EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМАЛІЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРИ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ ГІБРИДНИМ ЗАГРОЗАМ
О. О. Демешок

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.75

УДК: 330.3: 334

О. О. Демешок

ФОРМАЛІЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРИ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ ГІБРИДНИМ ЗАГРОЗАМ

Анотація

В статті визначено перелік пріоритетних специфічних функцій управління у площині формування об’єктивної архітектури стратегічного потенціалуоборонно-промислового комплексу з метою підтримки / забезпечення, на сучасному етапі розвитку економіки, реагування на загрози гібридного характеру, збалансованості воєнно-політичних відносин та забезпечення цілісності держави. Використовуючи методи побудови структурної матриці та технології, які розроблено в межах структурно-інформаційної теорії надійності систем, синхронно з засобами розбудови багатошарових фрактальних графів, здійснено формалізацію архітектури стратегічного потенціалу задля розробки і обґрунтування методологічних засад реалізації дії системи управління його розвитку в ресурсних обмеженнях і постійному нарощенні суспільно-політичних загроз українському державотворенню. Побудовано адекватну реальним процесам структуру складної системи стратегічного потенціалу оборонно-промислового комплексу України у контексті протидії загрозам гібридного характеру, забезпечення переходу держави до сталого розвитку та її обороноздатності.

Ключові слова: стратегічний потенціал оборонно-промислового комплексу; архітектура; системно-універсальна модель; гібридні загрози; сталий розвиток; система.

Література

1. Горбулін В.П.. (Ed). (2017) Світова гібридна війна: український фронт: монографія, Київ: НІСД 2017, 496 с.
2. Сунгуровський М. Методологічний підхід до формування системи національної безпеки України. Стратегічна панорама. 2001. Вип. 3–4. С. 46–51
3. Горбулін В. П. Зубарєв В. В., Скурський П. П., Кутовий О. П. Проблемні питання формування ефективної системи управління оборонно-промисловим комплексом України. Національна безпека: український вимір. 2009. № 4 (23). С. 11-20
4. Свергунов О.О. Світові тенденції розвитку військоиво-економічного співробітництва у сфері розробки та виробництва озброєння: досвід для Україн. Стратехічні пріоритети. 2016. Вип.3. С. 45-53
5. Бандур С.І., Данилишин Б.М., Микитенко В.В. Cтратегічний потенціал продуктивних сил регіонів України: монографія. Київ: РВПС НАН України, 2010, 324с.
6. Шпура М.І., Голопатюк Л.С., Ковальчук П.А. Українсько-польське оборонне співробітництво: визначення інших пріоритетних напрямків. Збірник наукових праць ЦВСД НУОУ, 2020, № 1(68), С. 11-16
7. Андріянова Н.М., Іващенко А.М. Оцінка співвідношення військових і невійськових заходів щодо запобігання сучасних військових конфліктів. Х Всеукраїнськанауково-практична конференція “Освітно-наукове забезпечення складових сектору безпеки і оборони України”, 2017, с. 56-58
8. Закон України «Про оборону України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/law/show/1932-12
9. Демешок О. О. Синхронізація процесів сталого розвитку та макросистемної еволюції в межах національної економічної системи. Потенціал сталого розвитку України на шляху реалізації інтеграційного вибору держави: Монографія, Київ: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2014. – 529 с. [С. 93 – 107].
10. Демешок О. О.Концепція формування стратегічного потенціалу промисловості в контексті забезпечення сталого розвитку України. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції: науковий журнал, Херсон: Вид-во Херсонського національного технічного університету МОН України, 2013. № 12 (01), Т. 1., С. 48 – 57.
11. Ігнатьєва І. А. Операційна ефективність в стратегічному управлінні промисловими підприємствами. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародних інтеграцій. Херсон.: 2018, № 29 (18), т.1, С. 56 – 60.
12. .Абрамов В. І., Ситник Г. П., Смолянюк В. Ф. Глобальна та національна безпека:підручник, Київ.: НАДУ, 2016, 784с.
13. Андріянова Н.М., Шпура М.І., Федорієнко В.А. Врегулювання сучасних воєнних конфліктів шляхом застосування воєнної сили. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень НУОУ. № 3(70). 2021. С. 41-45
14. Наукові основи національної стратегії сталого розвитку України: Монографія /Алимов О. М., Бистряков І. К., Драган І.В., Микитенко В. В., Хвесик М. А. та ін.; за наук. ред. академіка НААН України, д.е.н., проф. М. А. Хвесика. Київ: ДУ «ІЕПСР НАН України», 2013. 45 с.
15. Пампуро В. И. Структурная информационная теория надёжности сложных систем: Монография, Киев, Изд-во «Наукова думка», 2003. – 328 с.
16. Павліковський А.К., Федянович Д.Л., Устименко О.В. Колективна допомога. Центр воєнної політики та політики безпеки. Оборонний вісник, Київ, 2019, №10 , С. 4-9.
17. Павліковський А.К., Федянович Д.Л. Білик В.І. Шляхи вирішення проблемних питань співробітництва з іншими державами з питань отримання воєнної допомоги для протидії загроз гібридного характеру. Вісник НАДУ. Серія “Державне управління”, Київ, 2019, №4, С. 63-70.

O. Demeshok

FORMALIZATION OF ARCHITECTURE OF STRATEGIC POTENTIAL OF THE DEFENSE AND INDUSTRIAL COMPLEX IN THE CONTEXT OF COMBATING HYBRID THREATS

Summary

In the current conditions of economic development, namely in terms of resource constraints and the ever-increasing hybrid threats, deteriorating security environment around Ukraine and risks to Ukrainian statehood (aggressive policy of the Russian Federation towards Ukraine, encroachment on independence, state sovereignty and integrity of Ukraine, keeping Ukraine in orbit exclusive geopolitical influence of the Russian Federation, direct influence on the security environment of Ukraine by Russia), when the public administration system is no longer able to use existing technologies and methods to influence the development of both the real sector of the economy and national and international security. measures of purposeful influence on the process of social reproduction (macroeconomic parameters, sectoral structures of production, prices and cash flows) to ensure not only economic but also national security.
Given the limited resources, the constant grow thofhy brid threat sand the de terioration of the security environment around Ukraine, it is necessary to take time lymeasure soft argetedin fluence, adequatetorealprocesses, toensureeconomicandnationalsecurity. Thus, thet ask is to developand substanti at ethearchitectureofthegeneralsystemofstrategicpotentialofthe defense-industrial complex of Ukrainein counteracting hybrid threats, which will contribute to the balance of military-political relationsin a difficult military-political situation and the existing armed conflict in Ukraine.
The paper uses the starting points of structural information, the theory of reality of complex systems in the implementation of the established principles of synergy, nonlinear dynamics and sustainable development of the state in order to implement the system of strategic potential of Ukraine's defense industry. The interdependencies and relationships between the priority and the immediate elemental potential of the strategic potential were identified.

Keywords: strategicpotential; complexsystems; elementarypotentials; defense-industrial complex; hybridthreats.

References

1. Horbulin,V.P. (2017), Svitova hibrydna vijna: ukrains'kyj front” [World hybrid war: the Ukrainian front], NISD, Kyiv, Ukraine.
2. Sunhurovskyi, M. (2001), “Methodological approach to the formation of the national security system of Ukraine”, Stratehichna panorama, vol. 3-4, pp. 46-51.
3. Horbulin, V. P. Zubariev, V.V. Skurskyi, P.P. and Kutovyi, O.P. (2009), “Problematic issues of forming an effective management system of the defense-industrial complex of Ukraine”, Natsional'na bezpeka: ukrains'kyj vymir, vol. 4 (23), pp. 11-20.
4. Sverhunov, O. O. (2016), “World trends in the development of military-economic cooperation in the field of development and production of weapons: experience for Ukraine”, Stratekhichni priorytety, vol. 3, pp. 45-53.
5. Bandur, S. I. Danylyshyn, B. M. Deineko, L. V. and Mykytenko, V. V. (2010), “Ctratehichnyj potentsial produktyvnykh syl rehioniv Ukrainy [Strategic potential of productive forces of the regions of Ukraine], RVPS NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
6. Shpura, M.I. Holopatiuk, L.S. and Kovalchuk P.A. (2020), “Ukrainian-Polish defensecooperation: determination of further priority areas”, Zbirnyk naukovykh prats' TsVSD NUOU,, vol. 1(68), pp. 11-16.
7. Andriianova, N. M. and Ivashchenko, A.M. (2017), “Assessment of the ratio of military and non-military measures to prevent modernmilitary conflicts”, Zbirka dopovidej na X Vseukrains'kanaukovo-praktychna konferentsiia. Osvitno-naukove zabezpechennia skladovykh sektoru bezpeky i oborony Ukrainy [X All-Ukrainian scientific-practical conference. Educational and scientific support of the components of the security and defense sector of Ukraine], NADPSU, Khmelnytskyi, Ukraine, pp. 56-58.
8. Verkhovna Rada of Ukraine (1992), Law of Ukraine "On Defense of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/law/show/1932-12 (Accessed 25 April 2022).
9. Demeshok, O.O. (2014), “Synchronization of processes of sustainable development and macrosystemic evolution within the national economic system”, Potentsial staloho rozvytku Ukrainy na shliakhu realizatsii intehratsijnoho vyboru derzhavy [Potential of sustainable development of Ukraine on the way to realization of the integration choice of the state], Kyiv, Ukraine, pp. 93-107.
10. Demeshok, O.O. (2013), “The concept of forming the strategic potential of industry in the context of ensuring sustainable development of Ukraine”, Sotsial'no-ekonomichnyj rozvytok rehioniv v konteksti mizhnarodnoi intehratsii: naukovyj zhurnal, vol. 12 (01), pp. 48-57.
11. Ihnatieva, I. A. and Havrylenko, T.V. (2018), “Operational efficiency in strategic management of industrial enterprises”, Sotsial'no-ekonomichnyj rozvytok rehioniv v konteksti mizhnarodnykh intehratsij., vol. 29 (18), pp. 56-60.
12. Abramov, V. I. and Smolianiuk, V. F. (2016), Hlobal'na ta natsional'na bezpeka:pidruchnyk [Global and national security], NADU, Kyiv, Ukraine
13. Andriianova, N.M. Shpura, M.I. Fedoriienko, V.A. (2021), Shpura, M.I. Holopatiuk, L.S. and Kovalchuk P.A. (2020), “Settlement of modern military conflicts through the use of military force”, Zbirnyk naukovykh prats' Tsentru voienno-stratehichnykh doslidzhen' NUOU, vol. 3(70), pp. 41-45.
14. Alymov, O. M. Bystriakov, I. K. Drahan, I. V. Mykytenko, V. V. and Khvesyk, M. A (2013), Naukovi osnovy natsional'noi stratehii staloho rozvytku Ukrainy [Scientific bases of the national strategy of sustainable development of Ukraine], DU «IEPSR NAN Ukrainy», Kyiv, Ukraine
15. Pampuro, V. Y. (2003), Structural information theory of reliability of complex systems [Strukturnaia ynformatsyonnaia teoryia nadiozhnosty slozhnykh system], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine
16. Pavlikovskyi, A. K. Fedianovych, D. L. and Ustymenko, O. V. (2019), “Collective assistance”, Tsentr voiennoi polityky ta polityky bezpeky. Oboronnyj visnyk, vol. 10, pp. 4-9.
17. Pavlikovskyi, A. K. Fedianovych, D. L. and Bilyk, V. I. (2019), “Ways to address issues of cooperation with other states in obtaining military assistance to counter hybrid threats”, Visnyk NADU. Seriia “Derzhavne upravlinnia”, vol. 4, pp. 63-70.

№ 5 2022

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 54583

Відомості про авторів

О. О. Демешок

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем трансформації та інтеграційних процесів у воєнній сфері, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

O. Demeshok

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Research Fellow, Research Department for Transformation and Integration Processes in the Military Sphere

ORCID:

0000-0002-6297-3241

Як цитувати статтю

Демешок О. О. Формалізація архітектури стратегічного потенціалу оборонно-промислового комплексу в контексті протидії гібридним загрозам. Ефективна економіка. 2022. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10280 (дата звернення: 17.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.75

Demeshok, O. (2022), “Formalization of architecture of strategic potential of the defense and industrial complex in the context of combating hybrid threats”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10280 (Accessed 17 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.