. Міністрів України від 29.03.2022 р. № 382. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/382-2022-п#Text (дата звернення: 26.04.2022).
4. Дрипа Р. Відповідь на запит - Міністерство цифрової трансформації України. Доступ до правди. URL: https://dostup.pravda.com.ua/request/87322/response/330856/attach/3/..pdf?cookie_passthrough=1 (дата звернення: 25.04.2022).
5. Дулачик О.І., Кушнір А.М., Мариняк О.О. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку аудиту в україн. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування» 11-12 травня 2017 р. : Матеріали Міжнар. науково-практ. конф., 11–12 трав. 2017 р. Тернопіль: ТНТУ, 2017. С. 81–82. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/20962/2/DSESES_2017_Dulachyk_O_I-Suchasnyi_stan_problemy_81-82.pdf (дата звернення: 26.04.2022).
6. Зацаринна В. «Списку від Мінцифри не буде. Гугл у допомогу». Олександр Борняков із Мінцифри відповідає на питання щодо аудитів в Дія City та їхньої вартості. ДОУ. URL: https://dou.ua/lenta/interviews/mintsyfry-about-audit/ (дата звернення: 25.04.2022).
7. Кудирко О.М. Комп'ютеризація аудиту в україні: актуальні проблеми та реальні перспективи. Економіка та держава. 2018. № 9. С. 34–38. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/9_2018/7.pdf (дата звернення: 26.04.2022).
8. «Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016–2017 років, частина І». Чинний від 2016-12-01. Вид. офіц. АПУ, 2018. 1142 с. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/МСА%202016-2017_частина%201(1).pdf.
9. Міщенко Т. В Дія.City вже офіційно 55 компаній, всього понад 70 подали заявку на вступ, 3 отримали відмову • Mezha.Media. Mezha.Media. URL: https://mezha.media/2022/02/16/v-diia-city-vzhe-ofitsiyno-55-kompaniy/ (дата звернення: 25.04.2022).
10. Олійник Є. В. Аудит в україні: становлення, проблеми та перспективи розвитку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2018. № 1(51). С. 430–435. URL: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).430-435 (дата звернення: 26.04.2022).
11. Офіційна сторінка Dia City у Facebook. Facebook. URL: https://m.facebook.com/city.diia/posts/312799653752262 (дата звернення: 26.04.2022).
12. Палющенко Д. Якими будуть податки «Дія City» для компаній та стартапів: детальний аналіз у цифрах. AIN.UA. URL: https://ain.ua/2021/12/22/podatky-diia-city/ (дата звернення: 26.04.2022).
13. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21.12.2017 р. № 2258-VIII : станом на 1 серп. 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text (дата звернення: 26.04.2022).
14. Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні : Закон України від 15.07.2021 р. № 1667-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text (дата звернення: 25.04.2022).
15. Роговський А. Аудиторські компанії, обрані Дія City для проведення аудиту резидентства - запит до: Міністерство цифрової трансформації України. Доступ до правди. URL: https://dostup.pravda.com.ua/request/auditorski_kompaniyi_obrani_diia?unfold=1&msclkid=b6ca7c20be8c11ec9a9d9833029c2e08 (дата звернення: 25.04.2022).
16. Diia.City. Diia.City. URL: https://city.diia.gov.ua (дата звернення: 25.04.2022).

V. Mysiuk, М. Tatenko, N. Tatenko

SPECIAL TAX REGIME "DIYA CITY": FEATURES OF INNOVATIVE AUDIT

Summary

The article reveals the features of the special tax regime "Action City". In particular, the main aspects of the requirements for residents of "Action City" on the basis of the Law of Ukraine "On Stimulating the Development of the Digital Economy in Ukraine" were analyzed. The statistics of entrepreneurs who have expressed a desire or applied for the transition to such a simplified tax regime are presented. A comparison of tax revenues from the "Action City" regime with similar regimes in Europe and other countries. The main normative documents required to confirm such a special tax regime are considered: the report on compliance and the auditor's report. Special information disclosed in the compliance report in accordance with Article 13 of the Law of Ukraine "On Stimulating the Development of the Digital Economy in Ukraine" has been disclosed. The peculiarity of such a report as a new way of transparency of IT companies is emphasized. The peculiarities of the audit of "Action City" residents are analyzed. The limitations of audit practice at the time of the study are emphasized. The main problematic issues in the audit of such residents are considered: audit standards, high cost, reluctance of entrepreneurs to conduct such inspections, loss of special regime resident status due to a negative audit report. Graphically confirmed the financial burden on small businesses from the audit. The monopolization of the market of audit services due to the permission to conduct audits of only 3-4 categories from the register is emphasized. The main stages of the audit required, in our opinion, to conduct an effective audit: preparatory, planning, conducting and summarizing the results. The issue of losing the status of a resident of "Action City" in case of refusal to provide an opinion is covered. Emphasized in accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers "Some issues of the legal regime of Action City in connection with the imposition of martial law in Ukraine" of March 29, 2022 № 382 following the year following the year of cessation or abolition of martial law. Relevant conclusions and proposals have been made on ways to improve the audit of Diya City's enterprises.

Keywords: “Dia Siti” resident; legal regime; compliance report; audit; cost of audit services; IT companies; qualified activities.

References

1. The official news site of AIN.UA (2022), “ Audit of IT companies for “Diia Siti”: procedure and cost“, available at: https://ain.ua/2022/01/27/audyt-dlya-diya-siti/ (Accessed: 25 April 2022).
2. Novyny biznesu, ekonomiky, finansiv, rynkiv ta kompanij – NV Biznes, (2022) “ The country begins to act. As a new tax regime, “Diia Siti” will change the Ukrainian IT industry“, available at: https://biz.nv.ua/ukr/tech/diya-city-shcho-ce-i-yak-zmozhe-stimulyuvati-rinok-it-tehnologiy-novini-ukrajini-50180853.html?msclkid=c7073272be8011ecababd8c0e3499519 (Accessed: 25 April 2022).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2022), “ Some issues of the functioning of the legal regime of Action City in connection with the imposition of martial law in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/382-2022-п#Text (Accessed: 26 April 2022).
4. The official news site “Dostup do pravdy” (2022), “ The answer to the request is the Ministry of Digital Transformation of Ukraine “, available at: https://dostup.pravda.com.ua/request/87322/response/330856/attach/3/..pdf?cookie_passthrough=1 (Accessed: 25 April 2022).
5. Dulachyk, O.I., Kushnir, A.M. and Maryniak, O.O. (2017), “ Current state, problems and prospects of audit development in Ukraine ”, Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii [Conference Proceedings of the International Economic Conference], Mіzhnarodna Ekonomichna konferentsіya [International economic conference], TNTU, Ternopil, Ukraine, pp. 81–82.
6. The official news site “DOU” (2022), “ There will be no list from the Ministry of Culture. Google to help “, available at: https://dou.ua/lenta/interviews/mintsyfry-about-audit/ (Accessed: 25 April 2022).
7. Kudyrko, O.M. (2018), “ Computerization of audit in Ukraine: current issues and real prospects ”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 34–38.
8. Audit committee of Ukraine (2016), The Law of Ukraine " International Standards for Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services, 2016-2017 Edition, Part I", available at: https://mof.gov.ua/storage/files/МСА%202016-2017_частина%201(1).pdf. (Accessed: 25 April 2022).
9. The official news site “Mezha.Media” (2022), “ In Diya.City officially 55 companies, more than 70 have applied for membership, 3 were rejected “, available at: https://mezha.media/2022/02/16/v-diia-city-vzhe-ofitsiyno-55-kompaniy/ (Accessed: 25 April 2022).
10. Oliinyk, IE.V (2018), “Audit in Ukraine: formation, problems and prospects of development”, available at: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).430-435 (Accessed: 26 April 2022).
11. The official site of Dia City in Facebook (2022), available at: https://m.facebook.com/city.diia/posts/312799653752262 (Accessed: 26 April 2022).
12. The official news site of AIN.UA (2022), “ What will be the action “Diia Siti” for companies and startups: a detailed analysis in numbers “, available at: https://ain.ua/2021/12/22/podatky-diia-city/ (Accessed 26 April 2022).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine " On the audit of financial statements and auditing activities ", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text (Accessed 26 August 2022).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2021), The Law of Ukraine " On stimulating the development of the digital economy in Ukraine ", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text (Accessed 25 August 2022).
15. The official news site of “Dostup do pravdy. “ Audit companies selected by “Diia Siti” to conduct a residency audit - request to: Ministry of Digital Transformation of Ukraine “, available at: https://dostup.pravda.com.ua/request/auditorski_kompaniyi_obrani_diia?unfold=1&msclkid=b6ca7c20be8c11ec9a9d9833029c2e08 (Accessed 25 April 2022).
16. The official site of Dia City (2022), available at: https://city.diia.gov.ua (Accessed 25 April 2022).

№ 5 2022

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 52039

Відомості про авторів

В. О. Мисюк

к. е. н., доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту,Державний торговельно-економічний університет

V. Mysiuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Financial Analysis and Audit,State University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0001-8931-7335


М. Ю. Татенко

студент, Державний торговельно-економічний університет

М. Tatenko

Student, State University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0003-2456-0240


Н. Ю. Татенко

студент, Державний торговельно-економічний університет

N. Tatenko

Student, State University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-9713-5977

Як цитувати статтю

Мисюк В. О., Татенко М. Ю., Татенко Н. Ю. Спеціальний податковий режим «дія сіті»: особливості проведення інноваційного аудиту. Ефективна економіка. 2022. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10274 (дата звернення: 26.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.70

Mysiuk, V. , Tatenko, М. and Tatenko, N. (2022), “Special tax regime "diya city": features of innovative audit”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10274 (Accessed 26 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.