EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ТОРГОВИХ СТРАТЕГІЙ НА КРИПТОВАЛЮТНОМУ РИНКУ
В. С. Денисенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.83

УДК: 336.76: 336.74

В. С. Денисенко

АНАЛІЗ ТОРГОВИХ СТРАТЕГІЙ НА КРИПТОВАЛЮТНОМУ РИНКУ

Анотація

В роботі проаналізовано основні системи торгівлі на криптовалютному ринку: трендова (система прямування за ринком), усередині цінового діапазону (коли йде флет), пробій рівня. Зазначено, що досвідчені трейдери поєднують різні системи торгівлі з метою диверсифікації ризиків та отримання більшого прибутку. З’ясовано сутність технічного та фундаментального аналізів. На практиці трейдери часто поєднують обидва підходи в своїй торгівлі. В першу чергу проводиться відбір криптовалюти на основі фундаментальних чинників, після чого починається пошук вигідної точки входу в ринок за допомогою технічного аналізу.
Розглянуто різні класифікаційні типи стратегій, наголошено на їх перевагах та недоліках. Також було здійснено аналіз найбільш популярних стратегій торгівлі на криптовалютному ринку та запропоновано алгоритм власної торгової стратегії, прибутковість якої, як показали бек-тести, за 3 місяці становить в середньому 32,4 %, при цьому лише 20% угод було закрито в незначний збиток. Наголошено на необхідності завжди дотримуватися у своїх стратегіях та угодах мані–менеджменту та ризик–менеджменту.

Ключові слова: криптовалюта; криптовалютний ринок; торгова стратегія; технічні індикатори; ризик-менеджмент.

Література

1. Марченко Н. А., Краснянська Ю. В. Реалії функціонування криптовалюти на світовому та вітчизняному ринках. Ефективна економіка. 2018. №5 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/53.pdf (дата звернення 11.04.2022)
2. Архірейська Н. В. Блокчейн – інноваційна технологія постіндустріальної економіки. Бізнес Інформ. 2017. № 7. с. 125–130.
3. Бачо Р. Й. Державне регулювання ринків фінансових послуг в умовах функціонування віртуальних валют (криптовалют). Бізнес Інформ. 2015. №11. С. 294-298.
4. Кулаженко В. В., Лазоренко В. В., Кузнецов О. Ф., Коколова Є. В. Розробка алгоритму розрахунку ефективності ребалансованого портфеля цифрових активів. Ефективна економіка. 2021. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8546 (дата звернення: 05.04.2022).
5. Васильчак С. В., Куницька-Іляш М. В., Дубина М. П. Використання криптовалют в сучасних економічних системах України: перспективи та ризики. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького. 2017. № 76. с. 19–25.
6. Дученко М. М. Особливості формування ринку криптовалют в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/111.pdf (дата звернення: 07.04.2022).
7. Колдовський А. В., Чернега К. В. Проблемні аспекти теоретичного осмислення криптовалюти, як явища сучасної інформаційної економіки. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2015, Вип. 42, с. 100–110.
8. DeVries Peter. An Analysis of Cryptocurrency, Bitcoin, and the Future. International Journal of Business Management and Commerce. 2016. Vol. 1. Pages 1-9.
9. Berentsen, Aleksander & Schär, Fabian. A Short Introduction to the World of Cryptocurrencies. Review. 2018. 100. 1-16. 10.20955/r.2018.1-16.
10. Wikipedia, Криптовалюта. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Криптовалюта (дата звернення: 09.04.2022).
11. Денисенко В. О. Сучасні тенденції розвитку крипторинку. Модернізація фінансово-кредитної системи України: виклики глобалізації. матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20 березня 2018 року). Кривий Ріг: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2018.
12. BitNovosti, основы трейдинга на криптовалютном рынке. URL: https://bitnovosti.com/2019/02/15/osnovy-trejdinga-na-kriptovalyutnom-rynke-den-1/ (дата звернення: 12.04.2022).
13. Bitexpert, с тратегия торговли на бирже криптовалют — трейд в плюс. URL: https://bitexpert.io/wiki/strategiya-torgovli-na-birzhe-kriptovalyut-trejd-v/ (дата звернення: 12.04.2022).
14. Bits.media, основы технического анализа в трейдинге криптовалютами. URL: https://bits.media/trading-tech-analysis/ (дата звернення: 13.04.2022).
15. Азбука трейдера, стратегии торговли криптовалютой. URL: https://www.azbukatreydera.ru/strategii-torgovli-kriptovalyutoj.html (дата звернення: 14.04.2022).
16. Forklog, занимательная геометрия на рынке криптовалют: обзор популярных паттернов теханализа. URL: https://forklog.com/zanimatelnaya-geometriya-na-rynke-kriptovalyut-obzor-populyarnyh-patternov-tehanaliza/ (дата звернення: 17.04.2022).
17. Майнинг крипто валют, ТОП-5 технических индикаторов используемых трейдерами для анализа курса биткоина. URL: https://mining-cryptocurrency.ru/top-5-tekhnicheskih-indikatorov-analiza-kursa-bitkoina (дата звернення: 16.04.2022).
18. Калита финанс, классификация стратегий для крипторынка. URL: https://www.kalita-finance.ru/obuchenie/strategii-foreks/strategii-torgovli-kriptovalyutoy (дата звернення: 17.04.2022).
19. CoinMarketCap, “Terra Luna”, URL: https://coinmarketcap.com/ (дата звернення: 14.05.2022).

V. Denysenko

ANALYSIS OF TRADING STRATEGIES IN THE CRYPTOCURRENCY MARKET

Summary

The main trading systems in the cryptocurrency market: trending (market following system), inside the price range (when there is a flat), level breakout is analyzed . It is noted that experienced traders combine various trading systems in order to diversify risks and get more profit. The essence of technical and fundamental analysis is clarified. In practice, traders often combine both approaches in their trading. First of all, cryptocurrencies are selected based on fundamental factors, after which the search for a profitable entry point into the market begins using technical analysis.
Various classification types of strategies are considered, their advantages and disadvantages are noted. An analysis is also made of the most popular trading strategies in the cryptocurrency market: buy & hold; portfolio investment; trading against the trend "on a rebound" from an important level; trade "on a rollback"; scalping; depth of market (order book); trading volumes.
The possibility of using indicator strategies is also noted: MA indicator; MACD indicator; Bollinger Waves indicator; RSI indicator and MA Ribbon. An algorithm of own trading strategy is proposed, the profitability of which, as shown by back tests, for 3 months averages 32.4%, while only 20% of transactions were closed with insignificant damage. General recommendations are given on the application of new trading strategies: first, check the developed trading strategy on the time series of cryptocurrencies of past periods, then test it on a small part of the deposit. Only after that, the trading strategy can be implemented with the main capital. It is noted that there is always a risk of overuse of the strategy. For example, a crypto trader may tailor a trading strategy to specific back-testing data that may generate false confidence. In this case, the strategy may be well practiced in theory on the basis of past market data, but past results do not guarantee future success in market minds in real time, as they may actually be tested during the test period. Emphasis is placed on the need to always adhere to money management and risk management in your strategies and agreements.

Keywords: cryptocurrency; cryptocurrency market; trading strategy; technical indicators; risk management.

References

1. Marchenko, N. A., Krasnians'ka, Yu. V. (2018), “Realities of the functioning of crypto-currency in the world and domestic markets”, Efektyvna ekonomika, [Online], no.5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/53.pdf (Accessed 11 Apr. 2022)
2. Arkhirejs'ka, N. V. (2017), “Blockchain is an innovative technology of the post-industrial economy”, Biznes Inform, vol. 7, pp. 125–130.
3. Bacho, R. J. (2015), “State regulation of financial services markets in the conditions of functioning of virtual currencies (cryptocurrencies)”, Biznes Inform, vol. 11, pp. 294–298.
4. Kulazhenko, V.V., Lazorenko, V.V., Kuznetsov, O.F., and Kokolova, E.V. (2021), “Development of an algorithm for calculating the efficiency of the rebalanced portfolio of digital assets”, Efektyvna ekonomika, [Online], no. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8546 (Accessed 05 Apr. 2022)
5. Vasyl'chak, S. V., Kunyts'ka-Iliash, M. V. and Dubyna, M. P. (2017), “The use of cryptocurrencies in modern economic systems of Ukraine: prospects and risks”, Naukovyj visnyk LNUVMBT imeni S. Z. Gzhyts'koho, vol. 76, pp. 19–25.
6. Duchenko, M. M. (2018), “Features of cryptocurrency market formation in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], no. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/111.pdf (Accessed 07 Apr. 2022).
7. Koldovs'kyj, A. V. and Cherneha, K. V. (2015), “Problematic aspects of theoretical understanding of cryptocurrency as a phenomenon of modern information economy”, Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy, vol. 42, pp. 100–110.
8. DeVries Peter. (2016), “An Analysis of Cryptocurrency, Bitcoin, and the Future”, International Journal of Business Management and Commerce, Vol. 1. pp. 1-9.
9. Berentsen, Aleksander and Schär, Fabian. (2018), “A Short Introduction to the World of Cryptocurrencies”. Review. 100. 1-16. 10.20955/r.2018.1-16.
10. Wikipedia (2022), “Cryptocurrency”, available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Криптовалюта (Accessed 09 April 2022).
11. Denysenko, V.O. (2018), “Modern tendencies of crypto market development”. Modernizatsiia finansovo-kredytnoi systemy Ukrainy: vyklyky hlobalizatsii [Modernization of Ukraine's financial and credit system: challenges of globalization], materialy Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii [materials of the All-Ukrainian scientific-practical Internet conference], Kryvyi Rih: DonNUET named after Mykhailo Tuhan-Baranovsky, Ukraine.
12. BitNovosti (2022), “Fundamentals of trading in the cryptocurrency market”, available at: https://bitnovosti.com/2019/02/15/osnovy-trejdinga-na-kriptovalyutnom-rynke-den-1/ (Accessed 12 April 2022).
13. BitExpert (2022), “Trading strategy on the cryptocurrency exchange - trade in plus”, available at: https://bitexpert.io/wiki/strategiya-torgovli-na-birzhe-kriptovalyut-trejd-v/ (Accessed 12 April 2022).
14. Bits.media (2022), “Basics of technical analysis in trading cryptocurrencies”, available at: https://bits.media/trading-tech-analysis/ (Accessed 13 April 2022).
15. Trader's ABC (2022), “Cryptocurrency trading strategies”, available at: https://www.azbukatreydera.ru/strategii-torgovli-kriptovalyutoj.html (Accessed 14 April 2022).
16. Forklog (2022), “Interesting geometry in the cryptocurrency market: an overview of popular technical analysis patterns”, available at: https://forklog.com/zanimatelnaya-geometriya-na-rynke-kriptovalyut-obzor-populyarnyh mining-cryptocurrency -patternov-tehanaliza/ (Accessed 17 April 2022).
17. Сryptocurrency Mining (2022), “TOP-5 technical indicators used by traders to analyze the bitcoin rate”, available at: https://mining-cryptocurrency.ru/top-5-tekhnicheskih-indikatorov-analiza-kursa-bitkoina/ (Accessed 16 April 2022).
18. Kalita finance (2022), “Classification of strategies for the crypto market”, available at: https://www.kalita-finance.ru/obuchenie/strategii-foreks/strategii-torgovli-kriptovalyutoy (Accessed 17 April 2022).
19. CoinMarketCap (2022), “Terra Luna”, available at: https://coinmarketcap.com/currencies/terra-luna/ (Accessed 14 May 2022).

№ 5 2022

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 71831

Відомості про авторів

В. С. Денисенко

к. ф.-м. н., доцент кафедри моделювання економіки і бізнесу,Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

V. Denysenko

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department of Economic and Business Modeling, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

ORCID:

0000-0002-3476-6747

Як цитувати статтю

Денисенко В. С. Аналіз торгових стратегій на криптовалютному ринку. Ефективна економіка. 2022. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10292 (дата звернення: 24.04.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.83

Denysenko, V. (2022), “Analysis of trading strategies in the cryptocurrency market”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10292 (Accessed 24 Apr 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.