EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Л. В. Шульга, В. І. Даниленко, І. О. Терещенко, Ю. В. Вакуленко, А. А. Хрипко

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.87

УДК: 658:005.332.4

Л. В. Шульга, В. І. Даниленко, І. О. Терещенко, Ю. В. Вакуленко, А. А. Хрипко

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті визначено сутнісну характеристику поняття «конкурентоспроможність підприємства». Проаналізовано основні чинники, що впливають на процес управління конкурентоспроможністю підприємства. Визначено фактори, що враховуються при формуванні системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Розкрито рівні формування та розробки політики управління конкурентоспроможністю підприємства. Зазначено, що використання усіх інструментів формування конкурентоспроможності підприємства сприяє підвищенню його економічної ефективності. Доведено необхідність використання сучасних підходів до формування конкурентних переваг підприємства. Досліджено основні елементи системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Розглянуто класифікацію елементів формування конкурентоспроможності підприємства.
Формування конкурентоспроможності підприємства відображає багатофункціональний процес взаємопов’язаних етапів, які утворюють єдине ціле. Доведено, що наявні ресурси підприємства при правильному їх використанні здатні забезпечити високий рівень його конкурентоспроможності. У статті наведено визначення конкурентоспроможності підприємства, що дається різними науковцями та класифікацію факторів та чинників її формування. Запропоновано рівні системи формування конкурентоспроможності підприємства. Результатом застосування послідовних етапів є формування ефективної політики підприємства, що сприяє підвищенню його конкурентоспроможності. Доведено, що структуру системи формування конкурентоспроможності утворюють структурні елементи, реалізація яких забезпечує результативне вирішення управлінських рішень. Встановлено, що в умовах ринкової економіки керівникам підприємств необхідно ефективно використовувати наявні ресурси та формувати конкурентні переваги підприємства. Обґрунтовано, що системний підхід до формування конкурентоспроможності підприємства дозволяє забезпечити його ефективність та результативність. Узагальнено основні напрями формування системи управління конкурентоспроможністю.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства; системний підхід; принципи формування конкурентоспроможності; рівні конкурентоспроможності; чинники.

Література

1. Адамик В., Вербицька Г. Оцінка конкурентоспроможності підприємств. Вісник ТНЕУ. 2008. № 1. С. 69-78.
2. Вакуленко Ю. В., Олійник А. С., Гевленко О. Є. Системна характеристика управління конкурентоспроможністю підприємства. Агросвіт. 2018. № 18. С. 10-15. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.10
3. Гавриш О. А. Принципи управління рівнем конкурентоспроможності підприємств. Ефективна економіка. 2013. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=- 1&z=1774
4. Галич О. А., Вакуленко Ю. В., Терещенко І. О., Крутько Т. В. Стратегічне управління персоналом як фактор зростання конкурентоспроможності підприємства. Агросвіт. 2019. № 6. С. 27-32. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.27
5. Гончарук П. А. Конкурентоспроможність – необхідна умова функціонування підприємства. Держава та регіони. 2014. № 2. С. 62-65.
6. Жовновач Р. І. Про впорядкування факторів формування конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2011. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=549
7. Співак С. М. Системний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства. Матеріали XІХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. 2016. С. 267-268.
8. Шершньова З. Є. Стратегічне управління. Київ: КНЕУ, 2004. 699 с.

L. Shulha, V. Danylenko, І. Tereshchenko, Yu. Vakulenko, A. Khrypko

SYSTEMIC APPROACH TO FORMATION OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS

Summary

The article defines the essential characteristics of the concept of "competitiveness of the enterprise". The main factors influencing the process of managing the competitiveness of the enterprise are analyzed. The factors that are taken into account in the formation of the enterprise competitiveness management system are determined. The levels of formation and development of enterprise competitiveness management policy are revealed. It is noted that the use of all tools to form the competitiveness of the enterprise helps to increase its economic efficiency. The necessity of using modern approaches to the formation of competitive advantages of the enterprise is proved. The main elements of the enterprise competitiveness management system are studied. The classification of elements of formation of competitiveness of the enterprise is considered.
The formation of the competitiveness of the enterprise reflects the multifunctional process of interrelated stages that form a single whole. It is proved that the available resources of the enterprise with their proper use are able to ensure a high level of its competitiveness. The article presents the definition of the competitiveness of the enterprise, given by various scientists and the classification of factors and factors of its formation. Levels of system of formation of competitiveness of the enterprise are offered. The result of the application of successive stages is the formation of an effective policy of the enterprise, which helps to increase its competitiveness. It is proved that the structure of the system of competitiveness formation is formed by structural elements, the implementation of which provides an effective solution of management decisions. It is established that in a market economy, business leaders need to effectively use available resources and form a competitive advantage of the enterprise. It is substantiated that the systematic approach to the formation of the competitiveness of the enterprise allows to ensure its efficiency and effectiveness. The main directions of formation of the competitiveness management system are generalized.

Keywords: enterprise competitiveness; system approach; principles of competitiveness formation; levels of competitiveness; factors.

References

1. Adamyk, V., Verbytsʹka, H. (2008), “Assessment of the competitiveness of enterprises”, Visnyk TNEU, 2008, vol. 1. pp. 69-78.
2. Vakulenko, Yu., Oliіnyk, A. and Gevlenko, O. (2018), “System characteristics of management of competitiveness of the enterprise”, Agrosvit, vol. 18, pp. 10-15. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.10
3. Gavrish, O. A. (2013), “Principles of managing the level of competitiveness of enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&- z=1774 (Accessed 18 Мау 2022).
4. Galych, O., Vakulenko, Yu., Tereshchenko, І. and Krutko, T. (2019), “Strategic personnel management as a factor of growth of competitiveness of the enterprise”, Agrosvit, vol. 6, pp. 27-32. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.27
5. Goncharuk, P. A. (2014), “Competitiveness is a necessary condition for the operation of the enterprise”, Derzhava ta rehiony. 2014. vol. 2. pp. 62-65.
6. Zhovnovach, R. I. (2011), “On the ordering of formation factors of competitive capacity of an enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=549 (Accessed 18 Мау 2022).
7. Spivak, S. M. (2016), “System approach to enterprise competitiveness management”, Materialy XІХ naukovoi konferentsii TNTU im. I. Puliuia [Materials of the XIXth Scientific Conference TNTU them. I. Puluj], Ternopil, Ukraine, pp. 267-268.
8. Shershnova, Z. (2004), Strategicheskoe ypravlinnya [Strategic management], KNEU, Kyiv, Ukraine.

№ 5 2022

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 58522

Відомості про авторів

Л. В. Шульга

к. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

L. Shulha

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Marketing, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0002-9320-7566


В. І. Даниленко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

V. Danylenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0001-8676-0622


І. О. Терещенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

І. Tereshchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0001-5176-6522


Ю. В. Вакуленко

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Yu. Vakulenko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Information Systems and Technologies, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0002-6315-0116


А. А. Хрипко

здобувач вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

A. Khrypko

Applicant for higher education specialty Management, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0002-0185-4820

Як цитувати статтю

Шульга Л. В., Даниленко В. І., Терещенко І. О., Вакуленко Ю. В., Хрипко А. А. Системний підхід до формування конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2022. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10296 (дата звернення: 27.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.87

Shulha, L., Danylenko, V., Tereshchenko, І., Vakulenko, Yu. and Khrypko, A. (2022), “Systemic approach to formation of enterprise competitiveness”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10296 (Accessed 27 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.87

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.