EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
О. Б. Поліщук

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.77

УДК: 658.14:65.012.8

О. Б. Поліщук

ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Виживання кожного підприємства, в умовах високої динаміки і складно прогнозованої зміни середовища функціонування, в значній мірі пов’язано із дієздатністю служби безпеки. Набутий досвід господарської діяльності в умовах конкурентного ринку стимулював більшість підприємств до створення спеціалізованих підрозділів із широкими функціональними завданнями від забезпечення фізичного захисту майна до здійснення багатоцільової конкурентної розвідки та реалізації контррозвідувальних заходів. Незмінність системи, попри певний тактичний успіх, не забезпечує досягнення стратегічних цілей без систематичної адаптації, основою якої повинна стати своєчасна та достовірна інформації про поточний рівень результативності дій суб’єктів безпеки. Уточнено теоретичні основи оцінювання управління економічною безпекою підприємства шляхом розгляду термінів «ефективність», «результативність» та «якість». Розроблено механізм оцінювання та деталізовано зміст його компонентів з метою полегшення практичного застосування.

Ключові слова: економічна безпека підприємства; управління; ефективність; результативність; інтегральний показник.

Література

1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств : підруч. Київ : КНЕУ. 2004. 624 с.
2. Гупало А. О. Визначення змісту понять: «ефект», «ефективність» та «результативність». Проблеми формування нової економіки ХХІ століття : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 21–22 груд. 2012 р.). Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2012. С. 6–9.
3. Економічна енциклопедія : у 3 т. / редкол. : С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ : Академія, 2002. 952 с.
4. Ковтуненко В.М. Ідентифікація сутності понять «результативність» і «ефективність» діяльності підприємства та методологія їх оцінки. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 10. С. 93–96.
5. Літвінов О.С., Ненюк К.С. Проблеми класифікації видів ефективності та її показників. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2015. № 7 (227). С. 45–54.
6. Мельник С. І. Управління фінансовою безпекою підприємств: теорія, методологія, практика: монографія. Львів: «Растр-7», 2020. 384 с.
7. Поліщук О. Б. Адаптаційний потенціал як основа формування адаптивно-орієнтованої системи управління економічною безпекою підприємства. Інфраструктура ринку. 2022. №63. С. 82–87.
8. Поліщук О. Б. Теоретичні основи формування адаптивно-орієнтованої системи управління економічною безпекою підприємства. Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки». 2021. № 2(103). С. 17–21.
9. Проходженко Л. Щодо сутності поняття «ефективність» в системі демократичного врядування. Актуальні проблеми державного управління. 2007. Вип. 3(31). С. 57–65.
10. Рикардо Д. Сочинения: в пяти томах. Москва : Госполитиздат, 1955. Т. 1. 360 с.
11. Склярук Т., Соболь І. Сучасний механізм оцінювання ефективності персоналу промислового підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. Вип. 27. С. 72–75.
12. Словник української мови. URL: http://sum.in.ua (дата звернення: 26.04.2022).
13. Фостяк В. І. Безпекова діяльність та безпековий потенціал підприємства. Формування ринкових відносин в Україні. 2018. № 3. С. 114–119.

O. Polischuk

ASSESSMENT OF ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Summary

The survival of every enterprise, in conditions of high dynamics and difficult to predict changes in the operating environment, is largely due to the ability of the security service. The experience gained in business in a competitive market has stimulated most companies to create specialized units with broad functional tasks from providing physical protection of property to the implementation of multi-purpose competitive intelligence and counterintelligence.
The invariability of the system, despite some tactical success, does not ensure the achievement of strategic goals without systematic adaptation, which should be based on timely and reliable information about the current level of effectiveness of security actors.
The aim of the study was to clarify the terminological basis and develop a mechanism for assessing the management of economic security of the enterprise.
To form the methodological basis for assessing the management of economic security of the enterprise used methods: induction and deduction, comparison and systematization - in the study of the essential characteristics of the terms "efficiency", "effectiveness" and "quality"; synthesis and analysis - for the formation of theoretical provisions for assessing the management of economic security of the enterprise; morphological analysis - to clarify the content of principles, methods, objects of evaluation, evaluation tools and information and organizational support; graphic - for visual presentation of theoretical and methodological material; abstract-logical - for theoretical generalizations and conclusions of the study.
Theoretical bases of estimation of management of economic safety of the enterprise by consideration of terms "efficiency", "efficiency" and "quality" are specified. An evaluation mechanism has been developed and the content of its components (principles; methods; evaluation objects; evaluation tools and information and organizational support) has been developed in order to facilitate practical application.
The necessity of observing such principles as: systematics, algorithmicity, adaptability and complexity is substantiated. The developed mechanism involves the use of two methods, ie comparison and expert evaluation. The content of evaluation tools, which are the evaluation criteria and indicators, is outlined. The principles of organization of information and analytical support are formed.

Keywords: economic security of the enterprise; management; efficiency; effectiveness; integrated indicator.

References

1. Andrijchuk, V.H. (2004), Ekonomika ahrarnykh pidpryiemstv [Economics of agricultural enterprises], KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Hupalo, A. O. (2012), “Defining the content of the concepts: "effect", "efficiency" and "effectiveness"”, Materialy V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Materials of the V International scientific-practical conference], Problemy formuvannia novoi ekonomiky KhKhI stolittia [Problems of forming a new economy of the XXI century], Dnipropetrovsk, Ukraine, pp. 6–9.
3. Mochernyj, S.V. (2002), Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia], Akademiia, Kyiv, Ukraine.
4. Kovtunenko, V.M. (2014), “Identification of the essence of the concepts of "effectiveness" and "efficiency" of the enterprise and the methodology of their evaluation”, Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 10, pp. 93–96.
5. Litvinov, O.S. and Neniuk, K.S. (2015), “Problems of classification of types of efficiency and its indicators”, Naukovyj visnyk Odes'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, no. 7 (227), pp. 45–54.
6. Mel'nyk, S. I. (2020), Upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstv: teoriia, metodolohiia, praktyka [Management of financial security of enterprises: theory, methodology, practice], «Rastr-7», L'viv, Ukraine.
7. Polischuk, O. B. (2022), “Adaptive potential as a basis for the formation of adaptive-oriented management system of economic security of the enterprise”, Infrastruktura rynku, no. 63, pp. 82–87.
8. Polischuk, O. B. (2021), “ Theoretical foundations of the formation of adaptive-oriented management system of economic security of the enterprise”, Naukovyj visnyk PUET. Seriia «Ekonomichni nauky», no. № 2(103), pp. 17–21.
9. Prokhodzhenko, L. (2007), “On the essence of the concept of "efficiency" in the system of democratic governance”, Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 3(31), pp. 57–65.
10. Rykardo, D. (1955), Sochinenija: v pjati tomah [Essays: in five volumes], Gospolitizdat, Moskva, Rossijskaja Federacija
11. Skliaruk, T. and Sobol', I. (2017), “Modern mechanism for evaluating the effectiveness of industrial enterprise personnel”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 27, pp. 72–75.
12. Slovnyk ukrains'koi movy [Dictionary of the Ukrainian language], available at: http://sum.in.ua (Accessed 26 April 2022).
13. Fostiak, V. I. (2018), “Security activities and security potential of the enterprise”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, no. 3, pp. 114–119.

№ 5 2022

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 38723

Відомості про авторів

О. Б. Поліщук

викладач кафедри управління та адміністрування,ПВНЗ Університет Короля Данила, м. Івано-Франківськ, Україна

O. Polischuk

Lecturer of the Department of Management and Administration,King Daniel University, Ivano-Frankivsk, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1296-5523

Як цитувати статтю

Поліщук О. Б. Оцінювання управління економічною безпекою підприємства. Ефективна економіка. 2022. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10281 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.77

Polischuk, O. (2022), “Assessment of economic security management of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10281 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.