EnglishНа русском

Ефективна економіка № 3, 2012

УДК 061.66

 

О. В. Бетехтін,

аспірант кафедри економічної теорії, Херсонський національний технічний університет

 

 

особливості комплексу маркетингу у консалтингу туристичної галузі

 

 

Анотація. Розглянуті напрями сучасних консалтингових послуг у туристичній сфері для різних користувачів цих послуг. Визначені особливості маркетингу у туристичній консалтинговій діяльності для потреб розвитку туристичних підприємств та дестинацій.

Ключові слова: консалтинг, туризм, маркетинг, маркетингове планування, ринок туристичних послуг.

 

Annotation. Directions of modern consulting services in the tourism for different users of these services are considered. The features of marketing in tourism consulting activities for the needs of tourism enterprises and destinations are determined.

Key words: consulting, tourism, marketing, marketing planning, market of tourism services.

 

Аннотация. Рассмотрены направления современных консалтинговых услуг в туристической сфере для различных пользователей этих услуг. Определены особенности маркетинга в туристической консалтинговой деятельности для нужд развития туристических предприятий и дестинаций.

Ключевые слова: консалтинг, туризм, маркетинг, маркетинговое планирование, рынок туристических услуг.

 

 

Постановка проблеми. Сьогодні сфера туристського консалтингу в  Україні тільки починає зароджуватися. Однак зростаючий попит на консалтингові послуги з боку суб'єктів туристичного ринку, і особливо з боку державного сектора, сприятиме якнайшвидшому розвитку даної сфери послуг. Ринок консалтингових послуг тільки складається і має свої особливості. Деякі проблеми розвитку туризму в Україні, а саме низька конкурентоспроможність вітчизняного турпродукту, недостатня інформованість о туринськім потенціалі, недостатнє просування туристського продукту України, непривабливий імідж регіональних дестинацій, диспропорції у використанні туристського потенціалу всіх територій раїни, можуть бути вирішені за допомогою надання консалтингових послуг в області маркетингу. Саме це і зумовило актуальність дослідження.

Аналіз публікацій і досягнень за вказаною проблемою показує, що питання формування та розвитку ринку консалтингових послуг знайшли відображення в дослідженнях таких фахівців, як В.І. Алешникова, Є. Бейч, А. Вайс, М.І. Гончаров, Е.О. Гончарова, М.А. Давуді, Г.Н. Калянов, М. Кубр, О.В. Курбатова, К. Макхем, А.П. Посадський, М.В. Сігова, А.І. Ткалич, Е.О. Уткін, С.В. Хайніш. Істотний внесок у розробку теоретичних і методологічних питань маркетингу в сфері туризму внесли роботи таких авторів: В.І. Азара, В.К. Бабарицької,  В.С. Борозняк, А.П. Дурович, О.С. Копанева, Д.К. Ісаєва, К. Каца, Г. Каррис, О.О. Любіцевої, М.Є. Немоляевої,  В.С.Пазенок, В.А. Квартальнова, і інших.

Метою статті є визначення та обґрунтування пріоритетних видів і напрямків розвитку туристичного консалтингу в Україні виходячи з сучасних потреб галузі, а також дослідження особливостей маркетингу у туристичному консалтингу.

Викладення основного матеріалу. Кількість напрямів  консалтингових послуг у сфері туризму достатньо різноманітно. Серед основних напрямків діяльності провідних зарубіжних організацій, що надають консалтингові послуги в сфері туризму можна виділити наступні: дослідження туристичного ринку, розробка стратегій, концепцій, програм, майстер-планів розвитку туризму, розробка турпродукту, розробка техніко-економічного обгрунтування; менеджмент при виході на ринок; туристський маркетинг і брендинг; маркетинг і менеджмент дестинации; аудит туристських дестинацій; бізнес-планування, управління активами, проведення тренінгів, навчання; просування подій і PR; контроль якості [4]. При цьому консалтингові фірми діють у специфічному оточенні графічно зображеному на рис.1.

 

Рис. 1. Сфера діяльності консалтингових фірм

 

Для кожного з секторів діяльності консалтингова фірма може виконувати визначені види діяльності. У стосунках з регіональними органами влади це можуть бути:

- проведення маркетингових досліджень регіонального туристського ринку, ринків інших регіонів ( у тому числі іноземних),що  в подальшому використовується  в складанні  концепцій і програм розвитку туризму в регіоні;

- експертна допомога у створенні регіональних програм, метою яких служить розвиток сфери туризму на території;

- багаторівневі дослідження сфери туризму регіону та створення стратегій и планів її вдосконалення.

Взаємодія з обласними туристичними підприємствами передбачає наступне:

- консалтингові послуги з питань ефективного просування регіонального туристського продукту

- консалтингові послуги з юридичних питань функціонування фірм;

- консалтингові послуги з питань успішного управління і функціонування туристських компаній;

- сприяння взаємодії обласних туристських компаній з провідними експертами в сфері туризму в рамках вирішення поточних проблемних ситуацій або в рамках спільних консультацій.

Взаємодія з туристичними компаніями інших регіонів України:

 - організація маркетингових заходів, спрямованих на представлення регіонального турпродукту і його просування на внутрішній ринок;

- консалтингові послуги різних напрямів (юридичні, управлінські, інформаційні, бухгалтерські та інші);

Взаємодія з зарубіжними туристичними компаніями має напрямки:

 - організація маркетингових заходів, спрямованих на представлення регіонального турпродукту і його просування на зовнішній ринок

Взаємодія зі споживачами туристських послуг проходить у площині:

- консультацій з питань організації подорожей по Херсонській області;

- консультації по туристських ресурсів регіону - пам'яток, місць розміщення та харчування, туристським фірмам, що пропонують тури в область;

- інші консультації з питань споживання туристського продукту (інформаційні, юридичні та ін.) [1].

Як видно з вищенаведеного маркетинг серед послуг, що надаються консалтинговими фірмами у сфері туризму, займає одне з провідних місць. Комплекс маркетингу передбачає: дослідження споживачів, виявлення основних мотивів придбання туристських послуг і аналіз споживчого поводження необхідна керівникам і фахівцям фірм, без такої інформації неможлива успішна діяльність на сучасному ринку, а саме — знанням свого клієнта. "Знати свого клієнта" — основний принцип маркетингу.

Правильне розуміння споживачів надає замовникам консалтингових послуг можливості:

-   прогнозувати потреби;

-   виявляти послуги, що користуються найбільшим попитом;

-   поліпшувати взаємини з потенційними споживачами;

-   здобувати довіру споживачів за рахунок розуміння їхніх запитів;

-   розуміти, чим керується споживач, приймаючи рішення про придбання туристських послуг;

-   з'ясовувати джерела інформації, використовувані при ухваленні рішення про покупку;

-   установлювати, хто і яким чином впливає на розроблення й ухвалення рішення про придбання туристського продукту;

-   виробляти відповідну стратегію маркетингу і конкретні елементи найбільш ефективного комплексу маркетингу;

-   створювати систему зворотного зв'язку зі споживачами туристських послуг;

-   налагоджувати ефективну роботу з клієнтами [2].

Управління маркетингом включає аналіз, планування, перетворення його в життя і контроль за проведенням заходів, розрахованих на задоволення або зміну рівня попиту, установлення, зміцнення і підтримку вигідних обмінів для досягнення визначених цілей, таких, як одержання максимально можливого прибутку, ріст обсягу послуг і поліпшення їхньої якості та ін. (рис.2) [5].

Рис. 2. Структура процесу маркетингового планування

 

На основі аналізу даних маркетингових досліджень і обробки інформації про маркетингове середовище, отриманої з різноманітних джерел (спеціальних газет і журналів, різних кон'юнктурних оглядів про процеси, що протікають у демографічній, економічній, науково-технічній, політичній, культурній і природній сферах), приймаються рішення про формування ринку: сегментуванні ринку, тобто розчленовування його на групи споживачів, про обсяги їхнього попиту на традиційні послуги і розробці і впровадженню нових видів послуг, про встановлення цін, про конкурентів, постачальників та ін.

Щоб ніша на ринку не пустувала, треба вчасно уловлювати зміни, що зароджуються  у перевагах споживачів, бачити майбутні нестатки і запити людей, знаючи систему їхніх життєвих цінностей, проводити ретельний аналіз і оцінку можливостей і витрат у конкурентів.

Маркетинг у туристській  діяльності спрямований на: формування ринку туристських послуг, вироблення пропозицій по їх змісту і формам, надання таких туристичних послуг, що мають інтерес для споживачів; формування цін на ці послуги; пристосування туристичного виробництва до потреб ринку.

Завдання консалтингових фірм у сфері маркетингу на ринку  туристичних послуг передбачає:

-    вивчення споживачів в умовах ринку;

-    вивчення існуючого і прогнозування потенційного попиту споживачів на туристичні послуги шляхом комплексного вивчення стану ринку і прогнозування перспектив його розвитку;

-    створення нових і розвиток традиційних видів туристських  послуг, що задовольняють запити споживачів, оцінка їхньої ефективності для споживачів;

-    виявлення маркетингових можливостей підприємств по задоволенню попиту на туристичні  послуги;

-    визначення політики ціноутворення, установлення цін на окремі види туристичних послуг з урахуванням співвідношення попиту та пропозиції, споживчої цінності і вартості  туристичних послуг;

-    доведення туристичних послуг до споживачів шляхом удосконалювання системи і методів їхньої реалізації, розробка ефективної цілеспрямованої реклами;

-    перетворення в життя маркетингових заходів, включаючи новий підхід до планування і контролю [3].

Ринкове середовище кожного підприємства індивідуалізоване, містить тільки йому притаманну сукупність взаємовідношень з постачальниками послуг, конкурентами, посередниками, клієнтами. І в той же час діяльність підприємств туристичної галузі підпорядкована дії загальних настанов. Тому одним з основних напрямків діяльності підприємства є постійне відстеження стану макросередовища туристичної діяльності: з одного боку, зовнішніх умов та чинників, а з іншого, ситуації в контактному середовищі. У контактному середовищі пріоритетним напрямком діяльності є дослідження споживачів: їх потреб, вимог, уподобань, що дозволить оперативно реагувати на зміни споживацької поведінки пропозицією відповідного турпродукту.

Висновки: в умовах посилення конкурентної боротьби треба звертати увагу на різноманітні методи маркетингових досліджень, в тому числі і реклами з метою мінімізації витрат на пошук ефективних стратегій, які б дозволили міцно втримувати ринкові позиції і нарощувати об’єм збиту, зберігаючи існуючих споживачів і залучаючи нових. Маркетингові дослідження однозначно необхідні для успішної роботи будь-якої фірми. Відповіді на питання користувачів послуг фірми, причин та мети користування тими чи іншими послугами дуже важливо знати тому, що знаючи відповіді на ці питання сьогодні, можна планувати діяльність туристичних фірм, відточувати якість послуг, планувати розвиток діяльності. Залучення до цієї діяльності професійних експертів консалтингових фірм дозволить розвивати туристичний сектор не тільки на рівні туристичних підприємств, а й регіонів і країни в цілому.

 

Література

 

1. Бабарицька В.К., Любіцева О.О. Організація туризму: Навчальний посібник. Частина І. –К.: КУ, 1998. – 230 с.

2. Дурович, А.П. Маркетинг в туризме : учеб. пособие / А.П. Дурович. — 7 е изд., стер. — Минск : Новое знание, 2007. — 496 с.

3. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг: Навчальний посібник.- К.: Альтерпрес, 2003. – 180с.

4. Немоляева М.Е. Маркетинг в иностранном туризме. – М.: Вильямс, 2002. – 204 с.

5. Савельєв Р.П. Загальна концепція маркетингу. – К.:Знання, 2008. – 412 с.

Стаття надійшла до редакції 26.02.2012 р.