EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА РОЗРАХУНКИ З ПРАЦІВНИКАМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
О. А. Подолянчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.81

УДК: 657.471.12:331.104 «364»

О. А. Подолянчук

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА РОЗРАХУНКИ З ПРАЦІВНИКАМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням обліку праці та її оплати в умовах воєнного стану. Відзначено про багаторівневість нормативного регулювання оплати праці. Зазначено про втрату робочих місць у зв’язку військовою агресією Росії проти України. Проведено дослідження нормативного визначення поняття «заробітна плата» та різні підходи до її змісту. Підтверджено, що термін «оплата праці» нормативно не визначено. Проте він пов’язаний з організацією оплати праці і включає в себе заробітну плату. В результаті дослідження умов роботи суб’єктів господарювання в період воєнного стану з’ясовано основні проблемні питання щодо отримання доходів роботодавцем, працівником та державою. Оцінено зміни чинного законодавства та пов’язані з воєнним станом нові інструменти регулювання трудових відносин. Розкрито порядок проведення виплат найманим працівникам в період воєнного стану за умовно класифікованих категоріях. Визначено основи обліку та оподаткування заробітної плати в умовах воєнного стану.

Ключові слова: оплата праці; заробітна плата; воєнний стан; облік; оподаткування.

Література

1. Боденчук Л. Оплата праці в умовах воєнного стану. URL: https://aktiv.ua/ua/materials/articles/oplata-truda-v-usloviyah-voennogo-polozheniya (дата звернення: 16.05.2022).
2. Гуренко Т.О. Облік оплати праці та трудові відносини у воєнний період. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 36. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1153/1111 (дата звернення: 16.05.2022).
3. Дев’яте загальнонаціональне опитування: соціально-економічні проблеми під час війни (26 квітня 2022) https://ratinggroup.ua/research/ukraine/devyatyy_obschenacionalnyy_opros_socialno-ekonomicheskie_problemy_vo_vremya_voyny_26_aprelya_2022.html (дата звернення: 16.05.2022).
4. Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 221. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 16.05.2022).
5. Іщенко Я.П., Подолянчук О.А., Коваль Н.І.Фінансовий облік ІІ: підручник. Вінниця: Видавництво ФОП Кушнір Ю.В. 2021. 396 с.
6. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. 322-VIII. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n1559 (дата звернення: 16.05.2022).
7. Крохмаль В.В., Пархоменко-Куцевіл О.І. Державне управління сферою оплати праці. Інвестиції: практика та досвід. 2022. №7-8. С. 57-63.
8. Подолянчук О.А., Коваль Н.І., Гудзенко Н.М. Облік в фермерських господарствах: навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2019. 374 с.
9. Podolіanchuk O. Accounting and taxation of calculations on current payments to employees. Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area: monograph / edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia: «Baltija Publishing». 2020. Р. 220-246.
10. Порядок залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. № 753. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/753-2011-%D0%BF#Text (дата звернення: 16.05.2022).
11. Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану: Закон України від 15.03.2022 р. №212-ІХ. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text (дата звернення 16.05.2022).
12. Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України №2136 від 15.03.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text (дата звернення: 16.05.2022).
13. Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни: Закон України від 03.03.2022 р. №2115-ІХ. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2115-20#Text (дата звернення: 16.05.2022).
14. Салова Н. Права працівників під час воєнного стану. URL: https://buh.ligazakon.net/aktualno/12044_prava-pratsvnikv-pd-chas-vonnogo-stanu (дата звернення: 16.05.2022).

O. Podolianchuk

REMUNERATION AND CALCULATIONS UNDER CONDITIONS OF MARITIME: EMPLOYMENT RELATIONS AND ACCOUNTING ASPECT

Summary

The article is devoted to topical issues of labor accounting and payment in martial law. The multilevel normative regulation of wages is described. The loss of jobs due to Russia's military aggression against Ukraine was noted. A study of the normative definition of the concept of "wages" and different approaches to its content. It is confirmed that the term "remuneration" is not defined by law. However, it is related to the organization of wages and includes wages. It is noted that the concept of wages in wartime is becoming more widespread. The proposed definition of the studied category is proposed: salary is a monetary (or in another form) expression of the employee's remuneration provided by the employer for the work performed by him or her in the process of production or management. As a result of the study of the working conditions of economic entities during martial law, the main problematic issues regarding the receipt of income by the employer, employee and the state were clarified. Changes in current legislation and new martial law-related instruments have been assessed. The procedure for making payments to employees during martial law in conditionally classified categories (mobilized; volunteers of territorial defense; evacuated or involved remotely; involved in community service; those who continue to perform regular duties; temporarily deprived of the opportunity to work without alternative employment). It is proposed to make changes at the legislative level of the state in terms of the peculiarities of termination of the employment contract at the initiative of the employer in martial law. It was noted the need for the employer to take all possible measures to ensure the realization of the right of workers to receive timely wages in wartime. The importance of accounting and taxation of wages in martial law is determined. It states the obligation of the employer to pay wages on the terms specified in employment contracts and in accordance with applicable law. Each payment must be accompanied by the transfer of personal income tax, military duty and the single social contribution. In the event of inability to pay wages due to hostilities, the payment may be suspended only until the enterprise is able to carry out its core business.

Keywords: wages; salary; martial law; accounting; taxation.

References

1. Bodenchuk, L. (2022) “Oplata pratsi v umovakh voyennoho stanu” [Remuneration in martial law]. Available at: https://aktiv.ua/ua/materials/articles/oplata-truda-v-usloviyah-voennogo-polozheniya (accessed May 16, 2022).
2. Hurenko, T.O. (2022) “Oblik oplaty pratsi ta trudovi vidnosyny u voyennyy period” [Accounting for wages and labor relations during the war]. Ekonomika ta suspilʹstvo, no 36. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1153/1111 (Accessed May 16, 2022).
3. Dev`yate zahalʹnonatsionalʹne opytuvannya: sotsialʹno-ekonomichni problemy pid chas viyny (26 kvitnya 2022) [Ninth Nationwide Survey: Socio-Economic Problems during the War (April 26, 2022)]. Available at: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/devyatyy_obschenacionalnyy_opros_socialno-ekonomicheskie_problemy_vo_vremya_voyny_26_aprelya_2022.html (Accessed May 16, 2022).
4. Deyaki pytannya oplaty pratsi pratsivnykiv derzhavnykh orhaniv, orhaniv mistsevoho samovryaduvannya, pidpryyemstv, ustanov ta orhanizatsiy, shcho finansuyutʹsya abo dotuyutʹsya z byudzhetu, v umovakh voyennoho stanu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 07.03.2022 № 221 [Some issues of remuneration of employees of state bodies, local governments, enterprises, institutions and organizations financed or subsidized from the budget, in martial law: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 07.03.2022 № 221]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2022-%D0%BF#Text (Accessed May 16, 2022).
5. Ishchenko, YA.P., Podolyanchuk, O.A., and Kovalʹ, N.I. (2021) Finansovyy oblik II: pidruchnyk [Financial Accounting II: textbook]. Vinnytsya: FOP Kushnir YU.V. 396 p. (in Ukrainian).
6. Kodeks zakoniv pro pratsyu Ukrayiny vid 10.12.1971r. 322-VIII [Code of Labor Laws of Ukraine of December 10, 1971. 322-VIII]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n1559 (accessed May 16, 2022).
7. Krokhmalʹ, V.V. and Parkhomenko-Kutsevil, O.I. (2022) Derzhavne upravlinnya sferoyu oplaty pratsi. [Public administration of wages]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, no 7-8, pp. 57-63.
8. Podolyanchuk, O.A., Kovalʹ, N.I., and Hudzenko, N.M. (2019) Oblik v fermersʹkykh hospodarstvakh: navch. posib. [Accounting in farms: textbook]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury. 374 p.
9. Podolianchuk, O. (2020) Accounting and taxation of calculations on current payments to employees. Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area: monograph / edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia: Baltija Publishing, pp. 220-246.
10. Poryadok zaluchennya pratsezdatnykh osib do suspilʹno korysnykh robit v umovakh voyennoho stanu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 13.07.2011 r. № 753 [The procedure for involving able-bodied persons in socially useful work in martial law: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 13.07.2011 № 753]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/753-2011-%D0%BF#Text (Accessed May 16, 2022).
11. Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo diyi norm na period diyi voyennoho stanu: Zakon Ukrayiny vid 15.03.2022 r. №212-IKH [On Amendments to the Tax Code and Other Legislative Acts of Ukraine Concerning the Effect of Norms for the Period of Martial Law: Law of Ukraine of March 15, 2022 №212-IX]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text (Accessed May 16, 2022).
12. Pro orhanizatsiyu trudovykh vidnosyn v umovakh voyennoho stanu: Zakon Ukrayiny №2136 vid 15.03.2022 r [On the organization of labor relations in martial law: Law of Ukraine №2136 of 15.03.2022]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text (Accessed May 16, 2022).
13. Pro zakhyst interesiv subʺyektiv podannya zvitnosti ta inshykh dokumentiv u period diyi voyennoho stanu abo stanu viyny: Zakon Ukrayiny vid 03.03.2022 r. №2115-IKH [ On protection of the interests of the subjects of reporting and other documents during martial law or state of war: Law of Ukraine of 03.03.2022 №2115-IX]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2115-20#Text (accessed May 16, 2022).
14. Salova, N. “Prava pratsivnykiv pid chas voyennoho stanu” [The rights of workers during martial law]. Available at: https://buh.ligazakon.net/aktualno/12044_prava-pratsvnikv-pd-chas-vonnogo-stanu (Accessed May 16, 2022).

№ 5 2022

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 46482

Відомості про авторів

О. А. Подолянчук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна

O. Podolianchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation in the fields of economics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukrainе

ORCID:

0000-0003-0234-8943

Як цитувати статтю

Подолянчук О. А. Оплата праці та розрахунки з працівниками в умовах воєнного стану: трудові відносини та обліковий аспект. Ефективна економіка. 2022. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10290 (дата звернення: 27.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.81

Podolianchuk, O. (2022), “Remuneration and calculations under conditions of maritime: employment relations and accounting aspect”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10290 (Accessed 27 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.81

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.