EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
А. В. Колеватова

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.82

УДК: 303.7; 65.01.

А. В. Колеватова

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Анотація

Подальший розвиток методології аналізу господарської діяльності підприємств для постіндустріальної економіки та її критичний аналіз виступають основною метою даної статті. Обгрунтовано, що розвиток методології економічного аналізу повинен забезпечувати можливість визначати та контролювати тенденції поліпшення кількісних і якісних параметрів виробничо-господарської діяльності підприємств для прийняття ефективних управлінських рішень за результатами проведення аналітичних розрахунків.
Проаналізовано думки провідних вчених-аналітиків щодо сутності методів і методик економічного аналізу та класифікації його принципів. Доведено, що в умовах розвитку постіндустріальної економіки теоретико-методологічна конструкція економічного аналізу потребує удосконалення.
Представлено уточнення сутності принципів, рекомендовано види та методи аналізу, що дозволять спеціалістам на практиці краще розуміти та з більшою ефективністю використовувати теоретично-методологічні аспекти економічного аналізу. Запропоновано впровадження порядку застосування методів економічного аналізу, які залежать від фаз інвестиційно-інноваційного процесу на підприємствах.

Ключові слова: економічний аналіз; аналіз господарської діяльності; методологія; методи; принципи; інвестиційно-інноваційний розвиток; постіндустріальна економіка.

Література

1. Бутинець Ф. Ф. Економічний аналіз: навч. посіб: Рута, 2003. 680 с.
2. Геєць В. М. Інституційна обумовленість інноваційних процесів у промисловому розвитку України. Економіка України. 2014. № 12 (637). С. 4–19.
3. Грицишен Д. О. Обліково-аналітичне забезпечення управління економіко-екологічною безпекою підприємств: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2015. 450 с.
4. Доля В. Т. Економічний аналіз: теорія практичні методики: навч. посіб. Київ: Кондор, 2013. 208 с.
5. Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. Київ: КНЕУ, 2000. 258 с.
6. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: навч.-мтод. посіб. для самост. вивч. дисц. Київ: КНЕУ, 2016. 263 с.
7. Калабухова С. В. Елементи методу бухгалтерського аналізу в інформаційній економіці.Економічний аналіз. 2015. Т. 19. № 1. С. 6–12.
8. Лазаришина І. Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика: монографія. Рівне: НУВГП, 2005. 369 с.
9. Лахтіонова Л. А. Функції економічного аналізу на мікрорівні. Фінанси, облік і аудит: зб. наук. пр. КНЕУ, 2008. Вип. № 11. С. 245–250.
10. Мельник В. М. Основи економічного аналізу: короткий теоретико-методологічний курс: навч. посіб. Київ: Кондор, 2003. 128 с.
11. Мних Є.В. Економічний аналіз: підручник. Київ: ЦНЛ, 2005. 472 с.
12. Олійник О. В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2008. 653 с.
13. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. Київ: Знання, 2005. 662 с.
14. Свірко С. В. Державні фінанси України: визначальні вектори, результати та проблеми розвитку. Незалежний аудитор. 2015. № 13 (ІІІ). С. 24–31.
15. Сухоруков А. І. Активізація інвестиційно-інноваційної політики у промисловості – стратегічний пріоритет національних економічних інтересів України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2015. № 3 (80). С. 193–205.

A. Kolevatova

METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF ANALYSIS OF ECONOMIC ACTIVITY AT DIFFERENT STAGES OF SOCIETY DEVELOPMENT

Summary

Further development of the methodology of analysis of economic activity of enterprises for the post-industrial economy and its critical analysis are the main objectives of this article. It is substantiated that the development of the methodology of economic analysis should provide an opportunity to identify and control trends in improving the quantitative and qualitative parameters of production and economic activities of enterprises to make effective management decisions based on analytical calculations.
The opinions of leading scientists-analysts on the essence of methods and techniques of economic analysis and classification of its principles are analyzed. It is proved that in the conditions of development of post-industrial economy the theoretical and methodological construction of economic analysis needs to be improved. Clarification of the essence of the principles is presented, types and methods of analysis are recommended, which will allow specialists to better understand and use more effectively the theoretical and methodological aspects of economic analysis. It is proposed to introduce the procedure for applying the methods of economic analysis, which depend on the phases of the investment and innovation process in enterprises.
It is proved that in the conditions of development of post-industrial economy the theoretical and methodological construction of economic analysis needs significant improvement. We conducted a critical analysis of the opinions of leading analysts on the nature and classification of principles, methods and techniques of economic analysis, resulting in clarified the nature and meaning of the principles, recommended types and methods of analysis that will allow economic analysts, accountants, auditors, controllers to better understand and more effective use in practice of theoretical and methodological aspects of economic analysis. The procedure for applying the methods of economic analysis depending on the phases of the investment and innovation process has been formed at the enterprises. Further research should focus on supplementing the theoretical and methodological basis of economic analysis with indicators that will allow for a high-quality and fairly rapid analysis of investment and innovation activities of enterprises to make effective management decisions.

Keywords: economic analysis; analysis of economic activity; methodology; methods; principles; investment and innovation development; post-industrial economy.

References

1. Butynets, F.F. (2003), “Economic analysis: textbook. method: Ruta”. 680 p.
2. Geets, V.M. (2014). “Institutional conditionality of innovation processes in the industrial development of Ukraine. Ukraine economy”, № 12 (637), рp. 4–19.
3. Gritsishen, D.O.(2015), “Accounting and analytical support of economic and environmental safety of enterprises: a monograph”. Zhytomyr: ZhDTU, 450 p.
4. Dolya, V.T.(2013), “Economic analysis: theory of practical methods: textbook. Way”. Kyiv: Condor, 208 p.
5. Zavgorodny, V.P. (2000), “Organization of accounting, economic control and analysis”. Kyiv: KNEU, 258 p.
6. Ivakhnenko, V.M.(2016), “Course of economic analysis: teaching method. way. for self. studied dist. Kyiv: KNEU, 263 p.
7. Kalabukhova, S.V.(2015), Elements of the method of accounting analysis in the information economy. Economic analysis. T. 19. № 1. S. 6–12.
8. Lazarishina, I.D.(2005), Economic analysis in Ukraine: history, methodology, practice: monograph. Rivne: NUVGP, 369 p.
9. Lakhtionova, L.A.(2008), “Functions of economic analysis at the micro level”. Finance, Accounting and Auditing: Coll. Science. KNEU Ave., Vip. № 11, рр. 245–250.
10. Melnik, V.M.(2003), “Fundamentals of economic analysis: a short theoretical and methodological course: textbook. way. Kyiv: Condor, 128 p.
11. Monk, E.V.(2005), “Economic analysis: a textbook”. Kyiv: CNL, 472 p.
12. Oliynyk, O.V.(2008), “Development of economic analysis in the conditions of institutional changes: monograph”. Zhytomyr: ZhDTU, 653 p.
13. Savitskaya, G.V. (2005), “Economic analysis of the enterprise: textbook. Way”. Kyiv: Knowledge, 662 p.
14. Svirko, S.V. (2015), “Public finances of Ukraine: defining vectors, results and problems of development”. Independent auditor, № 13 (III), рp. 24–31.
15. Sukhorukov, A.I. (2015), “Intensification of investment and innovation policy in industry is a strategic priority of Ukraine's national economic interests”. Foreign trade: economics, finance, law. № 3 (80), рp. 193–205.

№ 5 2022

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 49609

Відомості про авторів

А. В. Колеватова

к. е. н., старший викладач кафедри обліку і аудиту,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

A. Kolevatova

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Accounting and Audit,Petro Mohyla Black Sea National University

ORCID:

0000-0001-5035-5481

Як цитувати статтю

Колеватова А. В. Методологічні основи аналізу господарської діяльності на різних етапах розвитку суспільства. Ефективна економіка. 2022. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10291 (дата звернення: 17.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.82

Kolevatova, A. (2022), “Methodological fundamentals of analysis of economic activity at different stages of society development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10291 (Accessed 17 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.