EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНІ ФІНАНСИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
В. І. Глухова, Х. В. Кравченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.72

УДК: 336:502

В. І. Глухова, Х. В. Кравченко

ЕКОЛОГІЧНІ ФІНАНСИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Проблеми функціонування екологічних фінансів на сьогодні залишаються відкритими й актуальними. Для розроблення та прийняття державних цільових, місцевих програм з метою проведення заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологобезпечного розвитку суспільства, раціонального використання та відтворення природних ресурсів необхідне ефективне фінансування цієї сфери. В статті систематизовано і узагальнено Цілі сталого розвитку екологічного спрямування, а також запропоновано власне визначення терміну «екологічні фінанси» та сформовано їх класифікацію за різними ознаками. Згідно результатів дослідження бюджетного фінансування охорони навколишнього природного середовища виявлено багато проблем в цій сфері, а саме: незадовільний стан фінансування природоохоронних заходів, невиконання планових показників бюджетних програм та інші важливі проблеми. Запропоновано певні заходи щодо їх вирішення, зокрема: забезпечення достатнього фінансування; забезпечення цільового та ефективного використання екологічних фінансів тощо. Реалізація запропонованих напрямів сприятиме підвищенню ефективності формування та використання централізованих фінансових ресурсів на природоохоронну діяльність в Україні.

Ключові слова: екологічні фінанси; сталий розвиток; бюджетне фінансування; екологічні фонди; охорона довкілля.

Література

1. Веклич О. О. Перші підсумки фінансово-бюджетної децентралізації екологічного оподаткування. Економіка України. 2016. № 3. С. 60-74.
2. Веклич О. О. Сучасні тенденції фінансового забезпечення природо-охоронної діяльності в Україні. Фінанси України. 2009. № 11. С. 20-34.
3. Войцеховська А., Норенко К., Тєстов П. Чисте довкілля – здорове майбутнє: нова політика використання коштів спеціальних фондів охорони навколишнього природного середовища: Аналітичний документ. Київ. 2018.
4. Глухова В. І. Екологічний фонд як джерело державного фінансового забезпечення охорони природи. Економічний простір: Збірник наукових праць. № 22/2. Дніпропетровськ: ПДАБА. 2009. С. 251-257.
5. Гордей О. Д., Биховченко В. П., Суханова А. В., Новицька О. В. Державні цільові фонди: навч. посіб. Ірпінь. 2018. С. 290.
6. Екологічні фінанси: чи можуть вони стати інструментом покращення стану довкілля? 16.10.2020 р. URL: https://ecolog-ua.com/news/ekologichni-finansy-chy-mozhut-vony-staty-instrumentom-pokrashchennya-stanu-dovkillya.
7. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» № 2697-VIII від 01.01.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text.
8. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» № 1268-XII від 26.06.1991 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text.
9. Звіт «Екологічні фінанси». ТОВ «Центр екології та розвитку нових технологій» ГС «Професійна Асоціація екологів України». Київ, 2020. URL: https://paeu.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/19.10_Othet_kabmun.pdf.
10. Конєва І. І. Державна фінансова підтримка природоохоронної діяльності в Україні. Регіональна економіка та управління. 2020. № 1 (27). С. 119-123.
11. Мартинюк І. В. Оцінка економічного стану України з урахуванням екологічного фактору. Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції: науково-практичний журнал. Сімферополь: Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2014. №1 (26). С. 112—117.
12. Офіційний веб-сайт Державної служби Казначейства. URL: https://www.treasury.gov.ua/.
13. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
14. Офіційний веб-сайт Європейської служби статистики. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu.
15. Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року. URL: https://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine /docs/SDGreports/Agenda2030_UA.pdf.
16. Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища 94 № 634 від 07.05.1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634-98-%D0%BF#Text.
17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» № 1147 від 17.09.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-96-%D0%BF#Text.
18. Постанова КМУ «Про ліквідацію Державного фонду стимулювання і фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища» від 28.07.2005 р. № 661. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-2005-%D0%BF#Text.
19. Реформування сфери екологічних фінансів: концепція від Професійної асоціації екологів України. 13.10.2020 р. URL: https://ecolog-ua.com/news/reformuvannya-sfery-ekologichnyh-finansiv-koncepciya-vid-profesiynoyi-asociaciyi-ekologiv.

V. Glukhova, K. Kravchenko

ENVIRONMENTAL FINANCES OF UKRAINE IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

Problems of functioning of ecological finances today remain open and actual. Effective funding in this area is necessary for the development and adoption of state targeted and local environmental protection programs, ensuring environmentally sound development of society, rational use and reproduction of natural resources. The article systematizes and summarizes the Goals of sustainable development of environmental orientation, as well as proposes its own definition of "environmental finance" and formed their classification on various grounds. According to the study of budget financing of environmental protection, we can say that the formation and development of centralized environmental financing in Ukraine takes place in global challenges, difficult economic situation, instability of tax and budget legislation in this area and is characterized by a number of organizational, methodological, institutional problems. such as: unsatisfactory state of financing of environmental measures, non-fulfillment of planned indicators of budget programs and other important problems. The unsatisfactory state of the environment determines the need to increase the effectiveness of environmental measures and increase the sources and amounts of their funding and prudent use to achieve the Sustainable Development Goals. To address these issues, certain measures have been proposed, including: ensuring sufficient funding; ensuring targeted and effective use of environmental financing, etc. The implementation of the proposed areas will help increase the efficiency of formation and use of budget funds for environmental activities in Ukraine.
The aim of the article is to determine the theoretical aspects of the existence of public environmental financing in Ukraine in the context of sustainable development. The methods used in this study include: systemic, complex - in the study of the classification of environmental finance; statistical, tabular, graphic - to analyze the goals of sustainable development, as well as to identify problems in the field of environmental financing and ways to solve them; method of generalization - when writing conclusions from the results of the analysis.

Keywords: ecological financing; sustainable development; budget financing; ecological funds; environmental protection.

References

1. Veklych, O. O. (2016), “The first results of financial and budgetary decentralization of environmental taxation”. Ekonomika Ukrayiny, vol. 3, pp. 60-74.
2. Veklych, O. O. (2009), “Modern tendencies of financial provision of nature protection activity in Ukraine”. Finansy Ukrayiny, vol. 11, pp. 20-34.
3. Voytsekhovsʹka, A., Norenko, K. and Tyestov, P. (2018), “[Clean environment - a healthy future: a new policy for the use of special funds for environmental protection”, Kyiv.
4. Hlukhova, V. I. (2009), “Ecological fund as a source of public financial support for nature protection”. Ekonomichnyy prostir: Zbirnyk naukovykh pratsʹ, vol. 22/2, Dnipropetrovsʹk: PDABA, 251-257.
5. Hordey, O. D., Bykhovchenko, V. P., Sukhanova, A. V. and Novytsʹka, O. V. (2018), State trust funds, Irpinʹ, pp. 290.
6. “Environmental finance: can it be a tool to improve the environment? (2020), available at: https://ecolog-ua.com/news/ekologichni-finansy-chy-mozhut-vony-staty-instrumentom-pokrashchennya-stanu-dovkillya. (Accessed 20 April 2022).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), “About Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the period up to 2030: Law of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text. (Accessed 28 April 2022).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (1991), “About Environmental Protection: Law of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text. (Accessed 19 April 2022).
9. Report “Environmental Finance” (2020). LLC "Center for Ecology and Development of New Technologies" GS "Professional Association of Ecologists of Ukraine". Kyiv, available at: https://paeu.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/19.10_Othet_kabmun.pdf. (Accessed 1 May 2022).
10. Konyeva, I. I. (2020), “State financial support of environmental activities in Ukraine”. Rehionalʹna ekonomika ta upravlinnya, vol. 1 (27), pp. 119-123.
11. Martynyuk, I. V. (2014), “Assessment of the economic condition of Ukraine taking into account the environmental factor”. Naukovyy visnyk: finansy, banky, investytsiyi: naukovo-praktychnyy zhurnal, Simferopol, vol. 1 (26), pp. 112-117.
12. Official website of the State Treasury Service (2022), available at: https://www.treasury.gov.ua/. (Accessed 29 April 2022).
13. Official website of the State Statistics Service of Ukraine (2022), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.(Accessed 15 April 2022).
14. Official website of the European Statistics Service (2022), available at: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu. (Accessed 19 April 2022).
15. Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development, available at: https://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine /docs/SDGreports/Agenda2030_UA.pdf. (Accessed 25 April 2022).
16. Regulations on the State Fund for Environmental Protection 94 № 634 (1998), available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634-98-%D0%BF#Text. (Accessed 30 April 2022).
17. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the List of activities related to environmental measures" № 1147 (1996), available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-96-%D0%BF#Text. (Accessed 30 April 2022).
18. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On liquidation of the State Fund for Stimulation and Financing of Measures for Environmental Protection” № 661 (2005), available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-2005-%D0%BF#Text. (Accessed 27 April 2022).
19. Association of Environmentalists of Ukraine (2022), “Reforming the field of environmental finance: a concept from the Professional”, available at: https://ecolog-ua.com/news/reformuvannya-sfery-ekologichnyh-finansiv-koncepciya-vid-profesiynoyi-asociaciyi-ekologi. (Accessed 25 April 2022).

№ 5 2022

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 59813

Відомості про авторів

В. І. Глухова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і фінансів,Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

V. Glukhova

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Finance, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

ORCID:

0000-0003-3120-9651


Х. В. Кравченко

студентка, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

K. Kravchenko

Student, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

ORCID:

0000-0002-1287-9249

Як цитувати статтю

Глухова В. І., Кравченко Х. В. Екологічні фінанси України в умовах сталого розвитку. Ефективна економіка. 2022. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10276 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.72

Glukhova, V. and Kravchenko, K. (2022), “Environmental finances of Ukraine in conditions of sustainable development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10276 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.