EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СТАРІЮЧИХ ГЕЗЕЛІВСЬКИХ ГРОШЕЙ В УМОВАХ СИСТЕМНИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ З МЕТОЮ ПОДОЛАННЯ ЇХ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ І ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ
О. І. Бобирь

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.71

УДК: 336.7

О. І. Бобирь

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СТАРІЮЧИХ ГЕЗЕЛІВСЬКИХ ГРОШЕЙ В УМОВАХ СИСТЕМНИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ З МЕТОЮ ПОДОЛАННЯ ЇХ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ І ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ

Анотація

Автором розглянуто і проаналізовано концепцію старіючих грошей, запропоновану Сільвіо Гезелем, за допомогою яких в майбутньому можна буде досягти ефективного розвитку економіки і соціального добробуту, мінімізувавши існуючі ризики і направити розвиток економіки в напрямку природного подолання криз. Представлено історичний аналіз австрійської економіки з початку 1900 років ХХ століття і до кризового і посткризового періоду 1930-х років у Європі, зокрема, в Австрії. Науковий економічний інтерес для сьогодення представляє названий економічним вергелівським дивом економічний експеримент у м. Вергель (Австрія), коли було емітовано вільні альтернативні (старіючі) гроші, що дозволило швидко підняти економіку регіону, але через лоббі монополії Ценробанку через два роки призупинено. Подібні експерименти пізніше проводилися в багатьох країнах світу, але з часом також натикалися на перешкоди з боку державних регуляторів. Обгрунтовано, що з кризою у 2012 році з введенням Центробанком Данії від’ємного відсотка -0,5%, фактично змінено традиційну грошову парадигму на парадигму старіючих грошей. Пропонується розвивати вивчення концепції старіючих грошей С. Гезеля з метою її модифікації і пристосування до сучасних реалій задля мінімізації фінансових ризиків і ефективного подолання негативних наслідків світових фінансових криз.

Ключові слова: гезелівські вільні гроші; економічне диво; старіючі гроші; мінімізація ризиків; природний економічний порядок; диво Вергеля.

Література

1. Сильвио Гезель. Естественный экономический порядок [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://royallib.com/book/gezel_silvio/estestvenniy_ekonomicheskiy_poryadok.html
2. Австрійський експеримент. [Електронний ресурс] / Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=gavBszrK-As
3. Markus Reiterer. New Austrian Transatlantic Perspectives since 1948. Austrian Places: The Woergl Experiment [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.austrianinformation.org/summer-2012/2012/8/21/austrian-places-the-woergl-experiment.html
4. Давлетбаєв Р. Гезелівські гроші 1 [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=GJh

O. Bobyr

EFFICIENCY OF USING AGING GEZEL MONEY IN CONDITIONS OF SYSTEMIC FINANCIAL CRISES IN ORDER TO OVERCOME THEIR NEGATIVE CONSEQUENCES RISK REDUCTION

Summary

The author considers and analyzes the concept of aging money proposed by Silvio Gezel, which will help in the future to achieve effective economic development and social welfare, minimizing existing risks and direct economic development towards natural crisis management. A historical analysis of the Austrian economy from the early 1900s to the crisis and post-crisis periods of the 1930s in Europe, particularly in Austria, is presented. The economic experiment in Vergel (Austria), called free economic miracle, is of scientific interest today, when free alternative (aging) money was issued, which allowed the region's economy to rise quickly, but was suspended two years later due to the lobby of the Central Bank monopoly. Similar experiments were later conducted in many countries around the world, but over time also encountered obstacles from government regulators. It is justified that with the crisis in 2012 with the introduction of a negative interest rate of -0.5% by the Central Bank of Denmark, and then by other European banks, Europe has actually changed the traditional monetary paradigm to the paradigm of aging money. That is, after the economic crisis of 2008, the economy of aging money is beginning to gain momentum, as discussed by S. Gezel, JM Keynes and others. almost 100 years ago. Indeed, in times of economic crisis, the aging money proposed by Silvio Gezel and successfully used by local economies in many countries around the world, confirms its effectiveness and natural direction of the global financial and monetary system. The article states that in the world economy there will be a tendency to systematically transform the monetary concept in the direction of aging money, proposed by S. Gezel. In different regions of the world this money was called differently: commodity coupons, bills, surrogates, certificates, certificates, shaimuratiki (from the name of the village Shaimuratovo in Bashkortostan, etc. It is proposed to develop the study of the concept of aging money S. Gezel modern realities in order to minimize financial risks and effectively overcome the negative effects of global financial crises.

Keywords: Hezel free money; economic miracle; aging money; risk minimization; natural economic order; Vergel miracle.

References

1. Silvio Gesel. (2011) “Estestvennyj economicheskij poryadok”, [Online], available at:https://royallib.com/book/gezel_silvio / estestvenniy_ekonomicheskiy_poryadok.html. (Accessed 25 Feb 2022).
2. “Аvstrijs'kyj eksperyment“ (2017), [Online], available at:
https://www.youtube.com/watch?v=gavBszrK-As(Accessed 24 Feb 2022).
3. Markus Reiterer. (2018) “The Woergl Experiment” New Austrian Transatlantic Perspectives since 1948 Austrian Places, [Online], available at: https://www.austrianinformation.org/summer-2012/2012/8/21/austrian-places-the-woergl-experiment.html(Accessed 4 Feb 2022).
4. Davletbaiev R. (2012) “Hezelivs'ki hroshi 1”, [Online], available at: https://www.youtube.com/watch?v=GJh(Accessed 2 Feb 2022).

№ 5 2022

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 49506

Відомості про авторів

О. І. Бобирь

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

O. Bobyr

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0002-5640-5723

Як цитувати статтю

Бобирь О. І. Ефективність використання старіючих гезелівських грошей в умовах системних фінансових криз з метою подолання їх негативних наслідків і зниження ризиків. Ефективна економіка. 2022. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10275 (дата звернення: 26.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.71

Bobyr, O. (2022), “Efficiency of using aging gezel money in conditions of systemic financial crises in order to overcome their negative consequences risk reduction”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10275 (Accessed 26 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.