EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОТОЧНИЙ СТАН АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ
Ю. М. Маковецька

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.84

УДК: 338+502

Ю. М. Маковецька

ПОТОЧНИЙ СТАН АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Анотація

Обсяги щорічного утворення відходів засвідчують вагомість і глобальний характер проблеми управління відходами в Україні. Підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС мало підштовхнути сектор відходів до реформ. Зокрема Додаток ХХХ зазначеної Угоди вимагає імплементувати в Україні три ключові директив у сфері управління відходами: Директиву 2008/98/ЄС про відходи, Директиву 1999/31/ЄС про захоронення відходів та Директиву 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості.
Аналіз імплементації зазначених директив протягом 2015-2021 року дозволяє зазначити, що ключовими документами, які були прийняті є Національна стратегія та Національний плану управління відходами до 2030 року. Проте на рівні законів та підзаконних нормативних актів на їх виконання успіхів в Україні немає. Розроблено низку законопроектів, але жоден не прийнято. В цілому прогрес імплементації європейського законодавства у сфері управління відходами можна оцінити як низький.

Ключові слова: управління відходами; Угода про асоціацію; директиви ЄС; адаптація українського законодавства.

Література

1. Мінприроди оцінює кількість відходів в Україні в 35 мільярдів тонн. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2010/09/5/247130/ (дата звернення: 17.05.2022).
2. Міщенко В. С., Виговська А. П., Маковецька Ю. М., Омельяненко Т. Л. Удосконалення системи управління відходами в Україні в контексті європейського досвіду. Київ: Лазурит-Поліграф, 2012. 120 с.
3. Міщенко В. С., Маковецька Ю. М., Омельяненко Т. Л. Інституціональний розвиток сфери поводження з відходами в Україні: на шляху європейської інтеграції. Київ: ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2013. 192с.
4. Омельяненко Т. Л., Маковецька Ю. М. Напрями вдосконалення екологічної політики у сфері поводження з відходами в Україні на основі відповідного досвіду Європейського Союзу. Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. 2015. С. 35-43.
5. Омельяненко Т. Л. Особливості імплементації Директиви 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості в Україні. Ефективна економіка. 2013. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.
6. Міщенко В. С., Омельяненко Т. Л., Маковецька Ю. М. Апроксимація національного законодавства до Директиви 1999/31/ЄС про захоронення відходів. EKObusiness. Экология предприятия. 2015. № 1. С. 61–66.
7. Національна стратегія наближення (апроксимації) законодавства України до права ЄС у сфері охорони довкілля . Київ, 2015. 112 с.
8. Міщенко В. С. Методологія вартісних оцінок імплементації екологічних Директив ЄС в Україні. Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. 2014. С. 6-9.
9. Маковецька Ю. М., Омельяненко Т. Л. Поводження з відходами в контексті вимог Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди. Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. 2014. С. 10-12.
10. Маковецька Ю. М. Виконання угоди про асоціацію Україна-ЄС у сфері поводження з відходами. Трансформації в бізнесі та економіц: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 13 лист. 2020 р.). Київ, 2020. С. 74-77.
11. Звіт про виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2021 рік. URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/zvity-pro-vykonannia-uhody-pro-asotsiatsiiu (дата звернення: 17. 05.2022).

Y. Makovetska

THE CURRENT STATE OF ADAPTATION OF THE UKRAINIAN LEGISLATION TO EUROPEAN IN WASTE MANAGEMENT

Summary

The amount of the annual waste generation testifies to the importance and global nature of the problem of waste management in Ukraine. The signing of the Association Agreement between the European Union and Ukraine was supposed to push the waste sector towards reforms. In particular, Annex XXX of thе Association Agreement requires the implementation in Ukraine of three key directives on waste management: Directive 2008/98/EC on waste and repealing certain Directives, Directive 1999/31/EC on the landfill of waste and Directive 2006/21/EC on the management of waste from extractive industries. The process that preceded the signing of the Association Agreement is considered. As well as what was done in this area during 2015-2021 are examined. The key documents adopted in Ukraine were the National Waste Management Strategy of Ukraine until 2030 (2017) and the National Waste Management Plan until 2030 (2019) approved by the Ordinances of the Cabinet of Ministers of Ukraine. However, at the level of laws and by-laws regulations for implementation key directives which was in Association Agreement there is no success in Ukraine. Over the past seven years, a number of laws have been drafted, including on waste management, on waste of electrical and electronic equipment (WEEO), on batteries and accumulators, packaging and packaging waste and others, but none have been passed. The key law (as framework) on waste management has not been considered by the Verkhovna Rada of Ukraine for almost two years after the first reading. Summing up, we note none of the three key Waste Management Directives has been implemented to the extent provided for in the Association Agreement. That is, the percentage of the progress of the implementation of the Acquis communautaire in waste management is very low.

Keywords: waste management; Association Agreement; EU directives; adaptation of the Ukrainian legislation.

References

1. Ekonomichna pravda (2010), “The Ministry of Environment estimates the amount of waste in Ukraine at 35 billion tons”, available at: https://www.epravda.com.ua/news/2010/09/5/247130/ (Accessed 17 May 2022).
2. Mishchenko, V., Vyhovska, H., Makovetska, Y., and Omelianenko, T. (2012), Udoskonalennya systemy upravlinnya vidkhodamy v Ukrayini v konteksti yevropeyskoho dosvidu [Improving of the waste management system in Ukraine in the context of European experience], Lazurit-Poligraf, Kyiv, Ukraine.
3. Mishchenko, V., Makovetska, Y., and Omelianenko, T. (2013), Instytutsionalnyy rozvytok sfery povodzhennya z vidkhodamy v Ukrayini: na shlyakhu yevropeyskoyi intehratsiyi [Institutional development of the waste management in Ukraine: on the path to European integration]. Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine.
4. Omelianenko, T. and Makovetska, Y. (2015), “The directions of the improvement of the environmental policy on waste management in Ukraine based on the respective EU experience”, Ekonomìka prirodokoristuvannâ ì ohoroni dovkìllâ: the proceedings of scientific papers, pp.35-43.
5. Omelianenko, T. (2013), “Implementation features of the directive 2006/21/EC on the management of waste from extractive industries in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online],. vol . 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua. (Accessed 19 May 2022).
6. Mishchenko, V., Omelianenko, T. and Makovetska, Y. (2015), “Approximation of the national legislation to Directive 1999/31/EC on the landfill of waste”, EKObusiness. Ecology of the enterprise. vol. 1, pp. 61–66.
7. (2015), Natsionalna stratehiya nablyzhennya (aproksymatsiyi) zakonodavstva Ukrayiny do prava ES u sferi okhorony dovkillya [National strategy for approximation of Ukrainian legislation to EU law in the environmental protection]. Kyiv, Ukraine.
8. Mishchenko, V., (2014), “Methodology of cost estimation of EU environmental directives in Ukraine”,. Ekonomìka prirodokoristuvannâ ì ohoroni dovkìllâ: the proceedings of scientific papers, pp. 6-9.
9. Makovetska, Y., and Omelianenko, T. (2014), “Waste management in the context of the requirements of the industrial emissions directive 2010/75/EU”, Ekonomìka prirodokoristuvannâ ì ohoroni dovkìllâ: the proceedings of scientific papers, pp. 10-12.
10. Makovetska, Y., (2020), “Implementation of the EU-Ukraine Association Agreement in waste management”, Materialy Vseukrayinʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference ], Transformatsiyi v biznesi ta ekonomits [Transformations in the business and economics], National university of food technologies, Kyiv, Ukraine, 13 Nov. 2020, pp. 74-77.
11. European integration portal (2022). “Report on implementation of the Association Agreement between the European Union and Ukraine”, available at: https://eu-ua.kmu.gov.ua/zvity-pro-vykonannia-uhody-pro-asotsiatsiiu (Accessed 17 May 2022).

№ 5 2022

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 60615

Відомості про авторів

Ю. М. Маковецька

к. е. н., старший науковий співробітник, докторант, старший науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Y. Makovetska

PhD in Economics, Senior Researcher, Doctoral candidate, Senior Researcher of the Department of Nature-Technogenic and Ecological Safety, Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ORCID:

0000-0001-5901-6953

Як цитувати статтю

Маковецька Ю. М. Поточний стан адаптації українського законодавства до європейського у сфері управління відходами. Ефективна економіка. 2022. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10293 (дата звернення: 26.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.84

Makovetska, Y. (2022), “The current state of adaptation of the ukrainian legislation to european in waste management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10293 (Accessed 26 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.