EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЕНЕРУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
В. П. Варга

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.79

УДК: 332.1

В. П. Варга

ГЕНЕРУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Анотація

У статті розглянуто формування стратегічного управління конкурентоспроможності регіональної економіки. Здійснено контент-аналіз основного терміну «стратегічне управління». Під поняттям «стратегічне управління» ми розуміємо управління, що орієнтується на вимоги сьогодення, миттєво призвичаїться до потреб зовнішнього середовища, при цьому впроваджує методи й механізми, що нададуть можливість отримати економічний розвиток в довготривалій перспективі.
Розглянуто, що впровадження стратегічного управління забезпечить довгостроковий розвиток й надасть можливість розвиватись в бажаному напрямі, й набувати сталого соціально-економічного розвитку. Підкреслюється, що даний вектор розвитку надасть можливість реалізувати актуальні нові шляхи регіонального розвитку, завдяки постійному моніторингу й дослідженню змін навколишнього середовища.
Визначено, що стратегічне управління для кожного регіону індивідуальне. Враховуючи, що конкурентоспроможність та економічні показники є різні на відповідній території, однакові напрями розвитку не принесуть бажаного результату всім регіонам. Таким чином певний регіон слід розглядати, як окремий індивідуальний економічний об’єкт загальнодержавної системи.

Ключові слова: стратегічне управління; регіон; конкурентоспроможність; стратегія; економічний розвиток.

Література

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. Київ : Ірпінь; ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
2. Жаворонкова Г. В., Жаворонков В. О. Стратегічне управління розвитком регіону. Науковий вісник. Економіка. Том 1 (1). 2010. С.26-31.
3. Зарічна О. В. Роль стратегічного управління в діяльності підприємства в умовах сталого розвитку регіону. Соц.-ек. проблеми сучас. періоду України. 2014. Випуск 5(109). 2014. С. 295-302.
4. Козловський С. В. Стратегічне управління розвитком регіональних економічних систем. Ефективна економіка. Випуск 9. 2010. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=334 (дата звернення 13.05.2022).
5. Мошак С. М., Мікловда В. П., Шандор Ф. Ф., Кубіній Н. Ю., Кубіній В. В. Стратегічне управління: системний метод та конкурентоспроможністю екзистенціальна експозиція: монографія – Мукачево: Карпатська вежа. 2017. 240 с.
6. Пуцентейло П. Р., Завитій О. П. Особливості формування стратегії управління економічним розвитком регіону. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Економічні науки. Випуск 27. 2017. С. 298-308.
7. Рогатіна Л. П. Стратегічне управління економічним розвитком, його особливості та роль у формуванні конкурентних переваг регіону. Економiка та держава. Випуск 2. 2018. С. 92-96.
8. Тіщенко А. П. Стратегічне планування розвитку регіону: основні поняття, вимоги та алгоритм здійснення. Економічний вісник Донбасу. Випуск 2 (20). 2010. С.84-89.
9. Юрченко Ю. О. Еволюція практики стратегічного управління. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Випуск 1. 2019. С.222-229.

V. Varga

GENERATION OF STRATEGIC MANAGEMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Summary

The article considers the formation of strategic management of the competitiveness of the regional economy. The content analysis of the basic term "strategic management" is carried out. By "strategic management" we mean management that focuses on today's requirements, instantly gets used to the needs of the external environment, while implementing methods and mechanisms that will enable economic development in the long run.
It is investigated that the implementation of strategic management will ensure long-term development and provide an opportunity to develop in the desired direction and acquire sustainable socio-economic development. It is emphasized that this vector of development will provide an opportunity to implement relevant new ways of regional development through continuous monitoring and research of environmental changes.
It is considered that strategic management is an important lever for creating and guaranteeing the region 's competitiveness in the conditions of offensive competition. It provides an opportunity to generate the course of the region to create a productive and positive position, which will provide and create the conditions that will not only create but ensure efficiency, productivity and sustainability in the future.
It is emphasized that strategic management predicts the use of a paradigm that will create the most favorable and acceptable conditions that will increase competitiveness and provide advanced development of the region.
It is determined that strategic management is individual for each region. Given that competitiveness and economic indicators are different in the respective territory, the same directions of development will not bring the desired result to all regions. Thus, a certain region should be considered as a separate individual economic object of the national system.

Keywords: strategic management; region; competitiveness; strategy; economical development.

References

1. Busel W. T. (2005). “Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dopov.)”. Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language (with additions and additions). Kyiv, Irpin; VTF «Perun», Ukraine.
2. Zhavoronkova G. V., Zhavoronkov V. O. (2010). “Strategic regional development management”. Naukovyj visnyk. Ekonomika, vol.1(1), pp. 26-31. [ in Ukrainian].
3. Zarichna O. V. (2014). “The role of strategic management in the enterprise in terms of sustainable development of the region”. Sots.-ek. problemy suchas. periodu Ukrainy, vol. 5(109), pp. 295-302 [ in Ukrainian].
4. Kozlovsky S. V. (2010). “Strategic management of regional economic systems”. Efektyvna ekonomska , [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=334 (Accessed 13 May 2022)
5. Moshak S. M., Miklovda V. P., Sandor F. F., Kubiniy N. Yu., Kubinii V. V. (2017). “Stratehichne upravlinnia: systemnyj metod ta konkurentospromozhnistiu ekzystentsialna ekspozytsiia: monohrafiia” [Strategic management: system method and competitiveness existential exposition: monograph]. Mukachevo: Carpathian Tower. Ukraine.
6. Putzenteilo P. R., Curly O. P.(2017). “Features of formation of strategy of management of economic development of region”. Podilskyj visnyk: silske hospodarstvo, tekhnika, ekonomika. Ekonomichni nauky, vol. 27, pp. 298-308. [ in Ukrainian].
7. Rogatina L. P.(2018). “Strategic management of economic development, its features and role in the formation of competitive advantages of the region”. Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 92-96. [ in Ukrainian].
8. Tishchenko A. P.(2010). “Strategic planning of the region: basic concepts, requirements and implementation algorithm”. Ekonomichnyj visnyk Donbassu, vol. 2 (20), pp. 84-89. [ in Ukrainian].
9. Yurchenko Yu. O.(2019).“ Evolution of strategic management practice”. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 222-229. [ in Ukrainian].

№ 5 2022

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 48043

Відомості про авторів

В. П. Варга

аспірант, ДвНЗ «Ужгородський національний університет»

V. Varga

Postgraduate student, Uzhgorod National University

ORCID:

0000-0001-7939-7626

Як цитувати статтю

Варга В. П. Генерування стратегічного управління економічного розвитку регіону. Ефективна економіка. 2022. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10288 (дата звернення: 24.04.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.79

Varga, V. (2022), “Generation of strategic management of economic development of the region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10288 (Accessed 24 Apr 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.