EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

DIAGNOSIS OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE HEALTHCARE INSTITUTION
K. Netudyhata, R. Buzhykov

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.88

УДК: 658.15

K. Netudyhata, R. Buzhykov

DIAGNOSIS OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE HEALTHCARE INSTITUTION

Summary

The article is a theoretical analysis of the problem of organizational culture (hereinafter OC), the issues of determining and measuring of OK, which cause the greatest controversy among experts. After analyzing a number of specific definitions of organizational culture, the authors conclude that the content of those characteristics that are most common in the definitions of OC, formulated by foreign and domestic experts. A working definition of OC has been offered on the views of R. Kilman, E. Shane, K. Cameron, R. Quinn. The structure, components, functions, mechanisms of OC formation, external and internal factors influencing it has been revealed.
The article presents the results of the diagnosis of organizational culture in the management system of the healthcare institution (Municipal Non-profit Enterprise of Mykolaiv City Council “City Hospital №4”). It is noted that the OC is an important mechanism for ensuring the quality of medical care, patient satisfaction, staff, prevention of complex conflicts.
In the process of diagnosis, the structural elements of the OK of the medical institution of Municipal Non-profit Enterprise of Mykolaiv City Council “City Hospital №4” were revealed: dominant collective values, culture of working conditions, means of labor and labor process, interpersonal relations, management and the worker. A survey of medical staff and nurses was conducted, as a result, the types of existing and promising culture were identified, and certain problems in the management of the OC were outlined.
In order to increase the efficiency of the staff of the medical institution of Municipal Non-profit Enterprise of Mykolaiv City Council “City Hospital №4”, the formation of an appropriate motivational environment is necessary to combine with the characteristics of cultures of three types (clan, adhocratic and bureaucratic). A set of tools for the formation of a culture of new quality (promising) is proposed. This complex includes: development and implementation of a code of ethics; continuous staff training; implementation of changes at all levels and their control; selection of staff who fully share the values of the new OC; training of new employees in the values and norms of behavior of the new OC; demonstration by the management of new norms of behavior and declaration of the values of the new OC; creation of appropriate procedures and formation of traditions within the organization.

Keywords: organizational culture; management system; healthcare institution; medical staff; city hospital; motivational environment.

References

1. Denison D.R. Corporate culture and organizational effectiveness. New York: Wiley, 1990. 267 p.
2. Partnerships for health reforms. Health worker motivation and health sector reform, 2003. URL: http://www.phrplus.org/Pubs/pps3.pdf (дата звернення: 15.05.2022)
3. Shein E. H. Organizational culture and leadership. 3rd edition. Danver: Wiley, 2004. 437 p.
4. Гевко В.Л. Організаційна культура підприємства та особливості і умови її зміни. Інвестиції: практика та досвід 2018. № 16. С.9-18.
5. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. СПб.: Питер, 2011. 320 c.
6. Михайличенко В., Долгальова О. Управління формуванням організаційної культури підприємства. Галицький економічний вісник, № 3 (70) 2021 https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.03 (дата звернення: 15.05.2022)
7. Смирнова Н.В. Організаційна культура вітчизняних підприємств: особливості і шляхи вдосконалення. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 1(69). С.26-29.
8. Шевченко В.С. Шляхи підвищення корпоративної культури підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 16. С. 514-519.

К. Л. Нетудихата, Р. П. Бужиков

ДІАГНОСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАКЛАДУ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Анотація

Стаття є теоретичним аналізом проблеми організаційної культури (далі ОК), питань визначення та вимірювання ОК, які викликають найбільші суперечки серед фахівців. Проаналізувавши ряд конкретних визначень організаційної культури, автори статті роблять висновок щодо змісту тих характеристик, які найчастіше зустрічаються у визначеннях ОК, сформульованих зарубіжними та вітчизняними фахівцями. Ґрунтуючись на поглядах Р. Кілмана, Е. Шейна, К. Камерона, Р. Куїнна, пропонують робоче визначення ОК. Розкрито структуру, компоненти, функції, механізмами формування ОК, зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на неї.
У статті представлено результати діагностики організаційної культури в системі менеджменту закладу сфери охорони здоров’я (КНП ММР «Міська лікарня №4», м. Миколаїв). Зазначено, що ОК виступає важливим механізмом забезпечення якості медичної допомоги, задоволеності пацієнтів, персоналу закладу, запобігання складних конфліктів.
В процесі діагностики розкрито структурні елементи ОК медичного закладу КНП ММР «Міська лікарня №4»: домінуючі колективні цінності, культури умов праці, засобів праці та трудового процесу, міжособистісних відносин, управління. Проведено анкетування лікарського та середнього медичного персоналу, в результаті визначено типи існуючої та перспективної культури, окреслено певні проблеми в управлінні ОК.
Для підвищення ефективності праці персоналу медичного закладу КНП ММР «Міська лікарня №4», формування відповідного мотиваційного середовища необхідно поєднати характеристики культур трьох типів (кланової, адхократичної та бюрократичної). Запропоновано комплекс інструментів для формування культури нової якості (перспективної). Даний комплекс передбачає: розробку та впровадження етичного кодексу; безперервне навчання персоналу; впровадження змін на всіх рівнях та їх контроль; відбір та добір персоналу, який повністю розділяє цінності нової ОК; навчання нових співробітників цінностям та нормам поведінки нової ОК; демонстрація керівництвом нових норм поведінки та декларування ним цінностей нової ОК; створення відповідних процедур та формування традицій в межах організації.

Ключові слова: організаційна культура; система управління; заклад охорони здоров’я; медичний персонал; міська лікарня; мотиваційне середовище.

Література

1. Denison, D.R. (1990), Corporate culture and organizational effectiveness, Wiley, New York, USA.
2. Partnerships for health reforms. Health worker motivation and health sector reform, 2003. Available at: http://www.phrplus.org/Pubs/pps3.pdf (Accessed 15 May 2022)
3. Shein, E.H. (2004), Organizational culture and leadership, 3rd edition, Wiley, Danver, USA.
4. Hevko, V.L. (2018), “Organizational culture of the enterprise and features and conditions of its change”. Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 9-18.
5. Kameron, K. and Kuinn, R. (2011), Diagnostika i izmenenie organizacionnoj kul'tury [Diagnostics and change of organizational culture], Piter, SPb, Russia.
6. Mykhajlychenko, V. and Dolhal'ova O. (2021), “Formation management of the enterprise organizational culture”. Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 3 (70) Available at: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.03 (Accessed 15 May 2022).
7. Smyrnova, N.V. (2019), “Organizational culture of domestic enterprises: features and ways to improve”. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 1(69), pp. 26-29.
8. Shevchenko, V.S. (2017), “Ways to increase the corporate culture of the enterprise”. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 16, pp. 514-519.

№ 5 2022

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 46653

Відомості про авторів

K. Netudyhata

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine

К. Л. Нетудихата

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

ORCID:

0000-0002-5322-4986


R. Buzhykov

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of English Translation, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine

Р. П. Бужиков

к. пед. н., доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

ORCID:

0000-0003-1604-7084

Як цитувати статтю

Netudyhata, K. and Buzhykov, R. (2022), “Diagnosis of organizational culture in the management system of the healthcare institution”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10297 (Accessed 27 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.88

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.