EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
Л. В. Прокопець, В. І. Кифяк

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.90

УДК: 339.172

Л. В. Прокопець, В. І. Кифяк

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглядаються основні перспективи розвитку світової електронної комерції як явища. Сьогодні міжнародна фондова торгівля є невід’ємною частиною ринку інфраструктури, що формує ринкове середовище, а фондова біржа є найбільш організованою розвиненою формою торгівлі з найактивнішими показниками розвитку і трансформації, тому метою дослідження є: вивчення теоретичних і практичних аспектів, тенденцій і основних векторів розвитку електронної біржі на сучасному етапі з точки зору використання автоматизованого програмного забезпечення та новітніх технологій.
Зокрема, визначено хронологію основних періодів виникнення та розвитку класичного фондового ринку, аналізується менеджмент біржових операцій за допомогою штучного інтелекту, розглянуто тенденції розвитку спеціалізованих програм для електронної торгівлі та залучення крипто-валютної економіки у створенні нового етапу розвитку електронної біржової торгівлі. Також в науковій роботі аналізуються перспективи формування майбутньої територіальної структури електронної біржової торгівлі i створення механізму її регулювання.
Також було розглянуто особливості та передумови розвитку товарної біржі в Україні. Опис сучасного стану товарних бірж у світі та в Україні; розкрито напрямки впливу держави на розвиток товарних бірж в Україні. Основними причинами розвитку внутрішньої торгівлі товарами є: здійснення структурних економічних змін у бік посилення конкуренції та зменшення частки тіньового сектора; законодавчі зміни в регулюванні біржової діяльності, що сприяють уніфікації бірж, пропозиції ними сучасних послуг, уніфікації біржових товарів, розвитку електронної біржової торгівлі; активізація діяльності бірж для залучення більшої кількості клієнтів за рахунок збільшення доступності електронної біржової торгівлі, організації торгівлі деривативами, надання гарантій виконання контрактів.

Ключові слова: біржова торгівля; біржа; конкуренції; електронна біржова діяльність; товарна біржа;інтернет технології.

Література

1. Грицишина М., Гутаревич Н. Гра триває: які нові правила роботи отримали товарні біржі. URL: https://mind.ua/openmind/20228098-gra-trivae-yaki-novi-pravila-roboti-otrimali-tovarni-birzhi (дата звернення: 10.02.2022).
2. Прокопець Л.В. Суть та роль біржової торгівлі. Tendencies of development science and practice: The VI International Scientific and Practical Conference, February 14 – 16, Boston, USA. p.120-122
3. Верховна Рада України, Закон України «Про товарні біржі». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1956-12#Text (дата звернення: 15.04.2022).
4. Товарна біржа агропромислового комплексу центральних областей України. URL: http://agrobirga.ck.ua/ (дата звернення: 08.02.2022).
5. Прокопець Л.В. Огляд сучасних електронних біржових систем. Innovations technologies in science and practice: The VI International Scientific and Practical Conference, February 15 – 18, 2022, Haifa, Israel. p.127-129.

L. Prokopets, V. Kyfiak

DEVELOPMENT OF ELECTRONIC EXCHANGE TRADE IN UKRAINE

Summary

The article considers the main prospects for the development of global e-commerce as a phenomenon. Today, international stock trading is an integral part of the infrastructure market, and the stock exchange is the most organized and developed form of trade with the most active indicators of development and transformation, so the aim of the study is to study theoretical and practical aspects electronic exchange at the present stage in terms of the use of automated software and the latest technologies.
In particular, the chronology of the main periods of origin and development of the classical stock market is determined, the management of exchange operations with artificial intelligence is analyzed, the tendencies of development of specialized programs for e-commerce and involvement of cryptocurrency economy in creation of new stage of e-exchange trade development are considered. Also in the scientific work the prospects of formation of the future territorial structure of electronic exchange trade and creation of the mechanism of its regulation are analyzed.
The peculiarities and preconditions of the development of the commodity exchange in Ukraine were also considered. Description of the current state of commodity exchanges in the world and in Ukraine; the directions of the state's influence on the development of commodity exchanges in Ukraine are revealed. The main reasons for the development of domestic trade in goods are: the implementation of structural economic changes in the direction of increasing competition and reducing the share of the shadow sector; legislative changes in the regulation of exchange activities that contribute to the unification of exchanges, their offer of modern services, unification of exchange goods, the development of electronic exchange trade; intensifying the activities of exchanges to attract more customers by increasing the availability of electronic exchange trading, the organization of trade in derivatives, providing guarantees of contracts.
Prospects for the development of electronic exchange trade are considered, and it is concluded that it has greatly simplified the work of exchanges, and the electronicization of exchange activities is one of the stages in the development of this area. Today, the changes taking place in the world economy are giving rise to completely new phenomena and processes. They are transforming e-exchange trading and causing the emergence of new forms and tools.

Keywords: exchange trade; exchange; competition; electronic exchange activity; commodity exchange; internet technologies.

References

1. Hrytsyshyna, M. and Hutarevych, N. (2021), “The game continues: what new rules of operation have received commodity exchanges”, available at: https://mind.ua/openmind/20228098-gra-trivae-yaki-novi-pravila-roboti-otrimali-tovarni-birzhi (Accessed 10 February 2022).
2. Prokopets, L. (2022), “The essence and role of stock trading”, Tendencies of development science and practice: The VI International Scientific and Practical Conference, Boston, USA, February 14 – 16, рp.120-122.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine “About commodity exchanges“, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1956-12#Text (Accessed 15 April 2022).
4. Commodity exchange of the agro-industrial complex of the central regions of Ukraine (2022), available at: http://agrobirga.ck.ua/ (Accessed 08 February 2022).
5. Prokopets, L. (2022), “Review of modern electronic exchange systems“, Innovations technologies in science and practice: The VI International Scientific and Practical Conference, Haifa, Israel, February 15 – 18, p.127-129.

№ 5 2022

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 50053

Відомості про авторів

Л. В. Прокопець

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

L. Prokopets

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Business Economics and Human Management,Fedkovych National University

ORCID:

0000-0002-4902-8552


В. І. Кифяк

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

V. Kyfiak

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Business Economics and Human Management,Fedkovych National University

ORCID:

0000-0002-6104-6403

Як цитувати статтю

Прокопець Л. В., Кифяк В. І. Розвиток електронної біржової торгівлі в Україні. Ефективна економіка. 2022. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10299 (дата звернення: 26.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.90

Prokopets, L. and Kyfiak, V. (2022), “Development of electronic exchange trade in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10299 (Accessed 26 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.